Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Co vede k tomu, že „žádoucí věci všech národů“ vcházejí do ,domu‘ pravého uctívání? (Ageus 2:7)

Prostřednictvím proroka Agea Jehova předpověděl: „Budu kymácet všemi národy, a žádoucí věci všech národů vejdou; a naplním tento dům slávou.“ (Ageus 2:7) Přijímají snad jednotliví upřímní lidé neboli „žádoucí věci“ národů pravé uctívání díky tomu, že dochází ke kymácení „všemi národy“? Tak to není.

Zamysleme se nad tím, co kymácí či otřásá všemi národy a k čemu to vede. Bible říká, že „je vřava mezi národy a národnostní skupiny stále mumlaly něco prázdného“. (Žalm 2:1) „Něco prázdného“, co národy stále ‚mumlají‘, neboli o čem uvažují, je to, jak si udržet svou svrchovanost. Nic jimi neotřásá víc než to, když je nějak ohroženo jejich panství.

Právě takové ohrožení národy cítí kvůli celosvětové činnosti svědků Jehovových, kteří ohlašují, že bylo zřízeno Boží Království. Vždyť Boží mesiášské Království, jehož panovníkem je Ježíš Kristus, „rozdrtí a ukončí všechna [lidmi vytvořená] království“. (Daniel 2:44) Při naší kazatelské činnosti také oznamujeme zprávu o soudu, a to vyvolává mezi národy chvění. (Izajáš 61:2) A toto otřásání nabývá na intenzitě úměrně tomu, jak roste intenzita a rozsah našeho kazatelského díla. Předzvěstí čeho je kymácení, které je předpověděno u Agea 2:7?

Agea 2:6 čteme: „Tak . . . řekl Jehova vojsk: ‚Ještě jednou — je to chvilka — a rozkymácím nebesa a zemi a moře a suchou zemskou půdu.‘“ Z tohoto verše citoval apoštol Pavel, když napsal: „Dal slib a řekl: ‚Ještě jednou uvedu ve zmatek nejen zemi, ale také nebe.‘ Výraz ‚ještě jednou‘ tedy naznačuje odstranění věcí, jež jsou otřeseny, jako věcí, jež byly učiněny, aby zůstaly věci, jež nejsou otřeseny [Království].“ (Hebrejcům 12:26, 27) Ano, celým přítomným systémem věcí bude otřeseno tak, že přestane existovat, aby zde místo něj mohl být nový svět, který vytvoří Bůh.

Upřímné lidi pravé uctívání přitahuje, ale není to důsledkem toho, že se národy kymácejí neboli otřásají. K Jehovovi a k jeho uctívání je přitahuje tatáž činnost, která působí, že se národy kymácejí — totiž kazatelská činnost, při níž se po celém světě oznamuje, že bylo zřízeno Boží Království. Díky ohlašování ‚věčné dobré zprávy‘, této ‚radostné zvěsti‘, jsou správně naklonění lidé přitahováni k tomu, aby uctívali pravého Boha. (Zjevení 14:6, 7)

Poselství o Království je poselstvím o soudu a zároveň poselstvím o záchraně. (Izajáš 61:1, 2) Výsledek tohoto celosvětového kázání je tedy dvojí: působí, že národy se kymácejí a že žádoucí věci všech národů vcházejí, což přináší Jehovovi slávu.