Přejít k článku

Přejít na obsah

Samson vítězí díky síle od Jehovy

Samson vítězí díky síle od Jehovy

 Samson vítězí díky síle od Jehovy

POMSTYCHTIVÍ věznitelé mu vydloubnou oči a přinutí ho tvrdě pracovat. Pak ho z věznice přivedou do pohanského chrámu, aby bavil dav, který se tam sešel. Ukazují ho před zraky tisíců diváků, kteří se mu vysmívají. Tím vězněm není žádný zločinec ani velitel nepřátelského vojska. Je to Jehovův ctitel a posledních dvacet let působil jako soudce v Izraeli.

Jak se Samson — fyzicky nejsilnější člověk, jaký kdy žil — dostal do takové pokořující situace? Zachrání ho jeho neobyčejná síla? V čem vlastně spočívalo tajemství Samsonovy síly? A můžeme se z jeho životního příběhu vůbec něčemu naučit?

On „se ujme vedení v záchraně Izraele“

Izraelští synové se opakovaně odvraceli od pravého uctívání. Když se tedy „znovu zabývali tím, co bylo špatné v Jehovových očích, . . . Jehova [je] na čtyřicet let vydal do ruky Filištínů“. (Soudci 13:1)

Samsonův příběh začíná tím, že se neplodné manželce jednoho Izraelity, který se jmenoval Manoach, objevil Jehovův anděl. Sdělil jí, že porodí syna, a poučil ji: „Na jeho hlavu by neměla přijít žádná břitva, protože dítě se stane Božím Nazirejcem, jakmile vyjde z břicha; a bude to on, kdo se ujme vedení v záchraně Izraele z ruky Filištínů.“ (Soudci 13:2–5) Ještě před tím, než byl Samson počat, Jehova rozhodl o tom, že tento muž dostane určitý úkol. Od okamžiku svého narození měl být Nazirejcem — někým vyčleněným pro zvláštní druh posvátné služby.

„Je v mých očích ta pravá“

Samson rostl a „Jehova mu dále žehnal“. (Soudci 13:24) Jednoho dne Samson přišel ke svým rodičům a řekl jim: „Je jedna žena z filištínských dcer, kterou jsem viděl v Timnahu; vezměte mi ji nyní za manželku.“ (Soudci 14:2) Představte si, jak museli být udiveni. Jejich syn měl osvobodit Izrael z ruky utlačovatelů, ale namísto toho chtěl s nimi uzavřít manželský svazek. Navíc vzít si za manželku ctitelku pohanských bohů bylo  proti Božímu Zákonu. (2. Mojžíšova 34:11–16) Rodiče tedy namítali: „Což není mezi dcerami tvých bratrů a mezi celým mým lidem žena, že si hodláš vzít manželku z neobřezaných Filištínů?“ Samson přesto trval na svém a řekl otci: „Vezmi mi jen ji, protože právě ona je v mých očích ta pravá.“ (Soudci 14:3)

V jakém smyslu byla právě tato Filištínka pro Samsona „ta pravá“? Ne ve smyslu „krásná, okouzlující, atraktivní,“ uvádí McClintockova a Strongova Cyclopedia, „ale pravá se zřetelem na nějaký účel, záměr nebo cíl“. O jaký účel šlo? V Soudcích 14:4 je vysvětleno, že Samson ‚vyhledával příležitost proti Filištínům‘. To byl tedy záměr, který sledoval, když se zajímal o tu ženu. Když Samson dospěl, „Jehovův duch [ho] začal pobízet“ neboli podněcovat k jednání. (Soudci 13:25) Jehovův duch tedy byl hnací silou, která Samsona podnítila, aby vznesl takovou neočekávanou žádost ohledně manželky, a která na něj působila také při všem, co dělal v úloze soudce nad Izraelem. Dostal Samson příležitost, kterou hledal? Než si na tuto otázku odpovíme, podívejme se, jak ho Jehova ujistil, že ho bude podporovat.

Samson byl na cestě do města Timnah, kde žila jeho budoucí nevěsta. Biblická zpráva uvádí: „Když se dostal až k vinicím Timnahu, tu pohleďme, setkal se s ním řvoucí mladý lev s hřívou. Tehdy na něj zapůsobil Jehovův duch, takže ho roztrhl vedví.“ K tomuto pozoruhodnému projevu síly došlo, když byl Samson sám. Nikdo jiný to neviděl. Chtěl snad Jehova tímto způsobem ujistit Samsona o tom, že jakožto Nazirejec je schopen plnit pověření, které od Boha dostal? Bible to neříká, ale Samson si určitě uvědomil, že něco tak mimořádného neudělal z vlastní síly. Zdrojem té síly musel být Bůh. Samson věděl, že při činnosti, kterou má před sebou, se může spolehnout na pomoc od Jehovy. Příhoda se lvem Samsona povzbudila. „Ubíral se dál a začal mluvit k té ženě; a v [jeho] očích byla stále ta pravá.“ (Soudci 14:5–7)

Později se Samson vracel, aby si ženu vzal domů. „Odbočil, aby se podíval na zdechlinu lva, a v mrtvole lva byl včelí roj a med.“ Toho Samson využil a při své svatbě dal třiceti filištínským družbům tuto hádanku: „Z jedlíka vyšlo něco k jídlu a ze silného vyšlo něco sladkého.“ Pokud hádanku rozluští, Samson jim dá třicet spodních oděvů a třicet souprav oblečení. V opačném případě budou oni muset totéž dát jemu. Filištíni se tři dny  marně snažili přijít na to, co hádanka znamená. Čtvrtý den se uchýlili k tomu, že začali ženě vyhrožovat. Řekli jí: „Obelsti svého manžela, aby nám pověděl tu hádanku. Jinak tebe a dům tvého otce spálíme ohněm.“ Představte si tu krutost! Jestliže Filištíni takto zacházeli s lidmi ze svého vlastního národa, jak hrozná musela být situace utlačovaných Izraelitů! (Soudci 14:8–15)

Na ženu padl strach a dotírala na Samsona tak dlouho, až z něj dostala odpověď. Pak ji ihned vyzradila družbům. Vůči Samsonovi tím jednala nelaskavě a nevěrně. Když družbové hádanku vyřešili, Samson věděl, co za tím vězí. Řekl jim: „Kdybyste neorali s mou mladou krávou, nevyřešili byste mou hádanku.“ Nyní se naskytla příležitost, na kterou Samson čekal. „Jehovův duch na něj zapůsobil, takže sešel do Aškalonu a srazil třicet jejich mužů a vzal to, co z nich svlékl, a dal soupravy těm, kteří pověděli hádanku.“ (Soudci 14:18, 19)

Bylo to, co Samson udělal v Aškalonu, výrazem jeho pomstychtivosti? Ne. Byl to Boží skutek vykonaný rukou vyvoleného osvoboditele. Jehova prostřednictvím Samsona začal vést boj proti krutým utlačovatelům svého lidu. Toto tažení mělo pokračovat. Další příležitost vznikla, když Samson přišel svou manželku navštívit.

Osamělý válečník

Když Samson přišel zpět do Timnahu, zjistil, že jeho tchán provdal tuto ženu za jiného muže. Domníval se totiž, že ji Samson nenávidí. Samson předstíral, že ho to pobouřilo. Pochytal tři sta lišek a svázal je k sobě po dvou, přičemž mezi ocasy jim dal pochodeň. Když je pustil, lišky zapálily pole, vinice a olivové háje a zničily tak Filištínům jejich celoroční úrodu tří hlavních plodin. Rozzuření Filištíni se zachovali krutě. Za viníky označili Samsonovu manželku a jejího otce, a upálili je. Jejich barbarská pomsta posloužila Samsonovu záměru. Na oplátku je tloukl a způsobil jim velkou porážku. (Soudci 15:1–8)

Pochopili Izraelité, že Jehova Bůh Samsonovi žehná? Připojili se k Samsonovi, aby společně zlomili jho filištínské nadvlády? Vůbec ne. Judští muži se chtěli vyhnout problémům, a tak poslali tři tisíce mužů, aby Božího vyvoleného vůdce zajali a vydali do rukou jeho nepřátel. To, že se Izraelité zachovali nevěrně, však Samsonovi umožnilo, aby svým nepřátelům způsobil další ztráty. Když měl být vydán Filištínům, „Jehovův duch na něj zapůsobil, a provazy, které byly na jeho pažích, byly jako lněné nitě, které byly sežehnuty ohněm, takže se mu pouta na rukou rozpadla“. Pak vzal do ruky oslí čelist a srazil s ní tisíc protivníků. (Soudci 15:10–15)

Samson potom začal volat k Jehovovi a řekl: „Byl jsi to ty, kdo dal tuto velkou záchranu do ruky svého sluhy; a zemřu teď žízní a musím padnout do ruky těch neobřezaných?“ Jehova jeho modlitbu vyslyšel. „Bůh . . . rozpoltil prohlubeň ve tvaru hmoždíře . . . a začala z ní vytékat voda, a on přistoupil k tomu, aby pil, takže se jeho duch navrátil, a on se zotavil.“ (Soudci 15:18, 19)

Samsonovým posláním bylo bojovat proti Filištínům. Za tímto posláním šel neochvějně. Také to, že se v Gaze ubytoval v domě prostitutky, udělal proto, aby bojoval proti Božím nepřátelům. Potřeboval strávit noc v nepřátelském městě, a to bylo možné v domě prostitutky. Samson k ní nevešel s nemravným úmyslem. O půlnoci její dům opustil, popadl městskou bránu a dva postraní trámy a vynesl vše na vrcholek hory poblíž Hebronu, který byl vzdálen asi 60 kilometrů. Učinil to s Božím schválením a díky síle, kterou od Boha dostal. (Soudci 16:1–3)

V případě Samsona působil Boží svatý duch zcela ojedinělým způsobem, protože to  vyžadovaly mimořádné okolnosti. Dnešní věrní Boží služebníci se mohou spolehnout na to, že je posílí tentýž duch. Ježíš své následovníky ujistil, že Jehova „dá . . . svatého ducha těm, kdo ho prosí“. (Lukáš 11:13)

Proč se Jehova ‚od Samsona vzdálil‘?

Stalo se, že Samson se zamiloval do ženy jménem Delila. Pět vládců filištínské aliance mělo tak velký zájem na tom, aby se Samsona zbavili, že si zajistili Delilinu pomoc. Oslovili ji a řekli: „Obelsti ho a uvidíš, v čem je jeho velká síla a čím nad ním můžeme získat převahu.“ Jako úplatek jí každý z pěti vládců aliance nabídl „tisíc sto kousků stříbra“. (Soudci 16:4, 5)

Pokud by těmito kousky stříbra byly míněny šekely, a jednalo by se tedy o pět tisíc pět set šekelů, byl by to opravdu velký úplatek. Abraham zaplatil za pohřební místo pro svou manželku čtyři sta šekelů a otrok měl cenu pouhých třiceti šekelů. (1. Mojžíšova 23:14–20; 2. Mojžíšova 21:32) Z toho, že vládci aliance — panovníci pěti filištínských měst — se snažili působit na Delilinu chtivost, a ne na loajalitu vůči její etnické skupině, lze usuzovat, že tato žena možná byla Izraelitka. Ať to bylo jakkoli, Delila jejich nabídku přijala.

Třikrát dostala Delila na své vyptávání zavádějící odpověď. Třikrát Samsona zradila tím, že se ho pokusila vydat jeho nepřátelům. Avšak „protože na něj celou dobu dotírala svými slovy a naléhala na něj, stalo se, že jeho duše znetrpělivěla až k smrti“. Samson jí nakonec vyzradil pravdu — jeho vlasy nebyly nikdy stříhány. Pokud by mu je ostříhali, zeslábl by a byl by jako všichni ostatní lidé. (Soudci 16:6–17)

To byl Samsonův pád. Delila ho pak vmanévrovala do situace, kdy mu mohla být oholena hlava. Samsonova síla ale nespočívala přímo v jeho vlasech. Jeho vlasy pouze symbolizovaly zvláštní vztah, který měl k Bohu jakožto Nazirejec. Když se Samson vlastní vinou dostal do situace, kdy jeho nazirejství bylo znehodnoceno tím, že mu byla oholena hlava, ‚Jehova se od něho vzdálil‘. Filištíni ho nyní přemohli, oslepili a vsadili do vězení. (Soudci 16:18–21)

To, co se stalo Samsonovi, je pro nás skutečně působivým poučením! Neměli bychom snad svůj vztah k Jehovovi považovat za něco velmi drahocenného? Jestliže děláme jakékoli ústupky, pokud jde o naše křesťanské zasvěcení, můžeme snad očekávat, že nám Bůh bude nadále žehnat?

„Ať má duše zemře s Filištíny“

Filištíni jásali a děkovali za Samsonovu porážku svému bohu Dagonovi. Na oslavu vítězství přivedli svého zajatce do Dagonova chrámu. Samson ale znal skutečnou příčinu svého pádu. Věděl, proč ho Jehova opustil, a upřímně litoval toho, že selhal. Ve vězení mu mezitím opět narostly bujné vlasy. Nyní stál před několika tisíci Filištíny. Co udělá?

„Svrchovaný Pane Jehovo,“ modlil se, „vzpomeň si na mne, prosím, a posilni mě, prosím, jen tentokrát, pravý Bože, a ať se pomstím Filištínům pomstou za jedno ze svých dvou očí.“ Potom se vzepřel proti dvěma sloupům, které stály uprostřed budovy a „silou [se] napnul“. Co se stalo? „Dům padl na vládce aliance a na všechen lid, který byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil při své vlastní smrti, bylo více než těch, které usmrtil během svého života.“ (Soudci 16:22–30)

Pokud jde o fyzickou sílu, Samsonovi se nikdo z lidí nevyrovnal. Jeho mocné činy byly opravdu pozoruhodné. Nejdůležitější ale je, že Jehovovo slovo uvádí Samsona mezi těmi, kdo měli silnou víru. (Hebrejcům 11:32–34)

[Obrázek na straně 26]

V čem spočívalo tajemství Samsonovy síly?