Přejít k článku

Přejít na obsah

Boží záměr se zemí se brzy uskuteční

Boží záměr se zemí se brzy uskuteční

 Boží záměr se zemí se brzy uskuteční

KDYŽ byli ještě Adam s Evou v ráji, dostali od Boha toto pověření: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi a podmaňte si ji a mějte v podřízenosti mořské ryby a nebeské létající tvory a každého živého tvora, který se pohybuje po zemi.“ (1. Mojžíšova 1:28)

Podmanit si zemi znamenalo zkultivovat ji celou, ne jen obdělávat nebo opečovávat její malou část. Adam, Eva a jejich potomci měli ráj rozšiřovat, až by se rájem stala celá planeta. První lidský pár však zhřešil a byl ze zahrady Eden vyhnán. (1. Mojžíšova 3:23, 24) Ale to neznamená, že země nebude nikdy podmaněna.

Poslušní lidé budou schopni zemi zkultivovat, protože Bůh jim přitom bude žehnat. Když měli ve starověku Boží požehnání Izraelité, jejich pole nesla bohatou úrodu a v jejich sadech rostlo lahodné ovoce. Podobné podmínky na zemi budou, až bude postupně přeměňována v ráj. Jak slibuje Boží inspirované slovo, Bible, „sama země jistě vydá svůj výnos; Bůh, náš Bůh, nám bude žehnat“. (Žalm 67:6) Louky a hory, stromy a květiny,  řeky a moře se budou jakoby radovat. (Žalm 96:11–13; 98:7–9) Naše planeta bude kypět životem — bude tu bujná vegetace, ptáci všech barev a nádherná zvířata. A budou zde bydlet laskaví lidé.

Nový svět se již brzy stane skutečností!

Nový svět, který slíbil Jehova Bůh, je již přede dveřmi. „Jsou . . . nová nebesa a nová země, které očekáváme podle jeho slibu,“ napsal apoštol Petr, „a v těch bude přebývat spravedlnost.“ (2. Petra 3:13) Z těchto Petrových slov by mohli někteří lidé vyvozovat, že tato planeta se nikdy rájem nestane — že doslovná nebesa a doslovná země mají být nahrazeny jinými. Může to tak opravdu být?

Co jsou to „nová nebesa“? Tím nejsou myšlena doslovná nebesa, která vytvořil Bůh. (Žalm 19:1, 2) Petr mluvil o symbolických ‚nebesích‘ — o lidských vládách, jež jsou vyvýšené neboli pozvednuté nad své poddané. (2. Petra 3:10–12) Tato „nebesa“ nedokázala dobře vládnout lidstvu a pominou. (Jeremjáš 10:23; Daniel 2:44) Nahradí je „nová nebesa“, tedy Boží Království tvořené Králem Ježíšem Kristem a jeho 144 000 spoluvládci vzkříšenými k životu v nebi. (Římanům 8:16, 17; Zjevení 5:9, 10; 14:1, 3)

„Nová země“, o níž Petr mluvil, není nová planeta. Jehova vytvořil zemi tak, že se dokonale hodí k tomu, aby na ní lidé žili věčně. (Žalm 104:5) Slovem „země“ občas Bible označuje lidi. (1. Mojžíšova 11:1) Zemi, která bude brzy zničena, tvoří ti, kdo se přidali k tomuto ničemnému světu. Podobně i v Noemově době byl při potopě zničen svět bezbožných lidí. (2. Petra 3:5–7) Co je potom „nová země“? Je to nová lidská společnost — praví Boží ctitelé, kteří jsou ‚přímí v srdci‘. (Žalm 125:4; 1. Jana 2:17) Všechny zákony pro ‚novou zemi‘ budou stanoveny ‚novými nebesy‘. Věrní muži na zemi budou dohlížet na to, aby se tyto pokyny plnily.

Nové a nádherné věci!

Země, kterou Jehova připravil pro lidstvo, je jistě nádherným domovem. Bůh sám řekl, že všechno dílo, které v souvislosti s přípravou země vykonal, je „velmi dobré“. (1. Mojžíšova 1:31) Satan Ďábel potom navedl Adama a Evu ke vzpouře. (1. Mojžíšova 3:1–5; Zjevení 12:9) Ale Bůh se brzy postará o to, aby se přímí lidé mohli chopit „skutečného života“, tedy získat „věčný život“ v dokonalých rajských podmínkách. (1. Timoteovi 6:12, 19) Pojďme se teď zamyslet nad tím, z jakých projevů požehnání se v té době budeme těšit.

Po dobu Kristova Tisíciletého panování bude Satan uvězněn a nebude moci lidstvu nijak škodit. Apoštol Jan napsal: „A viděl jsem anděla [archanděla Michaela neboli Ježíše Krista], jak sestupuje z nebe s klíčem od propasti a s velkým řetězem v ruce. A zmocnil se draka, prahada, který je Ďábel a Satan, a spoutal ho na tisíc let. A uvrhl ho do propasti a zavřel ji a zapečetil ji nad ním, aby již nezaváděl na scestí národy, dokud neskončí tisíc let.“ (Zjevení 20:1–3; 12:12) Ovšem to, že Satan bude v propasti a země bude osvobozena od jeho vlivu, zdaleka nebude jediným projevem Božího požehnání, které bude lidstvo zažívat pod vládou Království.

Ničemnost, násilí a války budou věcí minulosti. Bible slibuje: „Ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat  pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje. Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“ (Žalm 37:10, 11, 29) Jehova Bůh ‚způsobí, aby války ustaly až do nejzazšího konce země‘. (Žalm 46:9) Dostáváme tedy krásné ujištění, že se budeme těšit z bezpečí a pokoje.

Budeme mít stále hojnost výtečného zdravého jídla. „Na zemi bude spousta obilí,“ zpíval žalmista. „Na vrcholku hor bude nadbytek.“ (Žalm 72:16) V té době už nikdo nebude trpět hladem.

Nikoho nebudou sužovat choroby ani špatný zdravotní stav. Ano, „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24; 35:5, 6) Když byl Ježíš Kristus na zemi, léčil malomocné a uzdravoval chromé a slepé. (Matouš 9:35; Marek 1:40–42; Jan 5:5–9) Představte si, co udělá v novém světě! Pomyslete, jaké to přinese štěstí, až budou uzdraveni slepí, hluší, chromí a němí.

Až bude poslušné lidstvo spět k dokonalosti, lidé budou zbavováni ničivých účinků stárnutí. Už nebudou potřeba brýle, hole, berle, invalidní vozíky, nemocnice ani léky. Jen si představte ty úžasné změny, až bude obnovena naše mladistvá síla. (Job 33:25) Každé ráno se po vydatném spánku probudíme svěží a připravení začít další den plný radostné činnosti.

Budeme se radovat ze vzkříšení mnoha lidí, zejména našich milovaných. (Jan 5:28, 29; Skutky 24:15) S nadšením přivítáme Abela, Noema, Abrahama, Sáru, Joba, Mojžíše, Rut, Davida, Elijáše, Ester a mnohé další. Budou vzkříšeny i miliony jiných lidí. Většina z nich nebude znát Jehovu, ale přivítají je ti, kteří už se nebudou moci dočkat, až je začnou učit o Bohu, jeho záměrech a jeho Synu, Ježíši Kristu. Až vzkříšení poznají svého Stvořitele, celá země bude opravdu naplněna poznáním Jehovy.

Především budeme mít možnost uctívat jediného pravého Boha navždy. Budeme mít výsadu ‚sloužit Jehovovi s radováním‘ a v jednotě budeme spolupracovat při stavbě krásných domů a obdělávání půdy. Nakonec bude celá země přeměněna v ráj. (Žalm 100:1–3; Izajáš 65:21–24) Věčný život v úrodném, pokojném a krásném ráji, který bude dělat čest Jehovovu svatému jménu, bude jistě velmi uspokojující. (Žalm 145:21; Jan 17:3)

Závěrečná zkouška lidstva

Ježíš během svého Tisíciletého panování uplatní ve prospěch každého poslušného člověka dobrodiní své výkupní oběti. Postupně tak bude úplně odstraněn hřích, a lidstvo bude pozvednuto k dokonalosti. (1. Jana 2:2; Zjevení 21:1–4) Až zcela zmizí účinky Adamova hříchu, dokonalí lidé budou splňovat Boží měřítka v tělesném, duševním, morálním i duchovním ohledu. Až dosáhnou dokonalosti, tedy stavu bez hříchu, pak v plném slova smyslu ‚ožijí‘. (Zjevení 20:5) Rajská země a její dokonalí obyvatelé budou přinášet velkou slávu Jehovovi.

 Po skončení Kristova Tisíciletého panování budou Satan a jeho démoni neboli ničemní andělé na krátkou dobu propuštěni z propasti, do níž byli staletí předtím uvrženi. (Zjevení 20:1–3) Bůh jim dovolí, aby se naposledy pokusili od něj lidi odvrátit. Tato vzpoura však nebude mít úspěch. Někteří lidé sice nesprávným žádostem podlehnou, ale Jehova takové sobecké jedince zničí a spolu s nimi i Satana a všechny jeho démony. Ničemnost už se nikdy znovu neobjeví. Se všemi, kdo jednali špatně, tak bude navždy skoncováno, a spravedliví lidé obdrží věčný život. (Zjevení 20:7–10)

Budete tam?

Ty, kdo milují Jehovu Boha, čeká věčné štěstí. A věčný život v ráji rozhodně nebude nudný. Naopak, jak bude plynout čas, život bude stále zajímavější, protože o Jehovovi Bohu se vždy budeme moci dozvídat něco nového. (Římanům 11:33) Vždy se budete moci učit něco nového a budete na to mít spoustu času. Jak to? Protože nebudete žít jen 70 nebo 80 let, ale navždy. (Žalm 22:26; 90:10; Kazatel 3:11)

Pokud Boha milujete, budete v konání jeho vůle vždy nalézat štěstí. Apoštol Jan napsal: „Láska k Bohu . . . znamená, že zachováváme jeho přikázání; jeho přikázání však nejsou břemenem.“ (1. Jana 5:3) Nepřipusťte proto, aby vám cokoli zabránilo dělat, co je správné, a tak působit radost Jehovovi Bohu. Mějte stále na mysli úžasnou naději, která je podle Božího slova, Bible, před vámi. Pevně se rozhodněte, že budete konat Jehovovu vůli, a ve svém rozhodnutí nikdy nezakolísejte. Pak budete při tom, až se Boží záměr se zemí uskuteční a naše planeta se navždy stane rajským domovem.

[Obrázek na straně 4]

Díky Božímu požehnání nesla pole Izraelitů bohatou úrodu

[Obrázek na straně 7]

Proč je pro vás naděje na ráj přitažlivá?