Přejít k článku

Přejít na obsah

Poznání Boha upevňuje rodiny

Poznání Boha upevňuje rodiny

 „Má pomoc je od Jehovy“

Poznání Boha upevňuje rodiny

„BERLÍNSKÁ zeď.“ Tak jedni manželé z Argentiny pojmenovali doslovnou zeď, kterou postavili, aby rozdělili svůj dům na dvě části. Měli mezi sebou nesmiřitelné rozpory, zkrátka nemohli jeden druhého vystát.

Situace, do které se tito manželé dostali, žel, není ničím výjimečným. Štěstí mnoha rodin je zkaleno hádkami, nevěrou a otevřeným nepřátelstvím. To je velmi smutné, protože rodina je instituce, kterou založil sám Bůh. (1. Mojžíšova 1:27, 28; 2:23, 24) Tento dar od Boha poskytuje všem členům rodiny vynikající podmínky k tomu, aby si projevovali upřímnou lásku. (Rut 1:9) Jestliže všichni plní své povinnosti, které dostali od Boha, přinášejí čest Jehovovi a jsou také velmi cenní pro sebe navzájem. *

Vzhledem k tomu, že rodinné uspořádání vytvořil Bůh, musíme svůj názor na to, jak by měl vypadat rodinný život, přizpůsobovat jeho stanovisku. V Božím slově nalezneme mnoho praktických rad, které mají pomoci rodinám, aby byly úspěšné, a to zejména když nastanou těžkosti. O úloze manžela Bible říká: „Manželé [by měli] milovat své manželky jako svá vlastní těla.“ Pokud se manžel tímto požadavkem řídí, jeho žena bude s radostí projevovat „svému manželovi hlubokou úctu“. (Efezanům 5:25–29, 33)

Ohledně vztahu mezi rodiči a jejich dětmi apoštol Pavel napsal: „Otcové, nedrážděte své děti, ale dál je vychovávejte v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování.“ (Efezanům 6:4) Vznikne tím vřelá rodinná atmosféra, v níž je pro děti snazší poslouchat své rodiče. (Efezanům 6:1)

Zmíněné výroky jsou ukázkou toho, jak výborné rady pro rodinný život Bible obsahuje. Mnozí lidé díky uplatňování zásad od Boha vybudovali opravdu šťastnou domácnost. Příkladem je manželský pár z Argentiny, o němž byla zmínka v úvodu. Po třech měsících studia Bible se svědky Jehovovými začali oba uplatňovat moudré biblické rady pro manželství. Poctivě se snažili o to, aby zlepšili vzájemnou komunikaci, aby byli vnímavější k potřebám toho druhého a aby si dokázali odpouštět. (Přísloví 15:22; 1. Petra 3:7; 4:8) Naučili se ovládat svůj hněv a také se obracet k Bohu o pomoc, když se zdálo, že se situace vymyká kontrole. (Kolosanům 3:19) Brzy svou ‚berlínskou zeď‘ zbořili!

Bůh může rodinu posilovat

Když rodina poznává Boží měřítka a uplatňuje je, může ji to upevnit, aby odolávala tlakům. To je nanejvýš důležité, protože podle biblického proroctví má rodinné uspořádání v dnešní době čelit zuřivému útoku. Dnes pozorujeme zhroucení morálky a lidské společnosti, jak to předpověděl Pavel. Řekl, že poslední dny se budou vyznačovat nevěrností, nedostatkem „přirozené náklonnosti“ a neposlušností rodičů, dokonce i mezi těmi, kdo „mají způsob zbožné oddanosti“. (2. Timoteovi 3:1–5)

 Takovým škodlivým účinkům se může rodina bránit tím, že se bude snažit líbit se Bohu. Mnohé rodiny již zjistily, že k tomu, aby se vypořádaly s tolika těžkostmi, jimž čelí, je nezbytné přijímat duchovní pomoc. Jestliže členové rodiny touží uchovat si dobrý vztah k Bohu, musí především uplatňovat biblické zásady a uvědomovat si, že „pokud Jehova sám nestaví dům, není to k ničemu, že na něm jeho stavitelé tvrdě pracovali“. (Žalm 127:1) Při vytváření šťastné rodiny budeme mít největší úspěch tehdy, pokud v rodinném životě dáme Boha na první místo. (Efezanům 3:14, 15)

Pravdivost tohoto výroku může potvrdit muž jménem Dennis, který žije na Havajských ostrovech. Hlásil se sice ke křesťanství, ale nedílnou součástí jeho života byly rvačky a vulgární mluva. Nějakou dobu sloužil v armádě a byl potom ještě agresivnější a nenávistnější. „Pořád jsem se dostával do konfliktů,“ vzpomíná. „Bylo mi jedno, co se mnou bude, a neměl jsem ani strach ze smrti. Dál jsem mluvil hrubě a zaplétal se do rvaček. Moje manželka byla svědkem Jehovovým a povzbuzovala mě, abych začal studovat Bibli.“

Dennis se tomu dlouho bránil. Díky manželčinu křesťanskému chování se však jeho odmítavý postoj zmírnil. Nakonec šel Dennis s manželkou a dětmi na křesťanské shromáždění. Poté s ním bylo zahájeno biblické studium a on začal dělat rychlé pokroky. Skončil s kouřením, i když jej předtím tento návyk spoutával 28 let. Přestal se stýkat s kamarády, kteří byli zapleteni do věcí, na nichž se už nechtěl podílet. Dennis je vděčný Jehovovi a říká: „Život mé rodiny se zlepšil. Jako rodina jsme chodili na shromáždění a do kazatelské služby. Moje dvě děti se mě už nebály, protože jsem se naučil ovládat svůj hněv a přestal jsem mluvit sprostě. Mohli jsme si povídat a těšit se z biblických rozhovorů. Kdybych nepoznal pravdu, dnes už bych nežil. Tak výbušný jsem byl.“

Rodiny mohou dosáhnout štěstí tehdy, když se usilovně snaží konat Jehovovu vůli. Jak vyplývá ze zkušeností, i když biblické zásady dodržuje jen jeden člen rodiny, daří se rodině lépe, než kdyby je nedodržoval nikdo. Budovat křesťanskou domácnost je náročné. Vyžaduje to obratnost a čas. Členové takových rodin si ale mohou být jisti, že Jehova bude jejich snahu korunovat úspěchem. Mohou opakovat žalmistova slova: „Má pomoc je od Jehovy.“ (Žalm 121:2)

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Viz Kalendář svědků Jehovových 2005 na květen a červen.

[Praporek na straně 9]

„Každá rodina v nebi a na zemi vděčí za své jméno [Bohu].“ (EFEZANŮM 3:15)

[Rámeček na straně 8]

RODINNÉ USPOŘÁDÁNÍ JE V JEHOVOVÝCH OČÍCH CENNÉ

„Bůh [jim] požehnal a Bůh jim řekl: ‚Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi.‘“ (1. Mojžíšova 1:28)

„Šťastný je každý, kdo se bojí Jehovy . . . Tvá manželka bude jako plodonosná réva v nejvnitřnějších částech tvého domu.“ (Žalm 128:1, 3)