Přejít k článku

Přejít na obsah

Odolávejme duchu měnícího se světa

Odolávejme duchu měnícího se světa

 Odolávejme duchu měnícího se světa

„Nepřijali jsme . . . ducha světa, ale ducha, který je od Boha.“ (1. KORINŤANŮM 2:12)

1. V jakých směrech byla Eva oklamána?

„HAD — on mě podvedl.“ (1. Mojžíšova 3:13) Těmito několika slovy se první žena Eva pokusila vysvětlit, proč se vydala cestou vzpoury proti Jehovovi Bohu. To, co řekla, sice nebylo omluvou pro její provinění, ale byla to pravda. Později byl apoštol Pavel inspirován k tomu, aby napsal: „[Eva] byla důkladně oklamána.“ (1. Timoteovi 2:14) Byla oklamána a uvěřila, že skutek neposlušnosti v podobě jedení zakázaného ovoce jí prospěje a ona se stane podobnou Bohu. Byla také oklamána, pokud jde o totožnost toho, kdo ji podvedl. Neměla ani tušení, že had je pouze nástrojem a že skrze něho mluví Satan Ďábel. (1. Mojžíšova 3:1–6)

2. (a) Jak dnes Satan zavádí lidi na scestí? (b) Co je ‚duch světa‘ a jakými otázkami se budeme nyní zabývat?

2 Od doby Adama a Evy Satan klame lidi dál. Doslova „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. (Zjevení 12:9) Jeho taktika se nezměnila. Jako svůj nástroj už sice nepoužívá skutečného hada, ale stále skrývá svou totožnost. Podvádí lidi pomocí sdělovacích prostředků, některých odvětví zábavního průmyslu i jinými způsoby a chce je přimět, aby uvěřili, že nepotřebují Boží láskyplné vedení a že z něho nemohou mít žádný užitek. Svým systematickým klamáním Ďábel vypěstoval v lidech všude na světě ducha vzdoru proti biblickým zákonům a zásadám — ducha, který je v Bibli označen jako ‚duch světa‘. (1. Korinťanům 2:12) Tento duch mocně ovlivňuje názory, postoje a chování lidí, kteří neznají Boha. Jak se projevuje a jak můžeme jeho zhoubnému působení odolávat? Prozkoumejme to.

Úpadek morálních hodnot

3. Proč se v dnešní době „duch světa“ projevuje stále silněji?

3 V dnešní době se „duch světa“ projevuje  stále silněji. (2. Timoteovi 3:1–5) Pravděpodobně jste si všimli toho, že morální hodnoty upadají. Písmo vysvětluje, proč tomu tak je. Poté, co bylo v roce 1914 zřízeno Boží Království, vypukla v nebi válka. Satan a jeho démonští andělé utrpěli porážku a byli svrženi do blízkosti země. Satan zuří a v celosvětovém měřítku stupňuje své systematické úsilí klamat lidi. (Zjevení 12:1–9, 12, 17) Všemožným způsobem se snaží ‚zavést na scestí, pokud možno, i vyvolené‘. (Matouš 24:24) Jako Boží lid jsme jeho prvořadým terčem. Satan se snaží zničit naše duchovní smýšlení, abychom ztratili Jehovovu přízeň a vyhlídku na věčný život.

4. Jak Jehovovi služebníci pohlížejí na Bibli a jak se na ni dívá svět?

4 Satan se pokouší zpochybnit Bibli, drahocennou knihu, která nás učí o našem láskyplném Stvořiteli. Jehovovi služebníci ji milují a hluboce si jí váží. Víme, že Bible je inspirované Boží slovo. Není to slovo lidí. (1. Tesaloničanům 2:13; 2. Timoteovi 3:16) Satanův svět by však rád dosáhl toho, abychom o ní smýšleli úplně jinak. Například jedna kniha, která na ni útočí, v předmluvě říká: „Na Bibli není nic ‚svatého‘ a Bible není ‚Boží slovo‘. Nenapsali ji svatí muži, kteří by byli inspirováni Bohem, ale kněží prahnoucí po moci.“ Ti, kdo takovým tvrzením uvěří, snadno padnou za oběť zavádějícímu názoru, že mohou Boha uctívat, jak se jim zachce, anebo že ho nemusí uctívat vůbec. (Přísloví 14:12)

5. (a) Co jeden autor prohlásil o náboženstvích, která se hlásí k Bibli? (b) Porovnejte rozšířené světské názory s tím, co říká Bible. (Zahrňte myšlenky z rámečku na následující straně.)

5 Přímé a nepřímé útoky na Bibli, spolu s náboženským pokrytectvím údajných zastánců této knihy, mají za následek, že narůstá odpor k náboženství, včetně těch náboženství, která mají nějaký vztah k Bibli. Náboženství je napadáno ve sdělovacích prostředcích i v akademických kruzích. Jeden autor píše: „Celou populární kulturu prostupuje negativní názor na judaismus a křesťanství. Přinejlepším se na ně pohlíží jako na přitažlivou starožitnost, v tom nejhorším případě jako na archaickou soustavu názorů, která překáží intelektuální vyspělosti a je brzdou vědeckého pokroku. Opovržení v nedávných letech přerostlo v posměch a nepokryté nepřátelství.“ Původci tohoto nepřátelství jsou často lidé, kteří popírají Boží existenci a stali se „tupými ve svém uvažování“. (Římanům 1:20–22)

6. Jak svět smýšlí o sexuálních praktikách, které Bůh odsuzuje?

6 Není tedy divu, že se lidé čím dál tím více odchylují od Božích měřítek chování. Bible například říká, že homosexuální vztahy jsou ‚oplzlé‘. (Římanům 1:26, 27) Také se v ní píše, že ti, kdo smilní a cizoloží, nezdědí Boží Království. (1. Korinťanům 6:9) V mnoha zemích  se však takové sexuální praktiky nejen pokládají za přijatelné, ale knihy, časopisy, písně, filmy a televizní pořady je dokonce vykreslují jako něco přitažlivého. Ti, kdo s takovými praktikami vyjadřují nesouhlas, jsou považováni za netolerantní lidi, kteří mají předsudky a zaostávají za osvícenými moderními názory. Svět se na Boží měřítka nedívá jako na projev láskyplného zájmu, ale jako na překážku seberealizace a osobní svobody. (Přísloví 17:15; Juda 4)

7. Jaké otázky bychom si měli klást?

7 Protože svět kolem nás je ve svém odporu proti Bohu stále zatvrzelejší, je moudré, abychom přemýšleli o svých vlastních postojích a hodnotách. Čas od času bychom měli s modlitbou poctivě zkoumat sami sebe, abychom zjistili, zda se postupně nevzdalujeme od Jehovova smýšlení a měřítek. Mohli bychom si například klást otázky: ‚Je pro mě dnes zábavné to, čemu bych se před několika lety vyhnul? Stal jsem se tolerantnějším vůči praktikám, které Bůh odsuzuje? Mám sklon brát duchovní věci méně vážně než v minulosti? Ukazuje můj způsob života, že dávám zájmy Království na první místo? (Matouš 6:33) Takové úvahy nám pomohou odolávat duchu světa.

Nenechme se ‚nikdy zavléci pryč‘

8. Jak by někdo mohl být zavlečen pryč od Jehovy?

8 Apoštol Pavel spolukřesťanům napsal: „Je nutné, abychom věcem, které jsme slyšeli, věnovali více než obvyklou pozornost, abychom nikdy nebyli zavlečeni pryč.“ (Hebrejcům 2:1) Loď, která je vydána na pospas vlnám, nedopluje ke svému cíli. Jestliže kapitán nedává pozor na vítr a mořské proudy, může jeho loď snadno minout bezpečný přístav a najet na skalnaté pobřeží. Podobně i my, když nevěnujeme patřičnou pozornost drahocenným pravdám z Božího slova, můžeme být snadno zavlečeni pryč od Jehovy a můžeme duchovně ztroskotat. K takové katastrofě může dojít, aniž pravdu přímo zavrhneme. Těch, kdo Jehovu opustí náhle a úmyslně, ve skutečnosti není mnoho. Častěji je to tak, že se někdo postupně začne zaměstnávat něčím, co ho rozptýlí a odvede jeho pozornost od Božího slova. Téměř nepozorovaně je pak zavlečen do hříchu. Stejně jako kapitán lodi, který spí, i tito lidé procitnou, až když je příliš pozdě.

9. V jakých ohledech Jehova požehnal Šalomounovi?

9 Uvažujme o životní dráze Šalomouna. Jehova mu svěřil kralování nad Izraelem. Dovolil mu vystavět chrám a dal mu pokyny, aby napsal některé části Bible. Při dvou příležitostech Jehova se Šalomounem mluvil a obdaroval ho bohatstvím, slávou a pokojnou vládou. A především mu požehnal velkou moudrostí. Bible říká: „Bůh dále dával Šalomounovi ve velmi velké míře moudrost a porozumění a šíři srdce, jako písku, který je na  mořském pobřeží. A Šalomounova moudrost byla rozsáhlejší než moudrost všech Orientálců a než všechna moudrost Egypta.“ (1. Královská 4:21, 29, 30; 11:9) Zdálo by se tedy, že pokud někdo zůstane Bohu věrný, pak to bude právě Šalomoun. On však byl odvlečen pryč a stal se odpadlíkem. Jak k tomu došlo?

10. Jaký příkaz Šalomoun neuposlechl a k čemu to vedlo?

10 Šalomoun zevrubně znal Boží zákon a velmi dobře mu rozuměl. Dozajista se zajímal zejména o pokyny, které byly určeny těm, kdo se stanou izraelskými králi. Jeden z těchto pokynů říkal: „[Král] by si neměl množit počet manželek, aby jeho srdce neodbočilo.“ (5. Mojžíšova 17:14, 17) Navzdory tomuto jasnému příkazu Šalomoun získal sedm set manželek a tři sta konkubín. Mnohé tyto ženy uctívaly cizí bohy. Nevíme, proč si Šalomoun vzal tolik manželek, a nevíme ani, čím si to omlouval. Co ale víme, je, že neposlechl jasný Boží pokyn. Vedlo to právě k tomu, před čím Jehova varoval. Čteme: „[Šalomounovy] manželky postupně . . . naklonily jeho srdce, aby následovalo jiné bohy.“ (1. Královská 11:3, 4) Jeho zbožná moudrost pomalu, ale jistě zeslábla. Šalomoun byl zavlečen pryč. Toužil zalíbit se svým pohanským manželkám a tato touha časem vytěsnila jeho přání líbit se Bohu a poslouchat ho. Je to velmi smutné, neboť právě Šalomoun o něco dříve napsal tato slova: „Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce, abych mohl dát odpověď tomu, který mě popichuje.“ (Přísloví 27:11)

Duch světa je mocný

11. Jak naši mysl ovlivňuje to, co do ní přijímáme?

11 Šalomounův příklad je pro nás poučením, jak nebezpečné by bylo domnívat se, že když známe pravdu, nemohou se světské vlivy našeho myšlení dotknout. Stejně jako má doslovný pokrm vliv na naše tělo, duševní potrava působí na naši mysl. To, čím svou mysl sytíme, tvaruje naše myšlení a postoje. Obchodní společnosti si to uvědomují, a proto každý rok vynakládají miliardy dolarů na propagaci svých výrobků. Úspěšná reklama rafinovaně zachází se slovy a obrazy, aby zapůsobila na tužby a rozmary spotřebitele. Její tvůrci také vědí, že když lidé vidí reklamu jenom jednou nebo dvakrát, obvykle je to nepřesvědčí, aby si hned šli výrobek koupit. Když se však spotřebitel setkává s reklamou opakovaně, po nějaké době si výrobek často získá jeho přízeň. Reklama funguje — jinak by do ní nikdo neinvestoval. Silně ovlivňuje myšlení a postoje veřejnosti.

12. (a) Jak Satan ovlivňuje myšlení lidí? (b) Z čeho je patrné, že křesťané mohou být ovlivněni?

12 Satan pracuje podobně jako tvůrci reklamy. Propaguje své myšlenky tak, že je zasazuje do přitažlivého rámce. Ví totiž, že časem může dosáhnout toho, aby lidé začali uvažovat  tak, jak si přeje. Prostřednictvím zábavy a dalšími způsoby lidi klame, aby věřili, že dobré je špatné a špatné je dobré. (Izajáš 5:20) Satanově dezinformační kampani padli za oběť dokonce i praví křesťané. Bible nás varuje: „Inspirovaný výrok . . . rozhodně říká, že v pozdějších časových obdobích někteří odpadnou od víry, budou věnovat pozornost zavádějícím inspirovaným výrokům a démonským naukám, z pokrytectví lidí, kteří mluví lži, kteří jsou označeni ve svém svědomí jako cejchovadlem.“ (1. Timoteovi 4:1, 2; Jeremjáš 6:15)

13. Co je špatná společnost a jak nás ovlivňují lidé, s nimiž se stýkáme?

13 Vůči duchu světa není nikdo z nás imunní. Větry a proudy působící v Satanově systému jsou mocné. Bible nám dává moudrou radu: „Nedejte se zavést na scestí. Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ (1. Korinťanům 15:33) Špatnou společností může být cokoli nebo kdokoli — dokonce i uvnitř sboru —, kdo zrcadlí ducha tohoto světa. Myslet si, že nám špatná společnost nemůže ublížit, by logicky znamenalo předpokládat, že nám dobrá společnost nemůže pomoci. A to by byl opravdu veliký omyl! Bible nás v tomto ohledu nenechává na pochybách, když říká: „Kdo chodí s moudrými, zmoudří, ale ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.“ (Přísloví 13:20)

14. Jakými způsoby můžeme čelit duchu světa?

14 Máme-li čelit duchu světa, musíme se stýkat s moudrými lidmi — tedy s těmi, kdo slouží Jehovovi. Svou mysl musíme sytit tím, co posiluje naši víru. Apoštol Pavel napsal: „O všem, co je pravé, co si zasluhuje vážný zájem, co je spravedlivé, co je cudné, co je hodné lásky, o čem se dobře mluví, o jakékoli ctnosti a o čemkoli chvályhodném, o tom dále uvažujte.“ (Filipanům 4:8) Máme svobodnou vůli, a můžeme si proto vybrat, o čem budeme uvažovat. Kéž se vždy rozhodneme, že budeme přemýšlet o věcech, které nás přiblíží k Jehovovi.

Boží duch je mocnější

15. Jak se křesťané ve starověkém Korintu lišili od ostatních obyvatel tohoto města?

15 Na rozdíl od těch, kdo jsou zaváděni na scestí duchem světa, praví křesťané se nechávají vést Božím svatým duchem. Korintskému sboru Pavel napsal: „Nepřijali jsme . . . ducha světa, ale ducha, který je od Boha, abychom znali věci, které nám Bůh laskavě dal.“ (1. Korinťanům 2:12) Starověký Korint byl duchem světa prostoupen. Většina jeho obyvatel byla tak prostopášná, že výraz „korintovat“ získal význam „provozovat nemravnost“. Satan lidem zaslepil mysl. Následkem toho o pravém Bohu věděli jen málo, případně vůbec nic. (2. Korinťanům 4:4) Jehova však prostřednictvím svatého ducha některým Korinťanům otevřel oči, takže jim umožnil, aby získali poznání pravdy. Jeho duch je podnítil k tomu, aby udělali velké změny v životě, a také je v tom vedl, takže mohli získat Boží schválení a požehnání. (1. Korinťanům 6:9–11) Ačkoli byl duch světa silný, Jehovův duch byl silnější.

16. Jak můžeme obdržet a uchovat si Božího ducha?

16 Stejné je to i dnes. Jehovův svatý duch je nejmocnější síla ve vesmíru a Jehova ho dává  zdarma a štědře všem, kdo o něj prosí ve víře. (Lukáš 11:13) Avšak chceme-li mít Božího ducha, musíme dělat více než jen odporovat duchu světa. Musíme také pravidelně studovat Boží slovo a uplatňovat ho ve svém životě, aby byl náš duch — tedy naše smýšlení — v souladu s Božím myšlením. Když to budeme dělat, Jehova nás posílí, abychom s úspěchem dokázali čelit jakékoli taktice, kterou snad Satan použije k tomu, aby naše duchovní smýšlení zničil.

17. V jakých ohledech nás může povzbudit to, co zažil Lot?

17 Ačkoli křesťané nejsou částí světa, ve světě žijí. (Jan 17:11, 16) Nikdo z nás se duchu světa nemůže úplně vyhnout, protože možná pracujeme, nebo dokonce bydlíme s lidmi, kteří nemají lásku k Bohu ani k jeho cestám. Cítíme se jako Lot, který byl „značně stísněn“ — přímo cítil trýzeň — kvůli nezákonným skutkům, které páchali lidé v Sodomě, kde bydlel? (2. Petra 2:7, 8) Pokud ano, může pro nás být útěchou to, že Jehova Lota střežil a vysvobodil a že pro nás může udělat totéž. Náš milující Otec vidí a zná naše okolnosti a může nám pomoci a dát nám sílu potřebnou k tomu, abychom si uchovali duchovní smýšlení. (Žalm 33:18, 19) Jestliže na něho spoléháme, důvěřujeme mu a vzýváme ho, pomůže nám odolávat duchu světa, ať už jsme v jakkoli obtížné situaci. (Izajáš 41:10)

18. Proč bychom měli svůj vztah k Jehovovi bedlivě střežit?

18 Tento svět je odcizen Bohu a oklamán Satanem, avšak my se jakožto Jehovův lid těšíme nesmírnému požehnání v podobě poznání pravdy. Zažíváme tudíž takovou radost a pokoj, jaké jsou tomuto světu neznámé. (Izajáš 57:20, 21; Galaťanům 5:22) Radujeme se z úžasné naděje na věčný život v ráji, kde duch tohoto skomírajícího světa už nebude. Kéž tedy svůj drahocenný vztah k Bohu střežíme jako oko v hlavě. Buďme ve střehu a usměrňujme se, kdykoli nás něco začne duchovně odvlékat. Přibližujme se stále více k Jehovovi a on nám pomůže odolávat duchu světa. (Jakub 4:7, 8)

Umíte to vysvětlit?

• Jakými způsoby Satan klame lidi a zavádí je na scestí?

• Jak se můžeme vyvarovat toho, že bychom byli odvlečeni pryč od Jehovy?

• Z čeho je patrné, že duch světa je mocný?

• Jak můžeme obdržet a uchovat si ducha, který je od Boha?

[Studijní otázky]

[Rámeček na straně 11]

MOUDROST SVĚTA VERSUS ZBOŽNÁ MOUDROST

Pravda je relativní — každý má svou vlastní pravdu.

„[Boží] slovo je pravda.“ (Jan 17:17)

Při rozhodování o tom, co je správné a co je nesprávné, se spolehni na své pocity.

„Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání.“ (Jeremjáš 17:9)

Dělej si, co chceš.

„Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23)

Bohatství je klíčem ke štěstí.

„Láska k penězům je . . . kořenem škodlivých věcí všeho druhu.“ (1. Timoteovi 6:10)

[Obrázek na straně 10]

Šalomoun se nechal odvléci od pravého uctívání a obrátil se k falešným bohům

[Obrázek na straně 12]

Satan při podporování ducha světa pracuje podobně jako tvůrci reklamy. Odoláváš tomuto duchu?