Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Jak víme, že popis moudrosti zaznamenaný v Příslovích 8:22–31 se vztahuje na Ježíše Krista v jeho předlidské existenci?

V inspirovaném popisu moudrosti, který je v knize Přísloví, čteme: „Sám Jehova mne vytvořil jako počátek své cesty, jako nejranější ze svých dávných počinů. . . . Ještě než byly usazeny hory, dříve než pahorky jsem byla zrozena jako v porodních bolestech . . . Když připravoval nebesa, byla jsem tu; . . . tehdy jsem se stala vedle něho mistrem v díle a stala jsem se tím, co on měl den co den zvláště rád, a neustále jsem se před ním radovala, . . . a věci, které jsem měla ráda, byly u lidských synů.“

V tomto úseku Písma se nemůže mluvit pouze o Boží moudrosti nebo o moudrosti jakožto pojmu. Proč ne? Protože o moudrosti je zde řečeno, že byla ‚vytvořena‘ — stvořena — jako počátek Jehovovy cesty. Jehova Bůh existoval vždy a byl vždy moudrý. (Žalm 90:1, 2) Jeho moudrost neměla počátek — nebyla vytvořena. Nebyla „zrozena jako v porodních bolestech“. O této moudrosti je navíc uvedeno, že mluví a jedná, což poukazuje na to, že představuje osobu. (Přísloví 8:1)

Kniha Přísloví říká, že v dávných dobách byla moudrost vedle Jehovy, Stvořitele, jako ‚mistr v díle‘. To se jistě týká Ježíše. Ten byl dlouho před tím, než přišel na zem, tak blízkým Jehovovým spolupracovníkem, že o něm Bible říká: „Je . . . přede všemi ostatními věcmi a jeho prostřednictvím byly všechny ostatní věci uvedeny v existenci.“ (Kolosanům 1:17; Zjevení 3:14)

Popisovat Božího Syna jako moudrost je výstižné, protože to byl on, kdo zjevil Jehovovy moudré záměry a výnosy. Ježíš byl v době své předlidské existence Božím Slovem neboli Mluvčím. (Jan 1:1) Je o něm také řečeno, že je „Boží moc a Boží moudrost“. (1. Korinťanům 1:24, 30) To je opravdu nádherný popis Božího Syna, který měl lidstvo tak rád, že v jeho prospěch položil svůj život jako výkupné. (Jan 3:16)

[Obrázek na straně 31]

„Než byly usazeny hory, . . . jsem byla zrozena“