Přejít k článku

Přejít na obsah

Prorocká vidění Božího Království se stávají skutečností

Prorocká vidění Božího Království se stávají skutečností

 Prorocká vidění Božího Království se stávají skutečností

„Činíte dobře, jestliže [prorockému slovu] věnujete pozornost jako lampě, která svítí na temném místě.“ (2. PETRA 1:19)

1. Jaký protiklad lze dnes vidět ve světě?

DNEŠNÍ svět postihuje jedna krize za druhou. Ať jde o ekologické katastrofy nebo globální terorismus, zdá se, že problémy lidstva se vymykají kontrole. K jejich řešení nedokáží přispět ani světová náboženství. Ta naopak často přilévají olej do ohně tím, že živí fanatismus, nenávist a nacionalismus, které vedou k nejednotě mezi lidmi. Jak bylo předpověděno, „národnostní skupiny“ zahalila „hustá temnota“. (Izajáš 60:2) Avšak zároveň jsou zde miliony lidí, kteří se do budoucnosti dívají s důvěrou. Proč? Protože věnují pozornost Božímu prorockému slovu „jako lampě, která svítí na temném místě“. Dovolují, aby Boží „slovo“ neboli poselství, které je dnes v Bibli, vedlo jejich kroky. (2. Petra 1:19)

2. Pouze komu je podle Danielova proroctví o „času konce“ dáno duchovní pochopení?

2 O „času konce“ prorok Daniel napsal: „Mnozí se budou toulat, a pravé poznání se rozhojní. Mnozí se očistí a vybělí a budou přečištěni. A ničemní budou jistě jednat ničemně a vůbec žádní ničemní neporozumějí; ale ti, kdo mají pochopení, porozumějí.“ (Daniel 12:4, 10) Duchovní pochopení mohou mít jen ti lidé, kteří se v Božím slově s opravdovostí ‚toulají‘ neboli pilně ho studují a kteří uznávají Jehovova měřítka a snaží se činit jeho vůli. (Matouš 13:11–15; 1. Jana 5:20)

3. Kterou důležitou pravdu badatelé Bible rozpoznali v 70. letech devatenáctého století?

3 Už v 70. letech devatenáctého století, dříve než nastaly ‚poslední dny‘, začal Jehova Bůh objasňovat ‚posvátná tajemství nebeského království‘. (2. Timoteovi 3:1–5; Matouš 13:11) V protikladu ke všeobecně rozšířenému názoru tehdy skupina badatelů Bible rozpoznala, že Kristův návrat má být neviditelný. Až bude Ježíš v nebi dosazen na trůn, vrátí se v tom smyslu, že jako král zaměří svou pozornost k zemi. Na to, že jeho neviditelná  přítomnost začala, upozorní učedníky viditelné složené znamení. (Matouš 24:3–14)

Prorocké vidění se stává skutečností

4. Jak Jehova posiluje víru svých novodobých služebníků?

4 Proměnění bylo nádherným prorockým viděním Krista ve slávě Království. (Matouš 17:1–9) Toto vidění posílilo Petrovu, Jakubovu a Janovu víru v době, kdy mnozí lidé přestali Ježíše následovat, protože nenaplnil jejich očekávání, jež nebyla v souladu s Písmem. Podobně i nyní, v čase konce, Jehova posiluje víru svých novodobých služebníků tím, že jim postupně umožňuje lépe chápat splnění tohoto působivého vidění a mnoha dalších proroctví. Některé tyto duchovní skutečnosti, jež posilují naši víru, nyní prozkoumáme.

5. Kdo se stal Denní hvězdou a kdy a jak ‚vyšel‘?

5 Apoštol Petr poukázal na proměnění a potom napsal: „Proto máme prorocké slovo ještě jistější; a činíte dobře, jestliže mu věnujete pozornost jako lampě, která svítí na temném místě, dokud se nerozední a nevyjde denní hvězda, ve vašem srdci.“ (2. Petra 1:19) Touto symbolickou Denní hvězdou neboli ‚jasnou jitřní hvězdou‘ je oslavený Ježíš Kristus. (Zjevení 22:16) ‚Vyšel‘ v roce 1914. Tehdy nastal úsvit nové epochy, protože v nebi se zrodilo Boží Království. (Zjevení 11:15) Ve vidění proměny se vedle Ježíše objevil Mojžíš a Elijáš a rozmlouvali s ním. Koho předstiňují?

6, 7. Které osoby jsou ve vidění proměny představovány Mojžíšem a Elijášem a jaké důležité podrobnosti jsou o nich odhaleny v Písmu?

6 Jelikož se Mojžíš a Elijáš podíleli na Kristově slávě, musí tito dva věrní svědkové představovat ty, kdo s Ježíšem vládnou v jeho Království. To, že Ježíš má spoluvládce, je v souladu s Danielovým prorockým viděním Mesiáše dosazeného na trůn. Daniel viděl, jak ‚Prastarý na dny‘ — Jehova Bůh — dává „panství trvající na neurčito“ někomu, kdo je „podobný synu člověka“. To ale nebylo všechno. Daniel popisuje, co viděl dál: „Království a panství a velkolepost království pod celými nebesy byly dány lidu, jímž jsou svatí Nejvýše postaveného.“ (Daniel 7:13, 14, 27) Ano, více než pět století před tím, než došlo k proměnění, Bůh zjevil, že na Kristově královské nádheře se budou podílet nějací „svatí“.

7 Kdo jsou ti svatí, které Daniel spatřil ve vidění? O takových jednotlivcích mluví apoštol Pavel, když říká: „Duch sám vydává svědectví s naším duchem, že jsme Boží děti. Jsme-li tedy děti, jsme také dědicové; vskutku Boží dědicové, ale spoludědicové s Kristem, za předpokladu, že spolu trpíme, abychom také byli spolu oslaveni.“ (Římanům 8:16, 17) Tito svatí jsou Ježíšovi učedníci pomazaní duchem. Ve Zjevení čteme Ježíšova slova: „Tomu, kdo zvítězí, dopřeji, aby se mnou usedl na můj trůn, stejně jako já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.“ ‚Těch, kdo zvítězí‘, je celkem 144 000 a po svém vzkříšení budou spolu s Ježíšem vládnout nad celou zemí. (Zjevení 3:21; 5:9, 10; 14:1, 3, 4; 1. Korinťanům 15:53)

8. V čem se služba Ježíšových pomazaných učedníků podobá činnosti Mojžíše a Elijáše a jaké výsledky už přinesla?

8 Proč však jsou pomazaní křesťané představováni právě Mojžíšem a Elijášem? Protože činnost těchto křesťanů v době, kdy jsou ještě lidmi na zemi, se podobá tomu, co konali  Mojžíš a Elijáš. Například slouží jako Jehovovi svědkové, a to dokonce navzdory pronásledování. (Izajáš 43:10; Skutky 8:1–8; Zjevení 11:2–12) Podobně jako Mojžíš a Elijáš, i oni odvážně odhalují falešné náboženství a vyzývají upřímné lidi, aby Bohu projevovali výlučnou oddanost. (2. Mojžíšova 32:19, 20; 5. Mojžíšova 4:22–24; 1. Královská 18:18–40) Přinesla jejich činnost ovoce? To rozhodně ano. Kromě toho, že pomohli shromáždit úplný počet pomazaných, pomohli už milionům ‚jiných ovcí‘, aby se ochotně podřídily Ježíši Kristu. (Jan 10:16; Zjevení 7:4)

Kristus dokončuje své vítězství

9. Jak Zjevení 6:2 popisuje Ježíše v jeho dnešní úloze?

9 Ježíš už není pouhý člověk, který jede na oslátku. Je mocným Králem. Bible ho popisuje jako jezdce na koni, a kůň je biblickým symbolem pro válku. (Přísloví 21:31) „Pohleďme, bílý kůň,“ říká Zjevení 6:2, „a ten, kdo na něm seděl, měl luk; a byla mu dána koruna, a vyjel vítězící a aby dokončil své vítězství.“ Žalmista David o Ježíšovi napsal: „Hůl tvé síly vyšle Jehova ze Sionu a řekne: ‚Podmaňuj uprostřed svých nepřátel.‘“ (Žalm 110:2)

10. (a) Jaký slavný začátek měla Ježíšova vítězná jízda? (b) Jaký dopad na svět jako na celek mělo Kristovo první vítězství?

10 Ježíš nejprve zvítězil nad svými nejsilnějšími nepřáteli — nad Satanem a démony. Vykázal je z nebe a svrhl na zem. Tito ničemní duchové vědí, že jejich čas je krátký, a tak si svůj zuřivý hněv vylévají na lidstvu a působí mu nesmírné utrpení. Toto utrpení neboli běda je ve Zjevení symbolizováno jízdou tří dalších jezdců na koních. (Zjevení 6:3–8; 12:7–12) Jejich jízda má za následek války, hlad a smrtelné rány, přesně jak to předpověděl Ježíš v proroctví o tom, „co bude znamením [jeho] přítomnosti a závěru systému věcí“. (Matouš 24:3, 7; Lukáš 21:7–11) Není pochyb o tom, že tyto ‚tísnivé bolestivé křeče‘ se budou podobně jako doslovné porodní bolesti nadále stupňovat, dokud Kristus ‚nedokončí své vítězství‘ tím, že beze zbytku zničí Satanovu viditelnou organizaci. * (Matouš 24:8)

11. Jak dějiny křesťanského sboru dosvědčují Kristovu královskou moc?

 11 Dokladem toho, že má Ježíš královskou moc, je také to, že chrání křesťanský sbor, který tak může plnit své pověření, aby kázal po celém světě poselství o Království. Navzdory krutému odporu ze strany Velkého Babylóna — světové říše falešného náboženství — a ze strany nepřátelských vlád, kazatelské dílo nejen pokračuje, ale je vykonáváno v takovém měřítku jako dosud nikdy v celé historii světa. (Zjevení 17:5, 6) To je opravdu působivé svědectví o Kristově královské moci! (Žalm 110:3)

12. Proč většina lidí nerozpoznává Kristovu neviditelnou přítomnost?

12 Většina lidí, včetně milionů těch, kdo se hlásí ke křesťanství, ale žel nerozpoznává neviditelné skutečnosti, které jsou v pozadí závažných událostí na zemi. Nejen to, ale hlasatelům Božího Království se vysmívají. (2. Petra 3:3, 4) Proč tak jednají? Protože Satan zaslepil jejich mysl. (2. Korinťanům 4:3, 4) Začal vlastně takzvané křesťany zahalovat do duchovní temnoty už před mnoha staletími, a dokonce je přiměl, aby se vzácné naděje na Království vzdali.

Jak byla naděje na Království opuštěna

13. K čemu vedla vzrůstající duchovní temnota?

13 Ježíš předpověděl, že — podobně jako plevel zasetý mezi pšenici — do křesťanského sboru proniknou odpadlíci, kteří zavedou na scestí mnohé. (Matouš 13:24–30, 36–43; Skutky 20:29–31; Juda 4) Během doby tito takzvaní křesťané přejali pohanské svátky, zvyky a nauky, a šli dokonce tak daleko, že je začali označovat jako „křesťanské“. Například Vánoce mají svůj původ v rituálech, k nimž patřilo uctívání pohanských božstev Mithry a Saturna. Proč ale lidé, kteří se hlásili ke křesťanství, přejali tyto nekřesťanské oslavy? Dílo The New Encyclopædia Britannica (1974) k tomu říká: „Zavedení vánočního svátku, svátku k oslavě narození Ježíše Krista, bylo spojeno s tím, že přestal být očekáván Kristův nadcházející návrat.“

14. Jak učení Origena a Augustina zkreslilo pravdu o Království?

 14 Za povšimnutí stojí i to, jak byl překroucen význam slova „království“. Kniha The Kingdom of God in 20th-Century Interpretation (Boží Království ve výkladech z 20. století) uvádí: „Origenes [teolog žijící ve třetím století] byl první, kdo mezi křesťany začal pojem ‚Království‘ používat v tom smyslu, že jde o Boží vládu v srdci, tedy o něco niterného.“ Na čem Origenes zakládal své učení? Nezakládal jej na Písmu, ale zasadil jej do „rámce filozofie a světového názoru, které se značně odlišovaly od smýšlení Ježíše a nejranější církve“. Augustin z Hippa (354–430 n. l.) ve svém díle O obci Boží prohlásil, že Království Boží je samotná církev. Takové nebiblické názory umožnily církvím křesťanstva, aby na teologickém základě uchvátily politickou moc. U moci se pak pevně držely po mnoho staletí, často s velikou krutostí. (Zjevení 17:5, 18)

15. Jak se na mnohých církvích křesťanstva splňují slova Galaťanům 6:7?

15 Dnes však církve sklízí, co zasely. (Galaťanům 6:7) Zdá se, že mnohé z nich přicházejí o svou moc i o své členy. Takový trend je velmi nápadný v Evropě. Podle listu Christianity Today „dnes velkolepé evropské katedrály [slouží] ne jako budovy pro bohoslužby, ale jako muzea, kam nevkročí nikdo jiný než turisté“. Stejnou tendenci lze pozorovat i jinde na světě. Jakou budoucnost to věstí falešnému náboženství? Vymře jednoduše proto, že nebude, kdo by ho podporoval? A co se stane s pravým uctíváním?

Buď připraven na Boží velký den

16. Proč je významné, že roste nevraživost vůči Velkému Babylónu?

16 Když se z dříve nečinné sopky chrlí kouř a popel, může to být předzvěstí jejího brzkého výbuchu. Podobně skutečnost, že na mnoha místech světa roste nepřátelství vůči náboženství, svědčí o tom, že dny falešného náboženství jsou sečteny. Jehova brzy přiměje politické činitele světa, aby se sjednotily v úsilí odhalit a zpustošit duchovní nevěstku, Velký Babylón. (Zjevení 17:15–17; 18:21) Měli by se toho praví křesťané obávat nebo by měli mít strach z dalších událostí ‚velkého soužení‘, které budou následovat? (Matouš 24:21) Vůbec ne. Až Bůh zasáhne proti ničemným, křesťané budou mít ve skutečnosti důvody k radosti. (Zjevení 18:20; 19:1, 2) Zamysleme se nad příkladem křesťanů, kteří v prvním století žili v Jeruzalémě.

17. Proč mohou Jehovovi věrní služebníci s důvěrou vyhlížet konec tohoto systému?

17 Když byl Jeruzalém v roce 66 n. l. obklíčen římským vojskem, duchovně bdělé křesťany to nepřekvapilo ani nevyděsilo. Díky tomu, že dobře studovali Boží slovo, věděli, „že se přiblížilo . . . zpustošení“ města. (Lukáš 21:20) Věděli také, že Bůh jim umožní, aby uprchli do bezpečí. Když se tato příležitost naskytla, křesťané ji využili. (Daniel 9:26; Matouš 24:15–19; Lukáš 21:21) Podobné je to dnes. Ti, kdo znají Boha a poslouchají jeho Syna, mohou konec tohoto systému vyhlížet s důvěrou. (2. Tesaloničanům 1:6–9) Až velké soužení začne, dokonce se radostně ‚napřímí a pozvednou hlavu, protože uvidí, že se přibližuje jejich osvobození‘. (Lukáš 21:28)

18. Co bude výsledkem Gogova frontálního útoku na Jehovovy služebníky?

18 Až bude Velký Babylón zničen, Satan v roli Goga z Magogu rozpoutá frontální útok na Jehovovy pokojné svědky. Gogovy hordy se přiženou ‚podobny oblakům, aby pokryly zemi‘, a budou očekávat snadné vítězství. Ale přepočítají se! (Ezekiel 38:14–16, 18–23) Apoštol Jan napsal: „Viděl jsem otevřené nebe, a pohleďme, bílý kůň. A ten, kdo na něm seděl, se nazývá Věrný a Pravý . . . Z jeho úst vyčnívá ostrý, dlouhý meč, aby jím bil národy.“ Tento neporazitelný „Král králů“ zachrání  Jehovovy věrné ctitele a vyhladí všechny jejich nepřátele. (Zjevení 19:11–21) Splnění prorockého vidění proměny tak bude slavně dovršeno!

19. Jak Kristovo naprosté vítězství zapůsobí na jeho věrné učedníky a o co by se měli snažit nyní?

19 Na Ježíše se ‚v ten den bude pohlížet s údivem ve spojitosti se všemi těmi, kdo projevovali víru‘. (2. Tesaloničanům 1:10) Chceš být mezi těmi, kdo budou s posvátnou úctou hledět na vítězného Božího Syna? Pak neustále posiluj svou víru a ‚prokaž se jako připravený, protože Syn člověka přijde v hodinu, o které si to nepomyslíš‘. (Matouš 24:43, 44)

Buď střízlivý

20. (a) Jak můžeme dávat najevo svou vděčnost za to, že Bůh opatřil ‚věrného a rozvážného otroka‘? (b) Které otázky bychom si měli položit?

20 „Věrný a rozvážný otrok“ pravidelně nabádá Boží ctitele, aby zůstali duchovně bdělí a byli střízliví. (Matouš 24:45, 46; 1. Tesaloničanům 5:6) Jsi za tyto naléhavé připomínky vděčný? Upravuješ podle nich pořadí toho, co je v tvém životě důležité? Co kdyby sis položil otázky: ‚Mám dobrý duchovní zrak, takže vidím Božího Syna vládnout v nebesích? Vidím, že je připraven vykonat Boží rozsudek nad Velkým Babylónem a nad zbytkem Satanova světa?‘

21. Proč snad někteří připustili, aby se jejich duchovní zrak zakalil, a co by měli neodkladně udělat?

21 Někteří z těch, kdo jsou ve spojení s Jehovovým lidem, připustili, aby se jejich duchovní zrak zakalil. Může být příčinou to, že — podobně jako někteří Ježíšovi první učedníci — nemají dost trpělivosti nebo vytrvalosti? Doléhá na ně pronásledování, úzkostná starost o živobytí nebo jsou pod vlivem hmotařství? (Matouš 13:3–8, 18–23; Lukáš 21:34–36) Některým je možná zatěžko pochopit určité informace, které publikoval „věrný a rozvážný otrok“. Pokud je něco z toho i tvým problémem, naléhavě tě vybízíme, abys opět horlivě studoval Boží slovo a úpěnlivě Jehovu prosil o pomoc. Jen tak můžeš znovu získat pevný a důvěrný vztah k Bohu. (2. Petra 3:11–15)

22. Jak rozbor vidění proměny a dalších proroctví zapůsobil na tebe?

22 Vidění proměny dostali Ježíšovi učedníci v době, kdy potřebovali povzbuzení. Nám dnes dodává sílu něco mnohem významnějšího — totiž splňování tohoto úžasného prorockého vidění a mnoha dalších proroctví. Když přemýšlíme o těchto velkolepých skutečnostech a jejich významu pro budoucnost, i my vyjádřeme s hlubokým zaujetím tytéž pocity jako apoštol Jan, který zvolal: „Amen! Přijď, Pane Ježíši.“ (Zjevení 22:20)

[Poznámka pod čarou]

^ 10. odst. Slovo přeložené jako ‚tísnivé bolestivé křeče‘ znamená v původní řečtině doslova „porodní bolesti“. (Matouš 24:8, Kingdom Interlinear) Ukazuje to, že světové problémy budou podobně jako porodní bolesti stále častější, silnější a delší, až vyvrcholí velkým soužením.

Vzpomínáš si?

• Čemu v souvislosti s Kristovým návratem začala v 70. letech devatenáctého století rozumět malá skupina badatelů Bible?

• Jak se splňuje vidění proměny?

• Jaký vliv má Ježíšova vítězná jízda na svět a na křesťanský sbor?

• Co musíme dělat, máme-li být mezi těmi, kdo zůstanou naživu, až Ježíš dokončí své vítězství?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 16 a 17]

Prorocké vidění se stává skutečností

[Obrázky na straně 18]

Víš, co se stalo, když Kristus zahájil svou vítěznou jízdu?