Přejít k článku

Přejít na obsah

Co jsou ‚poslední dny‘?

Co jsou ‚poslední dny‘?

 Co jsou ‚poslední dny‘?

ŘÍKÁTE si někdy, co vám a vašim nejbližším přinese budoucnost? Mnoho lidí věnuje bedlivou pozornost sdělovacím prostředkům, protože chtějí vědět, jaký vliv mohou světové události mít na jejich život. Avšak abychom význam současných událostí plně pochopili, musíme věnovat pozornost Božímu inspirovanému slovu. Bible totiž před dávnou dobou předpověděla nejen současné poměry, ale také to, co je ještě před námi.

Například když byl Ježíš Kristus na zemi, často hovořil o Božím Království. (Lukáš 4:43) Lidé, kteří mu naslouchali, chtěli přirozeně vědět, kdy to výjimečné Království přijde. Tři dny před tím, než byl Ježíš nespravedlivě usmrcen, se jeho učedníci zeptali: „Co bude znamením tvé přítomnosti [jako Krále] a závěru systému věcí?“ (Matouš 24:3) Ježíš jim řekl, že přesný čas toho, kdy se Království zcela ujme vlády nad zemí, zná pouze Jehova Bůh. (Matouš 24:36; Marek 13:32) Jak Ježíš, tak i jiní Boží služebníci však předpověděli určité dění ve světě, které bude svědčit o tom, že Kristus se stal vládcem Božího Království.

Ještě než prozkoumáme viditelné doklady toho, že žijeme v „posledních dnech“ současného systému věcí, uvažujme krátce o významné události, která se odehrála v neviditelné duchovní říši. (2. Timoteovi 3:1) V roce 1914 se Ježíš Kristus stal Králem v nebi. * (Daniel 7:13, 14) Ihned poté, co obdržel královskou moc, začal jednat. Bible nám říká: „V nebi vypukla válka: Michael a jeho andělé vedli bitvu s drakem a drak a jeho andělé vedli bitvu.“ (Zjevení 12:7) „Archanděl Michael“ je Ježíš Kristus ve svém nebeském postavení. * (Juda 9; 1. Tesaloničanům 4:16) Drak je Satan Ďábel. Jak Satan a jeho ničemní andělští následovníci, jimž se říká démoni, v tomto konfliktu dopadli? Válku prohráli a byli „svrženi“, neboli vyhnáni z nebe, do blízkosti země. (Zjevení 12:9) ‚Nebesa a ti, kdo v nich přebývají‘, tedy věrní duchovní synové Boha, se z toho radovali. Ale lidem to nic radostného nepřineslo. „Běda zemi,“ předpověděla Bible, „protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“ (Zjevení 12:12)

Těm, kdo přebývají na zemi, Satan ve svém rozlícení působí bědu neboli utrpení a strádání. Nebude to však trvat dlouho, neboť jde o „krátké časové období“. Bible o tomto období mluví jako o „posledních dnech“. Jistě jsme rádi, že s Ďáblovým vlivem na zemi bude brzy skoncováno. Ale co je důkazem toho, že žijeme v posledních dnech?

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. Více informací najdete na stranách 218 a 219 v knize Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

 [Podpisky obrázku na straně 2]

TITULNÍ STRANA: Vpředu: © Chris Stowers/Panos Pictures; v pozadí: FAROOQ NAEEM/AFP/Getty Images