Přejít k článku

Přejít na obsah

„Hojné jmění moří“

„Hojné jmění moří“

 Nádhera Jehovova stvoření

„Hojné jmění moří“

SLUNCE zapadá, lehký vánek čeří mořskou hladinu a vlny jemně pleskají o břeh. Uklidňující zvuk moře neodolatelně přitahuje tisíce lidí, kteří na plážích hledají klid a odpočinek. *

Dlouhá pásma takových pláží se táhnou tisíce kilometrů podél pobřeží a obepínají celou zemi. Tento stále se měnící předěl mezi pískem a vodou se staví do cesty nadvládě moře. Tak to stanovil Stvořitel. Bůh o sobě prohlašuje, že „určil písek jako hranici pro moře“. Dodává: „Třebaže se jeho vlny zmítají, přece nemohou získat převahu; a třebaže se bouří, přece jej nemohou překročit.“ (Jeremjáš 5:22; Job 38:8; Žalm 33:7)

Na rozdíl od kterékoli jiné planety sluneční soustavy je naše planeta velmi bohatá na vodu. Vodou je pokryto více než 70 procent zemského povrchu. Když Jehova připravoval Zemi k tomu, aby ji mohl obývat člověk, prohlásil: „Ať se shromáždí vody pod nebesy na jedno místo a ať se objeví souš.“ A právě ‚tak se stalo‘. Zpráva dodává: „Bůh začal nazývat souš Zemí, ale shromážděné vody nazval Moři. Bůh pak viděl, že to je dobré.“ (1. Mojžíšova 1:9, 10) K čemu oceány slouží?

Voda byla určena k tomu, aby v mnoha směrech významným způsobem udržovala život. Má například schopnost „skladovat“ teplo. Oceány proto slouží jako velký zásobník tepla a zmírňují mrazivý zimní chlad.

Voda má ještě další schopnost nezbytnou pro udržení života. Snáze než kterákoli jiná kapalina rozpouští různé látky. Životní pochody jsou možné díky chemickým reakcím, a proto je voda nezbytná k tomu, aby se reagující látky rozpustily a jejich molekuly se dostaly do vzájemného kontaktu. Voda je součástí mnoha chemických sloučenin obsažených v živých tkáních. Kniha The Sea (Moře) uvádí: „Všechny formy života, včetně rostlin a živočichů na suché zemi, potřebují vodu, která v podstatě pochází z oceánů.“

Zemské oceány mají také rozhodující úlohu v čištění atmosféry. Mořský plankton pohlcuje oxid uhličitý a uvolňuje kyslík. Jeden vědec prohlásil: „Sedmdesát procent kyslíku dodávaného ročně do ovzduší pochází z mořského planktonu.“

Oceány také poskytují přírodní léčiva. Lidé už staletí využívají výtažky z ryb, jako je například rybí tuk. V nedávné době se chemické látky z ryb a jiných mořských živočichů začaly používat k léčení astmatu a k boji s viry a rakovinou.

Lidé se pokoušeli odhadnout ekonomickou hodnotu zboží a služeb, které oceán poskytuje. Ačkoli to zřejmě nelze stanovit přesně, výzkumníci dospěli k závěru, že téměř dvě třetiny hodnoty služeb, které nám  poskytuje globální ekosystém, pocházejí z oceánů. Tím je potvrzeno, že moře byla stvořena s určitým záměrem — aby podporovala život a uspokojovala potřeby živých organismů. To je nepochybně v souladu s vyjádřením Bible, která se zmiňuje o ‚hojném jmění moří‘. (5. Mojžíšova 33:19)

Jehova je oslavován jako Velký Konstruktér a Tvůrce tohoto bohatství. Nehemjáš byl podnícen k tomu, aby ho velebil následujícími slovy: „Ty jediný jsi Jehova; sám jsi udělal nebesa, . . . moře a všechno, co je v nich; a všechny zachováváš naživu.“ (Nehemjáš 9:6)

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Viz Kalendář svědků Jehovových 2004 na září a říjen.

[Rámeček a obrázky na straně 9]

Voda, vítr a vlny

Voda a vítr vytvářejí velké vlny, které se s ohlušujícím rachotem rozbíjejí o skalnaté útesy, jako jsou například tyto skály v americké Kalifornii. Vlny vždycky byly podivuhodným rysem oceánu a projevem jeho úžasné síly. Jsou také úchvatnou ukázkou nesmírné moci, kterou má Stvořitel. Jehova „šlape po vysokých mořských vlnách“. „Svou silou vzdul moře a svým porozuměním rozbil na kusy bouřícího.“ (Job 9:8; 26:12) Skutečně, „nad zvuky ohromných vod, majestátních mořských příbojů, je Jehova majestátní ve výši“. (Žalm 93:4)

Výtvarná díla z písku

Mořské pobřeží někdy bývá výstavištěm majestátních písečných výtvorů, jako jsou například tyto duny na pobřeží Namibie v jižní Africe. Duny vznikají především působením větru, který jim dává charakteristický tvar. Některé duny vypadají jako malé kopečky, ale jiné se tyčí do výše až čtyř set metrů. Když vidíme tolik písku, lépe chápeme biblický výraz „zrnka písku, která jsou na mořském břehu“. Označuje nesčetné množství, které je obtížné přesně stanovit. (1. Mojžíšova 22:17) S posvátnou bázní vzhlížíme ke Stvořiteli, který opatřil tuto důmyslnou písečnou hradbu proti náporům bouřlivého moře.

[Obrázek na straně 9]

Západ slunce nad pobřežím, Biaferský záliv, Kamerun