Přejít k článku

Přejít na obsah

„Plně dovrš svou službu“

„Plně dovrš svou službu“

 „Plně dovrš svou službu“

„Cele se věnuj své službě.“ (2. TIMOTEOVI 4:5, Ekumenický překlad)

1, 2. Co se podle Bible vyžaduje od starších, ačkoli evangelisty jsou všichni křesťané?

JSI hlasatelem Království? Pak děkuj Jehovovi Bohu za tuto nádhernou výsadu. Jsi starším ve sboru? To je další výsada od Jehovy. Nikdy však nesmíme zapomenout na to, že způsobilost pro službu nebo pro úřad dozorce jsme nezískali na základě světského vzdělání nebo výmluvnosti. Potřebnou způsobilost pro službu nám poskytuje Jehova. Křesťanští muži mají výsadu sloužit jako dozorci proto, že odpovídají určitým biblickým požadavkům. (2. Korinťanům 3:5, 6; 1. Timoteovi 3:1–7)

2 Evangelizační činnost vykonávají všichni zasvěcení křesťané. Zejména dozorci neboli starší však musí dávat ve službě dobrý příklad. Starších, „kteří tvrdě pracují slovem a vyučováním“, si všímá Bůh a Kristus a všímají si jich také jejich spoluvěřící. (1. Timoteovi 5:17; Efezanům 5:23; Hebrejcům 6:10–12) Starší musí za všech okolností vyučovat způsobem, který je duchovně zdravý. Apoštol Pavel totiž dozorci Timoteovi řekl: „Nastane . . . časové období, kdy nesnesou zdravé učení, ale budou si shromažďovat učitele ve shodě se svými vlastními touhami, aby jim lechtali uši; a odvrátí uši od pravdy, zatímco se obrátí k falešným historkám. Ty však zůstaň ve všem střízlivý, trp zlo, konej dílo evangelisty, plně dovrš svou službu.“ (2. Timoteovi 4:3–5)

3. Co je potřeba udělat, aby falešné nauky neohrožovaly duchovní zdraví sboru?

3 Aby dozorce zajistil, že falešné nauky nebudou ohrožovat duchovní zdraví sboru, musí se řídit Pavlovou radou: „Buď ve všem střízlivý, . . . cele se věnuj své službě.“ (2. Timoteovi 4:5, Ekumenický překlad) Ano, starší musí ‚svou službu plně dovršit‘. Musí ji provádět cele, důkladně a naplno. Starší, který vykonává svou službu plně, věnuje náležitou pozornost všem svým úkolům a nic nezanedbává ani nedělá polovičatě. Takový muž je věrný i v maličkostech. (Lukáš 12:48; 16:10)

4. Co nám pomůže plně dovršit svou službu?

4 Chceme-li plně dovršit svou službu, nemusí to od nás nutně vyžadovat více času, musíme však čas dobře využívat. Všem křesťanům se bude dařit vykonávat svou službu, budou-li postupovat vyrovnaným tempem. Aby měl starší více času na kazatelskou službu, potřebuje vyrovnaný časový plán, který vyplývá z dobré osobní organizace, a také musí vědět, čím může pověřit někoho jiného a jak to udělat. (Hebrejcům 13:17) Je přirozené, že starší, kterého mají ostatní v úctě, také sám přiloží ruku k dílu, stejně jako se Nehemjáš osobně zúčastnil oprav jeruzalémských zdí. (Nehemjáš 5:16) Díla kázání Království se přece mají účastnit všichni Jehovovi služebníci. (1. Korinťanům 9:16–18)

5. Jaký postoj bychom měli mít ke službě?

5 Být hlasateli Království, které panuje v nebesích, je velmi radostný úkol. Jistě si velmi vážíme výsady podílet se na kázání dobré zprávy po celé obydlené zemi před tím, než přijde konec. (Matouš 24:14) Jsme nedokonalí, ale mohou nás povzbudit Pavlova slova: „Máme . . . tento poklad [služby] v hliněných nádobách, aby moc, která je nad to, co je normální, byla Boží, a ne z nás.“ (2. Korinťanům 4:7) Ano, Bohu můžeme sloužit přijatelně,  avšak pouze díky tomu, že nám on dává sílu a moudrost. (1. Korinťanům 1:26–31)

Odrážíme jako zrcadla Boží slávu

6. Jaký je rozdíl mezi přirozeným a duchovním Izraelem?

6 Když apoštol Pavel mluví o pomazaných křesťanech, říká, že Bůh ‚je dostatečně uzpůsobil, aby byli služebníky nové smlouvy‘. Apoštol ukazuje rozdíl mezi novou smlouvou, uzavřenou prostřednictvím Ježíše Krista s duchovním Izraelem, a starou smlouvou Zákona, jež byla Mojžíšovým prostřednictvím uzavřena s přirozeným Izraelem. Pavel dodává, že když Mojžíš sestoupil z hory Sinaj s tabulkami, na nichž bylo napsáno Deset přikázání, jeho tvář byla tak jasná, že Izraelité na něho nebyli schopni upřeně hledět. Časem se však stalo něco mnohem závažnějšího — „jejich myšlenkové síly otupěly“ a jejich srdce zahalil závoj. Když však nastane obrácení k Jehovovi v tom smyslu, že se mu člověk celým srdcem oddá, závoj je odňat. Potom Pavel mluví o službě, kterou dostali účastníci nové smlouvy, a říká: „My všichni . . . s odhalenými obličeji odrážíme jako zrcadla Jehovovu slávu.“ (2. Korinťanům 3:6–8, 14–18; 2. Mojžíšova 34:29–35) Výsadu odrážet Jehovovu slávu mají rovněž dnešní Ježíšovy „jiné ovce“. (Jan 10:16)

7. Jak mohou lidé zrcadlit Jehovovu slávu?

7 Mohou hříšní lidé zrcadlit Jehovovu slávu, když žádný člověk nemůže vidět jeho obličej a žít? (2. Mojžíšova 33:20) Ano. Jehova má totiž kromě své osobní slávy i slavný záměr ospravedlnit svou svrchovanost prostřednictvím svého Království. Pravdy, které se tohoto Království týkají, patří k ‚velkolepým Božím věcem‘, které začali oznamovat učedníci, na něž byl o Letnicích roku 33 n. l. vylit svatý duch. (Skutky 2:11) Pod vedením ducha mohli plně dovršit službu, která jim byla svěřena. (Skutky 1:8)

8. K čemu byl Pavel odhodlán, pokud jde o službu?

8 Pavel byl odhodlán plně dovršit svou službu a nechtěl si v tom nechat ničím zabránit. Napsal: „Nevzdáváme [se], poněvadž máme tuto službu podle milosrdenství, které nám bylo projeveno; ale zřekli jsme se pokoutních věcí, za které je nutné se stydět, nechodíme vychytrale ani nefalšujeme Boží slovo, ale tím, že činíme pravdu zjevnou, doporučujeme se před zrakem Boha každému lidskému svědomí.“ (2. Korinťanům 4:1, 2) Díky tomu, co Pavel označuje slovy ‚tato služba‘, je tedy pravda činěna zjevnou a duchovní světlo se šíří široko daleko.

9, 10. Jak můžeme odrážet jako zrcadla Jehovovu slávu?

9 O Zdroji doslovného i duchovního světla Pavel píše: „Je to . . . Bůh, jenž řekl: ‚Ať světlo zazáří ze tmy‘, a zazářil na naše srdce, aby je osvítil slavným poznáním Boha skrze Kristův obličej.“ (2. Korinťanům 4:6; 1. Mojžíšova 1:2–5) Dostali jsme neocenitelnou výsadu být Božími služebníky. Uchovávejme se tedy čistí, ať můžeme jako zrcadla odrážet Jehovovu slávu!

 10 Ti, kdo jsou duchovně ve tmě, nemohou Jehovovu slávu vidět. Nemohou vidět ani její odraz prostřednictvím Ježíše Krista, většího Mojžíše. My však, jakožto Jehovovi služebníci, přijímáme slavné světlo z Písma a odrážíme ho ve prospěch druhých. Mají-li ti, kdo jsou nyní v duchovní temnotě, uniknout zničení, světlo od Boha potřebují. S velkou radostí a horlivostí tedy posloucháme Boží příkaz, abychom světlo nechávali zářit do tmy, a to k Jehovově slávě.

Ať naše světlo září na domácích biblických studiích

11. Co řekl Ježíš o tom, jak máme nechat své světlo zářit, a jak to například můžeme v naší službě dělat?

11 Ježíš svým následovníkům řekl: „Jste světlo světa. Město nemůže být utajeno, jestliže leží na hoře. Lidé rozsvěcují lampu a nestaví ji pod odměrný koš, ale na stojan, a ona září na všechny v domě. Podobně ať září vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše znamenitá díla a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.“ (Matouš 5:14–16) Naše znamenité chování může způsobit, že druzí začnou vzdávat slávu Bohu. (1. Petra 2:12) K tomu, abychom nechali své světlo zářit, máme mnoho příležitostí v různých odvětvích naší evangelizační činnosti. Jedním z našich hlavních cílů je odrážet duchovní světlo z Božího slova tak, že vedeme produktivní domácí biblická studia. To je velmi důležitý způsob, jak plně dovršit svou službu. Jaké podněty nám pomohou, abychom vedli biblická studia, která zapůsobí na srdce těch, kdo hledají pravdu?

12. Jak souvisí modlitba s vedením domácích biblických studií?

12 Budeme-li se v této souvislosti modlit k Jehovovi, dáme tím najevo, že nám na vedení biblických studií velmi záleží. Také tím ukážeme, že si uvědomujeme, jak důležité je pomáhat druhým získat poznání o Bohu. (Ezekiel 33:7–9) Jehova naše modlitby jistě vyslyší a našemu svědomitému úsilí ve službě požehná. (1. Jana 5:14, 15) Nemodlíme se však pouze o to, abychom našli někoho, s kým budeme moci vést domácí biblické studium. Poté, co jsme takové studium zavedli, modlitba a rozjímání ohledně konkrétních potřeb našeho zájemce nám pomohou, abychom každé jednotlivé studium vedli účinným způsobem. (Římanům 12:12)

13. Co nám pomůže vést produktivní domácí biblická studia?

13 Abychom vedli domácí biblická studia účinně, musíme se pokaždé dobře připravit. Máme-li určité pochybnosti, zda na vedení studia stačíme, může pro nás být velmi užitečné, když budeme pozorovat, jak dozorce sborového studia knihy vede pravidelné týdenní studium. Občas můžeme doprovázet zvěstovatele Království, kteří mají při vedení domácích biblických studií dobré výsledky. Naši pozornost si ovšem v první řadě zaslouží postoje a vyučovací metody Ježíše Krista.

14. Jak můžeme působit na srdce zájemce?

14 Pro Ježíše bylo potěšením činit vůli svého nebeského Otce a mluvit s druhými lidmi o Bohu. (Žalm 40:8) Měl mírnou povahu a dařilo se mu působit na srdce těch, kdo mu naslouchali. (Matouš 11:28–30) Snažme se tedy i my dosáhnout srdce svých zájemců. Máme-li to dělat, musíme se na každé studium připravit a mít přitom na zřeteli zájemcovy životní okolnosti. Pokud tento člověk například pochází z prostředí, kde lidé Bibli neznají, asi mu budeme muset dokázat, že Bible je pravdivá. Zřejmě mu tedy budeme muset číst mnoho textů a vysvětlovat je.

Pomáhejme zájemcům porozumět znázorněním

15, 16. (a) Jak bychom mohli pomoci zájemci, který nerozumí nějakému znázornění uvedenému v Bibli? (b) Co můžeme udělat, jestliže některá naše publikace používá znázornění, které zájemce obtížně chápe?

15 Zájemce možná nebude znát určité  znázornění uvedené v Písmu. Například nemusí rozumět, co Ježíš myslel tím, že lampa se staví na stojan. (Marek 4:21, 22) Ježíš mluvil o starověké olejové lampě s hořícím knotem. Taková lampa se stavěla na zvláštní stojan, aby mohla osvětlovat určitou část domu. Možná si například v publikaci Hlubší pochopení Písma budeme muset prostudovat hesla „Lampa“ nebo „Stojan na lampu, svícen“, abychom dokázali Ježíšovo znázornění vysvětlit. * Když si však připravíme na biblické studium vysvětlení, kterému zájemce porozumí a které se mu bude líbit, přinese nám to velké uspokojení.

16 Biblická studijní pomůcka může obsahovat nějaké znázornění, které bude pro určitého zájemce obtížně pochopitelné. Věnujme čas tomu, abychom je vysvětlili, anebo použijme pro vyzdvižení téže myšlenky jiné znázornění. V publikaci se možná píše, že pro manželství je důležitý dobrý partner a spolupráce. Je to znázorněno na příkladu artisty, který se pustí rozhoupané visuté hrazdy, letí vzduchem a je odkázán na partnera, jenž ho zachytí. Místo tohoto znázornění můžeme použít jiné. To, že je zapotřebí dobrého partnera a jednotného úsilí, je možné znázornit tím, jak pracují dělníci, kteří vykládají loď a podávají si přitom krabice.

17. Co se od Ježíše můžeme naučit, pokud jde o znázornění?

17 Abychom mohli použít náhradní znázornění, budeme se na to pravděpodobně muset dopředu připravit. Právě tím však dáváme najevo, že o člověka, s nímž studujeme Bibli, máme osobní zájem. Ježíš vysvětloval obtížné náměty pomocí jednoduchých znázornění. Příklady toho najdeme v jeho Kázání na hoře. Bible ukazuje, že Ježíšovo vyučování mělo na jeho posluchače silný účinek. (Matouš 5:1–7:29) Ježíš jim věci trpělivě vysvětloval, protože měl o lidi hluboký zájem. (Matouš 16:5–12)

18. Co se doporučuje ohledně nevypsaných textů v našich publikacích?

18 Náš zájem o druhé lidi nás bude podněcovat, abychom ‚rozmlouvali z Písem‘. (Skutky 17:2, 3) To vyžaduje studium spojené s modlitbou a moudré používání publikací, které dostáváme prostřednictvím ‚věrného správce‘. (Lukáš 12:42–44) Například kniha Poznání, které vede k věčnému životu, uvádí mnoho vypsaných biblických textů. * Na jiné je pro úsporu místa uveden pouze odkaz. Je důležité, abychom v průběhu biblického studia přečetli a vysvětlili alespoň některé z těchto nevypsaných textů. Vždyť naše vyučování je založeno na Božím slově, které má velkou moc. (Hebrejcům 4:12) Na Bibli se při každém studiu odvolávejme od začátku až do konce a často používejme texty uvedené v odstavcích. Pomáhejme zájemci pochopit, co o určitém námětu nebo jednání říká Bible. Snažme se ukázat mu, jaký prospěch bude mít z toho, že bude poslouchat Boha. (Izajáš 48:17, 18)

 Pokládejme podnětné otázky

19, 20. (a) Proč bychom se měli při vedení domácích biblických studií ptát zájemce na jeho názor? (b) Co je možné udělat, jestliže nějaký námět vyžaduje více pozornosti?

19 Ježíš obratně používal otázky a tak vedl lidi k přemýšlení. (Matouš 17:24–27) Když se zájemce ptáme na jeho názor — aniž bychom ho přitom uváděli do rozpaků —, snad se z jeho odpovědí dozvíme, co si o určitém námětu myslí. Možná zjistíme, že stále zastává některé nebiblické názory, například že věří v Trojici. Kniha Poznání ve 3. kapitole poukazuje na to, že slovo „trojice“ se v Bibli nevyskytuje. Kniha uvádí některé vypsané i nevypsané texty, z nichž je vidět, že Jehova je někdo jiný než Ježíš a že svatý duch je Boží činná síla, nikoli osoba. Když tyto biblické texty přečteme a rozebereme, možná to bude stačit. Co však, když bude potřeba ještě něco víc? Možná bude prospěšné, když po příštím studiu strávíme nějaký čas tím, že si se zájemcem o tomto námětu pohovoříme na základě toho, co píše nějaká jiná publikace svědků Jehovových, například brožura Měl bys věřit v trojici? Příště můžeme pokračovat ve studiu na základě knihy Poznání.

20 A co když zájemce vyjádří názor, který nás překvapí, nebo dokonce zklame? Pokud se jedná o kouření nebo nějaký jiný citlivý námět, můžeme navrhnout, že budeme pokračovat ve studiu a o té věci si promluvíme později. Když víme, že zájemce stále ještě kouří, budeme moci najít v publikacích informace, které mu pomohou udělat duchovní pokrok. Když se snažíme působit na jeho srdce, můžeme se modlit k Jehovovi, aby zájemci pomohl duchovně růst.

21. Jaký výsledek to může mít, když své vyučovací metody přizpůsobíme konkrétním potřebám zájemce?

21 Jestliže se dobře připravíme a Jehova nám pomůže, jistě dokážeme přizpůsobit své vyučovací metody konkrétním potřebám zájemce. Postupem času mu snad budeme schopni pomoci vypěstovat si hlubokou lásku k Bohu. Také se nám snad podaří dosáhnout toho, aby získal úctu k Jehovově organizaci a začal k ní pociťovat vděčnost. Je velmi obšťastňující, když zájemce uzná, že ‚Bůh je skutečně mezi námi‘. (1. Korinťanům 14:24, 25) Kéž tedy účinným způsobem vedeme biblická studia a děláme všechno, co je v našich silách, abychom druhým lidem pomohli stát se Ježíšovými učedníky.

Drahocenný poklad

22, 23. Co potřebujeme, máme-li plně dovršit svou službu?

22 Abychom plně dovršili svou službu, musíme spoléhat na sílu od Boha. Když Pavel psal jiným pomazaným křesťanům, vyjádřil se o službě takto: „Máme . . . tento poklad v hliněných nádobách, aby moc, která je nad to, co je normální, byla Boží, a ne z nás.“ (2. Korinťanům 4:7)

23 Ať už patříme k pomazaným, nebo k ‚jiným ovcím‘, jsme jako křehké hliněné nádoby. (Jan 10:16) Přesto nám může Jehova dát sílu, kterou potřebujeme k tomu, abychom splnili své úkoly — bez ohledu na to, jaké těžkosti nás snad postihnou. (Jan 16:13; Filipanům 4:13) Bezvýhradně tedy důvěřujme Jehovovi, považujme naši službu za drahocenný poklad a plně ji dovršme.

[Poznámky pod čarou]

^ 15. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

^ 18. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

Jak byste odpověděli?

• Co mohou starší udělat pro to, aby plně dovršili svou službu?

• Jak se můžeme zlepšit ve vedení domácích biblických studií?

• Co byste udělali, kdyby zájemce nerozuměl určitému znázornění anebo by potřeboval další informace k nějakému námětu?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 16]

Křesťanští starší vyučují ve sboru a pomáhají školit spoluvěřící ve službě

[Obrázek na straně 18]

Vedení produktivních domácích biblických studií je jedním ze způsobů, jak nechat zářit své světlo