Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Je možné, že by David, muž příjemný Božímu srdci, zacházel se zajatci surově, což někteří lidé usuzují na základě 2. Samuelovy 12:31 a 1. Paralipomenon 20:3?

Ne. David pouze uložil ammonitským zajatcům nucenou práci. Jeho jednání bývá špatně pochopeno kvůli tomu, jak uvedené verše znějí v některých překladech Bible.

Když takové biblické překlady popisují zacházení, kterému byli podrobeni Ammonité, vykreslují Davida jako barbarského a krutého. Například v Kralické bibli je verš 2. Samuelova 12:31 uveden takto: „Lid pak, kterýž v něm byl, vyvedl a dal jej pod pily a pod brány železné a pod sekery železné, a vehnal je do peci cihelné. A tak činil všechněm městům Ammonitským.“ Zpráva v 1. Paralipomenon 20:3 je přeložena podobně.

Jak ale poznamenává Samuel Rolles Driver, znalec Bible, krutost „je v rozporu se vším, co víme o Davidově povaze a charakteru“. Komentář v The Anchor Bible tedy uvádí: „David ze zajatců vytváří pracovní skupiny proto, aby z ekonomického hlediska využil dobyté území, což je zřejmě u vítězných králů běžným zvykem.“ V podobném duchu se vyjadřuje Adam Clarke: „Znamená to tedy, že udělal z lidí otroky, zaměstnal je řezáním, vyráběním železných bran nebo prací v dolech . . . a těžbou dřeva a výrobou cihel. O rozřezávání, rozsekávání, krájení a roztínání lidských bytostí se v tomto textu nemluví, stejně jako nic takového nemělo místo v Davidově chování k Ammonitům.“

Mnohé moderní překlady berou toto přesnější porozumění v úvahu a objasňují, že David nemůže být obviňován z nelidského zacházení. * Všimněme si, jak tyto verše znějí v Ekumenickém překladu (1984): „Lid, který byl v něm, odvedl a postavil k pilám, železným špičákům a železným sekyrám a převedl je do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amónovců.“ (2. Samuelova 12:31) „Lid, který byl v něm, odvedl a přidělil k pilám, železným špičákům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amónovců.“ (1. Paralipomenon 20:3) Také v Překladu nového světa jsou tyto verše v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Znějí: „Lidi, kteří byli v něm, vyvedl, aby je postavil k řezání kamenů a k ostrým železným nástrojům a k železným sekerám a přiměl je sloužit při výrobě cihel.“ (2. Samuelova 12:31) „Lidi, kteří byli v něm, vyvedl a zaměstnal je řezáním kamenů a u ostrých železných nástrojů a u seker; a David přistoupil k tomu, aby to tak udělal všem městům synů Ammona.“ (1. Paralipomenon 20:3)

David nepodrobil poražené Ammonity barbarskému mučení ani z nich neudělal oběti strašlivých masakrů. Sadistické a surové válečné zvyky své doby nenapodoboval.

[Poznámka pod čarou]

^ 6. odst. Na změně jednoho písmene záleží to, zda hebrejský text bude mít význam „postavil je do pily“, nebo „rozřezal je (pilou)“. Navíc výraz pro „pec cihelnou“ může znamenat také „formu na cihly“. Taková forma by byla příliš úzká na to, aby do ní byl někdo vehnán.