Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Proč svědkové Jehovovi považují číslo 144 000, uvedené v knize Zjevení, za číslo doslovné, a ne symbolické?

Apoštol Jan napsal: „Slyšel jsem počet těch, kdo byli zapečetěni, sto čtyřicet čtyři tisíce.“ (Zjevení 7:4) V Bibli se slovní spojení ‚ti, kdo byli zapečetěni‘ vztahuje na skupinu osob, které byly vybrány z lidstva, aby společně s Kristem vládly v nebi nad budoucím pozemským rájem. (2. Korinťanům 1:21, 22; Zjevení 5:9, 10; 20:6) Jejich počet 144 000 chápeme doslovně z několika důvodů. Jeden nacházíme v bezprostředním kontextu Zjevení 7:4.

Poté, co se apoštol Jan dozvěděl ve vidění o této skupině 144 000 jednotlivců, uviděl ještě jinou skupinu. Jan tuto druhou skupinu popisuje jako „velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“. Tento velký zástup znázorňuje ty, kdo přežijí nadcházející ‚velké soužení‘, které odstraní dnešní ničemný svět. (Zjevení 7:9, 14)

Všimněme si ale kontrastu mezi Janovým vyjádřením ve 4. a v 9. verši sedmé kapitoly knihy Zjevení. V případě první skupiny, totiž „těch, kdo byli zapečetěni“, uvádí konkrétní počet. U druhé skupiny, ‚velkého zástupu‘, však konkrétní počet uveden není. Je proto logické považovat číslo 144 000 za doslovné. Pokud by číslo 144 000 bylo symbolické a vztahovalo by se na skupinu, která má ve skutečnosti neurčitý počet členů, kontrast mezi těmito dvěma verši by zmizel. Kontext nám tedy poskytuje pádné důvody pro to, abychom číslo 144 000 chápali doslovně.

Ke stejnému závěru, totiž že číslo 144 000 je doslovné, dospěla řada znalců Bible. Například asi před sto lety britský lexikograf Ethelbert W. Bullinger v komentáři ke Zjevení 7:4, 9 uvedl: „Jde o prosté konstatování skutečnosti: o určitý počet na rozdíl od neurčitého počtu v téže kapitole.“ (The Apocalypse or „The Day of the Lord“, Apokalypsa neboli „Den Páně“, strana 282) V nedávné době Robert L. Thomas, profesor novozákonní teologie na univerzitě Master’s Seminary ve Spojených státech, napsal: „Pro to, abychom [číslo 144 000] vykládali jako symbolické, nemáme dostatečné důvody.“ Dodal: „Je to určitý počet [v 7:4] v protikladu k neurčitému počtu v 7:9. Pokud bychom toto číslo měli chápat symbolicky, nemohli bychom chápat doslovně žádné číslo v této knize.“ (Revelation: An Exegetical Commentary, Zjevení: exegetický komentář, svazek 1, strana 474)

Někteří lidé tvrdí, že kniha Zjevení je napsána vysoce symbolickým jazykem, a že proto všechna čísla v této knize, včetně čísla 144 000, musí být symbolická. (Zjevení 1:1, 4; 2:10) Je však jasné, že takový názor je  nesprávný. Zjevení opravdu obsahuje mnoho symbolických čísel, jsou zde však také čísla doslovná. Jan například mluví o ‚dvanácti jménech dvanácti Beránkových apoštolů‘. (Zjevení 21:14) Je samozřejmé, že číslo 12 v tomto verši je doslovné, nikoli symbolické. Apoštol Jan také píše o ‚tisíci letech‘ Kristovy vlády. Pečlivé zkoumání Bible ukazuje, že i toto číslo je třeba chápat doslovně. * (Zjevení 20:3, 5–7) To, zda má být nějaké číslo v knize Zjevení chápáno doslovně, nebo symbolicky, tedy záleží na historickém pozadí a kontextu.

Závěr, že číslo 144 000 je doslovné a vztahuje se na omezený počet osob, tedy ve srovnání s ‚velkým zástupem‘ na poměrně malou skupinu, je také v souladu s jinými místy v Bibli. Například ve vidění, které dostává apoštol Jan, je dále řečeno, že 144 000 jsou ti, kdo „byli koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce“. (Zjevení 14:1, 4) Výraz „první ovoce“ se vztahuje na malou, vybranou, část celku. Také když byl Ježíš na zemi, hovořil o těch, kdo s ním budou vládnout v nebeském Království, jako o ‚malém stádu‘. (Lukáš 12:32; 22:29) Těch, kdo byli vybráni z lidstva, aby vládli v nebi, je opravdu málo ve srovnání s těmi, kdo budou žít v budoucím pozemském ráji.

Kontext Zjevení 7:4 a další podobné výroky na jiných místech v Bibli tedy potvrzují, že číslo 144 000 má být chápáno doslova. Vztahuje se na ty, kdo budou v nebi vládnout s Kristem nad pozemským rájem. Ten bude naplněn velkým, blíže neurčeným počtem šťastných lidí, kteří budou uctívat Jehovu Boha. (Žalm 37:29)

[Poznámka pod čarou]

^ 7. odst. Více informací o Tisíciletém Kristově panování najdete v knize Zjevení — Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo! na straně 289. Vydali ji svědkové Jehovovi.

[Praporek na straně 31]

Počet dědiců nebeského Království je omezen a činí 144 000

[Obrázek na straně 31]

Počet členů ‚velkého zástupu‘ není blíže určen

[Podpisek obrázku na straně 31]

Hvězdy: S laskavým svolením Anglo-Australian Observatory, foto David Malin