Přejít k článku

Přejít na obsah

Mladí — rodiče vám pomohou střežit vaše srdce!

Mladí — rodiče vám pomohou střežit vaše srdce!

 Mladí, rodiče vám pomohou střežit vaše srdce!

CO MYSLÍŠ, že je nejnáročnějším úkolem pro kapitána lodi? Zvládnout plavbu rozlehlým oceánem? To obvykle není to nejtěžší. Nejvíce lodí ztroskotalo u pobřeží, a ne na otevřeném moři. Zakotvit s lodí totiž může být dokonce větší problém než přistát s letadlem. Proč?

Předtím než kapitán úspěšně zakotví svou loď, musí se vyhnout všem nebezpečím, která na něj mohou u pobřeží číhat. Je nutné, aby bral v úvahu mořské proudy a přitom se vyhýbal jiným lodím. Také musí obeplout všechny mělčiny, útesy a vraky, skryté pod hladinou. Situaci má ještě těžší, je-li v daném přístavu poprvé.

Moudrý kapitán si na pomoc při zdolávání těchto překážek najme lodivoda, který se v místních vodách dobře vyzná. Takový lodivod stojí na můstku po kapitánově boku a dává mu zasvěcené rady. Společně zvažují všechna rizika a kormidlují loď úžinami do přístavu.

Nedocenitelné znalosti lodivoda nám znázorňují velmi hodnotnou pomoc, kterou dostávají mladí křesťané, když si určují kurz pro plavbu nebezpečnými vodami života. Co je tou pomocí? A proč ji mladí lidé potřebují?

Ukažme si to opět na příkladu lodi. V letech dospívání jsi vlastně takovým kapitánem, protože za svůj život nakonec převezmeš zodpovědnost. A tvoji rodiče mají podobnou úlohu jako lodivod, když se tě snaží vést v některých náročných situacích, jimž v životě čelíš. Během dospívání však může být obtížné rodičovské rady přijímat. Proč tomu tak je?

Problém je často v srdci. Obrazné srdce tě možná podněcuje, abys toužil po tom, co je zakázané, nebo aby ses vzpouzel proti všemu, co zdánlivě omezuje tvoji svobodu. „Sklon lidského srdce,“ říká Bible, „je špatný od jeho mládí.“ (1. Mojžíšova 8:21) Jehova ukazuje, že před tebou stojí opravdu obtížný úkol. Varuje tě: „Nic neklame tolik jako srdce, je nebezpečně vzpurné.“ (Jeremjáš 17:9, Rotherham) V srdci se tedy mohou skrývat nesprávné žádosti. Může ale také mladého člověka klamat. Ten se pak bude domnívat, že ví všechno lépe než rodiče, ačkoli ti mají mnohem  více zkušeností. Když ovšem proplouváš náročným obdobím dospívání, jsou dobré důvody pro to, abys pomoc svých rodičů vyhledával.

Proč poslouchat rodiče?

V prvé řadě proto, že ti to přikazuje Jehova, Původce rodiny. (Efezanům 3:15) Bůh ustanovil rodiče, aby se o tebe starali, a proto ti dal tuto radu: „Vy, děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože tak to má být.“ (Efezanům 6:1–3, Petrů; Žalm 78:5) Ty už možná nejsi dítě, ale přesto mají tví rodiče stále odpovědnost tě usměrňovat a ty máš povinnost je poslouchat. Když psal apoštol Pavel o tom, že děti by měly poslouchat své rodiče, použil řecké slovo, které se vztahuje na děti jakéhokoli věku. A například u Matouše 23:37 nacházíme zprávu, že se Ježíš zmínil o obyvatelích Jeruzaléma jako o jeho ‚dětech‘, i když většina z nich byli dospělí.

Mnoho věrných mužů ve starověku poslouchalo své rodiče i dlouho poté, co se sami stali dospělými. Například Jákob, i když byl dospělý, se řídil příkazem svého otce, aby si nevzal ženu, která by nebyla ctitelkou Jehovy. (1. Mojžíšova 28:1, 2) Jákob si také jistě všiml, jak velmi byli rodiče zarmouceni, když se jeho bratr oženil s pohanskými ženami z Kanaánu. (1. Mojžíšova 27:46)

Kromě toho, že úkol vychovávat děti dostali rodiče od Boha, pravděpodobně jsou k tomu také nejzpůsobilejší. Je to tak především proto, že tě velmi dobře znají a navíc, jak už za ta léta bezpochyby prokázali, k tobě mají nesobeckou lásku. Stejně jako lodivod, i oni mluví ze zkušenosti. Sami už zažili ‚touhy, které provázejí mládí‘ a jako praví křesťané měli možnost přímo na sobě poznat hodnotu biblických zásad. (2. Timoteovi 2:22)

Tito zkušení pomocníci po tvém boku ti pomohou úspěšně zvládnout i nejnáročnější situace. Uvažuj například o vztahu k opačnému pohlaví. Jak ti mohou křesťanští rodiče poskytovat vedení v této citlivé záležitosti?

Zájem o opačné pohlaví

Lodivod pomáhá kapitánovi udržet loď v bezpečné vzdálenosti od mělčin skrytých pod hladinou. Písčité mělčiny jsou měkké, ale zrádné, protože se neustále přesunují. Podobně jako lodivod budou i tví rodiče chtít, aby ses držel v bezpečné vzdálenosti od situací, které by ti mohly citově ublížit. Například si uvědomují, že pocity, které v člověku vyvolávají osoby opačného pohlaví, jsou velmi intenzivní a může být obtížné se v nich vyznat. Jakmile se ale tyto pocity probudí, mohou způsobit, že „najedeš na mělčinu“.

Příklad Diny ukazuje, jak riskantní je připlouvat příliš blízko k nebezpečí. Snad to byla zvědavost a touha pobavit se, jež přivedly Dinu do společnosti kananejských dívek, které měly nepochybně velmi uvolněnou morálku. To, co se nejdřív zdálo být jen nevinnou zábavou, vedlo brzy k tragédii — Dina byla znásilněna ‚nejctihodnějším‘ mladíkem ve městě. (1. Mojžíšova 34:1, 2, 19)

Takové situace jsou o to nebezpečnější, že žijeme ve světě, který je sexem posedlý. (Ozeáš 5:4) Když vidíš, jak se většina mladých dobře baví s osobami opačného pohlaví, může to v tobě vyvolávat dojem, že to je ta nejbáječnější věc, jaká existuje. Tvé srdce může rozechvět představa, že jsi o samotě s někým, kdo  tě fyzicky přitahuje. Milující rodiče se však budou snažit chránit tě před užším kontaktem s mladými lidmi, kteří nerespektují Boží měřítka.

Laura připouští, že zvědavost může mladé zaslepit vůči nebezpečí. Říká: „Když mi spolužačky vypráví, jak tancovaly dlouho do noci s nějakými skvělými kluky, vylíčí to jako nezapomenutelný zážitek. Vím, že často přehánějí, ale stále mě to láká a mám pocit, že možná přicházím o spoustu zábavy. Chápu, že je správné, aby mě rodiče na taková místa nepouštěli, ale pořád je to pro mě pokušení.“

Loď nemá brzdy, a zastavit ji proto trvá velmi dlouho. Rodiče vědí, že s našimi touhami je to podobné. Kniha Přísloví přirovnává muže, který se nechává ovládat vášní, k býkovi vedenému na porážku. (Přísloví 7:21–23) Jistě by sis nepřál, aby se něco takového stalo i tobě, tedy abys zažil citové a duchovní ztroskotání. Když tě srdce začne táhnout tímto směrem, tví rodiče si toho mohou všimnout a dát ti potřebnou radu. Projevíš moudrost a poslechneš je, abys tak zabránil neštěstí? (Přísloví 1:8; 27:12)

Podporu svých rodičů potřebuješ také tehdy, když se vyrovnáváš s tlakem vrstevníků. V čem může tato podpora spočívat?

Nepodceňuj vliv vrstevníků

Silný příliv nebo proud mohou loď vychýlit z kurzu. Této síle je nutné se vzepřít, a to tak, že se kormidelním kolem otáčí na druhou stranu. Stejně tak může tebe podmanivý vliv vrstevníků vychýlit ze správného duchovního kurzu, pokud nepodnikneš protiopatření.

Jak ukazuje zkušenost Diny, „tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle“. (Přísloví 13:20, Ekumenický překlad) Nezapomeň, že výrazem ‚hlupák‘ je v Bibli označován člověk, který nezná Jehovu nebo který odmítá chodit po jeho cestách.

Zavrhnout názory a jednání spolužáků ovšem nemusí být jednoduché. María José vysvětluje: „Chtěla jsem, aby mě mladí v mém okolí brali mezi sebe. Měla jsem strach, že se  budu odlišovat, a tak jsem je napodobovala, jak jen to šlo.“ Aniž si to uvědomíš, tví vrstevníci tě mohou ovlivňovat — ve výběru hudby, v tom, jak se chceš oblékat, a dokonce ve způsobu mluvy. Možná, že se mezi vrstevníky cítíš příjemně. To je přirozené, ale jejich vlivu, který bývá zničující, pak můžeš snadno podlehnout. (Přísloví 1:10–16)

Caroline vzpomíná, jak se před několika lety musela vyrovnávat s jedním problémem. Říká: „Od třinácti let jsem byla obklopena dívkami, které už s někým chodily, a v dalších letech jsem byla pod neustálým tlakem, abych jejich příklad následovala. Moje matka mi ale pomohla tímto obtížným obdobím proplout. Trávila celé hodiny tím, že mi naslouchala, rozmlouvala se mnou a vysvětlovala mi, že musím takové vztahy odložit na dobu, kdy budu zralejší.“

Možná i tvoji rodiče, stejně jako Carolinina matka, cítí jako svou povinnost upozornit tě na tlak vrstevníků, nebo dokonce omezit některé tvoje aktivity a kontakty s určitými kamarády. Nathan si pamatuje, že se kvůli takovým věcem se svými rodiči několikrát pohádal. „Kamarádi mě často zvali, abych s nimi někam šel,“ vysvětluje, „ale naši nechtěli, abych se potloukal s nějakou velkou partou nebo abych chodil na mejdany. Tehdy jsem nemohl pochopit, proč jsou moji rodiče přísnější než rodiče mých kamarádů.“

Později to však Nathan pochopil. „Vím, že v mém případě byla ‚pošetilost svázána se srdcem chlapce‘,“ uznává. „Myslím, že spíše se ta pošetilost projeví, když se chlapci potloukají v partě. Jeden z nich začne dělat něco špatného, druhý zajde ještě o krok dál a třetí zase o krok dál. A brzy to podnítí i všechny ostatní, aby se přidali. Dokonce i mladí lidé, kteří tvrdí, že slouží Jehovovi, mohou do této léčky upadnout.“ (Přísloví 22:15)

Nathan a María José dlouho nemohli přenést přes srdce, že jim rodiče nedovolili dělat některé věci, jež jim navrhovali vrstevníci. Přesto se rodičům podřídili a později byli rádi, že to udělali. Přísloví říká: „Nakloň ucho a slyš slova moudrých, abys přiložil právě své srdce k mému poznání.“ (Přísloví 22:17)

Rodiče si zaslouží úctu

Loď, která se naklání, je obtížně ovladatelná, a pokud se nakloní příliš, může se převrátit. Vzhledem k naší vrozené nedokonalosti máme všichni sklon k sobectví a přitahují nás zakázané věci. I přes tyto sklony ale mohou mladí jakoby dosáhnout přístavu, pokud se poslušně řídí vedením svých rodičů.

Rodiče ti mohou například pomoci pochopit, že mezi úzkou cestou do života a širokou  cestou do zničení neexistuje žádná střední cesta. (Matouš 7:13, 14) Je nerealistické myslet si, že si můžeš trochu užít něčeho špatného a potom se včas zastavit, jakoby něco ochutnat a přitom to nespolknout. Ti, kdo se snaží podle takového kurzu plout, ‚kulhají mezi dvěma různými názory‘ — do určité míry slouží Jehovovi, ale zároveň milují svět a věci ve světě — a mohou snadno duchovně ztroskotat. (1. Královská 18:21; 1. Jana 2:15) Proč k tomu dochází? Je to kvůli našim hříšným sklonům.

Hříšné žádosti zesílí, když se jim poddáme. Naše ‚zrádné srdce‘ se nespokojí jen s malým „soustem“ hříchu. Bude chtít víc. (Jeremjáš 17:9) Jakmile se jednou vychýlíme z duchovního kurzu, svět na nás bude mít stále větší a větší vliv. (Hebrejcům 2:1) Sám si možná nevšimneš, že se v duchovním ohledu jakoby „nakláníš“, ale tvým rodičům to pravděpodobně neunikne. Je pravda, že práce na počítači jim snad nejde tak dobře jako tobě, ale o vzpurném srdci ví mnohem více než ty. Chtějí ti pomoci ‚vést tvé srdce dál po cestě‘ směřující k životu. (Přísloví 23:19)

Nemůžeš samozřejmě očekávat, že tvoji rodiče všechno posoudí dokonale, když ti poskytují vedení v oblastech, ve kterých je těžké se rozhodovat. K takovým oblastem patří například hudba, zábava, oblékání nebo účes. Rodiče asi nemají Šalomounovu moudrost ani Jobovu trpělivost. Podobně jako lodivod, jsou snad i oni někdy až přehnaně úzkostliví. I přesto bude mít pro tebe jejich vedení neocenitelnou hodnotu, pokud budeš věnovat pozornost ‚ukázňování od svého otce a neopouštět zákon své matky‘. (Přísloví 1:8, 9)

Jiní mladí lidé možná mluví o svých rodičích pohrdavě. Ale pokud se tvoji rodiče snaží řídit Písmem, pak budou stát na tvé straně v každé situaci, za všech okolností a tváří v tvář jakýmkoli těžkostem. Potřebuješ je jako rádce, aby tě vedli cestou moudrosti, stejně jako se kapitán lodi neobejde bez pokynů zkušeného lodivoda. Odměna, kterou získáš, může být nevyčíslitelná.

„Když ti do srdce vstoupí moudrost, a poznání se stane příjemným samotné tvé duši, schopnost přemýšlet bude nad tebou držet stráž, rozlišovací schopnost tě bude bedlivě střežit, aby tě osvobodily od špatné cesty, od člověka mluvícího zvrácenosti, od těch, kdo opouštějí stezky přímosti, aby chodili po cestách tmy . . . Vždyť přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou.“ (Přísloví 2:10–13, 21)

[Obrázek na straně 22]

Vliv některých mladých lidí tě může v duchovním smyslu vychýlit z kurzu

[Obrázek na straně 23]

Pamatuj na to, co se stalo Dině

[Obrázek na straně 24]

Vyhledávej pomoc rodičů, stejně jako kapitán lodi vyhledává rady zkušeného lodivoda

[Podpisek obrázku na straně 24]

Foto: www.comstock.com