Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je divoké zvíře a co znamená jeho označení

Co je divoké zvíře a co znamená jeho označení

 Co je divoké zvíře a co znamená jeho označení

ŘEŠÍTE rádi záhady? Jestliže ano, jistě hledáte nějaké záchytné body, které by vám pomohly propracovat se k rozuzlení. Pokud jde o číslo 666, tedy o jméno neboli označení divokého zvířete ze 13. kapitoly knihy Zjevení, potřebné záchytné body nám ve svém inspirovaném Slovu poskytuje Bůh.

V tomto článku se budeme zabývat čtyřmi hlavními oblastmi faktů — klíčovými záchytnými body —, které nám pomohu zjistit, co znamená označení zvířete. Budeme se věnovat následujícím bodům: (1) jak jsou někdy vybírána biblická jména, (2) co je divoké zvíře, (3) co je míněno tím, že číslo 666 je „číslo člověka“, a (4) jaký význam má číslo 6 a proč je v jednom čísle třikrát zopakováno, totiž 600 a 60 a 6, neboli 666. (Zjevení 13:18)

Biblická jména mívají hluboký význam

Biblická jména mají často zvláštní význam, zejména tehdy, pocházejí-li od samotného Boha. Například Abram se měl stát otcem národů, a proto Bůh změnil jméno tohoto patriarchy na Abraham, což znamená „otec množství“. (1. Mojžíšova 17:5, poznámka pod čarou) Josefovi a Marii Bůh řekl, aby dítěti, které se Marii narodí, dali jméno Ježíš, což znamená „Jehova je záchrana“. (Matouš 1:21, poznámka pod čarou; Lukáš 1:31) V souladu s významem tohoto jména Jehova prostřednictvím Ježíšovy služby a obětní smrti umožnil naši záchranu. (Jan 3:16)

Bohem dané jméno v podobě čísla 666 tedy musí symbolizovat to, co Bůh považuje za charakteristické rysy onoho zvířete. Z toho vyplývá, že chceme-li těmto vlastnostem porozumět, musíme zjistit totožnost tohoto zvířete a poznat jeho činnost.

Totožnost zvířete odhalena

Biblická kniha Daniel poskytuje mnoho informací o tom, co představují symbolická zvířata. Sedmá kapitola živě popisuje „čtyři obrovská zvířata“ — lva, medvěda, levharta a jakési strašlivé zvíře s velkými železnými zuby. (Daniel 7:2–7) Daniel nám říká, že tato zvířata představují ‚krále‘ neboli politická království, která postupně vládnou nad rozsáhlými říšemi. (Daniel 7:17, 23)

O zvířeti, o němž se pojednává ve Zjevení 13:1, 2, dílo The Interpreter’s Dictionary of the Bible uvádí, že „v sobě spojuje charakteristické rysy čtyř zvířat z Danielova vidění . . . V souladu s tím toto první zvíře [ze Zjevení] znázorňuje spojené síly všech politických vlád světa, jež odporují Bohu.“ Tento postřeh je potvrzen ve Zjevení 13:7, kde se o zvířeti říká: „Byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem.“ *

Proč Bible používá zvířat jako symbolů lidského panství? Nejméně ze dvou důvodů. Především  kvůli brutálnímu krveprolévání, k němuž v průběhu staletí dávaly vlády podnět. „V dějinách patří válka ke stálým jevům,“ napsali historikové Will a Ariel Durantovi, „a civilizací ani demokracií se nezmírnila.“ Opravdu, „člověk panuje nad člověkem k jeho škodě“! (Kazatel 8:9) Druhý důvod je ten, že „drak [Satan] dal zvířeti svou moc a svůj trůn a velkou autoritu“. (Zjevení 12:9; 13:2) Lidské panství je tedy výplodem Ďábla, a proto se v něm projevuje Ďáblův sklon jednat zvířecky, tedy podobně jako drak. (Jan 8:44; Efezanům 6:12)

To ovšem neznamená, že každý lidský vládce je přímým nástrojem Satana. Vždyť lidské vlády působí v určitém smyslu jako ‚Boží služebnice‘, protože poskytují lidské společnosti určitou strukturu, bez níž by panoval chaos. A někteří vedoucí představitelé dělají něco, co si Satan nepřeje — vystupují totiž ve prospěch základních lidských práv, včetně práva svobodně se věnovat pravému uctívání. (Římanům 13:3, 4; Ezra 7:11–27; Skutky 13:7) Ale v důsledku působení Ďáblova vlivu se žádnému člověku ani žádné lidské instituci nepodařilo přinést lidem trvalý mír a bezpečí. * (Jan 12:31)

„Lidské číslo“

Třetím záchytným bodem k odhalení významu čísla 666 je skutečnost, že to je „číslo člověka“ neboli podle The Amplified Bible „lidské číslo“. Tento výraz by se nemohl vztahovat na nějakého jednotlivého člověka, protože autoritu nad zvířetem nemá žádný člověk, ale má ji Satan. (Lukáš 4:5, 6; 1. Jana 5:19; Zjevení 13:2, 18) Z toho, že zvíře má „lidské číslo“ neboli označení, lze vyvozovat, že to není nic duchovního ani démonského, ale je to jakýsi lidský útvar, který má určité lidské rysy. Jaké rysy by to mohly být? Bible odpovídá: „Všichni [lidé] zhřešili a nedosahují Boží slávy.“ (Římanům 3:23) Skutečnost, že zvíře nese „lidské číslo“, tedy poukazuje na to, že na vládách je patrný stav padlého člověka, vyznačující se hříchem a nedokonalostí.

Dějiny to potvrzují. „Každá civilizace, která existovala, se nakonec zhroutila,“ řekl bývalý americký ministr zahraničních věcí Henry Kissinger. „Dějiny jsou zprávou o snahách, které selhaly, a ambicích, které se nikdy neuskutečnily . . . A tak je-li člověk historikem, musí žít s pocitem, že tragédie je neodvratná.“ Kissingerovo upřímné hodnocení je potvrzením této biblické pravdy: „Pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23)

 Když jsme nyní zjistili, co je zvíře, a poznali jsme, jak na ně pohlíží Bůh, můžeme prozkoumat poslední část naší záhady — číslo šest a proč je v jednom čísle třikrát zopakováno, totiž 600 a 60 a 6, neboli 666.

Třikrát číslo šest — Proč?

V Písmu mají některá čísla symbolický význam. Číslo sedm se často používá jako symbol něčeho, co je v Božích očích úplné nebo dokonalé. Například Boží stvořitelský týden má sedm ‚dnů‘ neboli rozsáhlých časových období, v nichž Bůh úplně dovrší svůj stvořitelský záměr se zemí. (1. Mojžíšova 1:3–2:3) Boží „řeči“ jsou jako stříbro, které bylo „čištěné sedmkrát“, a je tedy přečištěné dokonale. (Žalm 12:6; Přísloví 30:5, 6) Malomocný Naaman se měl sedmkrát vykoupat v Jordánu a poté byl úplně uzdraven. (2. Královská 5:10, 14)

Šest je sedm bez jedné. Není to snad výstižný symbol něčeho, co je v Božích očích nedokonalé nebo vadné? Jistě. (1. Paralipomenon 20:6, 7) Navíc tím, že se šest třikrát opakuje, jako 666, je tato nedokonalost silně zdůrazněna. Tento názor je podepřen i tím, že číslo 666 je — jak zde již bylo uvedeno — „lidské číslo“. Průběh dějin tohoto zvířete, jeho „lidské číslo“ a samo číslo 666 — to vše tedy vede k jednoznačnému závěru, že jde o něco, co je v Jehovových očích zcela nedostatečné a co naprosto selhalo.

Skutečnost, že toto zvíře je označeno jako nedostatečné, nám připomíná slova, jež byla řečena o starověkém babylónském králi Belšacarovi. Danielovým prostřednictvím Jehova tomuto vládci řekl: „Byl jsi zvážen na vahách a byl jsi shledán nedostatečným.“ Téže noci byl Belšacar zabit a mocná Babylónská říše padla. (Daniel 5:27, 30) Stejně i Boží soud nad politickým zvířetem a nad těmi, kdo mají jeho označení, znamená konec tohoto politického útvaru a jeho podporovatelů. V tomto případě však Bůh vyhladí nejen jeden politický systém, ale odstraní lidské vlády beze zbytku. (Daniel 2:44; Zjevení 19:19, 20) Ono smrtonosné označení zvířete tedy na sobě rozhodně nesmíme mít!

Význam označení odhalen

Bezprostředně poté, co je uvedeno číslo 666, pojednává se ve Zjevení o 144 000 následovníků Beránka, Ježíše Krista. Tyto osoby mají na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce, Jehovy. Těmito jmény jsou označeni jako ti, kdo patří Jehovovi a jeho Synu, o nichž hrdě vydávají svědectví. Podobně ti, kdo mají označení zvířete, dávají najevo, že tomuto zvířeti slouží. Toto označení, které  někdo má — obrazně řečeno — na pravici nebo na čele, je tedy symbol, který ukazuje, že jeho nositel podporuje a uctívá světské politické systémy podobající se zvířeti. Ti, kdo toto označení mají, dávají „césarovi“ to, co právem patří Bohu. (Lukáš 20:25; Zjevení 13:4, 8; 14:1) Jak? Tím, že prokazují nábožnou úctu politickému státu, jeho symbolům a jeho vojenské moci, v něž vkládají naději a od nichž očekávají záchranu. I kdyby se tvářili, že uctívají pravého Boha, byly by to plané řeči.

V Bibli naproti tomu dostáváme tuto vybídku: „Nevkládejte důvěru v urozené ani v syna pozemského člověka, kterému nepatří záchrana. Jeho duch vychází, on jde zpět do své zemské půdy; v ten den opravdu zanikají jeho myšlenky.“ (Žalm 146:3, 4) Ti, kdo si tuto moudrou radu berou k srdci, nepociťují žádné zklamání, když vlády nedostojí svým slibům nebo když je nějaký charismatický vůdce připraven o svou popularitu. (Přísloví 1:33)

To neznamená, že neutěšenému stavu lidstva praví křesťané jen nečinně přihlížejí. Naopak. Aktivně ohlašují jedinou vládu, která problémy lidstva vyřeší. Je to Boží Království a oni je zastupují. (Matouš 24:14)

Boží Království — jediná naděje lidstva

Když byl Ježíš na zemi, bylo Boží Království hlavním námětem jeho kázání. (Lukáš 4:43) Ve své vzorové modlitbě, která bývá někdy označována jako Pánova modlitba, Ježíš učil své následovníky modlit se, aby toto Království přišlo a aby se zde na zemi děla Boží vůle. (Matouš 6:9, 10) Toto Království je vláda, která bude panovat nad celou zemí, ne z nějakého pozemského hlavního města, ale z nebe. Proto ji Ježíš nazval ‚nebeským královstvím‘. (Matouš 11:12)

Kdo by mohl lépe plnit úlohu Krále tohoto Království než Ježíš Kristus, který za své budoucí poddané zemřel? (Izajáš 9:6, 7; Jan 3:16) Tento dokonalý Panovník je nyní mocnou duchovní osobou a brzy uvrhne ono zvíře, jeho krále a jeho vojska do „ohnivého jezera, které hoří sírou“ a které je symbolem naprostého zničení. Tím to však neskončí. Ježíš také odstraní Satana, což by žádný člověk nikdy nedokázal. (Zjevení 11:15; 19:16, 19–21; 20:2, 10)

Boží Království přinese mír všem svým poslušným poddaným. (Žalm 37:11, 29; 46:8, 9) Dokonce pominou i zármutek, bolest a smrt. To je skutečně nádherná vyhlídka pro ty, kdo nepřijmou označení zvířete! (Zjevení 21:3, 4)

[Poznámky pod čarou]

^ 9. odst. Podrobný rozbor těchto veršů je uveden ve 28. kapitole knihy Zjevení — Jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo!, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 11. odst. Praví křesťané jsou si vědomi toho, že lidské panství se často chová zvířecky, ale přitom se vládním „nadřazeným autoritám“ podřizují, jak to Bible vyžaduje. (Římanům 13:1) Když jim však takové autority přikazují, aby jednali v rozporu s Božím zákonem, pak ‚poslouchají Boha jako panovníka spíše než lidi‘. (Skutky 5:29)

[Rámeček na straně 5]

Záchytné body ke zjištění významu čísla 666

1. Jména uvedená v Bibli často něco říkají o charakteristických rysech svého nositele nebo o jeho životě. Tak tomu bylo v případě Abrahama, Ježíše a mnoha jiných osob. Podobně i v případě zvířete jméno v podobě čísla symbolizuje jeho charakteristické rysy.

2. V biblické knize Daniel různá zvířata znázorňují po sobě jdoucí lidská království neboli říše. Kolektivní zvíře popsané ve Zjevení 13:1, 2 symbolizuje celosvětový politický systém, který má svou moc od Satana a je jím ovládán.

3. Z toho, že zvíře má „číslo člověka“ neboli „lidské číslo“, je patrné, že to není žádný démon, ale že to je jakýsi lidský útvar. Projevují se tedy na něm lidské nedostatky, jež jsou důsledkem hříchu a nedokonalosti.

4. Číslo šest poukazuje na něco, co je v Božích očích nedokonalé, neboť šest je méně než sedm, a číslo sedm v biblickém použití představuje něco úplného nebo dokonalého. Označení 666 zdůrazňuje nedostatečnost, neboť číslo šest se třikrát opakuje.

[Obrázky na straně 6]

Lidské panství se prokázalo jako neúspěšné, což je výstižně znázorněno číslem 666

[Podpisek]

Hladovějící dítě: SPOJENÉ NÁRODY/Foto F. GRIFFING

[Obrázky na straně 7]

Ježíš Kristus zřídí pro zemi dokonalé panství