Přejít k článku

Přejít na obsah

Co vám umožní rozumět Bibli?

Co vám umožní rozumět Bibli?

 Co vám umožní rozumět Bibli?

„PEČLIVĚ [jsi] utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je nemluvňatům.“ (Lukáš 10:21) Z těchto slov, která Ježíš řekl svému nebeskému Otci, vyplývá, že rozumět Bibli můžeme jen tehdy, máme-li správný postoj. Jehova projevil svou moudrost tím, že dal lidstvu knihu, které mohou skutečně rozumět jen pokorní jedinci, ochotní nechat se vyučovat.

Pro většinu z nás není právě snadné projevovat pokoru. Všichni máme zděděný sklon k pýše. Kromě toho žijeme v „posledních dnech“, mezi lidmi, kteří ‚milují sami sebe, jsou svéhlaví a nadutí pýchou‘. (2. Timoteovi 3:1–4) Takové postoje nám brání v tom, abychom rozuměli Božímu slovu. Svým okolím je totiž naneštěstí každý z nás do určité míry ovlivňován. Jak tedy v sobě vypěstovat postoj, který nám umožní rozumět Bibli?

Jak připravit své srdce a mysl

Ezra, který byl ve starověku vůdcem Božího lidu, „připravil své srdce, aby se radil s Jehovovým zákonem“. (Ezra 7:10) Existuje způsob, jak můžeme připravit své srdce? Ano. Nejdřív bychom měli na Bibli získat správný náhled. Apoštol Pavel svým spolukřesťanům napsal: „Když jste obdrželi Boží slovo, které jste slyšeli od nás, nepřijali jste je jako lidské slovo, ale právě jako to, čím po pravdě je, jako Boží slovo.“ (1. Tesaloničanům 2:13) Jehova sice nechal Bibli zapsat lidmi, ale to, co je v ní napsáno, pochází od něj. Pokud budeme tuto důležitou skutečnost uznávat, budeme vnímavější k tomu, co čteme. (2. Timoteovi 3:16)

Své srdce můžeme také připravit modlitbou. Bible byla inspirována svatým duchem, takže jí můžeme rozumět, jestliže nám v tom bude tento duch pomáhat. A o takovou pomoc se musíme modlit. Všimněte si, že právě to dělal žalmista, který napsal: „Dej mi porozumět, abych zachovával tvůj zákon a abych jej celým srdcem dodržoval.“ (Žalm 119:34) Je potřeba modlit se nejen o to, abychom dokázali Bibli chápat rozumem, ale také o postoj srdce, který nám umožní její slova přijmout. Bibli budeme rozumět jen tehdy, když budeme vnímaví k pravdě.

Když rozjímáte s cílem správně naladit svou mysl, přemýšlejte o tom, v čem vám studium Bible může přinést užitek. Je mnoho dobrých důvodů, proč číst Boží slovo, ale jeden z nich je důležitější než všechny ostatní — čtení Bible nám pomáhá přiblížit se k Bohu. (Jakub 4:8) Když čteme, jak Jehova  jedná v různých situacích, jak si cenní lidí, kteří jej milují, a jak se chová k těm, kdo ho opouštějí, poznáváme jeho osobnost. Základní pohnutkou, s níž bychom vždy měli přistupovat ke čtení Bible, je lépe poznat Boha a tak posilovat svůj vztah k němu.

Co vám může bránit získat správný postoj

Co nám může bránit v tom, abychom rozuměli Božímu slovu? Jednou z překážek je oddanost projevovaná na nevhodném místě. Možná například máte velkou úctu k názorům a přesvědčení určitých lidí. Co když se však tito lidé ve skutečnosti nezastávají pravdy z Božího slova nebo si jí neváží? Za takových okolností pro vás může být obtížné porozumět tomu, co Bible doopravdy říká. Bible nás proto nabádá, abychom pečlivě přezkoumali to, čemu jsme až dosud byli učeni. (1. Tesaloničanům 5:21)

V takové náročné situaci se ocitla Ježíšova matka Marie. Byla vychovávána podle židovské tradice. Svědomitě dodržovala mojžíšský Zákon a jistě také chodila do synagogy. V pozdějších letech života zjistila, že způsob uctívání, kterému ji vyučovali její rodiče, už pro Boha není přijatelný. Marie na to zareagovala tak, že přijala Ježíšovo učení a jako jedna z prvních se zařadila do křesťanského sboru. (Skutky 1:13, 14) Nešlo o projev neúcty vůči rodičům nebo tradicím — byl to projev její lásky k Bohu. Pokud chceme mít z Bible užitek, musí i pro nás být oddanost Bohu důležitější než oddanost komukoli jinému.

Je smutné, že mnoho lidí si biblické pravdy neváží. Někteří se spokojí s tím, že se řídí náboženskými tradicemi, které se zakládají na lžích. Jiní projevují neúctu k pravdě svou mluvou a způsobem života. Přijmout biblickou pravdu tedy něco stojí — možná to vyvolá nelibost vašich přátel, sousedů, spolupracovníků, nebo dokonce členů rodiny. (Jan 17:14) Nicméně jeden moudrý muž řekl: „Kup si samotnou pravdu a neprodávej ji.“ (Přísloví 23:23) Pokud si pravdy skutečně vážíte, Jehova vám pomůže rozumět Bibli.

Jinou překážkou, která nám brání rozumět biblickému poselství, je neochota uplatňovat to, co Bible říká. Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím nebeského království, ale těm lidem to není dáno. Vždyť srdce těchto lidí se stalo nevnímavým a ušima slyšeli bez odezvy.“ (Matouš 13:11, 15) Ježíš se u většiny lidí, kterým kázal, nedočkal žádné příznivé odezvy, žádné ochoty se změnit. Tito lidé měli zcela odlišný postoj než cestující kupec, o němž Ježíš mluvil v jednom podobenství. Když tento kupec nalezl perlu vysoké hodnoty, okamžitě prodal všechno, co měl, aby ji koupil. Stejně drahocenné by pro nás mělo být porozumění biblické pravdě. (Matouš 13:45, 46)

Jste ochotni dát se vyučovat?

Abychom mohli rozumět Bibli, je především důležité nechat se vyučovat. Může být obtížné přijímat nové myšlenky od někoho, kdo vám připadá obyčejný. Nicméně apoštolové Ježíše Krista byli „nevzdělaní a obyčejní“ lidé. (Skutky 4:13) Apoštol Pavel vysvětlil, proč tomu tak bylo. Řekl: „Hledíte . . . na své povolání od něho, bratři, že bylo povoláno nemnoho moudrých v tělesném ohledu, nemnoho mocných, nemnoho urozeného původu; ale Bůh vyvolil pošetilé věci světa, aby zahanbil moudré lidi.“ (1. Korinťanům 1:26, 27) Možná zjistíte, že nechat se vyučovat člověkem v nízkém společenském postavení je zkouškou vaší pokory. V tom případě pamatujte na to, že daný člověk je jen nástrojem, který Bůh používá, aby vás vyučoval. Mohla by snad existovat větší výsada než být vyučován Jehovou, naším ‚Vznešeným Učitelem‘? (Izajáš 30:20; 54:13)

Jedním z těch, pro které bylo těžké přijmout poučení od někoho v nízkém postavení,  byl syrský vojenský velitel Naaman. Ten se chtěl vyléčit z malomocenství, a tak šel za Jehovovým prorokem Elišou. Boží pokyny ohledně léčby však Naaman dostal prostřednictvím sluhy. Vzhledem k tomu, jaký obsah zpráva měla a jakým způsobem byla předána, od Naamana vyžadovalo pokoru ji přijmout, takže zpočátku odmítl slovo Božího proroka uposlechnout. Později svůj postoj změnil a byl uzdraven. (2. Královská 5:9–14) Podobně obtížné pro nás může být studovat Bibli. Možná se z ní dozvíme, že duchovní a morální uzdravení získáme jen tím, že změníme svůj způsob života. Budeme natolik pokorní, abychom někomu dovolili nás vyučovat, co je třeba dělat? Jen ti, kdo jsou ochotní nechat se vyučovat, mohou rozumět Bibli.

Vynikající postoj projevil jeden mocný pán pod etiopskou královnou. Vracel se ve svém dvoukolém voze do Afriky, když ho oslovil učedník Filip, který běžel vedle vozu. Filip se muže zeptal, zda rozumí tomu, co čte. Úředník byl natolik pokorný, že odpověděl: „Jak bych jen mohl, ledaže by mě někdo vedl?“ Když tento muž porozuměl Božímu slovu, byl pokřtěn. Poté „jel dál a radoval se“. (Skutky 8:27–39)

Svědkové Jehovovi jsou většinou obyčejní lidé. Každý týden vedou domácí biblická studia s více než šesti miliony lidí. Ti zjišťují, že je Bible učí vést lepší život, dává jim spolehlivou naději a ukazuje jim, jak mohou poznat Boha. To, že Bibli rozumějí, jim přináší nesrovnatelnou radost. Takovou radost můžete zažít i vy.

[Obrázek na straně 7]

Pro Naamana bylo těžké přijmout pokyny od pouhého sluhy

[Obrázek na straně 7]

Když rozumíme Bibli, přináší nám to radost