Přejít k článku

Přejít na obsah

Nakolik skutečný je Ďábel pro vás?

Nakolik skutečný je Ďábel pro vás?

 Nakolik skutečný je Ďábel pro vás?

BIBLE mluví o Ďáblovi jako o skutečné osobě. Ďábel je lidským očím neviditelný, a to ze stejného důvodu, proč je neviditelný Bůh. „Bůh je Duch,“ říká Písmo. (Jan 4:24) Ďábel je duchovní tvor. Na rozdíl od Stvořitele však měl počátek.

Dlouho před stvořením lidí dal Jehova Bůh život velkému množství duchovních tvorů. (Job 38:4, 7) Bible tyto duchy nazývá anděly. (Hebrejcům 1:13, 14) Bůh je všechny stvořil dokonalé — ani jediný z nich nebyl ďáblem a neměl žádnou špatnou vlastnost. Kde se tedy vzal Ďábel? V jazycích, v nichž byla Bible napsána, slovo „ďábel“ znamená „pomlouvač“, a označuje tedy někoho, kdo o druhých zlomyslně lže. Slovo „satan“ znamená „odpůrce“. Tak jako člověk, který dříve byl poctivý, ze sebe udělá zloděje tím, že krade, jeden z Božích dokonalých duchovních synů jednal podle své nesprávné touhy a udělal tak ze sebe Satana Ďábla. Tento způsob, jak se někdo může zkazit, popisuje Bible takto: „Každý je . . . zkoušen tím, že je přitahován a lákán svou vlastní touhou. Když se pak touha stane plodnou, porodí hřích; hřích zase, když je dovršen, zplodí smrt.“ (Jakub 1:14, 15)

A právě to se zjevně stalo. Když Jehova Bůh tvořil první lidský pár Adama a Evu, anděl, který se později vzbouřil proti Bohu, to sledoval. Věděl, že Jehova přikázal Adamovi a Evě, aby naplnili zemi spravedlivými lidmi, kteří budou uctívat Stvořitele. (1. Mojžíšova 1:28) Tento anděl si uvědomil, že se mu naskýtá příležitost, aby získal obdiv a důležitost. Ve své chamtivosti začal dychtit po tom, na co má oprávněný nárok pouze Stvořitel — po tom, aby ho lidé uctívali. Takovou nesprávnou žádost měl potlačit, ale místo toho ji v sobě živil, až přinesla své plody v podobě lži a potom vzpoury. Podívejme se, co tento Boží duchovní syn udělal.

Onen vzpurný anděl oslovil prostřednictvím hada první ženu Evu. Had se jí zeptal:  „Skutečně Bůh řekl, že nesmíte jíst z každého stromu zahrady?“ Když Eva citovala Boží zákaz a uvedla, jaký trest by následoval, kdyby ho neposlechli, had prohlásil: „Určitě nezemřete. Bůh totiž ví, že v ten den, kdy [ze stromu, který je uprostřed zahrady] pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ (1. Mojžíšova 3:1–5) Had tedy tvrdil, že Bůh neřekl Adamovi a Evě pravdu, a že kdyby Eva pojedla z onoho stromu, stala by se podobnou Bohu a získala by tím právo rozhodovat, co je dobré a co je špatné. To byla první lež, která kdy byla vyslovena. Anděl, který ji vyřkl, se tak stal pomlouvačem. Stal se z něj také Boží odpůrce. Proto Bible mluví o tomto Božím nepříteli jako o ‚prahadovi, který je nazýván Ďábel a Satan‘. (Zjevení 12:9)

„Bděte“

Lež, kterou Ďábel řekl Evě, přesně splnila svůj účel. Bible vypráví: „Žena tedy viděla, že strom je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči, ano, strom byl žádoucí na pohled. Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je. Potom nějaké dala i svému manželovi, když byl s ní, a on je začal jíst.“ (1. Mojžíšova 3:6) Eva uvěřila Satanovi a neposlechla Boha. K porušení Božího zákona dokázala navést i Adama. Ďáblovi se tak podařilo přimět první lidský pár k tomu, aby se vzbouřili proti Bohu. Od té doby Satan neustále neviditelným způsobem ovlivňuje lidské záležitosti. S jakým cílem? Odvrátit lidi od uctívání pravého Boha a získat jejich uctívání pro sebe. (Matouš 4:8, 9) Je tedy dobře, že nás Písmo varuje: „Buďte střízliví, bděte. Váš protivník, Ďábel, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petra 5:8)

Bible opravdu jasně ukazuje, že Ďábel je skutečná duchovní bytost — zkažený, nebezpečný anděl. Pokud se před ním chceme mít na pozoru, nejprve musíme uznat, že existuje. Ale to nestačí. Máme-li být střízliví a zůstat bdělí, nesmíme být v nevědomosti o Satanových „záměrech“ a o tom, jaké metody používá, aby lidi zavedl na scestí. (2. Korinťanům 2:11) Jaké úklady Ďábel strojí? A jak jim můžeme vzdorovat?

Ďábel zneužívá vrozenou lidskou potřebu

Ďábel pozoruje lidstvo už od jeho stvoření. Zná lidskou přirozenost — ví, jaké máme potřeby, zájmy i touhy. Satan dobře ví, že lidé byli stvořeni s duchovní potřebou, a velmi chytře této potřeby zneužívá. Jak? Živí lidstvo náboženskými nepravdami. (Jan 8:44) To, co různá náboženství učí o Bohu, je často protichůdné a matoucí. Co myslíte, komu se to nejvíce zamlouvá? Když si nauky protiřečí, nemohou být všechny pravdivé. Není snad tedy pravděpodobné, že mnohé náboženské nauky přímo vymyslel Satan a používá je, aby jimi lidi klamal? Vždyť Bible o něm mluví jako o ‚bohu tohoto systému věcí‘ a říká o něm, že zaslepuje mysl lidí. (2. Korinťanům 4:4)

Před náboženskými podvody nás může chránit pravda od Boha. Bible přirovnává pravdu z Božího slova k opasku, který nosili vojáci ve starověku, aby měli lépe chráněná bedra. (Efezanům 6:14) Budete-li Bibli poznávat a pevně se jejích slov držet, jako byste jimi byli opásáni, pak vás bude Boží slovo chránit, takže se nenecháte obelstít náboženskými lžemi a omyly.

 Přirozený sklon k duchovním věcem vždy vedl lidi k tomu, aby zkoumali tajemno. Tím se vystavují dalšímu ze Satanových podvodných triků. Satan totiž zneužívá toho, že člověka přitahují neobvyklé a záhadné věci, a mnoho lidí dostává pod svou vládu pomocí spiritismu. Tak jako lovec používá k přilákání kořisti návnadu, Satan láká lidi na celém světě a chytá je do pasti pomocí praktik, jako je věštění, astrologie, hypnóza, čarodějnictví, hádání z ruky a magie. (3. Mojžíšova 19:31; Žalm 119:110)

Jak se můžete chránit, abyste nepodlehli léčce spiritismu? V 5. Mojžíšově 18:10–12 čteme: „Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo přiměje svého syna nebo svou dceru, aby prošli ohněm, nikdo, kdo používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Jehovovi, a kvůli těmto odporným věcem je Jehova, tvůj Bůh, před tebou zahání.“

Písmo tedy dává přímou radu: se spiritismem nemějte nic společného. Co však dělat, jestliže jste se už do nějaké formy spiritismu zapletli a teď se z ní chcete vymanit? Můžete jednat tak jako první křesťané, kteří žili ve městě Efez. Bible říká, že když přijali „Jehovovo slovo“, „značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil“. Knihy byly velmi drahé, měly hodnotu 50 000 kousků stříbra. (Skutky 19:19, 20) Efezští křesťané přesto neváhali je zničit.

Satan těží z lidských slabostí

Dokonalý anděl se stal Satanem Ďáblem proto, že podlehl touze po význačném postavení. Také v Evě vzbudil pyšnou, sobeckou touhu po tom, aby byla jako Bůh. Dnes Satan drží mnoho lidí ve své moci tím, že v nich vyvolává pýchu. Někteří lidé si například myslí, že jejich rasa, etnická skupina nebo národnost je lepší než jiná. To je v příkrém rozporu s tím, co učí Bible. (Skutky 10:34, 35) Ta jasně říká: „[Bůh] udělal z jednoho člověka každý lidský národ.“ (Skutky 17:26)

Satanově snaze vzbudit v nás pýchu se můžeme účinně bránit tak, že budeme rozvíjet pokoru. Bible nás vybízí, ‚abychom si o sobě nemysleli více, než je nutné si myslet‘. (Římanům 12:3) „Bůh se staví proti domýšlivým,“ píše se v Bibli, „ale pokorným dává nezaslouženou laskavost.“ (Jakub 4:6) Jedním z dobrých způsobů, jak vzdorovat Satanovým  snahám, je projevovat v osobním životě pokoru a jiné vlastnosti, jež se líbí Bohu.

Jinou lidskou slabostí, kterou Satan velmi rád zneužívá, je sklon poddávat se nesprávným tělesným touhám. Jehova Bůh vytvořil lidi s tím, aby se radovali ze života. Když člověk naplňuje svoje touhy tak, že při tom respektuje Boží vůli, přináší mu to opravdové štěstí. Satan však lidi svádí, aby své žádosti uspokojovali nemravně. (1. Korinťanům 6:9, 10) Mnohem lepší je zaměřovat svou mysl na cudné a ctnostné věci. (Filipanům 4:8) To vám pomůže udržet na uzdě své myšlenky a city.

Neustále Ďáblovi odolávejte

Je vůbec možné, abyste Ďáblovi odolávali? Ano. V Bibli máme toto ujištění: „Postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás.“ (Jakub 4:7) Ovšem ani když se Satanovi postavíte, nemůžete čekat, že svou snahu hned vzdá a že už vás nechá bez problémů přijímat poznání o Bohu. Ne, Ďábel to zkusí v ‚jinou příhodnou dobu‘. (Lukáš 4:13) Nemusíte však mít z Ďábla strach. Budete-li proti němu stále pevně stát, nedokáže vás od pravého Boha odvrátit.

Pokud však máte Ďáblovi vzdorovat, musíte vědět, kdo to je a jakým způsobem lidi svádí. Také musíte vědět, co dělat, abyste se před jeho úklady chránili. Spolehlivým zdrojem takového poznání je jedině Boží slovo, Bible. Pevně se proto rozhodněte, že inspirované Písmo budete studovat, a potom žijte podle toho, co se z něj naučíte. Svědkové Jehovovi ve vašem okolí vám při tomto studiu rádi pomohou, a to zdarma a v dobu, kterou si zvolíte. Vybízíme vás, abyste je vyhledali nebo abyste napsali vydavatelům tohoto časopisu.

Mějte na paměti, že až se pustíte do studia Bible, Satan zřejmě proti vám podnítí odpor nebo pronásledování s cílem vás přinutit, abyste přestali poznávat pravdy z Božího slova. I někteří z vašich blízkých se na vás možná budou zlobit kvůli tomu, že studujete Bibli. Může se to stát proto, že neznají nádherné pravdy, které obsahuje. Jiní lidé se vám možná budou vysmívat. Kdybyste však takovému nátlaku podlehli, dělali byste radost Bohu? Ďábel vás chce od poznávání pravého Boha odradit. Přece nenecháte Satana vyhrát! (Matouš 10:34–39) Jemu nic nedlužíte. Zato Jehovovi vděčíte za samotný svůj život. Buďte proto odhodláni vzdorovat Ďáblovi a ‚rozradostňovat Jehovovo srdce‘. (Přísloví 27:11)

[Obrázek na straně 6]

Ti, kdo přijali křesťanství, spálili své spiritistické knihy

[Obrázek na straně 7]

Pevně se rozhodněte, že budete studovat Bibli