Přejít k článku

Přejít na obsah

Ve svobodném stavu radostně slouží Jehovovi

Ve svobodném stavu radostně slouží Jehovovi

 „Má pomoc je od Jehovy“

Ve svobodném stavu radostně slouží Jehovovi

„MNOZÍ z nás, kteří nejsme v manželství, jsou naprosto šťastní,“ řekla jedna křesťanka ze Španělska. Z čeho pramení její spokojenost? „Je skvělé, že nás netíží tolik starostí, a tak můžeme našemu Bohu Jehovovi sloužit naplno.“

Tyto pocity odpovídají tomu, co o svobodném stavu říká Boží slovo. Když apoštol Pavel rozebíral otázky, které se týkají manželství, vyjádřil hlubokou, inspirovanou myšlenku: „Říkám . . . svobodným a vdovám: Je pro ně dobře, když zůstávají tak jako já.“ Pavel ženatý nebyl. Ale z jakého důvodu doporučoval svobodný stav? Poukázal na to, že člověk, který žije v manželství, je rozdělený, zatímco svobodní muži či ženy jsou ‚úzkostliví o Pánovy věci‘. (1. Korinťanům 7:8, 32–34) Ano, svobodný člověk je šťastný a spokojený především tehdy, když slouží Jehovovi.

Svobodný stav kvůli vznešenému cíli

U lidí v těch kulturách, kde jsou manželství a rodina považovány za největší hodnotu, mohou Pavlova slova vzbudit rozpaky. Ale Ježíš Kristus — sám svobodný a zároveň šťastný a spokojený muž — se zmínil o vznešeném cíli, který si mohou svobodní křesťané dát. Řekl: „Jsou eunuchové, kteří se sami učinili eunuchy kvůli nebeskému království. Kdo tomu může učinit místo, ať tomu učiní místo.“ (Matouš 19:12)

V souladu s těmito slovy již mnozí křesťané zjistili, že svobodný stav jim umožňuje sloužit Bohu bez rozptylování, které je běžnou součástí manželského života. (1. Korinťanům 7:35) K Jehovovým ctitelům patří tisíce křesťanů, kteří nemají manželského partnera, a když s nasazením pomáhají ostatním, přináší jim to velkou radost. *

Mnoho svobodných křesťanů si uvědomuje, že štěstí není privilegiem těch, kdo žijí v manželství, a že ne všichni svobodní lidé jsou nešťastní. V obou těchto skupinách jsou lidé, kteří někdy zažívají štěstí a někdy zármutek. Bible dokonce realisticky upozorňuje na to, že i samo manželství přináší ‚soužení v těle‘. (1. Korinťanům 7:28)

Svobodný stav v důsledku okolností

Mnozí křesťané jsou svobodní ne proto, že by se k tomu sami rozhodli, ale proto, že to vyplynulo z jejich okolností. Možná touží po něčí společnosti, po vřelém a láskyplném vztahu, ze kterého by se těšili v manželství. Někteří z nich však kvůli své finanční situaci nebo z jiných důvodů nemohou nyní do manželství vstoupit. Jiní křesťané — a mezi nimi mnoho našich drahých duchovních sester — zůstávají svobodní, protože jsou rozhodnuti řídit se biblickou radou, aby vstupovali do manželství „pouze v Pánu“. (1. Korinťanům 7:39) Projevují věrnou oddanost  tím, že hledají manželského partnera jen mezi zasvěcenými a pokřtěnými Jehovovými ctiteli.

Někteří z těchto svobodných křesťanů se občas cítí osaměle. Jedna neprovdaná křesťanka připustila, že takové pocity zažívá, a pak řekla: „Známe Jehovův zákon a nechceme se Bohu znelíbit, ať už jde o cokoli. Snad bychom si přáli mít po svém boku manželského druha, ale bez ohledu na to, jak často se nás nevěřící lidé snaží ‚dát s někým dohromady‘, zůstáváme pevní. S nevěřícími muži a ženami se ani nechceme společensky stýkat.“ Takoví křesťané si jistě zaslouží pochvalu za to, že se řídí biblickou radou a drží se vysokých morálních měřítek, aby se líbili Bohu. Vytrvávají v tom i přesto, že se možná potýkají s citovými problémy.

Jehova štědře pomáhá

Jehova je věrně oddaný těm, kdo projevují věrnou oddanost jemu — například tím, že odmítají vstoupit do manželství s člověkem, který Bohu neslouží. Díky osobní zkušenosti mohl král David napsat: „S někým věrně oddaným budeš [Jehovo] jednat ve věrné oddanosti.“ (Žalm 18:25) Svým poslušným služebníkům Bůh slibuje: „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.“ (Hebrejcům 13:5) My v tom můžeme Jehovu napodobovat a velkoryse chválit svobodné křesťany, mladé i letité, kteří se věrně drží Božího slova. Také se za ně můžeme modlit a prosit Jehovu, aby jim dal sílu překonat všechny obtíže. (Soudci 11:30–40)

Mnozí svobodní křesťané zjišťují, že jejich životu dává hlubší smysl horlivá účast na biblickém vzdělávacím díle. K takovým křesťanům patří i přibližně pětatřicetiletá neprovdaná Patricia, která slouží jako průkopnice neboli celodobá evangelistka. Říká: „Svobodný stav sice přináší zkoušky, ale poskytl mi příležitost, abych se stala pravidelnou průkopnicí. Díky tomu, že jsem svobodná, mám pružnější časový plán, a mám tedy i více času na studium. Naučila jsem se také ve větší míře spoléhat na Jehovu, a to zvláště v náročných obdobích.“

Tento postoj je založen na povzbuzujícím slibu z Bible, která vybízí: „Uval svou cestu na Jehovu a spolehni se na něho, a on sám bude jednat.“ (Žalm 37:5) Všichni věrní Jehovovi ctitelé, ať už jsou v manželství, nebo jsou svobodní, mohou čerpat útěchu a sílu z těchto inspirovaných slov: „Má pomoc je od Jehovy.“ (Žalm 121:2)

[Poznámka pod čarou]

^ 7. odst. Viz Kalendář svědků Jehovových 2005 na červenec a srpen.

[Praporek na straně 9]

„Neženatý muž je úzkostlivý o Pánovy věci, jak by získal Pánovo schválení.“ (1. KORINŤANŮM 7:32)

[Rámeček na straně 8]

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JE SVOBODNÝ STAV PROSPĚŠNÝ

Ježíš, který se nikdy neoženil, prohlásil: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal, a abych dokončil jeho dílo.“ (Jan 4:34)

Čtyři neprovdané Filipovy dcery se pilně věnovaly ‚prorokování‘. (Skutky 21:8, 9)

Svobodné křesťanky, jež oznamují poselství o Království, patří k ‚velkému vojsku žen, které vyprávějí dobrou zprávu‘. (Žalm 68:11)