Přejít k článku

Přejít na obsah

Letití křesťané — drahocenní členové našeho společenství bratrů

Letití křesťané — drahocenní členové našeho společenství bratrů

 Letití křesťané — drahocenní členové našeho společenství bratrů

„Ti, kdo jsou zasazeni v Jehovově domě, . . . rozkvetou. Bude se jim stále dobře dařit, až zešediví.“ (ŽALM 92:13, 14)

1. Jak lidé často pohlížejí na zestárlé osoby?

JEHOVA miluje všechny své věrné služebníky, i ty z nich, kteří jsou již v pokročilém věku. Avšak ve Spojených státech — podle jednoho celostátního odhadu — každoročně téměř půl milionu letitých lidí trpí hrubým zacházením nebo jsou zanedbáváni. Podobné zprávy z celého světa ukazují, že špatné zacházení se staršími osobami je celosvětový problém. Podle vyjádření jisté organizace je základní příčinou tohoto problému „rozšířený a zakořeněný názor . . ., že starší lidé již mají svou produktivní dobu za sebou a jsou neužiteční a příliš závislí na druhých“.

2. (a) Jak Jehova pohlíží na své věrné letité služebníky? (b) Jaký povzbuzující popis nacházíme v Žalmu 92:12–15?

2 Jehova Bůh si svých věrných letitých služebníků velmi váží. Zaměřuje se na to, jakým ‚člověkem jsme uvnitř‘ — na náš duchovní stav —, a ne na naše tělesná omezení. (2. Korinťanům 4:16) Ve svém Slově, Bibli, nechal zapsat toto povzbuzující ujištění: „Spravedlivý rozkvete jako palma; jako cedr v Libanonu vyroste. Ti, kdo jsou zasazeni v Jehovově domě, na nádvořích našeho Boha rozkvetou. Bude se jim stále dobře dařit, až zešediví, tuční a svěží budou dál, aby vyprávěli, že Jehova je přímý.“ (Žalm 92:12–15) Jestliže budeme o těchto verších uvažovat, poznáme, že zestárlí křesťané mohou být pro naše společenství bratrů v různých směrech velmi cenní.

‚Až zešediví, bude se jim dobře dařit‘

3. (a) Proč jsou spravedliví lidé přirovnáni k palmám? (b) V jakém smyslu se letitým Božím služebníkům může „dobře dařit, až zešediví“?

3 Žalmista přirovnává spravedlivé lidi k palmám, které jsou ‚zasazeny na nádvořích našeho Boha‘. „Bude se jim stále dobře dařit, až zešediví.“ V Kralické bibli tento verš zní: „Ještě i v šedinách ovoce ponesou.“ (Žalm 92:15) Jistě budete souhlasit s tím, že tato myšlenka je velmi povzbuzující. V biblických dobách se na Blízkém východě ztepilé palmy často tyčily na nádvořích domů. Jejich cena spočívala nejen v tom, že byly dekorativní, ale také v tom, že nesly hojnost plodů — některé z nich po více než sto  let. * Jestliže jste pevně zakořeněni v pravém uctívání, můžete podobně i vy „dále přinášet ovoce v každém dobrém díle“. (Kolosanům 1:10)

4, 5. (a) Jaké důležité ovoce by měli křesťané přinášet? (b) Uveď biblické příklady letitých Božích služebníků, kteří přinášeli „ovoce rtů“.

4 Jehova očekává, že křesťané budou přinášet „ovoce rtů“ — slova, jimiž budou chválit jej i jeho záměry. (Hebrejcům 13:15) Jestliže jsi v pokročilých letech, platí to i na tebe? Jistě tomu tak je.

5 V Bibli nacházíme příklady starších lidí, kteří nebojácně vydávali svědectví o Jehovově jménu a o jeho záměrech. Mojžíšovi bylo již přes „sedmdesát let“, když ho Jehova ustanovil jako svého proroka a představitele. (Žalm 90:10; 2. Mojžíšova 4:10–17) Daniel i v pokročilých letech statečně vydával svědectví o Jehovově svrchovanosti. Když ho Belšacar povolal k sobě a chtěl, aby mu Daniel vysvětlil tajuplný rukopis na stěně, pravděpodobně tomuto prorokovi bylo už více než devadesát let. (Daniel, 5. kapitola) A co zestárlý apoštol Jan? Ke konci své dlouhé životní dráhy se ocitl jako vězeň na ostrově Patmos, „protože . . . mluvil o Bohu a vydával svědectví o Ježíšovi“. (Zjevení 1:9) Velmi pravděpodobně si vzpomenete na mnoho dalších jednotlivců, o nichž z Bible vysvítá, že i v pokročilých letech přinášeli „ovoce rtů“. (1. Samuelova 8:1, 10; 12:2; 1. Královská 14:4, 5; Lukáš 1:7, 67–79; 2:22–32)

6. Jak v těchto posledních dnech používá Jehova ‚starce‘ k tomu, aby prorokovali?

6 Apoštol Petr citoval hebrejského proroka Joela, když prohlásil: „‚V posledních dnech,‘ říká Bůh, ‚vyleji něco ze svého ducha na tělo všeho druhu [včetně ‚starců‘] . . . a budou prorokovat.‘“ (Skutky 2:17, 18; Joel 2:28) V souladu s tímto proroctvím Jehova v nynějších posledních dnech používá letité členy třídy pomazaných i třídy ‚jiných ovcí‘, aby oznamovali jeho záměry. (Jan 10:16) Někteří z nich věrně přinášejí ovoce Království po řadu desetiletí.

7.  Ukažte, že i přes své tělesné omezení nepřestávají starší křesťané přinášet ovoce Království.

7 Podívejme se, jak to dělala Sonia, jež se stala celodobou hlasatelkou Království v roce 1941. Dlouho bojovala s chronickým onemocněním, ale přesto u sebe doma pravidelně vedla biblická studia. „Kázání dobré zprávy je součástí mého života,“ říkala. „Přesněji řečeno, je to můj život. Odmítám odejít na odpočinek.“ Nedávno Sonia a její sestra Olive vyprávěly o biblické naději smrtelně nemocné pacientce jménem Janet, s níž se setkaly v nemocniční čekárně. Láskyplný zájem, který jí tyto sestry projevily, zapůsobil na její matku, zbožnou katoličku, natolik, že přijala nabídku domácího biblického studia. Nyní dělá vynikající pokroky. Mohli byste využít podobné příležitosti k přinášení ovoce Království?

8. Jak projevoval stárnoucí Kaleb důvěru v Jehovu a jak mohou letití křesťané napodobovat jeho příklad?

8 Starší křesťané, kteří navzdory omezením,  jež s sebou postupující věk nese, statečně a houževnatě káží o Království, jednají podle příkladu věrného Izraelity Kaleba. Ten po čtyři desetiletí doprovázel Mojžíše při cestě pustinou. Když překročil Jordán a vstoupil do Zaslíbené země, bylo mu 79 let. Šest let bojoval v řadách vítězící izraelské armády a pak už by jistě mohl odpočívat na vavřínech. Ale on místo toho odvážně požádal, aby se mohl ujmout náročného úkolu, totiž dobýt „velká opevněná města“ v hornatém kraji Judy, v území, kde žili Anakim, muži neobyčejně vysokého vzrůstu. S Jehovovou pomocí je Kaleb opravdu ‚zbavil vlastnictví, právě jak Jehova slíbil‘. (Jozue 14:9–14; 15:13, 14) Vy, kdo ani v pokročilém věku nepřestáváte přinášet ovoce Království, buďte ujištěni, že Jehova je s vámi, stejně jako byl s Kalebem. A jestliže zůstanete věrní, dá vám místo ve svém slíbeném novém světě. (Izajáš 40:29–31; 2. Petra 3:13)

„Tuční a svěží budou dál“

9, 10. Jak zůstávají starší křesťané zdraví ve víře a uchovávají si duchovní sílu? (Viz rámeček na straně 13.)

9 Žalmista obrací pozornost na to, že letití Jehovovi služebníci přinášejí mnoho ovoce: „Spravedlivý rozkvete jako palma; jako cedr v Libanonu vyroste. Bude se jim stále dobře dařit, až zešediví, tuční a svěží budou dál.“ (Žalm 92:12, 14)

10 Co můžeš dělat, aby sis i v pokročilých letech uchovával duchovní sílu? Jestliže má být palma krásná po celý rok, musí mít trvalý zdroj čerstvé vody. Podobně i ty můžeš čerpat výživu z vod biblické pravdy, jestliže studuješ Boží slovo a jsi aktivně spojen s Boží organizací. (Žalm 1:1–3; Jeremjáš 17:7, 8) Díky své duchovní vitalitě jsi pro své spoluvěřící cenným přínosem. Podívejme se, jak to platilo v případě letitého velekněze Jehojady.

11, 12. (a) Jak Jehojada sehrál důležitou roli v dějinách judského království? (b) Jak Jehojada využil svůj vliv k tomu, aby podporoval pravé uctívání?

11 Jehojadovi bylo patrně už přes sto let, když ctižádostivá královna Atalja povraždila své vnuky a tím se zmocnila vlády nad Judou. Co mohl letitý Jehojada dělat? V chrámu po šest let společně se svou manželkou ukrýval Jehoaše, jediného žijícího dědice trůnu. Potom učinil překvapující tah, když sedmiletého Jehoaše prohlásil králem a Atalju dal popravit. (2. Paralipomenon 22:10–12; 23:1–3, 15, 21)

12 Jako králův opatrovník Jehojada využíval svůj vliv k tomu, aby podporoval pravé uctívání. „Uzavřel . . . smlouvu mezi sebou a vším lidem a králem, že budou nadále Jehovovým lidem.“ Na Jehojadův příkaz lid strhl dům falešného boha Baala a odstranil Baalovy oltáře, sochy i kněze. Pod Jehojadovým vedením také Jehoaš obnovil chrámové služby a dal opravit chrám, což už bylo velmi zapotřebí. „Jehoaš dále činil to, co bylo správné v Jehovových očích, po všechny své dny, kdy ho poučoval kněz Jehojada.“ (2. Paralipomenon 23:11, 16–19; 24:11–14; 2. Královská 12:2) Když Jehojada ve věku sto třiceti let zemřel, dostalo se mu mimořádné pocty — byl pohřben s králi, protože „činil dobré v Izraeli a při pravém Bohu a jeho domě“. (2. Paralipomenon 24:15, 16)

13. Jak mohou starší křesťané ‚činit dobré při pravém Bohu a jeho domě‘?

13 Je možné, že tě chatrné zdraví nebo jiné okolnosti omezují, takže pro pravé uctívání toho nemůžeš udělat tolik, kolik bys chtěl. Ale i v tom případě je v tvých silách ‚činit dobré při pravém Bohu a jeho domě‘. Horlivost pro Jehovův duchovní dům můžeš projevit tím, že budeš přítomen na sborových shromážděních a aktivně se jich budeš účastnit a že se budeš podílet na kazatelské službě, kdykoli to bude možné. Budeš-li ochotně přijímat biblické rady a oddaně podporovat  ‚věrného a rozvážného otroka‘ a sbor, bude to pro křesťanské společenství bratrů posilou. (Matouš 24:45–47) Můžeš také podněcovat spoluctitele „k lásce a znamenitým skutkům“. (Hebrejcům 10:24, 25; Filemonovi 8, 9) A pro druhé můžeš být velmi užitečný i tím, že budeš jednat v souladu s radou apoštola Pavla: „Ať jsou letití muži umírnění v návycích, vážní, zdravé mysli, zdraví [„silní“, An American Translation] ve víře, v lásce, ve vytrvalosti. Podobně ať se letité ženy chovají uctivě, nepomlouvají, ani nejsou zotročeny množstvím vína, ať jsou učitelkami toho, co je dobré.“ (Titovi 2:2–4)

14. Jak mohou dlouholetí křesťanští dozorci podporovat pravé uctívání?

14 Sloužíš už mnoho let ve sboru jako starší? Jeden dlouholetý sborový starší radí: „Moudrost, kterou jsi získal s postupem let, používej nesobecky. Pověřuj odpovědnými úkoly druhé a děl se o své zkušenosti s těmi, kdo jsou ochotní se učit. . . . Všímej si toho, jaké předpoklady k dalšímu růstu mají druzí křesťané. Tyto schopnosti v nich rozvíjej a podporuj. Mysli na budoucnost.“ (5. Mojžíšova 3:27, 28) Budeš-li projevovat upřímný zájem o dynamicky se rozvíjející dílo kázání o Království, budou z toho mít tvoji křesťanští spoluslužebníci velký užitek.

‚Vyprávěj, že Jehova je přímý‘

15. Jak křesťané, kteří jsou v pokročilém věku, ‚vyprávějí, že Jehova je přímý‘?

15 Starší Boží služebníci s radostí plní svůj úkol ‚vyprávět, že Jehova je přímý‘. Jestliže jsi již v pokročilých letech, druzí křesťané z tvých slov a skutků poznají, že ‚Jehova je tvá Skála, v níž není nespravedlnost‘. (Žalm 92:15) Palma svědčí o nedostižných vlastnostech svého Stvořitele mlčky. Tobě však Jehova dal jedinečnou výsadu vypovídat o něm před lidmi, kteří se nyní seznamují s pravým uctíváním. (5. Mojžíšova 32:7; Žalm 71:17, 18; Joel 1:2, 3) Proč je důležité svědčit o Jehovovi?

16. Který biblický příklad ukazuje, jak je důležité ‚vyprávět, že Jehova je přímý‘?

16 Když byl Jozue, vůdce Izraelitů, „starý a v pokročilých dnech“, „přistoupil k tomu,  aby zavolal celý Izrael, jeho starší muže a jeho hlavy a jeho soudce a jeho úředníky“, a připomněl jim Boží přímé skutky. Řekl: „Neselhalo ani jediné slovo ze všech dobrých slov, která k vám mluvil Jehova, váš Bůh. Všechna se vám splnila.“ (Jozue 23:1, 2, 14) Tato slova na nějaký čas posílila rozhodnutí Izraelitů, že zůstanou věrní. Po Jozuově smrti však „začala nastupovat další generace, která neznala Jehovu ani dílo, jež vykonal pro Izrael. A izraelští synové začali činit to, co bylo špatné v Jehovových očích, a sloužili Baalům.“ (Soudci 2:8–11)

17. Jak Jehova Bůh jedná se svým novodobým lidem?

17 Ryzost dnešního křesťanského sboru nezávisí na ústním svědectví starších Božích služebníků. Přesto se naše víra v Jehovu a v jeho sliby posílí, když slyšíme, jak očití svědkové vyprávějí o ‚velkém díle‘, které Jehova vykonal pro svůj lid v těchto posledních dnech. (Soudci 2:7; 2. Petra 1:16–19) Jestliže jsi ve spojení s Jehovovou organizací již mnoho let, vzpomínáš si možná na dobu, kdy bylo v tvé oblasti či v tvé zemi jen velmi málo zvěstovatelů Království nebo kdy se dílo kázání setkávalo s tuhým odporem. Během doby jsi viděl, jak Jehova odstraňoval určité překážky a ‚urychloval‘ dílo, takže zvěstovatelů Království přibývalo. (Izajáš 54:17; 60:22) Byl jsi svědkem toho, jak se objasňovaly biblické pravdy a jak se viditelná část Boží organizace postupně tříbila. (Přísloví 4:18; Izajáš 60:17) Snažíš se povzbuzovat druhé tím, že se s nimi dělíš o své zkušenosti, pokud jde o Jehovovo přímé jednání? To může mít na křesťanské společenství bratrů opravdu podnětný a posilující účinek.

18. (a) Na příkladu ukaž, jak může ‚vyprávění o tom, že Jehova je přímý‘, dlouhodobě zapůsobit na druhé. (b) Jak ses osobně přesvědčil o tom, že Jehova je přímý?

18 A co situace, kdy jsi Jehovovu láskyplnou péči a vedení pociťoval ve svém osobním životě? (Žalm 37:25; Matouš 6:33; 1. Petra 5:7) Letitá sestra Martha měla ve zvyku povzbuzovat druhé těmito slovy: „Ať se děje, co se děje, nikdy Jehovu neopusť. On tě podpoří.“ Tato rada silně zapůsobila na Tolminu, jednu ze zájemkyň, s nimiž Martha vedla biblické studium. Tolmina byla pokřtěna začátkem šedesátých let minulého století. Vzpomíná: „Když mi zemřel manžel, byla jsem velice sklíčená, ale pod dojmem těchto [Marthiných] slov jsem se rozhodla nezameškat ani jediné shromáždění. A Jehova mě opravdu posílil, abych vytrvala.“ Tolmina potom v průběhu let dala tuto radu mnoha zájemkyním, s nimiž ona sama studovala Bibli. Jestliže své spoluvěřící povzbuzuješ a vyprávíš jim o Jehovových přímých  skutcích, můžeš velmi přispět k posílení jejich víry.

Jehova si velmi váží svých věrných letitých služebníků

19, 20. (a) Jak Jehova pohlíží na činnost svých letitých služebníků? (b) O čem bude pojednávat další článek?

19 V dnešním světě, který se vyznačuje nevděčností, je na starší osoby málo času. (2. Timoteovi 3:1, 2) Na některé z nich se sice pamatuje, ale často jen kvůli tomu, co vykonali v minulosti — kvůli tomu, čím byli, a ne čím jsou. Bible však říká: „Bůh . . . není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a na lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu tím, že jste sloužili svatým a dále sloužíte.“ (Hebrejcům 6:10) Jehova Bůh si samozřejmě pamatuje věrné činy, které jsi vykonal v minulosti, ale váží si také toho, co děláš v jeho službě až dodnes. Ano, na své věrné letité služebníky se dívá jako na produktivní, duchovně zdravé a silné křesťany, kteří svým životem svědčí o jeho síle. (Filipanům 4:13)

20 Pohlížíš na starší křesťany v našem společenství bratrů stejně jako Jehova? Pokud ano, jistě jim budeš chtít prokazovat lásku. (1. Jana 3:18) Další článek ukáže několik praktických způsobů, jak se starat o potřeby letitých bratrů a tak jim tuto lásku projevovat.

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Každý hrozen datlí může obsahovat až tisíc jednotlivých plodů a může vážit osm i více kilogramů. Jeden autor odhaduje, že „během svého života se každá plodná [palma] odmění svému majiteli dvěma nebo třemi tunami datlí“.

Jak odpovíš?

• Jak letití křesťané ‚nesou ovoce‘?

• Proč je duchovní vitalita starších křesťanů cenným přínosem?

• Jak mohou letití křesťané ‚vyprávět, že Jehova je přímý‘?

• Proč si Jehova váží svých dlouholetých služebníků?

[Studijní otázky]

[Rámeček na straně 13]

Co jim pomohlo, aby zůstali zdraví ve víře

Co pomohlo dlouholetým křesťanům, aby zůstali zdraví ve víře a uchovali si duchovní sílu? Uvádíme zde výroky některých z nich:

„Je velmi důležité číst biblické texty, které soustřeďují pozornost na náš vztah k Jehovovi. Většinou si večer zpaměti opakuji 23. a 91. žalm.“ (Olive, pokřtěna v roce 1930)

„Vždy chci být přítomen při proslovu ke křtu a pozorně poslouchat, jako by šlo o můj vlastní křest. Mám tak stále před očima to, že jsem se zasvětil Jehovovi, a velmi mi to pomáhá, abych zůstal věrný.“ (Harry, pokřtěn v roce 1946)

„Velmi důležité je každý den se modlit — stále Jehovu prosit o pomoc, ochranu a požehnání, a ‚všímat si ho na všech svých cestách‘.“ (Přísloví 3:5, 6) (Antônio, pokřtěn v roce 1951)

„Když poslouchám vyprávění těch, kdo stále věrně slouží Jehovovi mnoho let, posiluje se tím mé rozhodnutí zůstat Bohu věrná a oddaná.“ (Joan, pokřtěna v roce 1954)

„Důležité je, aby si člověk o sobě moc nemyslel. Všechno, co máme, máme jen díky Boží nezasloužené laskavosti. Budeme-li to mít stále na paměti, pak budeme duchovní výživu hledat vždy na správném místě. A duchovní výživu potřebujeme k tomu, abychom vytrvali až do konce.“ (Arlene, pokřtěna v roce 1954)

[Obrázek na straně 11]

Zestárlí Boží služebníci přinášejí hodnotné ovoce Království

[Obrázek na straně 14]

Duchovní vitalita letitých je cenným přínosem