Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Líbila se vám nedávná vydání Strážné věže? Vyzkoušejte si, zda umíte odpovědět na následující otázky:

• Jak Ježíš, podle Žalmu 72:12, „osvobodí chudého“?

Za jeho vlády bude spravedlnost pro všechny a již nebude existovat korupce. Chudoba je často způsobena válkou, ale Kristus nastolí naprostý mír. Soucítí s lidmi a učiní z nich jednotnou rodinu. Také se postará o to, aby lidstvo mělo hojnost potravy. (Žalm 72:4–16) (5/1, strana 7)

• Jak mohou křesťané projevovat „volnost řeči“? (1. Timoteovi 3:13; Filemonovi 8; Hebrejcům 4:16)

Můžeme to dělat tak, že horlivě a se smělostí kážeme druhým lidem, vyučujeme je a pohotově a účinným způsobem dáváme rady. Také se bez zábran se vším svěřujeme Bohu v modlitbě a důvěřujeme, že naše modlitby slyší a odpoví na ně. (5/15, strany 14–16)

• Proč z hlediska Zákona některé přirozené funkce pohlavních orgánů činily člověka „nečistým“?

Zákony ohledně nečistoty, která souvisela s výronem semene, menstruací a porodem, podporovaly dobrou hygienu a zdravý způsob života a zdůrazňovaly svatost krve a nutnost smíření za hříchy. (6/1, strana 31)

• Proč by měl člověk, který chce být šťastný, uvažovat o knize Žalmy?

Pisatelé Žalmů věděli, že štěstí vyplývá z dobrého vztahu k Bohu. (Žalm 112:1) Zdůrazňovali, že žádný vztah mezi lidmi ani majetek či úspěch nám nemohou přinést takové štěstí, jaké plyne z toho, že patříme k ‚lidu, jehož Bohem je Jehova‘. (Žalm 144:15) (6/15, strana 12)

• Jaký zvláštní vztah byl ve starověku mezi Jehovou a Izraelity?

V roce 1513 př. n. l. vznikl mezi Jehovou a Izraelity nový vztah. Jehova s nimi uzavřel smlouvu. (2. Mojžíšova 19:5, 6; 24:7) Od té doby se Izraelité rodili jako členové národa, jejž si Bůh vyvolil a jenž mu byl zasvěcen. I tak se musel každý z nich osobně rozhodnout, zda bude Bohu sloužit. (7/1, strana 21, 22)

• Proč bychom měli všechno dělat „bez reptání“? (Filipanům 2:14)

Mnoho biblických příkladů ukazuje, že reptání působilo mezi Božím lidem škodu. Je velmi užitečné, jestliže se vážně zamyslíme nad tím, že reptání by mohlo mít zhoubný vliv i dnes. Nedokonalí lidé mají sklon si stěžovat, a měli bychom být ve střehu, abychom odhalili každý příznak tohoto sklonu. Pak můžeme tuto tendenci ovládnout. (7/15, strany 16, 17)

• Jak víme, že popis moudrosti v Příslovích 8:22–31 se nevztahuje na moudrost jakožto pojem?

Tato moudrost byla ‚vytvořena‘ — stvořena — jako počátek Jehovovy cesty. Bůh existoval vždy a byl vždy moudrý. Jeho moudrost nebyla vytvořena. Moudrost popsaná v Příslovích 8:22–31 byla vedle Boha jako ‚mistr v díle‘, což se týká duchovního tvora, který se později stal Ježíšem a který byl při tvoření Božím blízkým spolupracovníkem. (Kolosanům 1:17; Zjevení 3:14) (8/1, strana 31)