Přejít k článku

Přejít na obsah

Správa, která slouží ke splnění Božího záměru

Správa, která slouží ke splnění Božího záměru

 Správa, která slouží ke splnění Božího záměru

„[Bůh] všechno působí tak, jak radí jeho vůle.“ (EFEZANŮM 1:11)

1. Proč se 12. dubna 2006 shromáždí všechny sbory svědků Jehovových?

VE STŘEDU 12. dubna 2006 večer se přibližně šestnáct milionů lidí shromáždí k oslavě Pánovy večeře. Na každém místě konání této slavnosti bude na prostřeném stole ležet nekvašený chléb představující Kristovo tělo a také červené víno představující Kristovu prolitou krev. V závěru proslovu, při němž řečník vysvětlí význam Slavnosti na památku Ježíšovy smrti, budou tyto symboly, nejprve chléb a pak víno, kolovat mezi všemi přítomnými. V některých sborech svědků Jehovových, a bude jich poměrně málo, bude mezi přítomnými jeden nebo více lidí, kteří z těchto symbolů budou přijímat. V mnoha sborech však z nich nebude přijímat nikdo. Jak to, že ze symbolů přijímá jen málo křesťanů — ti, kteří mají naději na život v nebi —, zatímco většina — ti, kteří mají naději na život na zemi — z nich nepřijímá?

2, 3. (a) Jak Jehova v souladu se svým záměrem postupoval při stvoření? (b) Za jakým účelem Jehova stvořil zemi a lidi?

2 Jehova Bůh má svůj záměr. Při plnění tohoto záměru Bůh „všechno působí tak, jak radí jeho vůle“. (Efezanům 1:11) Nejprve stvořil svého jediného zplozeného Syna. (Jan 1:1, 14; Zjevení 3:14) Jeho prostřednictvím pak stvořil rodinu duchovních synů a posléze hmotný vesmír včetně země, na níž stvořil člověka. (Job 38:4, 7; Žalm 103:19–21; Jan 1:2, 3; Kolosanům 1:15, 16)

3 Jehova nestvořil zemi proto, aby byla zkušebním místem, z něhož by schválení lidé odcházeli rozšířit jeho nebeskou rodinu duchovních synů, jak tomu učí mnohé církve křesťanstva. Stvořil ji za přesně stanoveným účelem — „aby byla obývána“. (Izajáš 45:18) Bůh stvořil zemi pro člověka a člověka pro zemi. (Žalm 115:16) Přál si, aby se celá planeta stala rájem osídleným spravedlivými lidmi, kteří budou zemi obdělávat a pečovat o ni. Prvním dvěma lidem nebylo nikdy řečeno, že by jednou mohli jít do nebe. (1. Mojžíšova 1:26–28; 2:7, 8, 15)

Snaha překazit Boží záměr

4. Jak byl na začátku lidských dějin napaden způsob, jakým Jehova uplatňuje svrchovanost?

4 Jeden z Božích duchovních synů se vzbouřil, zneužil svobodnou vůli, kterou od Boha dostal, a začal zarputile usilovat o to, aby Jehovův záměr překazil. Narušil pokoj, který zažívají všichni, kdo se láskyplně podřizují Jehovově svrchovanosti. Satan navedl první lidskou dvojici, aby se rozhodla žít nezávisle na Bohu. (1. Mojžíšova 3:1–6) Nepopřel,  že Jehova je mocný, ale napadl způsob, jak uplatňuje svou svrchovanost. Tím zpochybnil Boží právo vládnout. Na samém začátku lidských dějin tak byla zde na zemi vznesena zásadní sporná otázka týkající se Jehovovy svrchovanosti.

5. Jaká druhotná sporná otázka byla vznesena a koho se týkala?

5 S touto hlavní spornou otázkou, v níž jde o neomezenou svrchovanost, úzce souvisí druhotná sporná otázka, kterou Satan vznesl v době Joba. Satan zpochybnil to, z jakých pohnutek se tvorové podřizují Jehovovi a slouží mu. Satan nepřímo řekl, že to dělají ze sobeckých důvodů, a budou-li vystaveni zkoušce, obrátí se proti Bohu. (Job 1:7–11; 2:4, 5) Tato sporná otázka byla sice vznesena ve spojitosti s jedním Jehovovým služebníkem žijícím na zemi, ale vztahovala se i na Boží duchovní syny, a dokonce na Jehovova jediného zplozeného Syna.

6. Jak Jehova ukázal, že je věrný svému záměru a že jedná v souladu s významem svého jména?

6 Jehova zůstal svému záměru věrný a v souladu s významem svého jména se stal Prorokem a Zachráncem. * Bůh řekl Satanovi: „Položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé semeno a její semeno. On ti zhmoždí hlavu a ty mu zhmoždíš patu.“ (1. Mojžíšova 3:15) Jehova předpověděl, že prostřednictvím Semene své ‚ženy‘, kterou je nebeská část jeho organizace, dá odpověď na Satanovo vyzývavé tvrzení a poskytne Adamovým potomkům naději na osvobození a život. (Římanům 5:21; Galaťanům 4:26, 31)

‚Posvátné tajemství jeho vůle‘

7. Jaký záměr Jehova zjevil prostřednictvím apoštola Pavla?

7 V dopise adresovaném křesťanům v Efezu apoštol Pavel mistrným způsobem vysvětlil, jak Jehova spravuje záležitosti, aby splnil svůj záměr. Pavel napsal: „Dal [nám] na vědomí posvátné tajemství své vůle. Je to podle jeho zalíbení, které si v sobě předsevzal pro správu na plné hranici ustanovených časů, totiž opět shromáždit všechny věci v Kristu, věci v nebesích a věci na zemi.“ (Efezanům 1:9, 10) Jehova má nádherný záměr, aby v celém vesmíru vládla jednota a aby ho obývali tvorové, kteří se budou láskyplně podřizovat Boží svrchovanosti. (Zjevení 4:11) Tak bude posvěceno Boží jméno, prokáže se, že Satan je lhář, a Boží vůle se bude dít „jako v nebi, tak i na zemi“. (Matouš 6:10)

8. Co znamená výraz, který je přeložen slovem ‚správa‘?

8 K uskutečnění toho, v čem má „zalíbení“, neboli svého záměru, použije Jehova určitou „správu“. Výraz, který Pavel použil, doslova znamená „vedení domu“. Nevztahuje se na vládu, například na mesiášské Království,  ale na způsob vedení záležitostí. * K tomuto podivuhodnému způsobu, jímž Jehova bude spravovat záležitosti, aby splnil svůj záměr, bude patřit jisté „posvátné tajemství“, které bude v průběhu staletí postupně zjevováno. (Efezanům 1:10; 3:9, poznámky pod čarou)

9. Jak Jehova postupně zjevoval posvátné tajemství své vůle?

9 To, jak dojde ke splnění Božího záměru ohledně Semene zaslíbeného v Edenu, Jehova postupně zjevoval prostřednictvím řady smluv. V jeho smluvním slibu daném Abrahamovi bylo zjeveno, že slíbené Semeno se na zemi objeví v Abrahamově rodové linii a že si jeho prostřednictvím budou žehnat „všechny národy země“. V této smlouvě bylo také poodhaleno, že k prvotní části semene budou připojeny další osoby. (1. Mojžíšova 22:17, 18) Ve smlouvě Zákona uzavřené se starověkým Izraelem Jehova odhalil, že má v úmyslu vytvořit ‚království kněží‘. (2. Mojžíšova 19:5, 6) Ze smlouvy s Davidem vyplynulo, že Semeno bude stát v čele Království na neurčitý čas. (2. Samuelova 7:12, 13; Žalm 89:3, 4) Když smlouva Zákona dovedla Židy k Mesiášovi, zjevil Jehova další podrobnosti ohledně toho, jak provede svůj záměr. (Galaťanům 3:19, 24) Ti lidé, kteří mají být připojeni k prvotní části semene, budou tvořit předpověděné ‚království kněží‘ a bude s nimi uzavřena ‚nová smlouva‘ jako s novým, a to duchovním Izraelem. (Jeremjáš 31:31–34; Hebrejcům 8:7–9) *

10, 11. (a) Jak Jehova ukázal, kdo je předpověděným Semenem? (b) Proč Boží jediný zplozený Syn přišel na zem?

 10 V souladu s tím, jak Bůh spravuje uskutečňování svého záměru, nastal čas, aby se předpověděné Semeno objevilo na zemi. Anděl Gabriel byl poslán k Marii a oznámil jí, že porodí syna, který se má jmenovat Ježíš. Řekl jí: „Ten bude velký a bude nazýván Syn Nejvyššího; a Jehova Bůh mu dá trůn jeho otce Davida, a bude kralovat nad Jákobovým domem navždy a jeho království nebude mít konec.“ (Lukáš 1:32, 33) Totožnost slíbeného Semene tak vyšla najevo. (Galaťanům 3:16; 4:4)

11 Jehovův jediný zplozený Syn měl přijít na zem a být zkoušen až do krajnosti. Právě on měl Satanovi dát dokonalou odpověď na jeho vyzývavé tvrzení. Zachová Ježíš věrnost svému Otci? S tím bylo spojeno určité posvátné tajemství. Ježíšovu úlohu později vysvětlil apoštol Pavel, když napsal: „Posvátné tajemství této zbožné oddanosti je nepochybně velké. ‚Byl učiněn zjevným v těle, byl prohlášen za spravedlivého v duchu, objevil se andělům, kázalo se o něm mezi národy, uvěřili v něj ve světě, byl přijat nahoru ve slávě.‘“ (1. Timoteovi 3:16) Ježíš zachoval neochvějnou ryzost až do smrti a na Satanovo vyzývavé tvrzení tak dal definitivní odpověď. Další podrobnosti týkající se posvátného tajemství však ještě měly být odkryty.

„Posvátné tajemství Božího království“

12, 13. (a) Co patří k ‚posvátnému tajemství Božího království‘? (b) Co souviselo s tím, že Jehova vybral omezený počet lidí k tomu, aby šli do nebe?

12 Během jedné kazatelské cesty v Galileji Ježíš naznačil, že posvátné tajemství úzce souvisí s vládou jeho mesiášského Království. Řekl svým učedníkům: „Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím nebeského království [„Božího království“, Marek 4:11].“ (Matouš 13:11) K tomuto tajemství patří mimo jiné to, že Jehova vybere „malé stádo“ skládající se ze 144 000 lidí, aby byli připojeni k jeho Synovi jako část semene a aby společně s ním vládli v nebi. (Lukáš 12:32; Zjevení 14:1, 4)

13 Lidé byli stvořeni k životu na zemi. K tomu, aby někteří lidé mohli jít do nebe, bylo tedy zapotřebí, aby Jehova uskutečnil ‚nové stvoření‘. (2. Korinťanům 5:17) Apoštol Petr — sám jeden z vybraných k tomu, aby měli tuto mimořádnou nebeskou naději — o tom napsal: „Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť podle svého velkého milosrdenství nám dal nové zrození k živé naději skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých k neporušitelnému a neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví. Je vyhrazeno v nebesích pro vás.“ (1. Petra 1:3, 4)

14. (a) Jak se „posvátné tajemství Božího království“ vztahovalo na Nežidy? (b) Jak to, že jsme schopni těmto ‚hlubokým Božím věcem‘ rozumět?

14 K posvátnému tajemství, jež souvisí s budoucí vládou Království, patřilo také to, že do malého počtu lidí povolaných, aby vládli s Kristem v nebi, chtěl Bůh zahrnout i Nežidy. Tento projev Jehovovy ‚správy‘ — tedy způsobu, jak Jehova řídí plnění svého záměru — vysvětlil Pavel takto: „V jiných generacích nebylo toto tajemství dáno na vědomí lidským synům tak, jak to bylo nyní zjeveno duchem jeho svatým apoštolům a prorokům, že totiž lidé z národů mají být spoludědici a údy těla a prostřednictvím dobré zprávy podílníky na slibu spolu s námi ve spojení s Kristem Ježíšem.“ (Efezanům 3:5, 6) Pochopení této součásti posvátného tajemství bylo „svatým apoštolům“ zjeveno. Ani dnes bychom těmto ‚hlubokým Božím věcem‘ nerozuměli, kdyby nám nepomáhal svatý duch. (1. Korinťanům 2:10; 4:1; Kolosanům 1:26, 27)

15, 16. Proč Jehova vybral Kristovy spoluvládce z řad lidí?

 15 O ‚sto čtyřiceti čtyřech tisících‘, kteří ve vidění stojí s ‚Beránkem‘ na nebeské hoře Sion, je řečeno, že byli „koupeni ze země“ a „koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce Bohu a Beránkovi“ Kristu Ježíšovi. (Zjevení 14:1–4) Víme, že pro úlohu prvotní části semene slíbeného v Edenu vybral Jehova prvního ze svých nebeských synů. Ale proč Kristovy společníky vyvolil z řad lidí? Apoštol Pavel vysvětlil, že tito lidé, kterých je omezený počet, byli „povoláni podle [Jehovova] záměru“ a „podle zalíbení [jeho] vůle“. (Římanům 8:17, 28–30; Efezanům 1:5, 11; 2. Timoteovi 1:9)

16 Jehova má záměr posvětit své velké a svaté jméno a ospravedlnit svou univerzální svrchovanost. K jeho nesrovnatelně moudré ‚správě‘ — tedy způsobu, jak vede záležitosti — patřilo to, že poslal svého Syna na zem, kde byl až do krajnosti vyzkoušen. Jehova dále rozhodl, že ve vládě mesiášského Království jeho Syna budou lidé, kteří se také až do smrti zastávali jeho svrchovanosti. (Efezanům 1:8–12; Zjevení 2:10, 11)

17. Proč můžeme být rádi, že Kristus a jeho spoluvládci byli kdysi lidmi?

17 To, že Jehova zařídil, aby jeho Syn přišel na zem, a že Kristovy budoucí spoludědice ve vládě Království vybral z řad lidí, je dokladem jeho velké lásky k Adamovým potomkům. Jaký užitek z toho budou mít ostatní lidé — počínaje Abelem —, kteří zachovali věrnost Jehovovi? Nedokonalí lidé se narodili v otroctví hříchu a smrti, a proto potřebují být duchovně a tělesně uzdraveni a přivedeni k dokonalosti. Tak bude splněn Jehovův původní záměr s lidmi. (Římanům 5:12) Pro všechny ty, kdo se těší na věčný život na zemi, je velkou útěchou vědět, že jejich Král jim bude projevovat lásku a bude s nimi jednat ohleduplně a s pochopením, podobně jako během své pozemské služby jednal se svými učedníky. (Matouš 11:28, 29; Hebrejcům 2:17, 18; 4:15; 7:25, 26) A velkým povzbuzením je pro ně i vědomí, že Kristovi spolukrálové a spolukněží v nebesích byli kdysi muži a ženami víry a podobně jako my bojovali s vlastními slabostmi a prožívali obtížné životní situace. (Římanům 7:21–25)

Jehovův záměr neselže

18, 19. Proč lépe rozumíme Pavlovým slovům v Efezanům 1:8–11 a o čem bude pojednávat následující článek?

18 Nyní můžeme lépe rozumět významu slov, která apoštol Pavel adresoval pomazaným křesťanům a která jsou zaznamenána v Efezanům 1:8–11. Pavel řekl, že Jehova jim dal na vědomí „posvátné tajemství své vůle“, že byli „určeni jako dědici“ s Kristem a že byli „předem stanoveni podle záměru toho, který všechno působí tak, jak radí jeho vůle“. Uvědomujeme si, že to odpovídá podivuhodnému způsobu, jak Jehova ‚spravuje‘ záležitosti, aby splnil svůj záměr. Díky tomu je nám také jasnější, proč při Pánově večeři přijímá ze symbolů jen málo z přítomných křesťanů.

19 V následujícím článku se dozvíme, jaký má Slavnost na památku Kristovy smrti význam pro křesťany, kteří mají nebeskou naději. Uvidíme také, proč by se o symbolický význam Památné slavnosti měly živě zajímat i miliony lidí, kteří mají naději na věčný život na zemi.

[Poznámky pod čarou]

^ 6. odst. Boží jméno doslova znamená „působí, že se stane“. Jehova se tedy může stát tím, kým je to nutné, aby splnil svůj záměr. (2. Mojžíšova 3:14, poznámka pod čarou)

^ 8. odst. Z Pavlových slov vyplývá, že tato ‚správa‘ byla v činnosti už v jeho době. Mesiášské Království však podle Písma bylo zřízeno až v roce 1914.

^ 9. odst. Podrobný rozbor těchto smluv, které souvisejí s uskutečňováním Božího záměru, naleznete ve Strážné věži z 1. února 1990, strany 10–15.

Pro zopakování

• Proč Jehova stvořil zemi a umístil na ni člověka?

• Proč bylo nutné, aby Jehovův jediný zplozený Syn byl vystaven zkoušce na zemi?

• Proč Jehova vybral Kristovy spoluvládce z řad lidí?

[Studijní otázky]