Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Když učedníci slyšeli, že uvězněný Petr je u dveří, prohlásili: „Je to jeho anděl.“ (Skutky 12:15) Proč to řekli?

Učedníci se možná mylně domnívali, že u brány stojí andělský posel, který Petra zastupuje. Uvažujme o kontextu této pasáže.

Petr byl uvězněn na příkaz Heroda, který krátce předtím usmrtil Jakuba. Učedníci tedy měli pádný důvod domnívat se, že Petr skončí podobně. Uvězněný Petr byl spoután řetězy a střídavě ho střežily čtyři hlídky po čtyřech vojácích. Jednou v noci ho pak anděl zázračně osvobodil a vyvedl ho z vězení. Když si Petr nakonec uvědomil, co se děje, řekl: „Nyní skutečně vím, že Jehova vyslal svého anděla a osvobodil mě z Herodovy ruky.“ (Skutky 12:1–11)

Petr ihned odešel k domu Marie, matky Jana Marka, kde bylo shromážděno dost učedníků. Když zaklepal na dveře od průchodu, služka jménem Rhode šla otevřít. Poznala Petrův hlas a okamžitě to běžela říci ostatním, aniž Petra vpustila dovnitř. Učedníci zpočátku nemohli uvěřit, že by u brány byl Petr. Mylně se domnívali, že „je to jeho anděl“. (Skutky 12:12–15)

Byli učedníci přesvědčeni, že Petr již byl usmrcen a že u brány je jeho odhmotněný duch? To si stěží mohli myslet. Ježíšovi následovníci totiž znali biblickou pravdu o stavu mrtvých — že ti „si neuvědomují naprosto nic“. (Kazatel 9:5, 10) Co tedy mohli učedníci mínit slovy, že „je to jeho anděl“?

Ježíšovi učedníci věděli, že v průběhu dějin andělé poskytovali Božím ctitelům osobní podporu. Jákob například mluvil o ‚andělu, který ho dostával ze všeho neštěstí‘. (1. Mojžíšova 48:16) A Ježíš poukázal svým následovníkům na malé dítě, které bylo v jejich středu, a řekl jim: „Dbejte na to, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých, neboť vám říkám, že jejich andělé v nebi stále hledí na obličej mého Otce, který je v nebi.“ (Matouš 18:10)

Je zajímavé, že v překladu Young’s Literal Translation of the Holy Bible je slovo agʹgelos („anděl“) přeloženo jako „posel“. Mezi některými Židy zřejmě panoval názor, že každý Boží služebník má svého anděla — tedy vlastně „anděla strážného“. Boží slovo ovšem tomuto názoru přímo neučí. Nicméně slovy: „Je to jeho anděl“, mohli učedníci vyjádřit domněnku, že u brány stojí andělský posel, který Petra zastupuje.