Přejít k článku

Přejít na obsah

Chodíme po stezce přibývajícího světla

Chodíme po stezce přibývajícího světla

 Chodíme po stezce přibývajícího světla

„Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.“ (PŘÍSLOVÍ 4:18)

1, 2. Co díky rostoucímu duchovnímu světlu od Jehovy zažívá Boží lid?

CO SE děje s noční tmou, když vychází slunce? Kdo by to mohl popsat lépe než Jehova Bůh, jenž je skutečným Zdrojem světla? (Žalm 36:9) ‚Když jitřní světlo chytá konce země,‘ říká Bůh, ‚země se přetváří jako hlína pod pečetidlem, a věci zaujímají své místo jako v oblečení.‘ (Job 38:12–14) S přibývajícím slunečním světlem dostávají věci na zemi svou podobu a jsou vidět stále zřetelněji, podobně jako měkká hlína mění svůj tvar, když se do ní otiskne znak vyrytý na pečetidle.

2 Jehova je také Zdrojem duchovního světla. (Žalm 43:3) Svět zůstává v hluboké tmě, ale svému lidu pravý Bůh neustále poskytuje světlo. K čemu to vede? Bible na to odpovídá těmito slovy: „Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.“ (Přísloví 4:18) Přibývající světlo od Jehovy neustále osvěcuje stezku Jehovova lidu. Díky tomu je Boží lid tříben, pokud jde o organizaci, nauky a morálku.

Přibývající duchovní světlo vede k tříbení organizace

3. Jaký slib čteme u Izajáše 60:17?

3 Prostřednictvím proroka Izajáše Jehova předpověděl: „Místo mědi přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro a místo dřeva měď a místo kamenů železo.“ (Izajáš 60:17) Jestliže je méně kvalitní materiál nahrazen materiálem kvalitnějším, znamená to zlepšení. Podobně během „závěru systému věcí“ neboli „v posledních dnech“ zažili svědkové Jehovovi celou řadu organizačních zlepšení. (Matouš 24:3; 2. Timoteovi 3:1)

4. Který úřad byl zaveden v roce 1919 a jaký užitek to přineslo?

4 V počátečním období posledních dnů sbory badatelů Bible, což bylo tehdejší označení svědků Jehovových, volily demokratickým způsobem své starší a diákony. Někteří starší však neměli pravého evangelizačního ducha. Vyskytli se i jednotlivci, kteří nejen že sami nebyli ochotni podílet se na kazatelské činnosti, ale dokonce od toho odrazovali druhé. Proto byl roku 1919 v každém sboru ustanoven nový úřad, a to úřad  ředitele služby. Ředitel služby nebyl volen sborem, ale byl do svého postavení teokraticky jmenován odbočkou Božího lidu. Jmenovaný ředitel měl mimo jiné na starost organizování kazatelské činnosti a přidělování obvodů a měl k účasti na kazatelské službě povzbuzovat druhé. Pro dílo kázání o Království to v následujících letech znamenalo veliké oživení.

5. K jakému zlepšení došlo ve dvacátých letech?

5 Dalším posílením pro všechny členy sboru byla výzva „zvěstujte, zvěstujte, zvěstujte Krále a jeho království“, jež zazněla v roce 1922 na sjezdu badatelů Bible v Cedar Pointu ve státě Ohio. Organizování kazatelské služby dále pokračovalo. V roce 1927 byla jako nejvhodnější den pro službu dům od domu označena neděle. Proč právě neděle? Protože to byl den, kdy většina lidí nebyla v práci. Svědkové Jehovovi dnes projevují téhož ducha a snaží se přicházet za lidmi v době, kdy je největší pravděpodobnost, že budou doma — například během víkendů a večer.

6. Která rezoluce byla přijata v roce 1931 a jak tím bylo ovlivněno dílo kázání o Království?

6 Dílo, při němž je oznamováno Království, dostalo další mohutný impulz v podobě rezoluce, která byla přijata v neděli 26. července 1931 odpoledne na sjezdu ve městě Columbus ve státě Ohio a později také po celém světě. V této rezoluci bylo mimo jiné uvedeno: „Jsme služebníky Jehovovými a jest nám nařízeno, konati v jeho jménu dílo, přinášeti svědectví Ježíše Krista a lidem oznamovati, že Jehova jest pravým a všemohoucím Bohem; proto přijímáme s radostí jméno, jež ústa Páně jmenovala, a přejeme si, býti pod tímto jménem známými a tak nazýváni: Svědkové Jehovovi.“ (Izajáš 43:10) V tomto novém jménu bylo naprosto jasně vyjádřeno, které hlavní činnosti se všichni jeho nositelé věnují. Ano, Jehova zde má dílo, na němž se mají podílet všichni jeho služebníci. Rezoluce se po celém světě setkala s nadšenou odezvou.

7. K jaké změně došlo v roce 1932 a proč?

7 Mnozí sboroví starší se pokorně věnovali kazatelskému dílu. Ale na některých místech se myšlenka, že by se měl veřejné službě věnovat každý člen sboru, setkávala u volených starších se značným odporem.  Na obzoru však byla další zlepšení. V roce 1932 dostaly sbory prostřednictvím Strážné věže pokyn, aby starší a diákony přestaly volit. Místo toho měly volit služební výbor. Ten se měl skládat z duchovně smýšlejících mužů, kteří se účastnili veřejné kazatelské činnosti. Dohled byl tedy svěřen křesťanům, kteří se aktivně podíleli na službě, a dílo postupovalo kupředu.

Přibývající světlo přináší další zlepšení

8. K jakému vytříbení došlo v roce 1938?

8 Světlo ‚svítilo více a více‘. V roce 1938 bylo konání voleb zcela zrušeno. Všichni služebníci ve sboru měli být jmenováni teokraticky pod vedením ‚věrného a rozvážného otroka‘. (Matouš 24:45–47) Téměř všechny sbory svědků Jehovových tuto změnu ochotně přijaly a dílo vydávání svědectví dále přinášelo ovoce.

9. Jaké opatření začalo platit v roce 1972 a proč to bylo zlepšení?

9 Od 1. října 1972 začala platit další úprava v dohledu nad sbory. Po celém světě byl ve sborech svědků Jehovových zaveden dohled prostřednictvím rady starších, zatímco dříve měl dohled jen jeden dozorce, jímž byl služebník sboru. Zralým mužům dalo toto nové opatření silný podnět k tomu, aby se stali způsobilými poskytovat ve sboru vedení. (1. Timoteovi 3:1–7) Díky tomu se více bratrů naučilo plnit různé sborové povinnosti. Mohli potom poskytovat neocenitelné služby v pastýřské činnosti, když biblickou pravdu přijalo mnoho dalších osob.

10. K jaké organizační změně došlo v roce 1976?

10 Členové vedoucího sboru byli zorganizováni do šesti výborů a od 1. ledna 1976 začaly tyto výbory dohlížet na všechny činnosti organizace a sborů na celé zemi. Dílo Království tedy bylo po všech stránkách vedeno ‚množstvím rádců‘, a to se prokázalo jako velké požehnání! (Přísloví 15:22; 24:6)

11. K jakému vytříbení došlo v roce 1992 a proč?

11 V roce 1992 došlo k dalšímu vytříbení, jež lze přirovnat k tomu, co se stalo, když se Izraelité a jiní lidé vrátili z vyhnanství v Babylóně. Levitů, kteří by vykonávali chrámové služby, nebylo tehdy dost. Měli jim proto pomáhat neizraelští Netinim, kteří tudíž dostali víc práce. Podobně dostala pomoc i třída věrného a rozvážného otroka, protože má stále více povinností vzhledem k dílu na zemi. V roce 1992 byly další služební povinnosti svěřeny některým z ‚jiných ovcí‘. Byli jmenováni pomocníky výborů vedoucího sboru. (Jan 10:16)

12. Jak Jehova určil pokoj jako naše dozorce?

12 K čemu to všechno vedlo? „Pokoj určím jako tvé dozorce a spravedlnost jako ty, kdo ti přidělují úkoly,“ říká Jehova. (Izajáš 60:17) Mezi Jehovovými služebníky dnes panuje „pokoj“. A láska ke ‚spravedlnosti‘ se stala tím, co jim ‚přiděluje úkoly‘ — silou, která je podněcuje ke službě Bohu. Jsou dobře organizováni, aby mohli vykonávat dílo, při němž se káže o Království a jsou činěni učedníci. (Matouš 24:14; 28:19, 20)

Jehova osvěcuje naši stezku objasňováním nauk

13. Jak ve dvacátých letech Jehova osvěcoval stezku svého lidu objasňováním nauk?

13 Jehova také postupně osvěcuje stezku svého lidu tím, že mu objasňuje nauky. Příkladem toho je pasáž uvedená ve Zjevení 12:1–9. Pojednává se zde o třech symbolických postavách — je to těhotná „žena“, která rodí, dále „drak“ a ‚syn, muž‘. Víte, koho tyto postavy představují? Bylo to objasněno v článku, který vyšel ve Strážné věži z 1. března 1925 (česky Strážná věž z 1. června 1925) pod nadpisem „Narození národa“. Díky tomuto článku Boží lid lépe porozuměl proroctvím  o zrození Království. Na základě toho bylo objasněno, že existují dvě odlišné organizace — Jehovova a Satanova. V letech 1927 a 1928 pak Boží lid rozpoznal, že je nebiblické slavit Vánoce a narozeniny, a s těmito oslavami přestal.

14. Které nauky byly objasněny ve třicátých letech?

14 Ve třicátých letech bylo poskytnuto další světlo, jímž byly objasněny tři nauky. Badatelé Bible již řadu let věděli, že „velký zástup“, o němž se pojednává ve Zjevení 7:9–17, se liší od 144 000 těch, kteří budou panovat s Kristem jako králové a kněží. (Zjevení 5:9, 10; 14:1–5) Ale totožnost velkého zástupu zůstávala nejasná. Stalo se však něco podobného, jako když se v přibývajícím jitřním světle začíná objevovat tvar a barva předmětů, které jinak nejsou zřetelně vidět. V roce 1935 se ukázalo, že velký zástup jsou ti, kdo přežijí ‚velké soužení‘ a budou mít vyhlídku na věčný život na zemi. Později téhož roku přišlo objasnění, jež se v mnoha zemích týkalo školáků, kteří byli dětmi svědků Jehovových. V době, kdy se světem šířila vlna nacionalismu, svědkové Jehovovi rozpoznali, že zdravení vlajky je daleko víc než pouhá formalita. V následujícím roce byla vysvětlena další biblická pravda, totiž že Kristus nezemřel na kříži, ale na kůlu. (Skutky 10:39)

15. Kdy a jak byla uvedena do popředí svatost krve?

15 Ihned po druhé světové válce, ve které se stalo běžným zvykem podávat zraněným vojákům transfuzi krve, přibylo světla ohledně svatosti krve. V anglickém vydání Strážné věže z 1. července 1945 byla uveřejněna vybídka, aby „všichni Jehovovi ctitelé, kteří usilují o věčný život v Božím novém světě spravedlnosti, respektovali svatost krve a aby se v této velmi důležité věci přizpůsobili Božím spravedlivým předpisům“.

16. Kdy bylo vydáno Svaté Písmo — Překlad nového světa a kterými dvěma důležitými rysy se vyznačuje?

16 V roce 1946 se ukázalo, že je nutné mít nový překlad Bible, v němž by byly využity nejnovější výsledky vědeckého bádání a který by nebyl poskvrněn naukami založenými na tradicích křesťanstva. Práce na takovém překladu byla zahájena v prosinci 1947. V roce 1950 byla v angličtině vydána Křesťanská řecká písma — Překlad nového světa. Hebrejská písma byla v angličtině vydávána postupně od roku 1953 a vyšla v pěti svazcích. Poslední svazek vyšel v roce 1960, o něco více než po dvanácti letech od zahájení práce na tomto projektu. V roce 1961 bylo Svaté Písmo — Překlad nového světa vydáno v jednom svazku. Tento překlad, který je nyní k dispozici v mnoha jazycích, má některé význačné rysy. Znovu zavádí používání Božího jména Jehova. Navíc jde o doslovný překlad původních spisů, a díky tomu se stal základem pro další pokroky v porozumění Boží pravdě.

17. V jakém ohledu bylo v roce 1962 vylito více světla?

17 V roce 1962 bylo objasněno, co jsou ‚nadřazené autority‘, o nichž se pojednává v Římanům 13:1, a zároveň bylo vysvětleno, do jaké míry jsou jim křesťané podřízeni. Hluboký rozbor 13. kapitoly Římanům a jiných biblických textů, jako je například  Titovi 3:1, 2 a 1. Petra 2:13, 17, ukázal, že výraz ‚nadřazené autority‘ se nevztahuje na Jehovu Boha a Ježíše Krista, ale na lidské vlády.

18. Například které pravdy byly objasněny v osmdesátých letech?

18 V následujících letech byla stezka spravedlivých stále více osvětlována. V roce 1985 bylo objasněno, co znamená být prohlášen za spravedlivého „k životu“ a co znamená být prohlášen za spravedlivého jakožto Boží přítel. (Římanům 5:18; Jakub 2:23) V roce 1987 byl důkladně vysvětlen význam křesťanského Jubilea.

19. Jak Jehova poskytl v posledních letech svému lidu více duchovního světla?

19 V roce 1995 vzrostlo pochopení toho, co znamená oddělování ‚ovcí‘ od „kozlů“. V roce 1998 bylo podrobně vysvětleno Ezekielovo vidění chrámu, které se již splňuje. V roce 1999 bylo objasněno, kdy a jak „ohavnost . . . stojí na svatém místě“. (Matouš 24:15, 16; 25:32) A v roce 2002 bylo blíže rozpoznáno, co znamená uctívat Boha „duchem a pravdou“. (Jan 4:24)

20. Ve které další oblasti došlo mezi Božím lidem k tříbení?

20 Kromě tříbení ve věcech organizačních a naukových došlo také k tříbení poznatků ohledně křesťanského chování. Například v roce 1973 bylo vysvětleno, že užívání tabáku je ‚poskvrnou těla‘ a má být posuzováno jako závažný přestupek. (2. Korinťanům 7:1) O deset let později bylo ve Strážné věži z 15. července 1983 (česky Strážná věž z 1. dubna 1984) objasněno naše stanovisko k používání střelných zbraní. To jsou jen některé příklady, z nichž je patrné, jak v naší době přibývá duchovního světla.

Choďme dále po stezce přibývajícího světla

21. Jaký postoj nám pomůže dále chodit po stezce přibývajícího světla?

21 „Když dojde k nějaké změně, může být obtížné ji přijmout a přizpůsobit se jí,“ přiznává jeden dlouholetý sborový starší. Je hlasatelem Království již 48 let. Co mu pomohlo přijímat všechno to tříbení, k němuž během té doby docházelo? Odpovídá: „Klíčem je mít správný postoj. Jestliže někdo takové tříbení odmítne přijmout, zůstane pozadu, zatímco organizace postupuje vpřed. Když mi v nějaké chvíli připadá zatěžko přijmout určitou změnu, zamyslím se nad tím, co řekl Petr Ježíšovi. Prohlásil: ‚Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky věčného života.‘ Potom si položím otázku: ‚Kam odejdu? Snad do tmy tohoto světa?‘ To mi pomůže pevně se držet Boží organizace.“ (Jan 6:68)

22. Jaký užitek máme z toho, že chodíme ve světle?

22 Okolní svět je rozhodně v husté tmě. Díky tomu, že Jehova neustále poskytuje svému lidu světlo, propast mezi Božím lidem a lidmi ve světě se stále rozšiřuje. Jak nám toto světlo pomáhá? Jestliže si posvítíme na nějaký výmol na temné cestě, výmol se tím neodstraní. Stejně ani světlo, jež září z Božího slova, neodstraní různé nástrahy. Ale Boží světlo nám rozhodně pomůže, abychom se těmto nástrahám vyhnuli a abychom mohli po stezce přibývajícího světla chodit dál. Neustále tedy věnujme pozornost Jehovovu prorockému slovu „jako lampě, která svítí na temném místě“. (2. Petra 1:19)

Vzpomínáte si?

• Která organizační zlepšení poskytl Jehova svému lidu?

• Jak se díky přibývajícímu světlu tříbily nauky?

• Které úpravy jste sami zažili a co vám pomohlo je přijmout?

• Proč chcete dále chodit po stezce přibývajícího světla?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 27]

Sjezd, který se konal roku 1922 v Cedar Pointu ve státě Ohio, posílil badatele Bible, aby konali Boží dílo

[Obrázek na straně 29]

N. H. Knorr v roce 1950 oznamuje vydání „Křesťanských řeckých písem — Překladu nového světa“

[Podpisek obrázku na straně 26]

© 2003 BiblePlaces.com