Přejít k článku

Přejít na obsah

Opravdu někdo dokáže změnit svět?

Opravdu někdo dokáže změnit svět?

 Opravdu někdo dokáže změnit svět?

„Chudí lidé nám říkají, že nejvíc ze všeho si přejí mír a bezpečí — a potom příležitosti k tomu, aby zlepšili svůj život. Chtějí spravedlivé národní a mezinárodní systémy, aby jejich úsilí nepřicházelo vniveč kvůli nadřazenému postavení bohatých zemí a bohatých společností.“

TAK popsala ředitelka jedné mezinárodní podpůrné organizace to, po čem touží a o co usilují chudí lidé. Totéž přání mají jistě všichni, kdo se stali obětí tragédií a projevů nespravedlnosti. Ti všichni touží po světě, v němž by panoval skutečný mír a bezpečí. Bude někdy takový svět existovat? Opravdu má někdo tu moc a schopnosti, aby změnil svět, který je od základů nespravedlivý?

 Snahy o změnu

Mnoho lidí se o to pokoušelo. Například Angličanka Florence Nightingaleová, která žila v devatenáctém století, zasvětila svůj život tomu, aby zajistila nemocným lidem čistou a soucitnou ošetřovatelskou péči. V tehdejší době, kdy se ještě nepoužívala antiseptika ani antibiotika, se zdravotnická péče dost lišila od toho, na co jsme zvyklí dnes. „Zdravotní sestry,“ píše se v jisté knize, „[byly] nevzdělané, špinavé a nechvalně známé opilstvím a nemravností.“ Podařilo se Florence Nightingaleové dosáhnout nějakých změn ve světě zdravotnické péče? Jistě ano. Také nespočet dalších starostlivých a nesobeckých lidí dosáhl znamenitých úspěchů v mnoha oblastech života — například v boji proti negramotnosti, ve zvyšování míry vzdělání, v lékařství a ve stavebních a potravinových programech. Díky tomu se už milionům lidí, kteří jsou v nepříznivé situaci, žije v mnoha ohledech lépe.

Přesto nemůžeme přehlížet tuto nepříjemnou skutečnost: stovkám milionů lidí nadále ničí život války, zločinnost, nemoce, hlad a jiné tragické okolnosti. Podle irské humanitární organizace Concern „chudoba denně zabíjí 30 000 lidí“. Stále existuje dokonce i otroctví, přestože mnozí reformátoři se je snažili v průběhu staletí vymýtit. „Na světě je dnes více otroků, než kolik jich bylo z Afriky odvezeno za celé období zaoceánského trhu s otroky,“ uvádí kniha Disposable People—New Slavery in the Global Economy (Lidé na jedno použití — novodobé otroctví v globální ekonomice).

Co vlastně maří všechny ty snahy o to, aby došlo k úplné změně s trvalými výsledky? Je to snad jen nadřazené postavení bohatých a mocných, nebo je za tím něco víc?

Co změně brání

Boží slovo odhaluje, kdo je tou největší překážkou veškerých lidských snah o to, aby ve světě panovala skutečná spravedlnost. Je to Satan Ďábel. Apoštol Jan nám říká, že „celý svět leží v moci toho ničemného“. (1. Jana 5:19) Právě v dnešní době Satan „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. (Zjevení 12:9) Dokud nebude svět zbaven jeho zhoubného vlivu, vždy budou existovat oběti zla a nespravedlnosti. Co zapříčinilo tuto smutnou situaci?

Naši první rodiče Adam a Eva dostali darem zemi, jež se měla stát dokonalým rajským domovem pro celé lidstvo — tehdejší svět byl označen jako ‚velmi dobrý‘. (1. Mojžíšova 1:31) Proč se situace změnila? Stojí za tím Satan. Zpochybnil Boží právo určovat mužům a ženám pravidla, podle kterých by měli žít. Našeptal lidem, že Boží způsob panování je nespravedlivý. Adam s Evou se pod jeho vlivem rozhodli, že budou žít nezávisle na Bohu, aby mohli sami určovat, co je dobré a co je špatné. (1. Mojžíšova 3:1–6) Tak se na scéně objevila další překážka, jež lidem brání vytvořit spravedlivý svět — hřích a nedokonalost. (Římanům 5:12)

Proč to Bůh dovolil?

‚Ale proč Bůh připustil, aby se hřích a nedokonalost rozšířily?‘ zeptá se možná někdo.  ‚Proč nepoužil svou neomezenou moc k tomu, aby vzbouřence odstranil a začal znovu?‘ To zní jako jednoduché řešení. Každé použití moci však vyvolává závažné otázky. Není snad právě zneužívání moci jednou z věcí, na které si chudí a utlačovaní nejvíc naříkají? Nepozastavují se snad upřímní lidé nad tím, když nějaký diktátor použije moc, aby odstranil kohokoli, kdo nesouhlasí s jeho politikou?

Bůh chtěl dobré lidi ujistit, že svou moc nikdy nepoužívá k tyranským účelům, a proto dovolil Satanovi i lidským vzbouřencům, aby jednali nezávisle na jeho zákonech a zásadách — ale jen po omezenou dobu. Božím záměrem bylo, aby čas prokázal, že jeho způsob vlády je ten jediný správný a že všechna omezení, která nám Bůh ukládá, jsou jen pro naše dobro. A tragické důsledky, jež vzpoura proti Boží vládě měla, už jasně dokázaly, že to tak je. Také se potvrdilo, že Bůh má plné právo použít svou obrovskou moc, aby odstranil všechnu ničemnost, až k tomu nastane určený čas. A to bude již velmi brzy. (1. Mojžíšova 18:23–32; 5. Mojžíšova 32:4; Žalm 37:9, 10, 38)

Dokud Bůh nezasáhne, musíme žít v nespravedlivém systému, v němž ‚spolu sténáme a jsme spolu v bolesti‘. (Římanům 8:22) I když se budeme všemi možnými způsoby pokoušet svět změnit, nedokážeme odstranit Satana a nemůžeme se ani úplně zbavit nedokonalosti, která je zdrojem všeho našeho utrpení. Dát do pořádku to, co nastalo v důsledku hříchu zděděného po Adamovi, je zkrátka mimo naše schopnosti. (Žalm 49:7–9)

Ježíš Kristus změní svět natrvalo

Znamená to, že situace je naprosto beznadějná? To jistě ne. Odpovědnost způsobit trvalou změnu byla svěřena někomu mnohem mocnějšímu než pouhým smrtelným lidem. Komu? Ježíši Kristu. V Bibli je popsán jako Boží Hlavní zprostředkovatel záchrany lidstva. (Skutky 5:31)

Nyní čeká, až nastane Boží „ustanovený čas“, aby jednal. (Zjevení 11:18) Co konkrétně Ježíš udělá? Zajistí „[obnovu] všech věcí, o nichž mluvil Bůh ústy svých svatých proroků staré doby“. (Skutky 3:21) Ježíš například „osvobodí chudého, volajícího o pomoc, také ztrápeného a každého, kdo nemá pomocníka. . . . Z útlaku a z násilí vyplatí jejich duši.“ (Žalm 72:12–16) Bůh slibuje, že prostřednictvím Ježíše Krista zařídí, „aby války ustaly až do nejzazšího konce země“. (Žalm 46:9) Podle Božího slibu také „žádný usedlík [na očištěné zemi] neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ Slepí, hluší, chromí — i všichni ostatní lidé trpící nějakou nemocí či postižením — získají dokonalé zdraví. (Izajáš 33:24; 35:5, 6; Zjevení 21:3, 4) Z nových poměrů budou mít prospěch i ti, kdo již v minulosti zemřeli. Bůh slibuje, že oběti nespravedlnosti a útlaku přivede zpět k životu. (Jan 5:28, 29)

Změna, kterou Ježíš Kristus udělá, nebude jen částečná a dočasná. Úplně zbaví svět všech překážek, které brání nastolení skutečné spravedlnosti. Odstraní hřích a nedokonalost a také zničí Satana Ďábla i všechny, kdo se k němu přidali v jeho vzpouře. (Zjevení 19:19, 20; 20:1–3, 10) Tíseň ani utrpení, které Bůh načas připustil, již ‚podruhé nevyvstanou‘. (Nahum 1:9) To měl Ježíš na mysli, když nás učil, abychom se modlili o příchod Božího Království a o to, aby se Boží vůle děla „jako v nebi, tak i na zemi“. (Matouš 6:10)

Možná namítnete: ‚Ale vždyť sám Ježíš řekl, že „chudé u sebe budeme mít vždy“. Neznamená to tedy, že nespravedlnost a chudoba budou existovat vždycky?‘ (Matouš 26:11) Ano, Ježíš opravdu řekl, že chudí lidé budou vždy. Avšak z kontextu jeho slov a také ze zmíněných biblických slibů poznáváme, co tím myslel — totiž že chudí lidé budou vždy, dokud bude trvat tento systém věcí. Ježíš věděl, že žádný člověk nikdy nebude schopen  vymýtit ze světa chudobu a nespravedlnost. A také věděl, že to všechno změní on. Brzy zřídí úplně nový systém věcí — „nové nebe a novou zemi“, kde bolest, nemoci, chudoba ani smrt nebudou existovat. (2. Petra 3:13; Zjevení 21:1)

„Nezapomínejte konat dobro“

Znamená to, že je zbytečné dělat všechno, co je v našich silách, abychom pomohli jiným lidem? V žádném případě. Bible nás povzbuzuje k tomu, abychom pomáhali lidem, na které doléhají obtíže a náročné životní okolnosti. „Nezadržuj dobro před těmi, jimž patří, když je v moci tvé ruky to učinit,“ píše starověký král Šalomoun. (Přísloví 3:27) A apoštol Pavel vybízí: „Nezapomínejte konat dobro a dělit se o věci s jinými.“ (Hebrejcům 13:16)

I sám Ježíš Kristus nás pobízel k tomu, abychom pomáhali druhým, jak jen to je možné. Vyprávěl podobenství o Samaritánovi, jenž po cestě narazil na muže, který byl předtím zbit a oloupen. Samaritán byl ‚lítostí pohnut‘ k tomu, aby mu na vlastní náklady pomohl: ovázal muži zranění a umožnil mu po přepadení se zotavit. (Lukáš 10:29–37) Tento soucitný Samaritán sice nezměnil svět, ale výrazně změnil k lepšímu život jiného člověka. To můžeme dělat i my.

Ježíš Kristus však může udělat více než jen pomáhat jednotlivcům. Opravdu může změnit svět a brzy to již také udělá. Až se tak stane, oběti dnešních nespravedlivých poměrů budou mít možnost zkvalitnit svůj život a dočkají se také skutečného míru a bezpečí. (Žalm 4:8; 37:10, 11)

Zatímco na tuto dobu čekáme, nikdy se nezdráhejme dělat všechno proto, abychom v hmotném i duchovním ohledu ‚konali dobro‘ všem obětem tohoto nespravedlivého světa. (Galaťanům 6:10)

[Obrázky na straně 5]

Florence Nightingaleová dosáhla skutečných změn ve světě ošetřovatelské péče

[Podpisek]

S laskavým svolením National Library of Medicine

[Obrázky na straně 7]

Kristovi následovníci konají dobro druhým

[Podpisek obrázku na straně 4]

The Star, Johannesburg, JAR