Přejít k článku

Přejít na obsah

Naděje na vzkříšení — Co pro tebe znamená?

Naděje na vzkříšení — Co pro tebe znamená?

 Naděje na vzkříšení — Co pro tebe znamená?

„Otevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.“ (ŽALM 145:16)

1–3. Jakou naději do budoucnosti chovají někteří lidé? Ukažte to na příkladu.

DEVÍTILETÝ Christopher a jeho bratr byli dopoledne se strýcem, tetou a dvěma bratranci v křesťanské službě dům od domu poblíž Manchesteru v Anglii. Co se stalo potom, uvádí časopis Probuďte se!: „Odpoledne se společně vydali na výlet k moři, do nedalekého rekreačního střediska Blackpoolu. Všech šest se stalo obětí autonehody, při které na místě zahynulo dvanáct lidí, což policie popsala jako ‚úplný holocaust‘.“

2 Večer předtím než k tragédii došlo, se rodina účastnila sborového studia knihy, při kterém byl rozebírán námět smrti. Otec později vyprávěl: „Christopher byl vždycky velmi hloubavý chlapec. Toho večera mluvil s naprostou samozřejmostí o novém světě a o své naději do budoucnosti. Rozhovor pokračoval a Christopher znenadání řekl: ‚Je dobré být svědkem Jehovovým. Sice je smutné, když někdo zemře, ale víme, že jednou se zase na zemi setkáme.‘ Nikdo z nás přítomných tehdy netušil, jak památná budou jeho slova.“ *

3 O mnoho let dříve, v roce 1940, se rakouský svědek jménem Franz dozvěděl, že bude popraven gilotinou za to, že odmítl být nevěrný Jehovovi. Z vazební věznice v Berlíně napsal svojí matce: „Kdybych byl složil [vojenskou] přísahu při tom, co vím, spáchal bych hřích, který zaslouží smrt. To by pro mě bylo zlé. Nečekalo by mě vzkříšení. . . . Milá maminko a všichni bratři a sestry, dnes mi oznámili rozsudek, a neděste se, je to smrt, a zítra ráno budu popraven. Mám sílu od Boha, stejně jako to vždy bylo se všemi pravými křesťany v dávné minulosti. . . . Budete-li stát pevně až do smrti, opět se sejdeme při vzkříšení . . .“ *

4. Jak na vás působí uvedené příběhy a čím se dále budeme zabývat?

4 Pro Christophera i pro Franze znamenala naděje na vzkříšení mnoho. Byli přesvědčeni, že ke vzkříšení skutečně dojde. Jejich příběhy hluboce působí na naše srdce. Abychom prohloubili svou vděčnost k Jehovovi a posílili svou naději na vzkříšení, budeme nyní uvažovat o tom, proč vzkříšení nastane a jak by to mělo ovlivňovat každého z nás.

Vidění pozemského vzkříšení

5, 6. Co odhaluje vidění, které zaznamenal apoštol Jan ve Zjevení 20:12, 13?

5 Když apoštol Jan obdržel vidění událostí, k nimž dojde během Tisícileté vlády Krista Ježíše, spatřil také průběh pozemského vzkříšení. Napsal o tom: „Viděl jsem mrtvé, velké a malé . . . A moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, a smrt a hádes vydaly mrtvé, kteří byli v nich.“ (Zjevení 20:12, 13) Všichni ti, kdo jsou v zajetí hádu (šeolu), společného hrobu lidstva, budou propuštěni. Budou  to lidé jakéhokoli postavení — ‚velcí‘ i ‚malí‘. V té době se k životu vrátí i ti, kdo zahynuli v moři. Tato úžasná událost patří k Jehovovu záměru.

6 Kristova Tisíciletá vláda začne spoutáním Satana a jeho uvržením do propasti. V době Kristovy vlády Satan nebude nikoho ze vzkříšených ani z těch, kdo přežijí velké soužení, zavádět na scestí, protože bude v nečinnosti. (Zjevení 20:1–3) Tisíc let může někomu připadat jako dlouhá doba, ale v Jehovových očích je to ve skutečnosti „jako jeden den“. (2. Petra 3:8)

7. Co bude základem pro soud v průběhu Kristovy Tisícileté vlády?

7 Podle Janova vidění bude Kristova Tisíciletá vláda obdobím soudu. Apoštol napsal: „Viděl jsem mrtvé, velké a malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny svitky. Ale byl otevřen další svitek; je to svitek života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků z věcí napsaných ve svitcích. . . . Byli jednotlivě souzeni podle svých skutků.“ (Zjevení 20:12, 13) Povšimněme si, že základem pro tento soud není to, co člověk dělal nebo nedělal před svou smrtí. (Římanům 6:7) Soud naopak souvisí se svitky, k jejichž otevření má teprve dojít. Skutky, které člověk bude konat, až se dozví, co je ve svitcích obsaženo, budou tvořit základ pro rozhodnutí, zda jeho jméno bude zapsáno ve ‚svitku života‘.

„Vzkříšení života“ a „vzkříšení soudu“

8. Které dvě možnosti existují pro lidi, jež budou vzkříšeni?

8 O Ježíšovi bylo už dříve v Janově vidění uvedeno, že má „klíče smrti a hádu“. (Zjevení 1:18) Slouží jako Jehovův ‚Hlavní zprostředkovatel života‘ a byl zmocněn k tomu, aby soudil „živé a mrtvé“. (Skutky 3:15; 2. Timoteovi 4:1) Jak to udělá? Ty, kdo spí ve smrti, přivede zpět k životu. „Nedivte se tomu,“ řekl Ježíš zástupům, kterým kázal, „protože přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou.“ Potom dodal: „Ti, kdo činili dobré věci, ke vzkříšení života, ti, kdo prováděli podlé věci, ke vzkříšení soudu.“ (Jan 5:28–30) Co tedy mají před sebou věrní muži a ženy, kteří žili v dávné době?

9. (a) Co se mnozí lidé určitě budou chtít dozvědět, až budou vzkříšeni? (b) Která rozsáhlá vzdělávací činnost bude probíhat?

9 Až tito věrní lidé ze starověku budou vzkříšeni, záhy zjistí, že sliby, kterým důvěřovali, jsou nyní skutečností. Jistě je bude velmi zajímat, kdo je tím Semenem Boží ženy, o němž se zmiňuje první biblické proroctví v 1. Mojžíšově 3:15. A budou nesmírně šťastní, když uslyší, že tento slíbený Mesiáš, Ježíš, zachoval věrnost až do smrti a dal tak svůj život jako výkupní oběť. (Matouš 20:28) Ti, kteří budou vzkříšené vítat, jim s radostí budou vysvětlovat, že výkupné je projevem Jehovovy nezasloužené laskavosti a jeho milosrdenství. Až se vzkříšení dozvědí, jakou úlohu v Jehovově záměru se zemí plní Boží Království, určitě budou nadšeně chválit Jehovu. Dostanou pak mnoho příležitostí, aby projevovali oddanost svému milujícímu nebeskému Otci a jeho Synovi. Každý žijící člověk se s potěšením zapojí do rozsáhlé vzdělávací činnosti, která bude zapotřebí, aby se miliardy vzkříšených lidí dozvěděly, že je nutné přijmout Boží opatření v podobě výkupného.

10, 11. (a) Jakou příležitost dostanou v průběhu Milénia všichni lidé na zemi? (b) Jak by to na nás mělo působit?

10 Vzkříšený Abraham bude mít velkou radost, až uvidí, jaké to ve skutečnosti je žít pod vládou toho ‚města‘, které očekával. (Hebrejcům 11:10) Představte si, jaké radostné vzrušení bude asi pociťovat věrný Job, až se dozví, že jeho životní dráha byla  posilou pro další Jehovovy služebníky, kteří procházeli zkouškami ryzosti. A Daniel se jistě bude dychtivě zajímat o to, jak se splnila proroctví, která pod inspirací napsal!

11 Všichni, kdo získají život ve spravedlivém novém světě — bez ohledu na to, zda budou patřit ke vzkříšeným, nebo k těm, kdo přežili velké soužení —, se budou muset mnoho dozvědět o Jehovově záměru se zemí a jejími obyvateli. Tento tisíciletý vzdělávací program bude lidem jistě přinášet skutečné potěšení. Vždyť před nimi bude vyhlídka na věčný život a na to, že budou navždy chválit Jehovu. Nejdůležitější však bude to, jak každý z nás bude jednat, až se seznámí s obsahem svitků. Budeme uplatňovat to, co se naučíme? Budeme o těch důležitých informacích rozjímat a brát si je k srdci? Jen tak získáme sílu, abychom odolali Satanovu závěrečnému pokusu odvrátit nás od pravdy.

12. Díky čemu se bude moci každý plně účastnit jak vzdělávací činnosti, tak vytváření ráje na celé zemi?

12 Nesmíme zapomenout ani na úžasné požehnání, které lidstvo zažije v důsledku toho, že na ně bude uplatněno dobrodiní Kristovy výkupní oběti. Vzkříšení lidé nebudou trpět nemocemi ani tělesnými vadami, které mají lidé dnes. (Izajáš 33:24) Všichni obyvatelé nového světa budou mít zdravé tělo a budou mít vyhlídku na dokonalé zdraví. To jim umožní, aby se plně účastnili vzdělávací činnosti, při níž budou miliardy vzkříšených lidí poučovány o cestě života. Také se budou podílet na splňování toho nejvelkolepějšího projektu v dějinách země — na celé planetě vytvoří ráj ke chvále Jehovy.

13, 14. Proč bude Satan propuštěn k závěrečné zkoušce a jak to s každým z nás může dopadnout?

13 Až bude Satan k závěrečné zkoušce propuštěn z propasti, pokusí se lidi znovu zavést na scestí. Jak je uvedeno ve Zjevení 20:7–9, všechny ‚národy, které zavede na scestí‘ neboli všechny skupiny lidí, kteří podlehnou jeho ničemnému vlivu, čeká soud a zničení. ‚Z nebe sestoupí oheň a pohltí je.‘ Pro ty z nich, kteří předtím byli v průběhu Milénia vzkříšeni, se tím jejich vzkříšení stane vzkříšením nepříznivého soudu. Naproti tomu ti vzkříšení, kteří zachovají ryzost, obdrží darem věčný život. Jejich vzkříšení bude skutečně ‚vzkříšením života‘. (Jan 5:29)

14 Jak nám naděje na vzkříšení může dodávat útěchu už dnes? A co musíme dělat, abychom v budoucnosti opravdu obdrželi požehnání, které se vzkříšením souvisí?

Ponaučení, která si už nyní máme vzít k srdci

15. Jak může naděje na vzkříšení být pomocí už nyní?

15 Možná jsi v nedávné době přišel o někoho ze svých blízkých a snažíš se vypořádat s touto bolestnou ztrátou. Z naděje na vzkříšení můžeš čerpat vnitřní klid a sílu. Nic takového nemohou získat lidé, kteří neznají pravdu. „Nechceme, abyste byli v nevědomosti ohledně těch, kdo usínají ve smrti,“ utěšoval Pavel Tesaloničany, „abyste netruchlili právě jako i ostatní, kteří nemají žádnou naději.“ (1. Tesaloničanům 4:13) Umíš si představit, že jsi v novém světě a že jsi svědkem vzkříšení? Když budeš přemýšlet o tom, že své milované opět uvidíš, přinese ti to útěchu již dnes.

16. Jaké pocity snad budeš prožívat, až nastane vzkříšení?

16 Možná se potýkáš s vážnými zdravotními problémy, a na svém těle tedy pociťuješ následky Adamovy vzpoury. I když kvůli tomu možná prožíváš úzkost, nezapomeň, že máš radostnou vyhlídku — můžeš osobně prožít vzkříšení a v novém světě se opět vrátit  k životu, a to svěží a v plném zdraví. Až potom otevřeš oči a uvidíš kolem sebe šťastné tváře lidí, kteří tě budou chtít radostně obejmout, určitě budeš Bohu děkovat za jeho milující laskavost.

17, 18. Která dvě důležitá ponaučení bychom si měli vzít k srdci?

17 Už dnes ale můžeme přemýšlet o dvou ponaučeních, která bychom si měli vzít k srdci. Za prvé je velmi důležité, abychom již nyní celou duší sloužili Jehovovi. Po vzoru našeho Pána, Krista Ježíše, milujeme Jehovu a své bližní, a dáváme to najevo tím, že vedeme obětavý způsob života. Jestliže v důsledku odporu nebo pronásledování přijdeme o prostředky k životu nebo o svobodu, jsme odhodláni zůstat pevní ve víře, bez ohledu na to, jaké zkoušky nás mohou potkat. I kdyby nám odpůrci vyhrožovali smrtí, naděje na vzkříšení nás utěšuje a dává nám sílu zachovat věrnost Jehovovi a jeho Království. Ano, budeme-li horliví v díle kázání o Království a činění učedníků, můžeme se těšit na věčné požehnání, které Jehova udělí spravedlivým.

18 Druhé ponaučení souvisí s tím, jak reagujeme na pokušení, která nám působí naše nedokonalé tělo. Jestliže víme o naději na vzkříšení a pociťujeme vděčnost za Jehovovu nezaslouženou laskavost, posiluje to v nás odhodlání zůstat pevní ve víře. „Nemilujte svět ani věci ve světě,“ varoval apoštol Jan. „Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska, protože všechno ve světě — touha těla a touha očí a okázalé vystavování prostředků, které má někdo k životu — nepochází od Otce, ale pochází ze světa. Mimoto svět pomíjí a rovněž jeho touha, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. Jana 2:15–17) Hmotné věci, za kterými se žene tento svět, se nám nebudou zdát tak lákavé, když je srovnáme se ‚skutečným životem‘. (1. Timoteovi 6:17–19) Jestliže budeme v pokušení dopustit se nemravnosti, pevně se proti tomu postavíme. Je nám jasné, že kdybychom vedli způsob života, který Jehova neschvaluje, a zemřeli  před tím, než přijde Armagedon, ocitli bychom se ve stejné situaci jako ti, kdo nemají vyhlídku na vzkříšení.

19. Na kterou nesrovnatelnou výsadu bychom neměli zapomenout?

19 Především bychom neměli nikdy zapomenout na to, že můžeme rozradostňovat Jehovovo srdce nyní a navždy. To je výsada, které se nic nevyrovná. (Přísloví 27:11) Zachováme-li věrnost až do smrti nebo zůstaneme-li ryzí až do konce tohoto ničemného systému, ukážeme tím Jehovovi, na čí straně stojíme ve sporné otázce univerzální svrchovanosti. A bez ohledu na to, zda přežijeme velké soužení, nebo zda budeme zázračně vzkříšeni, náš život v pozemském ráji pak bude nad očekávání radostný!

Naše touhy budou uspokojeny

20, 21. Co nám pomůže zachovat věrnost, i když na všechny otázky související se vzkříšením neznáme odpověď? Vysvětlete to.

20 I po tomto rozboru zůstávají některé otázky ohledně vzkříšení nezodpovězeny. Co Jehova udělá pro lidi, kteří před smrtí žili v manželství? (Lukáš 20:34, 35) Nastane vzkříšení na tomtéž místě, kde lidé zemřeli? Budou lidé vzkříšeni poblíž místa, kde bude žít jejich rodina? Existuje ještě mnoho dalších otázek, které se vzkříšením souvisejí. Musíme však pamatovat na slova Jeremjáše, který napsal: „Dobrý je Jehova k tomu, kdo v něho doufá, k duši, která ho stále hledá. Je dobré, aby člověk čekal, dokonce mlčky, na Jehovovu záchranu.“ (Nářky 3:25, 26) Až to Jehova uzná za vhodné, všechno se ukáže, a to k naší plné spokojenosti. Proč si tím můžeme být jisti?

21 Zamysleme se nad inspirovanými slovy žalmisty, který o Jehovovi zpíval: „Otevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.“ (Žalm 145:16) Naše touhy se s přibývajícím věkem mění. To, po čem jsme toužili jako děti, nás už neláká. Náš názor na život je ovlivněn tím, co prožíváme a v co doufáme. Ale všechny správné tužby, které budeme pociťovat v novém světě, Jehova zcela jistě uspokojí.

22. Proč máme pádný důvod Jehovu chválit?

22 Ze všeho nejdůležitější je dnes to, aby každý z nás zůstal věrný. „Od správců [se] . . . očekává, aby člověk byl shledán věrným.“ (1. Korinťanům 4:2) Jsme správci slavné dobré zprávy o Božím Království. Díky tomu, že dobrou zprávu pilně ohlašujeme všem lidem, s nimiž se setkáváme, pomáhá nám to, abychom zůstali na cestě k životu. Nikdy nezapomeň, že nás postihuje „čas a nepředvídaná událost“. (Kazatel 9:11) Život je nejistý, ale jestliže budeš lpět na nádherné naději na vzkříšení, nemusíš být přehnaně úzkostlivý. A pamatuj — pokud to vypadá, že se nedožiješ začátku Kristovy Tisícileté vlády, můžeš čerpat útěchu z toho, že zcela jistě přijde vysvobození. V době, kterou Jehova určí, budeš moci opakovat slova, která Stvořiteli řekl Job: „Zavoláš, a já ti odpovím.“ Veškerá chvála patří Jehovovi, který prahne po tom, aby přivedl zpět k životu všechny, kdo jsou v jeho paměti! (Job 14:15)

[Poznámky pod čarou]

^ 2. odst. Viz anglické vydání Probuďte se! z 8. července 1988, strana 10. Vydali svědkové Jehovovi.

Vzpomínáte si?

• Co bude základem pro souzení lidí v průběhu Milénia?

• Proč bude vzkříšení pro některé ‚vzkříšením života‘ a pro jiné ‚vzkříšením soudu‘?

• Jak nám nyní může naděje na vzkříšení dodávat útěchu?

• Jak nám slova Žalmu 145:16 pomáhají vyrovnat se s otázkami, na které neznáme odpověď?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 21]

Jak nám dnes může víra ve vzkříšení pomáhat?