Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Obsahovala truhla smlouvy pouze dvě kamenné tabulky, nebo v ní byly i jiné předměty?

Když byl v roce 1026 př. n. l. zasvěcen Šalomounův chrám, „v Truhle nebylo nic než dvě tabulky, které dal Mojžíš na Chorebu, když Jehova uzavřel smlouvu s izraelskými syny, zatímco vycházeli z Egypta“. (2. Paralipomenon 5:10) Ale tak tomu nebylo vždy.

„Ve třetím měsíci po tom, co izraelští synové vyšli z egyptské země“, vstoupili do pustiny Sinaj. (2. Mojžíšova 19:1, 2) Pak Mojžíš vyšel na horu Sinaj a obdržel tam dvě kamenné tabulky Zákona. Mojžíš vypráví: „Potom jsem se obrátil a sešel z hory a umístil jsem tabulky v truhle, kterou jsem udělal, aby tam zůstaly, právě jak mi Jehova přikázal.“ (5. Mojžíšova 10:5) Tato truhla neboli schránka byla prozatímní a Mojžíš ji vyrobil na Jehovův příkaz, protože v ní měly být uloženy tabulky Zákona. (5. Mojžíšova 10:1) Truhla smlouvy byla zhotovena teprve někdy na konci roku 1513 př. n. l.

Krátce po vysvobození z Egypta začali Izraelité reptat kvůli jídlu. Jehova jim proto opatřil mannu. (2. Mojžíšova 12:17, 18; 16:1–5) Tehdy Mojžíš dal Áronovi pokyn: „Vezmi džbán a vlož do něho celý omer manny a ulož ho před Jehovou jako něco, co se má uchovávat po všechny vaše generace.“ Zpráva uvádí: „Právě jak Jehova přikázal Mojžíšovi, Áron přistoupil k tomu, aby to uložil před Svědectvím [což byl archiv pro uchovávání důležitých dokumentů] jako něco, co má být uchováno.“ (2. Mojžíšova 16:33, 34) Ačkoli Áron bezpochyby sesbíral mannu do džbánu ihned, s jejím uložením před Svědectvím se muselo počkat do té doby, než Mojžíš udělal Truhlu a umístil do ní tabulky.

Jak již bylo uvedeno, truhla smlouvy byla vyrobena koncem roku 1513 př. n. l. Mnohem později, až po vzpouře Koracha a dalších Izraelitů, byla do této Truhly uložena Áronova hůl. Apoštol Pavel se zmiňuje o ‚truhle smlouvy, v níž byl zlatý džbán s mannou a Áronova hůl, která vypučela, a tabulky smlouvy‘. (Hebrejcům 9:4)

Manna byla opatřením, které Bůh učinil v době, kdy Izraelité čtyřicet let přechodně pobývali v pustině. Jakmile „začali jíst něco z výnosu [Zaslíbené] země“, Bůh jim přestal mannu opatřovat. (Jozue 5:11, 12) Áronova hůl byla do truhly smlouvy umístěna proto, aby sloužila jako znamení nebo svědectví proti tehdejší vzpurné generaci. Z toho vyplývá, že hůl tam zůstala přinejmenším po dobu, kdy Izraelité putovali pustinou. Zdálo by se tedy logické, že někdy v období mezi příchodem izraelského národa do Zaslíbené země a zasvěcením Šalomounova chrámu byly Áronova hůl a zlatý džbán s mannou z truhly smlouvy vyjmuty.