Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus?

 Kdo je Ježíš Kristus?

PŘEDSTAVTE si, jak musel být mladý Žid Ondřej nadšený, když poprvé slyšel slova Ježíše Nazaretského. Bible říká, že Ondřej přispěchal za svým bratrem a řekl: „Našli jsme Mesiáše [neboli Krista].“ (Jan 1:41) Hebrejské a řecké výrazy, které jsou obvykle překládány jako „Mesiáš“ a „Kristus“, znamenají „Pomazaný“. Ježíš byl Pomazaný, jinými slovy Boží Vyvolený — slíbený Vůdce. (Izajáš 55:4) Vztahovala se na něj mnohá proroctví zaznamenaná v Písmu a Židé jej v té době očekávali. (Lukáš 3:15)

Jak víme, že Ježíš byl opravdu Boží Vyvolený? Podívejme se, co se událo v roce 29 n. l., když bylo Ježíšovi 30 let. Tehdy přišel za Janem Křtitelem, aby jím byl pokřtěn ve vodách řeky Jordánu. Bible uvádí: „Když byl Ježíš pokřtěn, ihned vystoupil z vody; a pohleďme, otevřela se nebesa a viděl Božího ducha, jak sestupuje jako holubice a přichází na něj. Pohleďme, byl také hlas z nebes, který řekl: ‚To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil.‘“ (Matouš 3:16, 17) Potom, co Jan slyšel tato slova vyjadřující schválení, mohl snad pochybovat, že Ježíš je Boží Vyvolený? Jehova Bůh vylil na Ježíše svého svatého ducha a tím jej pomazal, neboli jmenoval, aby byl Králem Božího přicházejícího Království. Ježíš se tak stal Ježíšem Kristem, tedy Ježíšem Pomazaným. Proč byl však nazýván Božím Synem? Jaký byl Ježíšův původ?

Jeho původ byl „od raných časů“

Ježíšův život by se dal rozdělit do tří období. To první začalo dlouho před tím, než se narodil jako člověk. Jeho původ byl „od raných časů, ode dnů neurčitého času,“ jak se píše v Micheášovi 5:2. Sám Ježíš prohlásil: „Já jsem z oblastí nahoře“ — jinými slovy z nebe. (Jan 8:23) Žil v nebi jako mocná duchovní osoba.

Vzhledem k tomu, že všechno, co bylo stvořeno, mělo svůj počátek, byla doba, kdy Bůh byl sám. Před nespočetnými lety se však Bůh stal Stvořitelem. Kdo byl jeho prvním stvořením? Poslední kniha v Bibli říká, že „počátek Božího stvoření“ byl Ježíš. (Zjevení 3:14) Ježíš je „prvorozeným všeho stvoření“. Proč? Protože ‚všechny ostatní věci v nebesích a na zemi, věci viditelné a věci neviditelné, byly stvořeny jeho prostřednictvím‘. (Kolosanům 1:15, 16) Ano, Ježíš je jediný, koho stvořil sám Bůh. Proto je nazýván Božím ‚jediným zplozeným Synem‘. (Jan 3:16) Tomuto prvorozenému Synovi také náleží titul „Slovo“. (Jan 1:14) Proč? Před tím, než se narodil jako člověk, totiž v nebi sloužil jako Boží mluvčí.

„Slovo“ bylo u Jehovy Boha „na počátku“, když byla tvořena ‚nebesa a země‘. Právě jemu Bůh řekl: „Udělejme člověka k našemu obrazu.“ (Jan 1:1; 1. Mojžíšova 1:1, 26) Jehovův prvorozený Syn stál svému Otci po boku a spolupracoval s ním. V Příslovích 8:22–31 jakožto zosobněná moudrost říká: „Stala [jsem se] vedle [Stvořitele] mistrem v díle a stala jsem se tím, co on měl den co den zvláště rád, a neustále jsem se před ním radovala.“

Když Jehova Bůh a jeho jediný zplozený Syn pracovali bok po boku, rozvíjel se mezi  nimi mimořádně blízký vztah. Ty dlouhé věky, které strávili v blízkém společenství, Božího Syna hluboce ovlivnily. Tento poslušný Syn se začal svému Otci Jehovovi velmi podobat. V Kolosanům 1:15 je Ježíš dokonce nazván „obrazem neviditelného Boha“. A to je jeden z důvodů, proč je nezbytné Ježíše poznat, chceme-li uspokojovat svou duchovní potřebu a svou přirozenou touhu poznat Boha. Všechno, co Ježíš na zemi dělal, přesně odpovídalo Jehovovým požadavkům. Poznávat Ježíše tedy znamená zároveň poznávat Jehovu. (Jan 8:28; 14:8–10) Ale jak došlo k tomu, že Ježíš začal žít na zemi?

Když žil jako člověk na zemi

Druhé období Ježíšova života začalo tehdy, když Bůh svého Syna poslal na zem. Jehova to zařídil tak, že Ježíšův život zázračně přenesl z nebe do lůna bohabojné židovské panny jménem Marie. Ježíš nezdědil žádný rys nedokonalosti, protože neměl lidského otce. Na Marii ‚přišel svatý duch‘, neboli Jehovova činná síla, a ‚zastínila‘ ji Boží moc, takže otěhotněla zázračným způsobem. (Lukáš 1:34, 35) Narodilo se jí tedy dokonalé dítě. Ježíš vyrůstal ve skromném domově svého adoptivního otce, tesaře Josefa, a měl později několik sourozenců. (Izajáš 7:14; Matouš 1:22, 23; Marek 6:3)

O Ježíšově dětství mnoho nevíme, ale jedna příhoda z té doby stojí za povšimnutí. Když bylo Ježíšovi dvanáct let, rodiče jej vzali s sebou na každoroční návštěvu Jeruzaléma během Pasachu. Tam Ježíš strávil mnoho času v chrámu tím, že ‚seděl uprostřed učitelů, naslouchal jim a vyptával se jich‘. A „všichni ti, kdo mu naslouchali, zůstávali ohromeni jeho porozuměním a jeho odpověďmi“. Ano, mladý Ježíš dokázal nejen klást podnětné otázky na duchovní téma, ale také dokázal dávat inteligentní odpovědi, takže tím posluchači byli ohromeni. (Lukáš 2:41–50) V době, kdy vyrůstal ve městě Nazaret, se stal tesařem. Tuto práci se bezpochyby naučil od svého adoptivního otce Josefa. (Matouš 13:55)

Ježíš žil ve městě Nazaret až do svých třiceti let. Pak šel za Janem, aby jím byl pokřtěn. Po křtu zahájil svou horlivou službu. Po tři a půl roku cestoval rodnou zemí a oznamoval dobrou zprávu o Božím Království. Také podal doklad toho, že ho poslal Bůh. Jaký doklad to byl? Ježíš vykonal mnoho zázraků — mocných skutků, které přesahovaly schopnosti člověka. (Matouš 4:17; Lukáš 19:37, 38)

 Ježíš byl také vřelý a projevoval hluboké city. Jeho vnímavost byla patrná zejména z toho, jak pohlížel na druhé lidi a jak s nimi jednal. Ježíš byl přístupný a laskavý, a lidé proto k němu byli přitahováni. I dětem bylo v jeho přítomnosti dobře. (Marek 10:13–16) Ženám projevoval úctu, a to navzdory tomu, že někteří muži v té době se na ně dívali svrchu. (Jan 4:9, 27) Pomáhal chudým a utlačovaným, aby ‚nalezli občerstvení pro své duše‘. (Matouš 11:28–30) Jeho vyučování bylo jasné, jednoduché a praktické. A v tom, co učil, byla zřejmá upřímná touha seznámit posluchače s pravým Bohem Jehovou. (Jan 17:6–8)

Ježíš projevoval soucit lidem, kteří byli nemocní nebo jinak sužovaní, a pomocí Božího svatého ducha je zázračně léčil. (Matouš 15:30, 31) Jednou k němu například přistoupil malomocný muž a řekl: „Jestliže jen chceš, můžeš mě očistit.“ Co Ježíš udělal? Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci. Buď očištěn.“ A nemocný muž byl uzdraven. (Matouš 8:2–4)

Zamysleme se také nad událostí, kdy za Ježíšem přišel zástup lidí a tito lidé u něj zůstali po tři dny, aniž měli něco k jídlu. Ježíšovi jich bylo líto a zázračně nasytil „čtyři tisíce mužů kromě žen a malých dětí“. (Matouš 15:32–38) Při jiné příležitosti Ježíš utišil bouři, která ohrožovala jeho přátele. (Marek 4:37–39) Vzkřísil neboli přivedl zpět k životu několik lidí, kteří zemřeli. * (Lukáš 7:22; Jan 11:43, 44) Ježíš dokonce ochotně obětoval svůj dokonalý lidský život, aby nedokonalé lidstvo získalo naději do budoucnosti. Není z toho zřejmé, že Ježíš cítil k lidem hlubokou lásku?

Kde je Ježíš dnes?

Ježíš zemřel na mučednickém kůlu ve věku 33 a půl roku. * Smrtí však jeho život neskončil natrvalo. O tři dny později Jehova Bůh svého Syna vzkřísil jako duchovní osobu, a začalo tak třetí období Ježíšova života. Po svém vzkříšení se Ježíš objevil stovkám lidí, kteří žili v prvním století n. l. (1. Korinťanům 15:3–8) Potom se „posadil . . . po Boží pravici“ a čekal, až mu bude svěřena královská autorita. (Hebrejcům 10:12, 13) Když se tak stalo, začal panovat jako Král. Jak bychom si tedy dnes měli Ježíše představovat? Jako umírajícího a trpícího muže? Nebo jako někoho, kdo má být uctíván? Ježíš dnes není člověk, a není ani Všemohoucí Bůh. Je to mocný duchovní tvor, panující Král. A jeho panování se již brzy projeví i na naší zemi sužované mnoha problémy.

Ježíš Kristus je ve Zjevení 19:11–16 popsán symbolickým jazykem jako král sedící na bílém koni a čteme zde o něm, že přichází soudit a vést válku ve spravedlnosti. Má „ostrý, dlouhý meč, aby jím bil národy“. Ano, Ježíš použije svou obrovskou moc, aby odstranil ničemné lidi. A co bude s těmi, kdo se snaží následovat příklad, který dal Ježíš svým životem na zemi? (1. Petra 2:21) Ježíš a jeho Otec je v nadcházející „válce velikého dne Boha Všemohoucího“ — často nazývané Armagedon — ochrání, a tito lidé budou moci žít navždy jako pozemští poddaní nebeského Království. (Zjevení 7:9, 14; 16:14, 16; 21:3, 4)

Během své pokojné vlády vykoná Ježíš ve prospěch celého lidstva opravdu úžasné zázraky. (Izajáš 9:6, 7; 11:1–10) Vyléčí nemoci a odstraní smrt. Prostřednictvím Ježíše Krista Bůh vzkřísí miliardy lidí a dá jim tak možnost žít věčně na zemi. (Jan 5:28, 29) Ani si nedokážeme představit, jak nádherný bude život pod vládou Království. Je opravdu důležité, abychom dále poznávali Bibli a dozvídali se více o Ježíši Kristu.

[Poznámky pod čarou]

^ 15. odst. Zázraky, které Ježíš vykonával, byly všeobecně známé. Dokonce i Ježíšovi nepřátelé uznali, že „provádí mnoho znamení“. (Jan 11:47, 48)

^ 17. odst. Vysvětlení toho, zda Ježíš zemřel na kůlu, nebo na kříži, naleznete v knize Rozmluvy z Písem, strany 144 a 145. Knihu vydali svědkové Jehovovi.

 [Rámeček na straně 7]

VŠEMOHOUCÍ BŮH?

Mnoho věřících lidí se domnívá, že Ježíš je Bůh. Někteří zastávají názor, že Bůh je Trojice. Podle této nauky „Otec je Bůh, Syn je Bůh a Svatý Duch je Bůh, a přece to nejsou tři Bohové, ale jeden Bůh“. Tvrdí se, že to jsou tři osoby, které jsou „stejně věčné a sobě rovné“. (The Catholic Encyclopedia) Jsou tyto názory správné?

Jehova Bůh je Stvořitel. (Zjevení 4:11) Nemá počátek ani konec a je všemohoucí. (Žalm 90:2) Ježíš naproti tomu počátek měl. (Kolosanům 1:15, 16) Ježíš mluvil o Bohu jako o svém Otci a řekl: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28) Jak také vysvětlil, některé věci nevěděl on ani andělé, ale věděl je pouze jeho Otec. (Marek 13:32)

Kromě toho se Ježíš ke svému Otci modlil: „Ať se . . . neděje má vůle, ale tvá.“ (Lukáš 22:42) Těmito slovy se nemohl modlit k nikomu jinému než k Osobnosti, která ho převyšovala. A byl to také Bůh, kdo Ježíše vzkřísil z mrtvých — Ježíš se nevzkřísil sám. (Skutky 2:32) Je tedy zřejmé, že Otec a Syn si nebyli rovni ani před tím, než Ježíš přišel na zem, ani za jeho pozemského života. A co po Ježíšově vzkříšení k životu v nebi? V 1. Korinťanům 11:3 je uvedeno: „Hlavou Krista je . . . Bůh.“ Syn bude Bohu podřízen vždy. (1. Korinťanům 15:28) Z Písma tedy vyplývá, že Ježíš není Všemohoucí Bůh. Je to Boží Syn.

Takzvaná třetí osoba Trojice — svatý duch — není osobou. Žalmista v modlitbě k Bohu řekl: „Jestliže vyšleš svého ducha, jsou stvořeni.“ (Žalm 104:30) Tento duch není Bůh samotný, je to činná síla, kterou Bůh vysílá nebo používá k uskutečnění své vůle. Pomocí něj Bůh vytvořil hmotná nebesa, zemi a vše živé. (1. Mojžíšova 1:2; Žalm 33:6) Svým svatým duchem Bůh také některé muže inspiroval k napsání Bible. (2. Petra 1:20, 21) Nauka o Trojici tedy není biblická. * Bible říká: „Jehova, náš Bůh, je jeden Jehova.“ (5. Mojžíšova 6:4)

[Poznámka pod čarou]

^ 28. odst. Další informace najdete v brožuře Měl bys věřit v trojici? Vydali ji svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 5]

Při svém křtu se Ježíš stal Božím Pomazaným

[Obrázek na straně 7]

Ježíš se horlivě věnoval práci, kterou od Boha dostal

[Obrázek na straně 7]

Dnes je Ježíš mocným Králem