Přejít k článku

Přejít na obsah

Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů

Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů

 Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů

„Budete mi svědky . . . do nejvzdálenější části země.“ (SKUTKY 1:8)

1. Čemu jako učitelé Bible věnujeme pozornost a proč?

SCHOPNÝ učitel věnuje pozornost nejen tomu, co svým žákům říká, ale i tomu, jak jim to říká. Totéž platí o nás, učitelích biblické pravdy. Dbáme jednak na poselství, které kážeme, a jednak na metody, které při tom používáme. Naše poselství, kterým je dobrá zpráva o Božím Království, se nemění, ale své metody podle okolností měníme. Proč? Abychom oslovili co nejvíce lidí.

2. Koho napodobujeme, když podle okolností měníme své kazatelské metody?

2 Když podle okolností měníme své kazatelské metody, napodobujeme tím Boží služebníky ze starověku. Podívejme se, jak to dělal například apoštol Pavel. Řekl o sobě: „Židům [jsem se] stal jako Žid . . . Těm bez zákona jsem se stal jako bez zákona . . . Slabým jsem se stal slabým, abych získal slabé. Stal jsem se lidem všeho druhu vším, abych rozhodně některé zachránil.“ (1. Korinťanům 9:19–23) Pavel své metody přizpůsoboval posluchačům, a díky tomu byly účinné. Také my budeme úspěšní, jestliže způsob předložení dobré zprávy ohleduplně upravíme podle toho, s kým mluvíme.

„Na koncích země“

3. (a) Se kterou náročnou okolností se musíme vyrovnávat při naší kazatelské činnosti? (b) Jak dnes dochází ke splnění slov z Izajáše 45:22?

3 Jednou z náročných okolností, které souvisejí s kázáním dobré zprávy, je velikost území — tím je totiž ‚celá obydlená země‘. (Matouš 24:14) V uplynulém století mnozí  Jehovovi služebníci vynakládali velké úsilí, aby mohli dobrou zprávu oznamovat v zemích, kde se do té doby nekázalo. Jaké to přineslo výsledky? Úžasný celosvětový rozmach. Na začátku 20. století přicházely zprávy o kazatelské činnosti jen z několika málo zemí, zatímco dnes svědkové Jehovovi působí ve 235 zemích! Dobrá zpráva o Království je dnes ohlašována i „na koncích země“. (Izajáš 45:22)

4, 5. (a) Kdo má významnou úlohu v oznamování dobré zprávy? (b) Jak se některé odbočky vyjádřily o křesťanech ze zahraničí, kteří slouží na jejich území?

4 Co za tímto pokrokem stojí? Je to celá řada věcí. Velkým dílem k němu přispěli misionáři vyškolení v biblické škole Strážné věže Gilead a také více než 20 000 bratrů, kteří v nedávné době absolvovali školu služebního vzdělávání. Velkou pomocí jsou i mnozí svědkové, kteří se na své vlastní náklady přestěhovali do zemí, kde jsou zvěstovatelé Království více zapotřebí. Takoví obětaví křesťané — muži i ženy, mladí i letití, svobodní i ti, kdo jsou v manželství — mají významnou úlohu při kázání poselství o Království po celé zemi. (Žalm 110:3; Římanům 10:18) Jejich obětavost je velmi oceňována. Podívejme se, co bylo uvedeno v dopisech od některých odboček, na jejichž území se tito křesťané přestěhovali, aby pomáhali tam, kde je to více potřeba.

5 „Tito drazí svědkové iniciativně káží na odlehlých místech, pomáhají zakládat nové sbory a přispívají k duchovnímu růstu místních bratrů a sester.“ (Ekvádor) „Kdyby ty stovky cizinců, kteří zde slouží, musely naši zemi opustit, narušilo by to stabilitu sborů. Jsme velmi vděční, že je mezi sebou máme.“ (Dominikánská republika) „V mnoha našich sborech jsou převážně sestry, někde je jich až 70 procent. (Žalm 68:11) Většina z nich je  v pravdě teprve krátce, ale neocenitelnou pomocí je pro ně školení od svobodných průkopnic, které se k nám přistěhovaly z jiných zemí. Tyto sestry ze zahraničí jsou pro nás požehnáním.“ (jedna východoevropská země) Přemýšleli jste někdy o tom, zda sloužit v zahraničí? * (Skutky 16:9, 10)

„Deset mužů ze všech řečí národů“

6. Jak slova u Zecharjáše 8:23 ukazují, že naše kazatelská služba je náročná z hlediska jazykového?

6 Další náročnou okolností související s kázáním dobré zprávy je množství jazyků, kterými se dnes na světě mluví. Boží slovo předpovědělo: „V těch dnech se deset mužů ze všech řečí národů chopí, ano, opravdu se chopí suknice muže, který je Žid, a řeknou: ‚Půjdeme s vámi, neboť jsme slyšeli, že je s vámi Bůh.‘“ (Zecharjáš 8:23) V novodobém splnění tohoto proroctví oněch deset mužů představuje velký zástup, který je popsán v jiném proroctví, totiž ve Zjevení 7:9. Stojí však za zmínku, že podle Zecharjášova proroctví mělo těch „deset mužů“ pocházet nejen ze všech národů, ale také „ze všech řečí národů“. Splňují se prorocká slova také v této podrobnosti? Ano.

7. Ze kterých statistických údajů je patrné, že dobrá zpráva je oznamována lidem „ze všech řečí“?

7 Doložme si to několika statistickými údaji. Před 50 lety byla naše literatura vydávána v 90 jazycích. Dnes se toto číslo vyšplhalo na více než 400 jazyků. „Věrný a rozvážný otrok“ nelituje námahy ani v případě, že určitým jazykem mluví poměrně málo lidí. (Matouš 24:45) Biblická literatura je dnes k dispozici například v grónštině (kterou mluví 47 000 lidí), v palauštině (15 000 lidí) a v yapštině (méně než 7 000 lidí).

„Velké dveře“ — nové příležitosti

8, 9. Díky kterému trendu se před námi otevřely „velké dveře“ a jak na to reagují tisíce svědků?

8 Chceme-li však v dnešní době oznamovat dobrou zprávu lidem všech jazyků, často se ani nemusíme stěhovat do zahraničí. V posledních letech proudí do ekonomicky vyspělých zemí miliony přistěhovalců a uprchlíků a vznikají tam četné přistěhovalecké komunity, ve kterých se mluví nejrůznějšími jazyky. Například v Paříži je možné slyšet asi 100 jazyků. V Torontu se používá 125 jazyků a v Londýně více než 300! Lidé z jiných zemí tak žijí přímo v obvodu mnoha sborů. Tím se otevírají „velké dveře“ — nabízejí se nové příležitosti oznamovat dobrou zprávu lidem ze všech národů. (1. Korinťanům 16:9)

9 Tisíce svědků na tuto náročnou okolnost  reagují tak, že se učí nějaký cizí jazyk. Pro většinu je to obtížné, ale mají radost z toho, že mohou přistěhovalcům a uprchlíkům pomáhat, aby poznali pravdu z Božího slova, a to je více než náhradou za jejich úsilí. Z jedné země v západní Evropě přišla nedávno zpráva, že téměř 40 procent osob pokřtěných v tom roce na oblastních sjezdech pocházelo z nějaké cizí země.

10. Jak využíváte brožuru Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů? (Viz rámeček „Čím se vyznačuje brožura Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů“ na straně 26.)

10 Je ovšem pravda, že většina z nás se nemůže naučit nějaký cizí jazyk. Přesto i my můžeme přistěhovalcům pomáhat, když budeme dobře využívat brožuru Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů, * která obsahuje působivé biblické poselství v mnoha jazycích. (Jan 4:37) Používáte v kazatelské službě tuto brožuru?

Když lidé nereagují příznivě

11. Se kterou náročnou okolností se na některých místech musíme vyrovnávat?

11 Dnešní svět je pod stále silnějším vlivem Satana, a proto se musíme častěji vyrovnávat s další náročnou okolností — na některých místech se totiž zřídka setkáváme s příznivou odezvou. Tato situace nás pochopitelně nepřekvapuje, protože Ježíš takové podmínky předpověděl. O naší době řekl: „Ochladne láska většího množství.“ (Matouš 24:12) Víra v Boha a úcta k Bibli se mnohde opravdu vytrácejí. (2. Petra 3:3, 4) V některých částech světa se proto novými Kristovými učedníky stává poměrně málo jednotlivců. To však neznamená, že namáhavá práce našich drahých křesťanských bratrů a sester, kteří v takových místech věrně káží, je marná. (Hebrejcům 6:10) Dále si ukážeme, proč si tím můžeme být jisti.

12. Které dva cíle splňuje naše kazatelská činnost?

12 V Matoušově evangeliu jsou zdůrazněny dva hlavní cíle naší kazatelské činnosti. Jedním z nich je ‚činit učedníky z lidí všech národů‘. (Matouš 28:19) Druhým je to, že naše poselství o Království slouží jako „svědectví“. (Matouš 24:14) Oba tyto cíle jsou důležité, nicméně ten druhý je obzvlášť závažný. Proč?

13, 14. (a) Co je význačným rysem znamení Kristovy přítomnosti? (b) Co bychom měli mít na mysli především tehdy, když sloužíme v místech, kde se setkáváme s menší odezvou?

13 Matouš podává zprávu o tom, že apoštolové se Ježíše zeptali: „Co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ (Matouš 24:3) Ve své odpovědi Ježíš řekl, že jedním z význačných rysů tohoto znamení bude celosvětové kazatelské dílo. Mluvil o činění učedníků? Ne. Prohlásil totiž: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům.“ (Matouš 24:14) Ježíš tedy řekl, že už samotné dílo kázání o Království bude důležitým rysem znamení jeho přítomnosti.

14 Když kážeme dobrou zprávu o Království, měli bychom tedy mít na mysli tuto skutečnost:  Přestože se nám vždy nedaří činit učedníky, daří se nám vydávat „svědectví“. Ať lidé reagují jakkoli, vědí, co děláme — a my se tak podílíme na splňování Ježíšova proroctví. (Izajáš 52:7; Zjevení 14:6, 7) Jordy, jeden mladý svědek ze západní Evropy, poznamenal: „Vědomí, že mě Jehova používá, abych se podílel na splňování slov z Matouše 24:14, mi působí velikou radost.“ (2. Korinťanům 2:15–17) Určitě i vy smýšlíte podobně.

Když lidé našemu poselství odporují

15. (a) Na co Ježíš upozornil své následovníky? (b) Co nám pomáhá, abychom kázali navzdory odporu?

15 Další náročnou okolností, která souvisí s kázáním dobré zprávy o Království, je odpor. Ježíš své následovníky upozornil: „Budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu.“ (Matouš 24:9) První křesťané byli předmětem nenávisti, odporu a pronásledování, a v podobné situaci jsou Ježíšovi následovníci dnes. (Skutky 5:17, 18, 40; 2. Timoteovi 3:12; Zjevení 12:12, 17) V některých zemích vláda jejich činnost zakazuje. Praví křesťané, kteří žijí v takových zemích, však přesto poslouchají Boha a káží dobrou zprávu o Království dál. (Amos 3:8; Skutky 5:29; 1. Petra 2:21) Jak je to možné? Co jim i všem ostatním svědkům na celém světě pomáhá? Jehova je posiluje svatým duchem. (Zecharjáš 4:6; Efezanům 3:16; 2. Timoteovi 4:17)

16. Jak Ježíš ukázal, že je úzká spojitost mezi kazatelským dílem a Božím duchem?

16 Na úzkou spojitost mezi Božím duchem a kazatelským dílem poukázal Ježíš, když svým následovníkům řekl: „Přijmete moc, až na vás přijde svatý duch, budete mi svědky . . . do nejvzdálenější části země.“ (Skutky 1:8; Zjevení 22:17) Pořadí, v němž tento verš popisuje události, má svůj význam. Učedníci nejprve obdrželi svatého ducha a potom zahájili svědecké dílo celosvětového rozsahu. Jedině s pomocí Božího ducha mohli mít sílu vytrvale vydávat „svědectví všem národům“. (Matouš 24:13, 14; Izajáš 61:1, 2) Ježíš proto svatého ducha vhodně označil jako ‚pomocníka‘. (Jan 15:26) Svým učedníkům řekl, že Boží duch je bude učit a že je povede. (Jan 14:16, 26; 16:13)

17. Jak nám svatý duch pomáhá, když narážíme na silný odpor?

17 Jak nám dnes Boží duch pomáhá, když při kázání dobré zprávy narážíme na silný  odpor? Nejenže nás posiluje, ale také odporuje těm, kdo nás pronásledují. Ukažme si to na jedné události ze života krále Saula.

Přemoženi Božím duchem

18. (a) Jak došlo k tomu, že Saul se tak dramaticky změnil k horšímu? (b) Jakými způsoby Saul pronásledoval Davida?

18 První izraelský král Saul jednal zpočátku dobře, ale později Jehovu přestal poslouchat. (1. Samuelova 10:1, 24; 11:14, 15; 15:17–23) Boží duch ho proto už nepodporoval. Nyní Boží duch podporoval Davida, který byl pomazán za příštího krále. Saul se na Davida tak rozhněval, že sáhl k násilí. (1. Samuelova 16:1, 13, 14) Zdálo se, že David bude snadnou kořistí. Vždyť měl v rukou pouze harfu, zatímco Saul třímal kopí. A tak když jednoho dne David na tuto harfu hrál, „Saul přistoupil k tomu, aby vrhl kopí a řekl: ‚Davida přibodnu rovnou ke stěně!‘, ale David před ním dvakrát uhnul“. (1. Samuelova 18:10, 11) Potom se Saul dal obměkčit. Naslouchal svému synu Jonatanovi, Davidovu příteli, a přísahal: „Jakože Jehova žije, [David] nebude usmrcen.“ Za nějaký čas se však Saul znovu „snažil Davida přibodnout kopím ke stěně, ale on před Saulem uskočil, takže kopí zarazil do stěny“. David unikl, ale Saul ho začal pronásledovat. V této rozhodující chvíli se proti Saulovi postavil Boží duch. Jak? (1. Samuelova 19:6, 10)

19. Jak Davida ochránil Boží duch?

19 David unikl a dostal se k proroku Samuelovi, ale Saul za ním poslal své muže, aby ho zajali. Když však dorazili na místo, kde se David ukrýval, „na Saulových poslech spočinul Boží duch, a ti se . . . začali chovat jako proroci“. Boží duch je přemohl, takže úplně zapomněli na to, proč přišli. Král Saul potom ještě dvakrát poslal pro Davida své muže, ale stalo se s nimi totéž. Nakonec se za Davidem vydal sám, ale ani on nebyl schopen ubránit se působení  Božího ducha. Svatý duch ho ochromil na „celý ten den a celou tu noc“ a David měl díky tomu dost času na útěk. (1. Samuelova 19:20–24)

20. Jaké poučení obsahuje zpráva o tom, jak Saul pronásledoval Davida?

20 Tato zpráva o Saulovi a Davidovi obsahuje povzbudivé poučení: Pronásledovatelé Božích služebníků nemohou uspět, jestliže jim odporuje Boží duch. (Žalm 46:11; 125:2) Jehovovým záměrem bylo, aby se David stal králem nad Izraelem, a nikdo na tom nemohl nic změnit. Jehova také rozhodl, že v naší době ‚se bude kázat dobrá zpráva o království‘, a ani tomu nikdo nemůže zabránit. (Skutky 5:40, 42)

21. (a) Jak dnes jednají někteří odpůrci? (b) O čem jsme přesvědčeni?

21 Někteří náboženští a političtí představitelé se nám snaží bránit v naší činnosti, a sahají při tom ke lžím, a dokonce k násilí. Ale tak jako Jehova duchovně chránil Davida, bude chránit i svůj dnešní lid. (Malachiáš 3:6) Proto podobně jako David s přesvědčením prohlašujeme: „V Boha jsem vložil svou důvěru. Nebudu se bát. Co mi může udělat pozemský člověk?“ (Žalm 56:11; 121:1–8; Římanům 8:31) Ano, obdrželi jsme od Boha pověření kázat dobrou zprávu o Království lidem ze všech národů a s tím jsou spojeny náročné okolnosti. Buďme rozhodnuti je s Jehovovou pomocí nadále zvládat.

[Poznámky pod čarou]

^ 5. odst. Viz rámeček „Hluboký pocit uspokojení“ na straně 22.

^ 10. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

Vzpomínáte si?

• Proč podle okolností měníme své kazatelské metody?

• Které „velké dveře“ neboli nové příležitosti se před námi otevírají?

• Jaký účel naše kazatelské dílo plní i v místech, kde se setkáváme s menší odezvou?

• Proč žádný odpůrce nemůže zastavit kázání dobré zprávy?

[Studijní otázky]

[Rámeček na straně 22]

Hluboký pocit uspokojení

„Jsou šťastní a radují se z toho, že společně slouží Jehovovi.“ To lze říci o jedné rodině, která se přestěhovala ze Španělska do Bolívie. Jako první se tam vydal syn, který chtěl podpořit jednu osamocenou skupinu. Radost, která z něj vyzařovala, natolik zapůsobila na jeho rodiče, že zakrátko na tom místě sloužila celá rodina se čtyřmi chlapci ve věku od 14 do 25 let. Tři z chlapců jsou nyní v průkopnické službě a ten, který se přestěhoval nejdříve, se nedávno účastnil školy služebního vzdělávání.

„V mnoha ohledech je to obtížné,“ říká třicetiletá Angelica, která pochází z Kanady a slouží ve východní Evropě. „Ale to, že mohu ve službě pomáhat lidem, mi přináší uspokojení. Také je dojemné, jak mě místní svědkové zahrnují vděčností a jak mi často děkují za to, že jsem jim přijela pomáhat.“

„Je tady mnoho zvyků, kterým jsme se musely přizpůsobit,“ vyprávějí dvě rodné sestry, Anna a Laura. Oběma ještě není ani 30 let, jsou ze Spojených států a slouží v Dominikánské republice. „Vytrvaly jsme však, a sedm z našich zájemců dnes chodí na shromáždění.“ Tyto dvě sestry významně napomohly tomu, aby ve městě, kde není žádný sbor, mohla být zorganizována skupina zvěstovatelů Království.

Jiná téměř 30letá sestra, která se jmenuje Laura a slouží v zahraničí přes čtyři roky, říká: „Záměrně vedu jednoduchý život. Chci, aby zvěstovatelé viděli, že skromný život nemusí být jen důsledkem chudoby, ale že je možné se pro něj rozhodnout a je to projevem zdravé mysli. Mám velikou radost z toho, že mohu pomáhat druhým, zvlášť mladým, a to je pro mě kompenzace za skutečné strádání, které služba v zahraničí přináší. Svou službu na tomto místě bych nevyměnila za žádný jiný způsob života a zůstanu tady tak dlouho, jak mi to Jehova dovolí.“

[Rámeček a obrázek na straně 26]

Čím se vyznačuje brožura Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů

Brožura Dobrá zpráva pro lidi ze všech národů obsahuje jednostránkové poselství — v některých vydáních až v 92 jazycích. Poselství je psáno v první osobě. Když ho tedy oslovený čte, budí to dojem, jako bychom k němu mluvili my.

Na vnitřní straně obálky je vyobrazena mapa světa. Pomocí mapky se pokuste navázat s osloveným kontakt. Můžete ukázat na zemi, ve které žijete, a dát najevo, že by vás zajímalo, odkud pochází on. Tím ho možná povzbudíte, aby o sobě něco řekl, a vytvoříte přátelskou a uvolněnou atmosféru.

V předmluvě brožury je uvedeno několik kroků, podle nichž bychom měli postupovat, abychom člověku, který mluví cizím jazykem, poskytli účinnou pomoc. S tímto postupem se pečlivě seznamte a svědomitě ho uplatňujte.

V obsahu najdete nejen seznam jazyků, ale u každého z nich také jeho zkratku. Pomocí obsahu můžete lépe identifikovat zkratky, kterými jsou označeny různé jazykové verze našich traktátů a jiných publikací.

[Obrázek]

Používáte v kazatelské službě tuto brožuru?

[Obrázky na straně 23]

Naše biblické publikace jsou nyní k dispozici ve více než 400 jazycích

GHANA

LAPONSKO (ŠVÉDSKO)

FILIPÍNY

[Obrázky na straně 24 a 25]

Můžete sloužit tam, kde jsou hlasatelé Království více zapotřebí?

EKVÁDOR

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA