Přejít k článku

Přejít na obsah

Mladí lidé, připravujete se na budoucnost?

Mladí lidé, připravujete se na budoucnost?

 Mladí lidé, připravujete se na budoucnost?

„Dobře znám myšlenky, které zamýšlím vůči vám, . . . myšlenky o pokoji, a ne o neštěstí, abych vám dal budoucnost a naději.“ (JEREMJÁŠ 29:11)

1, 2. Z jakých různých hledisek je možné pohlížet na léta mládí?

VĚTŠINA dospělých je toho názoru, že mládí je nádherné období života. Vzpomínají na to, jakou měli v mládí energii a nadšení. Rádi se v myšlenkách vracejí zpět do doby, kdy měli mnohem méně povinností, užívali si spoustu zábavy a měli před sebou celý život a mnoho možností.

2 Jestliže jsi mladý, pravděpodobně se díváš na věci jinak. Možná pro tebe není snadné vyrovnat se s emocionálními a tělesnými změnami, které s sebou mládí přináší. Ve škole se možná potýkáš se silným tlakem ze strany vrstevníků. Snad musíš vynakládat soustavné úsilí, aby ses vyhnul zneužívání drog a alkoholu nebo aby ses nezapletl do nemravnosti. Mnozí mladí lidé také řeší otázku neutrality nebo čelí jiným sporným otázkám souvisejícím s jejich vírou. Ano, mládí může být obtížná doba. Přesto však je dobou, kdy se člověku nabízí mnoho možností. Otázka je, jak tyto možnosti využiješ.

Užívej si mládí

3. Jakou radu a jaké varování dal Šalomoun mladým lidem?

3 Starší lidé ti řeknou, že mládí netrvá dlouho, a mají pravdu. Jen pár let a budeš mít mládí za sebou. Užij si je tedy, dokud je máš. To je rada krále Šalomouna, který napsal: „Raduj se, mladý muži, ve svém mládí, a ať ti tvé srdce působí dobro za dnů tvého jinošství, a choď po cestách svého srdce a podle toho, co vidí tvé oči.“ Šalomoun však mladé lidi varoval: „Odstraň . . . ze svého srdce mrzutost a odrážej neštěstí od svého těla.“ A dále řekl: „Mládí a rozkvět života jsou marnost.“ (Kazatel 11:9, 10)

4, 5. Proč je moudré, když se mladí lidé připravují na budoucnost? Znázorni to.

4 Pochopil jsi, co tím chtěl Šalomoun říci? Znázorněme si to na příkladu mladého člověka, který dostane velký dar, třeba dědictví. Co s ním udělá? Může ho celé utratit za zábavu, podobně jako marnotratný syn z Ježíšova podobenství. (Lukáš 15:11–23) Co se ale stane, až peníze dojdou? Určitě bude litovat, že byl tak nezodpovědný. Na druhé straně si představme, že ten dar použije k tomu, aby se připravil na budoucnost, snad tak, že většinu z něho moudře investuje. Až bude mít nakonec ze své investice prospěch, co myslíš — bude litovat, že všechny své peníze v mládí neutratil za zábavu? Samozřejmě, že ne!

5 Dívej se na léta svého mládí jako na to, čím doopravdy jsou — jako na dar od Boha. Jak je využiješ? Když se budeš věnovat jen a jen zábavě, aniž by tě vůbec napadlo myslet na budoucnost, všechnu svou energii a nadšení promrháš v honbě za požitky. Pokud to však uděláš, „mládí a rozkvět života“ se v tvém případě skutečně prokážou jako „marnost“. Oč lepší je využít mládí tak, aby ses připravil na budoucnost!

6. (a) Jaká Šalomounova rada poskytuje mladým lidem vedení? (b) Co by Jehova rád udělal pro mladé lidi a jak z toho každý z nich může mít užitek?

 6 Šalomoun vyslovil zásadu, která ti může pomoci, abys své mládí využil co nejlépe. Řekl: „Pamatuj tedy na svého Vznešeného Stvořitele za dnů svého jinošství.“ (Kazatel 12:1) Klíčem k úspěchu tedy je naslouchat Jehovovi a činit jeho vůli. Jehova starověkým Izraelitům řekl, co pro ně chce udělat: „Dobře znám myšlenky, které zamýšlím vůči vám, . . . myšlenky o pokoji, a ne o neštěstí, abych vám dal budoucnost a naději.“ (Jeremjáš 29:11) „Budoucnost a naději“ by Jehova rád dal i tobě. Budeš-li na něho pamatovat při svém jednání, ve svých myšlenkách a při svém rozhodování, tato budoucnost a naděje budou dobré. (Zjevení 7:16, 17; 21:3, 4)

‚Přibliž se k Bohu‘

7, 8. Jak se může mladý člověk přiblížit k Bohu?

7 Také Jakub nás vybízí, abychom pamatovali na Jehovu. Říká: „Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8) Jehova je Stvořitel, Svrchovaný Panovník v nebesích, a zaslouží si veškeré uctívání a chválu. (Zjevení 4:11) Když se však k němu přiblížíme, on se přiblíží k nám. Nehřeje tě u srdce takový láskyplný zájem? (Matouš 22:37)

8 K Jehovovi se přibližujeme více způsoby. Apoštol Pavel například říká: „Vytrvávejte v modlitbě a zůstávejte při ní bdělí s díkůvzdáním.“ (Kolosanům 4:2) Jinými slovy, pěstuj si zvyk modlit se. Nespokoj se pouze s tím, že řekneš „amen“ poté, co tě tvůj otec nebo nějaký křesťan ve sboru zastoupí v modlitbě. Vylil už jsi Jehovovi někdy své srdce a řekl jsi mu, co si myslíš, čeho se bojíš nebo s jakými problémy se potýkáš? Řekl jsi mu někdy něco, co by ses styděl říci komukoli jinému? Upřímné a vroucí modlitby nám dávají pocit pokoje. (Filipanům 4:6, 7) Pomáhají nám přiblížit se k Jehovovi a pocítit, že on se přibližuje k nám.

9. Jak může mladý člověk naslouchat Jehovovi?

9 Jiný způsob, jak se přiblížit k Jehovovi, vidíme v těchto inspirovaných slovech: „Naslouchej radě a přijímej ukázňování, abys v budoucnosti zmoudřel.“ (Přísloví 19:20) Ano, když Jehovovi nasloucháš a děláš to, co říká, připravuješ se na budoucnost. Jak můžeš dát najevo, že Jehovovi opravdu nasloucháš? Nepochybně jsi pravidelně přítomen na křesťanských shromážděních a nasloucháš jednotlivým bodům programu. Rovněž ‚ctíš svého otce a svou matku‘ tím, že se účastníš rodinného studia Bible. (Efezanům 6:1, 2; Hebrejcům 10:24, 25) To je krásné. Děláš však také to, že ‚vykupuješ příhodný čas‘ k tomu, aby ses na shromáždění připravoval, četl pravidelně Bibli a prováděl výzkum? Snažíš se to, co čteš, uplatňovat, abys chodil jako ‚moudrý‘? (Efezanům 5:15–17; Žalm 1:1–3) Pokud ano, přibližuješ se k Jehovovi.

10, 11. Proč je pro mladé lidi velmi prospěšné, když naslouchají Jehovovi?

10 V úvodních slovech knihy Přísloví inspirovaný pisatel vysvětluje, k čemu tato biblická kniha slouží. Říká, že jejím účelem je, „aby člověk poznal moudrost a kázeň, aby rozlišil řeči porozumění, aby přijal ukázňování, které dává pochopení, spravedlnost a soud a přímost, aby dával nezkušeným chytrost, mladému muži poznání a schopnost přemýšlet“. (Přísloví 1:1–4) Když tedy budeš číst a uplatňovat slova knihy Přísloví — a stejně tak i ostatních biblických knih —, budeš tím rozvíjet spravedlnost a přímost, a Jehova ti s potěšením pomůže, aby ses k němu přiblížil. (Žalm 15:1–5) Čím více budeš rozvíjet dobrý úsudek, chytrost, poznání a schopnost přemýšlet, tím lepší budou tvá rozhodnutí.

11 Je snad nerealistické očekávat od mladého  člověka takové moudré jednání? Ne, vždyť mnoho mladých křesťanů tak jedná. Druzí si jich proto váží a ‚nepohlížejí svrchu na jejich mládí‘. (1. Timoteovi 4:12) Jejich rodiče jsou na ně právem hrdí a Jehova o nich říká, že rozradostňují jeho srdce. (Přísloví 27:11) Přestože jsou mladí, mohou si být jisti, že i na ně platí tato inspirovaná slova: „Dávej pozor na bezúhonného a měj na očích přímého, neboť budoucnost toho muže bude pokojná.“ (Žalm 37:37)

Rozhoduj se moudře

12. Co je jedním z důležitých rozhodnutí, která musí mladí lidé učinit, a proč má toto rozhodnutí dlouhodobé následky?

12 Mládí je doba, kdy člověk dělá rozhodnutí, z nichž některá mají trvalé důsledky. Některá tvá dnešní rozhodnutí ovlivní tvůj život na mnoho let. Moudrá rozhodnutí přispívají ke šťastnému a úspěšnému životu. Nemoudrá rozhodnutí ti mohou celý život zkazit. Zamysli se, jak pravdivé to je v případě dvou oblastí, v nichž se budeš muset rozhodovat. Za prvé, jaké lidi si vybereš za své společníky? Tato volba je důležitá, protože inspirované přísloví říká: „Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.“ (Přísloví 13:20) Jinými slovy, nakonec se staneme takovými lidmi, jako jsou ti, s nimiž se stýkáme — buď moudrými, nebo hloupými. Jaký bys byl raději?

13, 14. (a) Co ještě jsou společníci, kromě lidí, s nimiž jsi v přímém kontaktu? (b) Jaké chyby by se měli mladí křesťané vyvarovat?

13 Když je řeč o společnících, možná si myslíš, že jde o to, mezi jakými lidmi jsi. To je pravda, ale není to všechno. Když se díváš na nějaký pořad v televizi, posloucháš hudbu, čteš román, jdeš do kina nebo využíváš to, co je k dispozici na internetu, s někým se přitom stýkáš. Pokud taková společnost podporuje násilnické a nemravné sklony či navádí ke zneužívání drog, k opilství nebo k čemukoli jinému, co je v rozporu s biblickými zásadami, pak jsi ve společnosti někoho ‚bláznivého‘, kdo jedná, jako kdyby Jehova neexistoval. (Žalm 14:1)

14 Možná si myslíš, že když chodíš na křesťanská shromáždění a jsi ve sboru aktivní, jsi  natolik silný, že ti neublíží nějaký násilnický film nebo hudební album s pěknými melodiemi, ale pochybnými texty. Také tě možná napadne, že ti nemůže uškodit, když se letmo podíváš na nějakou pornografickou stránku na internetu. Apoštol Pavel však říká, že to není pravda! „Špatná společenství kazí užitečné návyky,“ píše. (1. Korinťanům 15:33) Je škoda, že mnozí nadějní mladí křesťané připustili, aby špatní společníci zkazili jejich dobré návyky. Rozhodni se tedy, že se takové společnosti vyhneš. Pokud to uděláš, uposlechneš tím Pavlovu radu: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (Římanům 12:2)

15. Jaké další rozhodnutí musí mladí lidé učinit a jakým tlakům jsou v tomto směru někdy vystaveni?

15 Je tu ještě druhá oblast, v níž je třeba činit rozhodnutí. Přijde čas, kdy se budeš muset rozhodnout, co budeš chtít dělat po dokončení školy. Jestliže žiješ v zemi, kde je nedostatek pracovních příležitostí, možná se cítíš nucen, abys bez váhání přijal tu nejlepší práci, jaká se ti nabídne. Pokud žiješ v bohaté zemi, zřejmě máš mnoho možností, z nichž některé jsou velmi lákavé. Tvoji rodiče nebo učitelé tě s těmi nejlepšími úmysly mohou povzbuzovat, aby sis vybral dráhu, která tě finančně zabezpečí, nebo která ti dokonce zajistí bohatství. Příprava na takové povolání by však mohla velmi omezit čas, který můžeš trávit ve službě Jehovovi.

16, 17. Vysvětli, jak některé biblické texty mohou mladému člověku pomoci, aby získal vyrovnaný názor na zaměstnání.

16 Dříve než se rozhodneš, nezapomeň si vzít k ruce Bibli. Bible nás povzbuzuje, abychom si vydělávali na živobytí a tak ukázali, že jsme odpovědní lidé, kteří jsou schopni se o sebe postarat. (2. Tesaloničanům 3:10–12) Je však potřeba vzít v úvahu ještě další věci. Doporučujeme ti, aby sis přečetl následující texty a přemýšlel o tom, jak mohou mladému člověku pomoci, aby měl vyrovnaný názor na volbu životní dráhy. Tyto texty jsou: Přísloví 30:8, 9; Kazatel 7:11, 12; Matouš 6:33; 1. Korinťanům 7:31 a 1. Timoteovi 6:9, 10. Když sis ty verše přečetl, víš už, jak se na věc dívá Jehova?

17 Zaměstnání by se pro nás nikdy nemělo stát natolik důležitým, že by zatlačilo do pozadí naši službu Jehovovi. Je dobře, jestliže ti k získání kvalifikace pro přiměřené zaměstnání postačí středoškolské vzdělání. Jestliže potom potřebuješ ještě nějaké dodatečné vzdělání, měl by ses o tom poradit s rodiči. Nikdy však neztrácej ze zřetele ‚důležitější věci‘ — tedy věci duchovní. (Filipanům 1:9, 10) Neudělej chybu, kterou udělal Jeremjášův písař Baruk. Ten ztratil ocenění pro svoji službu, která byla výsadou, a začal ‚pro sebe hledat velké věci‘. (Jeremjáš 45:5) Na čas zapomněl na to, že žádná ‚velká věc‘ v tomto světě ho nepřiblíží k Jehovovi ani mu nepomůže přežít zničení Jeruzaléma. Něco podobného platí i v našem případě.

Važ si duchovních věcí

18, 19. (a) Čím trpí většina lidí v tvém okolí a co bys k nim měl cítit? (b) Proč si mnozí lidé neuvědomují, že duchovně hladovějí?

18 Viděl jsi někdy v novinách nebo v televizi záběry dětí ze zemí, kde je hlad? Jestliže ano, jistě ti jich bylo velmi líto. Máš podobný soucit s lidmi ve svém okolí? Proč by ti jich mělo být líto? Protože většina z nich také hladoví. Trpí hladem, který předpověděl Amos. Ten řekl: „‚Pohleďte, přicházejí dny,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚a pošlu  do země hlad, hlad ne po chlebu, a žízeň ne po vodě, ale po slyšení Jehovových slov.‘“ (Amos 8:11)

19 Je pravda, že většina lidí, kteří trpí tímto duchovním hladem, ‚si své duchovní potřeby neuvědomuje‘. (Matouš 5:3) Mnozí z nich duchovní hlad necítí. Někteří si možná dokonce myslí, že jsou živeni dobře. Pokud však mají takový dojem, je to proto, že se sytí bezcennou ‚moudrostí světa‘, k níž patří materialismus, vědecké spekulace, uvolněné názory na morálku a jiné podobné věci. Někteří lidé si myslí, že ve srovnání s moderní „moudrostí“ je učení Bible už zastaralé. Avšak „svět svou moudrostí Boha nepoznal“. Moudrost světa ti nepomůže přiblížit se k Bohu. Je totiž pro Boha pouhou „pošetilostí“. (1. Korinťanům 1:20, 21; 3:19)

20. Proč není rozumné chtít napodobovat lidi, kteří neuctívají Jehovu?

20 Když vidíš na obrázcích ty hladové děti, chtěl bys na tom být stejně? Samozřejmě ne! Někteří mladí lidé z křesťanských rodin však přesto projevili přání být jako duchovně hladovějící lidé kolem nich. Pravděpodobně mají dojem, že jejich vrstevníci ve světě si bezstarostně užívají. Uniká jim však to, že těmto mladým lidem je Jehova cizí. (Efezanům 4:17, 18) A také zapomínají, že duchovní hladovění má špatné následky. Bývají to například nechtěná těhotenství dospívajících a tělesné a emocionální následky kouření, opilství, zneužívání drog a nemravnosti. Důsledkem duchovního hladovění může být vzpurnost, hluboký pocit beznaděje a to, že člověk nemá v životě žádný cíl.

21. Jak se můžeme uchránit, abychom nepřijali nesprávné postoje lidí, kteří neuctívají Jehovu?

21 Když jsi tedy mezi spolužáky, kteří na rozdíl od tebe neuctívají Jehovu, nenech se jejich postojem zviklat. (2. Korinťanům 4:18) Někteří budou o duchovních věcech mluvit pohrdavě. Kromě toho média rafinovaně propagují názor, že je normální dopouštět se nemravnosti, opíjet se nebo mluvit vulgárně. Postav se proti tomuto vlivu. Dál se pravidelně stýkej s lidmi, kteří se ‚drží víry a dobrého svědomí‘. Vždy měj „hojnost práce v Pánově díle“. (1. Timoteovi 1:19; 1. Korinťanům 15:58) Buď aktivní v sále Království i v kazatelské službě. V letech, kdy chodíš do školy, se občas přihlas do pomocné průkopnické služby. Posílíš tím své duchovní smýšlení, a pak neztratíš vyrovnanost. (2. Timoteovi 4:5)

22, 23. (a) Proč bude mladý křesťan často činit rozhodnutí, která druzí lidé nebudou chápat? (b) K čemu jsou povzbuzováni mladí lidé?

 22 Tvůj duchovní náhled na věci pravděpodobně povede k tomu, že budeš činit rozhodnutí, kterým druzí nebudou rozumět. Například jeden mladý křesťan byl nadaným hudebníkem a dosahoval vynikajících výsledků ve všech školních předmětech. Jeho vytouženým cílem však bylo stát se celodobým kazatelem neboli průkopníkem, a proto se po ukončení školní docházky připojil ke svému otci, který měl firmu na mytí oken. Jeho učitelé nikdy nepochopili, proč se tak rozhodl. Avšak ty — jestliže ses přiblížil k Jehovovi — jistě tomuto bratrovi rozumíš.

23 Když přemýšlíš, jak využít všechny ty cenné výhody, které s sebou nese mládí, ‚chovej si bezpečně jako poklad znamenitý základ pro budoucnost, aby ses pevně chopil skutečného života‘. (1. Timoteovi 6:19) Rozhodni se, že budeš ‚pamatovat na svého Vznešeného Stvořitele‘ v mládí i po celý život. To je jediný způsob, jak se připravit na úspěšnou budoucnost — budoucnost, která nikdy neskončí.

K jakému závěru jsi dospěl?

• Která inspirovaná rada pomáhá mladým lidem moudře plánovat budoucnost?

• Například jak se může mladý člověk ‚přiblížit k Bohu‘?

• Například v jakých oblastech činí mladý člověk rozhodnutí, která ovlivní jeho budoucnost?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 15]

Spotřebuješ všechnu svou mladickou energii a nadšení na své osobní zájmy?

[Obrázek na straně 16 a 17]

Moudří mladí křesťané si uchovávají správný náhled na duchovní věci