Přejít k článku

Přejít na obsah

Čas konce

Čas konce

 Čas konce

VÝRAZ „čas konce“ se šestkrát vyskytuje v knize Daniel. Vztahuje se na období, které označuje závěr systému věcí a vrcholí zničením tohoto systému. Prorok Daniel dostal vidění, jež mu předem ukazovalo události, které se měly odehrát ve vzdálené budoucnosti. Proto mu bylo řečeno: „A pokud jde o tebe, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou toulat a pravé poznání se rozhojní.“ (Daniel 12:4)

Komentátor Thomas Scott v první polovině 19. století o tomto textu napsal: „Na závěr anděl Danielovi sdělil, že toto proroctví zůstane záhadou a bude jako ‚zapečetěná kniha‘, které se málo porozumí, ‚až do času konce‘. . . Skutečnost ukazuje, že to tak je: vždy se uznávalo, že s mnoha Danielovými proroctvími jsou ohromné potíže a že jsou ‚jako slova zapečetěná‘ dokonce před věřícími všeobecně. . . V této novější době mnozí vynaložili velkou námahu, když pátrali v historii, aby objasnili části těchto proroctví, které se již splnily; a tím, že je srovnávali s jinými texty Písma, si vytvořili jistou představu o tom, co se ještě má splnit: a tak bylo na tato proroctví vrženo mnoho světla. Jak se budou stále ve větší míře splňovat, budou lépe chápána: a budoucí generace jimi budou daleko více překvapeny a poučeny, než jsme my dnes.“ (Explanatory Notes, 1832) Nedostatek porozumění Danielovým proroctvím začátkem 19. století naznačoval, že tento předpověděný „čas konce“ byl teprve budoucností, protože „ti, kdo mají pochopení“, praví Boží služebníci, měli v „čase konce“ proroctví porozumět. (Daniel 12:9, 10)

Výraz „čas konce“ se také používá v souvislosti s určitým vývojem situace, pokud jde o lidskou vládu. Daniel 11:40 zní: „V čase konce se s [králem severu] bude král jihu strkat a král severu proti němu zaútočí s dvoukolými vozy a s jezdci na koních a s mnoha loděmi.“ Proroctví potom pojednává o skutcích „krále severu“ a uvádí, že „král severu“ dospěje ke svému konci. (Daniel 11:41–45) „Čas konce“  se zde tedy očividně chápe jako období, které vyvrcholí zničením „krále severu“. To potvrzuje skutečnost, že „král severu“ byl předtím vylíčen jako ten, kdo pronásleduje Boží služebníky, ty, „kdo mají pochopení“, až „do času konce“, tedy času svého konce. (Daniel 11:33–35)

Dalším rysem, který souvisí s „časem konce“, je povstání „krále dravého vzezření“, který se postaví proti „Knížeti knížat“, aby byl nakonec zlomen neboli zničen. Tento „král“ měl povstat v konečném období království, která vznikla ze čtyř částí, na něž se měla rozdělit Řecká říše. (Daniel 8:8–25) „Král severu“ i „král jihu“ vzešli z téhož zdroje. Z toho logicky vyplývá, že „král dravého vzezření“ odpovídá jednomu z těchto ‚králů‘ v jeho „čase konce“.

Výraz „čas konce“ neznamená ‚konec času‘, ale označuje období, které vyvrcholí koncem neboli zničením nikoli všech věcí, ale věcí, o nichž se proroctví zmiňuje. To, že neskončí samotný čas, jasně vyplývá z Písma. Například žalmista o zemi řekl: „Nebude přivedena k potácení na neurčitý čas, nebo navždy.“ (Žalm 104:5) Země bude nadále existovat, a z toho nutně vyplývá, že čas, pozemský „rozměr“ nebo míra, existovat nepřestane. Je sice pravda, že Zjevení 10:6 je možné přeložit „čas už více nebude“, ale jak vyplývá z kontextu, znamená to, že nebude další lhůta; tedy že určité nebo vyměřené období končí. (Škrabal) V jiných překladech proto tento verš zní: „Lhůta je u konce.“ (Ekumenický překlad, Petrů) „Již nebude lhůty.“ (Žilka) „Již nebude odklad.“ (Překlad nového světa) Doktor A. T. Robertson v komentáři k tomuto textu uvedl: „To neznamená, že chronos (čas) . . . přestane existovat. Znamená to jen, že již nebude odkládáno splnění toho, co ohlašuje sedmá trubka (v. 7). Je to odpověď na otázku ‚Jak dlouho?‘ (6:10).“ (Word Pictures in the New Testament, 1933, sv. VI, s. 372)

[Praporek na straně 30]

Výraz „čas konce“ neznamená ‚konec času‘, ale označuje období, které vyvrcholí koncem neboli zničením nikoli všech věcí, ale věcí, o nichž se proroctví zmiňuje.