Přejít k článku

Přejít na obsah

Jednat laskavě v nepřátelském světě

Jednat laskavě v nepřátelském světě

 Jak jednat laskavě v nepřátelském světě

„Žádoucí věc u pozemského člověka je jeho milující laskavost.“ (PŘÍSLOVÍ 19:22)

1. Proč může být obtížné projevovat laskavost?

POVAŽUJEŠ se za laskavého člověka? Pokud ano, život v dnešním světě může být pro tebe těžký. O laskavosti se v Bibli píše, že patří k ‚ovoci ducha‘, ale proč je obtížné ji projevovat dokonce i v takzvaných křesťanských zemích? (Galaťanům 5:22) Jak jsme si všimli v předcházejícím článku, částečnou odpověď lze najít ve slovech, která napsal apoštol Jan — celý svět totiž ovládá jedna nelaskavá duchovní osoba, Satan Ďábel. (1. Jana 5:19) Ježíš Kristus označil Satana jako ‚panovníka světa‘. (Jan 14:30) Celý svět tedy má sklon podobat se svému vzpurnému vládci, pro jehož postoj je charakteristické zlomyslné jednání. (Efezanům 2:2)

2. Jaké náročné situace mohou mít vliv na to, zda jednáme laskavě?

2 Když s námi druzí jednají nelaskavě, náš život tím může být nepříznivě ovlivněn. Snad máme nevraživé sousedy, přicházíme do styku s nevlídnými lidmi, a dokonce  i přátelé a členové rodiny s námi možná občas jednají neohleduplně. Když se setkáváme s lidmi, kteří jsou hrubí, křičí na sebe a nadávají jeden druhému, často se cítíme pod tlakem nebo zraněni. Takový nedostatek laskavosti ze strany druhých by mohl vést k tomu, že bychom my sami začali pociťovat nepřátelství nebo snad i uvažovat o tom, jak bychom nelaskavé jednání oplatili. Dokonce by nám to pak mohlo způsobit duchovní nebo zdravotní problémy. (Římanům 12:17)

3. Jaké vážné problémy, jimž lidé čelí, jsou zkouškou jejich ochoty jednat laskavě?

3 Jednat laskavě je někdy obtížné také kvůli stresujícím podmínkám ve světě. Lidé všeobecně například cítí úzkost kvůli teroristickým útokům, ke kterým došlo, i kvůli hrozbě dalších a také se obávají toho, že by některé národnostní skupiny mohly použít biologické nebo jaderné zbraně. Miliony lidí navíc žijí v bídě a přežívají jen s minimem potravy a oblečení, s nedostatečnou lékařskou péčí a někdy i bez přístřeší. Když se situace zdá beznadějná, je velmi náročné jednat laskavě. (Kazatel 7:7)

4. K jakému nesprávnému závěru by někdo mohl dospět, pokud jde o projevování laskavosti k druhým lidem?

4 Někdo by mohl snadno dospět k závěru, že jsou důležitější věci než jednat laskavě. Laskavé jednání může dokonce začít považovat za známku slabosti. Snad se také cítí využíván, a to zejména tehdy, když s ním druzí jednají bezohledně. (Žalm 73:2–9) Bible nám však dává vhodné vedení. Říká: „Odpověď, když je mírná, odvrací vztek, ale slovo, které působí bolest, budí hněv.“ (Přísloví 15:1) Mírnost a laskavost jsou dvě stránky ovoce ducha, které spolu úzce souvisí a jsou účinné, když se vyrovnáváme s obtížnými okolnostmi.

5. Například v jakých oblastech života je laskavosti zapotřebí?

5 Vzhledem k tomu, že přinášet ovoce Božího svatého ducha je pro křesťany tak důležité, uděláme dobře, když se zamyslíme nad tím, jak laskavost projevovat. Je vůbec možné jednat v nepřátelském světě laskavě? Jestliže ano, například v jakých oblastech můžeme ukázat, že ani ve stresujících situacích nedovolujeme, aby Satanův vliv naši laskavost udusil? Uvažujme o tom, jak usilovat o laskavost v rodině, na pracovišti, ve škole, k sousedům, v kazatelské službě a při jednání se spoluvěřícími.

Laskavost v rodinném kruhu

6. Proč je laskavost v rodinném kruhu tak důležitá a jak ji můžeme dát najevo?

6 Máme-li mít Jehovovo požehnání a vedení, nezbytně potřebujeme ovoce ducha. Musíme ho plně rozvíjet. (Efezanům 4:32)  Soustřeďme nyní pozornost na to, že laskavost si především mají navzájem projevovat členové rodiny. V každodenním životě by manželé měli jeden k druhému i ke svým dětem přistupovat laskavě a se zájmem. (Efezanům 5:28–33; 6:1, 2) Taková laskavost musí být patrná v tom, jak spolu členové rodiny mluví, v tom, že děti poslouchají své rodiče a mají k nim úctu, a také v tom, že rodiče správně jednají s dětmi. Neotálejte s chválou a neodsuzujte ukvapeně.

7, 8. (a) Jakému jednání se musíme vyhnout, máme-li v rodině projevovat opravdovou laskavost? (b) Jak dobrá komunikace posiluje rodinné pouto? (c) Jak můžeš ve své rodině projevovat laskavost?

7 K laskavosti v rodinném kruhu patří i to, že budeme dbát na radu apoštola Pavla: „Skutečně [je] všechny od sebe odložte: zlobu, hněv, špatnost, utrhačnou řeč a oplzlou mluvu ze svých úst.“ Členové křesťanské rodiny by spolu měli každý den komunikovat uctivě. Proč? Protože má-li být rodina silná a zdravá, bez dobré komunikace se neobejde. Dojde-li k neshodě, snažte se konflikt urovnat tak, že se budete snažit vyřešit problém, a ne zvítězit v hádce. Ve šťastné rodině se její členové opravdově snaží o laskavost a ohleduplnost k sobě navzájem. (Kolosanům 3:8, 12–14)

8 Laskavý člověk smýšlí pozitivně a chce konat dobro ve prospěch druhých. Snažíme se tedy být druhým členům rodiny užiteční a jednáme s nimi příjemně, ohleduplně a ochotně. Projevovat tento druh laskavosti, který staví rodinu do příznivého světla, vyžaduje úsilí každého jednotlivce i celé rodiny. Výsledkem pak bude nejenom Boží požehnání, ale i to, že rodina bude jak ve sboru, tak ve svém okolí dělat čest Jehovovi, laskavému Bohu. (1. Petra 2:12)

Laskavost na pracovišti

9, 10. Jaké problémy mohou nastat na pracovišti a jak je možné je laskavě řešit?

9 Pro křesťana může být náročné, aby se ve svém zaměstnání každý den choval ke spolupracovníkům laskavě. Rivalita mezi zaměstnanci může dospět tak daleko, že nám hrozí ztráta zaměstnání, protože nějaký náš kolega pomocí podvádění nebo nějakých jiných úskoků kazí naši pověst u zaměstnavatele. (Kazatel 4:4) Projevovat v takových chvílích laskavost není snadné. Jehovův služebník by však měl pamatovat na to, že správné je obvykle to, co je laskavé, a měl by se snažit pokud možno získat ty, s nimiž je těžké vycházet. Pomocí může být, projevíme-li o ně osobní zájem. Možná takový zájem budeš moci dát najevo, když tvůj kolega nebo členové jeho rodiny onemocní. Už jen to, že se zeptáme, jak se jim daří, může dobře  zapůsobit. Ano, křesťané by měli, pokud to závisí na nich, usilovat o soulad a pokoj. Laskavé slovo, jímž dáme najevo starost a zájem, někdy pomůže situaci zlepšit.

10 Při jiných příležitostech možná zaměstnavatel vnucuje podřízeným své názory a chce, aby se všichni účastnili nějaké nebiblické oslavy nebo akce, která souvisí s nacionalismem. Jestliže křesťanovi jeho svědomí nedovoluje, aby se něčeho takového účastnil, může dojít ke střetu. V této chvíli by možná nebylo moudré podrobně vysvětlovat, že vyhovět zaměstnavateli by bylo špatné. Vždyť ti, kdo nesdílejí křesťanské názory, mohou onu věc považovat za správnou. (1. Petra 2:21–23) Snad bys mohl laskavě vysvětlit důvody, proč se nechceš zúčastnit ty osobně. Neoplácej sarkastické poznámky stejnou mincí. Křesťané udělají dobře, budou-li se držet znamenité rady v Římanům 12:18: „Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“

Laskavost ve škole

11. Jakým potížím čelí mladí lidé, mají-li se chovat laskavě ke svým spolužákům?

11 Pro mladé lidi může být velmi náročné chovat se laskavě ke svým spolužákům. Často touží po tom, aby je druzí uznávali. Někteří chlapci chtějí stoupnout v očích druhých, a proto jednají silácky. Jdou někdy až tak daleko, že své spolužáky šikanují. (Matouš 20:25) Jiní mladí lidé se rádi předvádějí svými vědomostmi, při sportu nebo při jiných činnostech. Když se chlubí tím, co dokážou, často jednají se spolužáky a jinými studenty nelaskavě. Bláhově se přitom domnívají, že díky svým schopnostem jsou lepší než ostatní. Mladý křesťan musí být ve střehu, aby takové jedince nenapodoboval. (Matouš 20:26, 27) Apoštol Pavel řekl, že ‚láska je trpělivá a laskavá, nevychloubá se ani se nenadýmá‘. Křesťan tedy nesmí napodobovat špatný příklad těch, kdo jednají nelaskavě, ale ve styku se spolužáky by měl dbát na biblické rady. (1. Korinťanům 13:4)

12. (a) Proč může být pro mladé lidi náročné chovat se laskavě ke svým učitelům? (b) U koho mohou mladí lidé hledat pomoc, když je na ně vyvíjen nátlak, aby jednali nelaskavě?

12 Mladí lidé by se také měli chovat laskavě ke svým učitelům. Mnoho studentů má zálibu v tom, že učitele dráždí. Myslí si, kdovíjak nejsou chytří, když podkopávají jejich autoritu a účastní se činností, jež jsou v rozporu  se školními pravidly. Možná druhé zastrašováním donutí k tomu, aby se k nim připojili. Když to mladý křesťan odmítne, může se stát terčem posměchu nebo jiných útoků. Pro křesťana, který se rozhodl projevovat laskavost, jsou takové situace v průběhu celého školního roku zkouškou. Nezapomeň však na to, jak důležité je být věrným služebníkem Jehovy. Buď si jist, že on tě v těchto obtížných chvílích života podpoří prostřednictvím svého ducha. (Žalm 37:28)

Laskavost k sousedům

13–15. Co může být překážkou v projevování laskavosti sousedům a jak tyto překážky můžeme překonat?

13 Ať už žiješ v rodinném domě, v bytě či jinde, můžeš uvažovat o tom, jak projevovat laskavost svým sousedům a dávat najevo zájem o jejich blaho. Ani to není vždycky snadné.

14 Co když k tobě mají sousedé předsudky kvůli tvé rase, národnosti nebo náboženství? Co když jsou na tebe občas hrubí nebo tě úplně přehlížejí? Budeš-li jakožto Jehovův služebník projevovat co největší laskavost, bude to prospěšné. To, že jsi jiný, bude pro druhé osvěžením a Jehova, náš příklad v projevování laskavosti, tím bude chválen. Nikdy nevíš, kdy k tobě díky tvé laskavosti soused změní postoj. Možná se dokonce stane Jehovovým ctitelem. (1. Petra 2:12)

15 Jak bychom mohli sousedům projevovat laskavost? Například chováním ve vlastní rodině — tím, že všichni její členové projevují ovoce ducha. Sousedé si toho mohou všimnout. Občas se vám také možná podaří projevit vašemu sousedovi laskavost nějakým konkrétním skutkem. Pamatujme na to, že být laskavý znamená aktivně se zajímat o blaho druhých. (1. Petra 3:8–12)

Laskavost v kazatelské službě

16, 17. (a) Proč je laskavost důležitá v naší veřejné službě? (b) Jak můžeme dát laskavost najevo v různých odvětvích naší kazatelské služby?

16 Laskavost by měla být charakteristickým  znakem naší křesťanské služby, když se systematicky snažíme zastihnout lidi v jejich domovech, obchodech nebo na veřejných místech. Měli bychom pamatovat na to, že zastupujeme Jehovu, který je laskavý vždy. (2. Mojžíšova 34:6)

17 Například jak máme ve službě projevovat laskavost? Když sloužíme na ulici, měli bychom být při oslovování druhých ohleduplní a nemluvit dlouho. Chodníky jsou obvykle plné lidí, a proto dávej pozor, abys někomu nestál v cestě. Když vydáváš svědectví v obvodu s obchody, projev laskavost tím, že jsi stručný a pamatuješ na to, že prodavači se musí věnovat zákazníkům.

18. Jak nám rozlišovací schopnost pomáhá jednat ve službě laskavě?

18 Ve službě dům od domu projevuj dobrý úsudek. Neveď rozhovor příliš dlouho, zejména za špatného počasí. Všimneš si, když člověk začíná být netrpělivý, nebo dokonce podrážděný tvou přítomností? Je možné, že v místě, kde žiješ, svědkové Jehovovi navštěvují lidi velmi často. Pokud tomu tak je, buď obzvláště ohleduplný a vždy buď laskavý a příjemný. (Přísloví 17:14) Snaž se pochopit, že majitel domu má své důvody, proč ti nyní nenaslouchá. Pamatuj na to, že velmi pravděpodobně u těchto dveří brzy opět zazvoní někdo z tvých spolukřesťanů. Vynalož mimořádné úsilí na to, abys projevil laskavost, potkáš-li někoho, kdo je hrubý. Nezvyšuj hlas a nemrač se, ale mluv klidně. Jako laskavý křesťan jistě nebudeš chtít majitele bytu vyprovokovat ke slovnímu souboji. (Matouš 10:11–14) Snad bude ten člověk dobré zprávě naslouchat někdy jindy.

Laskavost při sborových shromážděních

19, 20. Proč je nutná laskavost ve sboru a jak ji můžeme projevovat?

19 Jednat laskavě se spoluvěřícími není o nic méně důležité. (Hebrejcům 13:1) Patříme k celosvětovému společenství bratrů, a proto je nutné, abychom se k sobě chovali laskavě.

20 Pokud se v sále Království schází dva nebo více sborů, je důležité jednat se členy ostatních sborů laskavě a s úctou. Například když se má dohodnout čas shromáždění a různé nutné věci, jako je úklid nebo renovace, je třeba spolupracovat, a tomu neprospívá soupeření. Buďte laskaví a ohleduplní, i když se snad v názorech rozcházíte. Tímto způsobem laskavost zvítězí a Jehova jistě požehná tomu, že se zajímáte o blaho druhých.

Projevujme laskavost neustále

21, 22. K čemu bychom měli být rozhodnuti podle slov Kolosanům 3:12?

21 Laskavost má takový rozsah, že ovlivňuje každou stránku našeho života. Měli bychom ji tedy učinit nedílnou součástí naší křesťanské osobnosti. Laskavé jednání by se mělo stát naším zvykem.

22 Kéž jsme k sobě navzájem laskaví každý den a tak všichni uplatňujeme slova apoštola Pavla: „Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, si . . . oblékněte něžnou náklonnost soucitu, laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost.“ (Kolosanům 3:12)

Vzpomínáš si?

• Proč je pro křesťana obtížné projevovat laskavost?

• Proč je důležité chovat se laskavě v rodině?

• Například za jakých okolností je náročné jednat laskavě ve škole, v práci a se sousedy?

• Vysvětli, jak mohou křesťané projevovat laskavost v kazatelské službě.

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 18]

Projevují-li všichni členové rodiny laskavost, vede to k jednotě a spolupráci

[Obrázek na straně 19]

Laskavost můžeš projevit, jestliže onemocní tvůj spolupracovník nebo někdo z jeho rodiny

[Obrázek na straně 20]

Jehova podporuje ty, kdo věrně projevují laskavost navzdory posměchu

[Obrázek na straně 21]

Podat pomocnou ruku sousedovi, který je v nouzi, je skutkem laskavosti