Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Co měl Ježíš na mysli, když svým učedníkům řekl: „Začal jsem spatřovat Satana, jak již spadl z nebe jako blesk.“

Ježíš právě vybral sedmdesát učedníků a „po dvou je vyslal před sebou do každého města a místa, kam sám hodlal přijít“. Těchto sedmdesát učedníků se pak vrátilo a radovali se, protože jejich kazatelská činnost byla úspěšná. Řekli: „Pane, i démoni se nám podřizují, když používáme tvé jméno.“ Nato Ježíš prohlásil: „Začal jsem spatřovat Satana, jak již spadl z nebe jako blesk.“ (Lukáš 10:1, 17, 18)

Na první pohled by se mohlo zdát, že Ježíš mluvil o nějaké události, ke které došlo už předtím. Ale šedesát let potom, co Ježíš pronesl výše uvedená slova, letitý apoštol Jan použil podobný způsob vyjadřování, když napsal: „Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zjevení 12:9)

Když Jan napsal tato slova, Satan byl ještě v nebi. Jak to víme? Kniha Zjevení totiž není knihou historickou, ale je to kniha prorocká. (Zjevení 1:1) V Janově době Satan ještě nebyl svržen na zemi. Skutečnosti totiž ukazují, že k tomu došlo teprve krátce poté, co byl Ježíš v roce 1914 dosazen na trůn jako Král Božího Království. * (Zjevení 12:1–10)

Proč tedy Ježíš mluvil o vykázání Satana z nebe jako o něčem, co se už stalo? Někteří znalci se domnívají, že Ježíš káral své následovníky za nepatřičnou pýchu. Domnívají se, že Ježíš mluvil v tomto smyslu: ‚Sice jste vítězili nad démony, ale nevychloubejte se. Satan zpychl, a to vedlo k jeho rychlému pádu.‘

Nemůžeme být v té věci dogmatičtí. Zdá se však pravděpodobnější, že se Ježíš radoval společně se svými učedníky a poukazoval na to, že Satan bude zbaven moci. Více než kterýkoli z učedníků si totiž uvědomoval Ďáblovo zlovolné nepřátelství. Představme si, jakou radost Ježíš cítil, když slyšel, že mocní démoni se museli podřídit nedokonalým lidem, jeho učedníkům. Skutečnost, že démoni byli takto podmaněni, byla jen předzvěstí toho, že v budoucnosti Ježíš, jakožto archanděl Michael, povede se Satanem válku a svrhne ho z nebe na zemi.

Když Ježíš řekl, že viděl Satana, jak „již spadl“, nepochybně tím zdůraznil, že Satanův pád je jistý. Podobně se i v jiných biblických proroctvích mluví o budoucích událostech a přitom se používá minulý čas. Všimněme si například toho, jak se minulý čas prolíná s budoucím v proroctví o Mesiášovi, jež je zapsáno u Izajáše 52:13–53:12. Ježíš pravděpodobně vyjadřoval důvěru, že v souladu se záměrem jeho Otce bude Satan vykázán z nebe. Ježíš si byl také jist tím, že v Božím ustanoveném čase budou Satan a jeho démoni uvrženi do propasti a že později budou jednou provždy zničeni. (Římanům 16:20; Hebrejcům 2:14; Zjevení 20:1–3, 7–10)

[Poznámka pod čarou]