Přejít k článku

Přejít na obsah

Teď je načase jednat rozhodně

Teď je načase jednat rozhodně

 Teď je načase jednat rozhodně

„Jak dlouho budete kulhat mezi dvěma různými názory?“ (1. KRÁLOVSKÁ 18:21)

1. V čem se naše doba tak odlišuje od minulosti?

VĚŘÍŠ, že Jehova je jediný pravý Bůh? Věříš, že žijeme v době, kdy se naplňují biblická proroctví o „posledních dnech“ Satanova ničemného systému? (2. Timoteovi 3:1) Pokud ano, pak jistě budeš souhlasit s tím, že teď je více než kdy jindy potřeba jednat rozhodně. Ještě nikdy v dějinách nešlo tolika lidem o život.

2. Co se dělo v desetikmenném izraelském království za vlády krále Achaba?

2 V desátém století př. n. l. musel izraelský národ udělat velmi závažné rozhodnutí. Komu bude sloužit? Král Achab pod vlivem své pohanské manželky Jezábel propagoval v desetikmenném izraelském království uctívání Baala. Baal byl bohem plodnosti, o němž se věřilo, že dává déšť a opatřuje bohatou úrodu. Mnozí jeho ctitelé se pravděpodobně klaněli nějaké jeho modle nebo jí posílali polibky. Ctitelé Baala se také podíleli na sexuálních orgiích s chrámovými prostitutkami, čímž chtěli Baala přimět k tomu, aby požehnal jejich úrodě a dobytku. Také měli ve zvyku dělat si sečné rány, aby jim tekla krev. (1. Královská 18:28)

3. Jaký vliv mělo uctívání Baala na Boží lid?

3 V Izraeli zůstalo asi 7 000 lidí, kteří se na tomto modlářském, nemravném a násilném uctívání odmítali podílet. (1. Královská 19:18) Za to, že věrně lpěli na svém smluvním vztahu s Jehovou Bohem, byli pronásledováni. Královna Jezábel například zavraždila mnoho Jehovových proroků. (1. Královská 18:4, 13) Kvůli těmto obtížným poměrům provozovala většina Izraelitů jakýsi interkonfesionalismus —  snažili se zalíbit jak Jehovovi, tak Baalovi. Ale to bylo odpadlictví. Jestliže se Izraelita odvrátil od Jehovy a uctíval nějakého falešného boha, stal se odpadlíkem. Jehova Izraelitům slíbil, že jim bude žehnat, pokud ho budou milovat a budou poslouchat jeho přikázání. Zároveň je však varoval, že pokud mu nebudou prokazovat „výlučnou oddanost“, budou vyhlazeni. (5. Mojžíšova 5:6–10; 28:15, 63)

4. Jakou situaci mezi křesťany předpověděl Ježíš a jeho apoštolové a jak se tato předpověď splňuje?

4 V podobném stavu je dnes křesťanstvo. Členové církví sice o sobě tvrdí, že jsou křesťany, ale jejich svátky, chování a názory jsou v rozporu s tím, co učí Bible. Duchovenstvo křesťanstva, podobně jako kdysi Jezábel, podněcuje pronásledování svědků Jehovových. Také odedávna podporuje válečné konflikty, a tak nese odpovědnost za smrt mnoha milionů věřících. To, že náboženství poskytuje takovou podporu světským vládám, je v Bibli označeno jako duchovní smilstvo. (Zjevení 18:2, 3) Křesťanstvo je navíc stále tolerantnější k doslovnému smilstvu, a to dokonce u svých duchovních. Toto velké odpadnutí předpověděl jak Ježíš Kristus, tak jeho apoštolové. (Matouš 13:36–43; Skutky 20:29, 30; 2. Petra 2:1, 2) Jak skončí stoupenci křesťanstva, kterých je na světě více než miliarda? A jakou odpovědnost vůči těmto lidem a vůči všem ostatním, kdo jsou oklamáni falešným náboženstvím, mají praví Jehovovi ctitelé? Jednoznačnou odpověď na takové otázky získáme, když prozkoumáme dramatické události, které vedly k ‚vyhlazení Baala z Izraele‘. (2. Královská 10:28)

Jak Bůh prokázal lásku svému vzpurnému lidu

5. Jak Jehova prokázal, že má láskyplný zájem o svůj vzpurný lid?

5 Jehovovi Bohu nepůsobí žádné potěšení trestat ty, kdo se mu stali nevěrnými. Jako  milující Otec touží, aby ničemní lidé činili pokání a vrátili se k němu. (Ezekiel 18:32; 2. Petra 3:9) Svědčí o tom skutečnost, že v době Achaba a Jezábel posílal mnoho proroků, aby jeho lid varovali před následky uctívání Baala. Jedním z takových proroků byl Elijáš. Po ničivém suchu, které bylo předem ohlášeno, řekl Elijáš králi Achabovi, aby na hoře Karmel shromáždil Izraelity a Baalovy proroky. (1. Královská 18:1, 19)

6, 7. (a) Jak Elijáš otevřeně poukázal na základní příčinu odpadlictví v Izraeli? (b) Co udělali Baalovi proroci? (c) Co udělal Elijáš?

6 Shromáždění se konalo na místě, kde stál kdysi Jehovův oltář, který však lidé ‚strhli‘ pravděpodobně proto, aby se zavděčili Jezábel. (1. Královská 18:30) Je smutné, že přítomní Izraelité si nebyli jisti, kdo je schopen způsobit, aby konečně začalo pršet — zda je to Jehova, nebo Baal. Zatímco Baala zastupovalo 450 proroků, Elijáš byl jediným prorokem, který zastupoval Jehovu. Elijáš Izraelitům otevřeně ukázal, v čem spočívá jejich problém. Zeptal se jich: „Jak dlouho budete kulhat mezi dvěma různými názory?“ Potom jim spornou otázku postavil před oči ještě jasněji. Řekl: „Jestliže je pravým Bohem Jehova, následujte jeho; ale jestliže Baal, následujte jeho.“ Elijáš chtěl nerozhodné Izraelity podnítit, aby prokazovali výlučnou oddanost Jehovovi, a proto navrhl provést zkoušku Božství. Řekl, aby byli poraženi a obětováni dva býci, jeden pro Jehovu a druhý pro Baala. Pravý Bůh je ten, který svou oběť stráví ohněm. Baalovi proroci připravili svou oběť a potom několik hodin volali: „Baale, odpověz nám!“ Když se jim Elijáš začal posmívat, sekali se, dokud z nich netekla krev, a volali tím nejsilnějším hlasem. Žádná odpověď však nepřišla. (1. Královská 18:21, 26–29)

7 Nyní byla řada na Elijášovi. Nejprve opravil Jehovův oltář a umístil na něj kusy mladého býka. Potom přikázal, aby byly na oběť vylity čtyři velké džbány vody. To se stalo třikrát, dokud nebyl naplněn vodou i příkop kolem oltáře. Potom se Elijáš modlil: „Ó Jehovo, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať je dnes známo, že jsi Bohem v Izraeli a já jsem tvůj sluha a to všechno jsem učinil tvým slovem. Odpověz mi, Jehovo, odpověz mi, aby tento lid poznal, že ty, Jehova, jsi pravý Bůh a že jsi sám obrátil jejich srdce zpět.“ (1. Královská 18:30–37)

8. Jak Jehova odpověděl na Elijášovu modlitbu a co prorok udělal?

8 Pravý Bůh odpověděl tím, že z nebe seslal oheň, který strávil jak oběť, tak oltář. Oheň  strávil dokonce i vodu, která byla v příkopě okolo oltáře! Zkus si představit, jaký účinek to mělo na Izraelity. „Okamžitě padli na tvář a řekli: ‚Jehova je pravý Bůh! Jehova je pravý Bůh!‘“ Elijáš teď udělal další rozhodný krok a Izraelitům přikázal: „Chopte se Baalových proroků! Nenechte z nich uniknout ani jediného!“ Všech 450 Baalových proroků pak bylo na úpatí hory Karmel popraveno. (1. Královská 18:38–40)

9. Jak byli praví ctitelé dál zkoušeni?

9 V tentýž pamětihodný den Jehova způsobil, že na zemi začal padat déšť — poprvé po třech a půl letech! (Jakub 5:17, 18) Můžeme si představit, o čem si asi Izraelité povídali cestou domů. Jehova prokázal své Božství. Ale Baalovi ctitelé se nevzdali. Jezábel pokračovala v pronásledování Jehovových služebníků. (1. Královská 19:1, 2; 21:11–16) Ryzost Božích ctitelů tak byla dál zkoušena. Na které straně budou stát, až přijde Jehovův soud nad Baalovými ctiteli? Budou prokazovat výlučnou oddanost Jehovovi?

Ihned udělej rozhodné kroky

10. (a) Jakou činnost v nové době vykonávají pomazaní křesťané? (b) Co znamená uposlechnout příkaz uvedený ve Zjevení 18:4?

10 Pomazaní křesťané vykonávají v nové době podobnou činnost jako kdysi Elijáš. Prostřednictvím mluveného i psaného slova se obracejí na lidi ze všech národů, včetně stoupenců křesťanstva, a varují je před nebezpečím falešného náboženství. Miliony lidí v důsledku toho udělaly rozhodné kroky a své členství v organizacích falešného náboženství ukončily. Tito lidé zasvětili svůj život Jehovovi a stali se pokřtěnými učedníky Ježíše Krista. Vzali vážně Boží naléhavou výzvu týkající se falešného náboženství: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.“ (Zjevení 18:4)

11. Co musí udělat ti, kdo chtějí získat Jehovovo schválení?

11 Další miliony lidí sice mají zájem o biblické poselství oznamované svědky Jehovovými, ale nejsou si jisti, co by měli dělat. Někteří z nich příležitostně navštěvují křesťanská shromáždění, například Pánovu večeři nebo nějakou část programu oblastního sjezdu. Všechny takové lidi naléhavě vybízíme, aby vážně uvažovali o Elijášových slovech: „Jak dlouho budete ještě kolísat na obě strany?“ (1. Královská 18:21; Šrámek) Je nutné, aby tito lidé neotáleli, ale ihned udělali rozhodné kroky a horlivě usilovali o to, aby se stali zasvěcenými a pokřtěnými Jehovovými ctiteli. Je v sázce jejich naděje na věčný život! (2. Tesaloničanům 1:6–9)

12. Do jaké povážlivé situace se dostali někteří pokřtění křesťané a co by měli dělat?

12 Je smutné, že někteří pokřtění křesťané se přestali pravidelně podílet na uctívání nebo jsou nečinní. (Hebrejcům 10:23–25; 13:15, 16) Někteří svou horlivost ztratili proto, že se obávali pronásledování, propadli úzkostným starostem o živobytí, snažili se zbohatnout nebo vyhledávali sobecké požitky. Ježíš předpověděl, že právě tyto věci přivedou některé jeho následovníky ke klopýtnutí, že je budou dusit a že se pro ně stanou léčkou. (Matouš 10:28–33; 13:20–22; Lukáš 12:22–31; 21:34–36) Takoví křesťané by neměli ‚kulhat mezi dvěma názory‘, ale měli by ‚být horliví a činit pokání‘ — měli by udělat rozhodné kroky, aby jednali v souladu se svým zasvěcením Bohu. (Zjevení 3:15–19)

Náhlý zánik falešného náboženství

13. Popiš, jaká situace byla v Izraeli v době, kdy byl Jehu pomazán za krále.

13 Je opravdu naléhavě nutné jednat rozhodně, a to ihned. Je to patrné z událostí, k nimž došlo v Izraeli asi osmnáct let potom, co byla na hoře Karmel vyřešena sporná  otázka Božství. Během služby Elijášova nástupce Elišy náhle a nečekaně přišel Jehovův soud nad ctiteli Baala. V Izraeli tehdy vládl Achabův syn Jehoram. Jezábel byla stále naživu a byla v postavení královny matky. Eliša potajmu poslal svého sloužícího k veliteli izraelského vojska Jehuovi, aby ho pomazal za nového krále. Jehu byl právě v Ramot-gileadu na východ od Jordánu, kde velel ve válce proti nepřátelům Izraele. Král Jehoram byl v Jezreelu v údolní pláni blízko Megidda a zotavoval se tam ze zranění, které utržil v bitvě. (2. Královská 8:29–9:4)

14, 15. Čím byl Jehu pověřen a jak na to reagoval?

14 Jehu obdržel od Jehovy tento příkaz: „Srazíš dům svého pána Achaba a pomstím krev svých sluhů proroků a krev všech Jehovových sluhů v ruce Jezábel. A zahyne celý Achabův dům . . . Jezábel sežerou psi na kusu země v Jezreelu, a nikdo ji nepohřbí.“ (2. Královská 9:7–10)

15 Jehu byl rozhodný muž. Bez otálení nastoupil do dvoukolého vozu a rozjel se do Jezreelu. Strážný v Jezreelu rozpoznal Jehua podle jeho způsobu jízdy a podal zprávu králi Jehoramovi. Král nastoupil do dvoukolého vozu a vyjel svému veliteli vojska naproti. Když se setkali, Jehoram se zeptal: „Je mír, Jehu?“ Jehu odpověděl: „Jaký by mohl být mír, dokud jsou tu smilstva tvé matky Jezábel a její mnohá kouzla?“ Dříve než mohl král Jehoram uniknout, napjal Jehu luk a usmrtil krále šípem, který mu probodl srdce. (2. Královská 9:20–24)

16. (a) Do jaké situace se náhle dostali dvorní úředníci Jezábel? (b) Jak se splnilo to, co o Jezábel řekl Jehova?

16 Jehu neztrácel čas a ve svém dvoukolém voze se hnal k městu. Silně nalíčená Jezábel na něj shlížela z okna a vyzývavě ho uvítala pozdravem, v němž se skrývala hrozba. Jehu to ponechal bez povšimnutí a zavolal o podporu: „Kdo je se mnou? Kdo?“ Její sloužící teď museli jednat rozhodně. Z okna vyhlédli dva nebo tři dvorní úředníci. V té chvíli byla podrobena zkoušce jejich věrná oddanost. „Ať spadne!“ přikázal Jehu. Úředníci nechali  Jezábel spadnout na ulici pod oknem, kde skončila pod kopyty Jehuových koní a pod koly jeho vozu. Hlavní propagátorku uctívání Baala v Izraeli tak stihl zasloužený konec. Dříve než mohla být pohřbena, sežrali psi její masité části, přesně jak to bylo předpověděno. (2. Královská 9:30–37)

17. Kterou budoucí událost bychom měli s ještě pevnější vírou očekávat, vezmeme-li v úvahu Boží soud nad Jezábel?

17 Podobně šokující bude zánik symbolické nevěstky, která se jmenuje „Velký Babylón“. Tato nevěstka představuje falešná náboženství Satanova světa, a ta mají svůj původ ve starověkém městě Babylóně. Až zanikne falešné náboženství, obrátí Jehova Bůh pozornost na všechny lidi, kteří tvoří nenáboženské složky Satanova světa. I ti budou zničeni. Tak nastanou podmínky pro vytvoření spravedlivého nového světa. (Zjevení 17:3–6; 19:19–21; 21:1–4)

18. Co se po smrti Jezábel stalo se ctiteli Baala v Izraeli?

18 Když byla Jezábel usmrcena, král Jehu neotálel a popravil všechny Achabovy potomky a hlavní přívržence. (2. Královská 10:11) V zemi však stále bylo mnoho Izraelitů, kteří uctívali Baala. Jehu proti nim podnikl rozhodné kroky, aby ukázal, že ‚nesnese žádné soupeření s Jehovou‘. (2. Královská 10:16) Předstíral, že je sám Baalovým ctitelem, a v Baalově chrámu, který Achab nechal postavit v Samaří, uspořádal velkolepý svátek. Ke svátku se shromáždili všichni ctitelé Baala z celého Izraele. Když byli v chrámu uvězněni jako v pasti, Jehuovi muži je všechny pobili. Bible tuto zprávu uzavírá slovy: „Tak Jehu vyhladil Baala z Izraele.“ (2. Královská 10:18–28)

19. Jakou velkolepou vyhlídku má „velký zástup“ Jehovových věrných ctitelů?

19 Uctívání Baala bylo z Izraele vykořeněno. Stejně jisté je, že náhle, šokujícím způsobem skončí falešná náboženství tohoto světa. Až bude probíhat tento velký den soudu, na čí straně budeš stát? Ihned jednej rozhodně. Pokud to uděláš, můžeš mít výsadu patřit k ‚velkému zástupu‘ lidí, kteří přežijí ‚velké soužení‘. Pak se budeš moci radostně ohlédnout a budeš chválit Boha za to, že vykonal soud nad „velkou nevěstkou, která zkazila zemi svým smilstvem“. Spolu s ostatními pravými ctiteli se pak ztotožníš se vzrušujícími slovy, která zpívají hlasy v nebesích: „Chvalte Jah, protože Jehova, náš Bůh, Všemohoucí, začal kralovat.“ (Zjevení 7:9, 10, 14; 19:1, 2, 6)

Otázky k rozjímání

• Jak se starověký Izrael provinil uctíváním Baala?

• Které velké odpadnutí bylo předpověděno v Bibli a jak se toto proroctví splňuje?

• Jak Jehu vykořenil z Izraele uctívání Baala?

• Co musíme dělat, abychom přežili Boží den soudu?

[Studijní otázky]

[Mapa na straně 25]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

Soko

Afek

Chelkat

Jokneam

Megiddo

Taanak

Dotan

SAMAŘÍ

En-dor

Šunem

Ofra

Jezreel

Jibleam (Gat-rimmon)

Tirca

Bet-šemeš

Bet-šean (Bet-šan)

Jabeš-gilead?

Abel-mechola

Arbelův dům

Ramot-gilead

[Hory]

hora Karmel

hora Tabor

More

hora Gilboa

[Vodní plochy]

Středozemní moře

Galilejské moře

[Řeka]

Jordán

[Pramen a studna]

studna Charod

[Podpisek]

Základem jsou mapy, na něž má copyright Pictorial Archive (Near Eastern History) Est. and Survey of Israel

[Obrázky na straně 26]

Pravidelně se podílet na kázání o Království a účastnit se křesťanských shromáždění je nezbytnou součástí pravého uctívání

[Obrázek na straně 28 a 29]

Ti, kdo chtějí přežít Jehovův den, musí podobně jako Jehu jednat rozhodně