Přejít k článku

Přejít na obsah

Mějte se na pozoru před podvody

Mějte se na pozoru před podvody

 Mějte se na pozoru před podvody

„Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist prostřednictvím . . . prázdného podvodu.“ (KOLOSANŮM 2:8)

1–3. (a) Z jakých příkladů vidíme, že podvádění proniklo prakticky do všech stránek každodenního života? (b) Proč by nás podvádění v dnešním světě nemělo překvapovat?

„KOMU z vás klient nikdy nezalhal?“ Tuto otázku kladl před několika lety jeden profesor práv, který dělal určitý průzkum. Co při tomto průzkumu zjistil? Říká: „Z tisíců právníků pouze jeden odpověděl, že se mu to nikdy nestalo.“ Jak to? „Ten právník teprve zahájil svou praxi u jedné velké firmy a ještě s žádným klientem nemluvil.“ Tato zkušenost dokládá jednu smutnou pravdu — lež a podvádění jsou v dnešním světě na denním pořádku.

2 Podvádění má mnoho forem. Proniklo prakticky do všech stránek moderního života. Nesčetné příklady toho můžeme vidět ve sdělovacích prostředcích — politici lžou o svém jednání, účetní a právníci nadsazují zisky korporací, reklamní agentury klamou spotřebitele, účastníci soudních sporů podvádějí pojišťovací společnosti a tak dále. Kromě toho existují i náboženské podvody. Představitelé duchovenstva klamou masy lidí tím, že vyučují falešné nauky, jako je například nauka o nesmrtelnosti duše, o pekelném ohni a o Trojici. (2. Timoteovi 4:3, 4)

3 Mělo by nás všechno to podvádění překvapovat? Po pravdě řečeno, ne. V souvislosti  s ‚posledními dny‘ Bible varovala: „Ničemové a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu a budou zavádět na scestí a budou na scestí zaváděni.“ (2. Timoteovi 3:1, 13) Jako křesťané musíme být ve střehu před zavádějícími názory, které by nás mohly odvést od pravdy. Logicky vznikají dvě otázky: Proč je dnes podvádění tak rozšířené a jak se před ním můžeme mít na pozoru?

Proč je dnes podvádění tak rozšířené?

4. Jak Bible vysvětluje, proč je v dnešním světě tolik podvádění?

4 Důvod, proč je v dnešním světě tolik podvádění, je jasně vysvětlen v Bibli. Apoštol Jan napsal, že „celý svět leží v moci toho ničemného“. (1. Jana 5:19) Ten ‚ničemný‘ je Satan Ďábel. Ježíš o něm řekl: „Nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ Můžeme se tedy divit tomu, že svět zrcadlí ducha, hodnoty a podvodné rysy svého vládce? (Jan 8:44; 14:30; Efezanům 2:1–3)

5. Jak Satan v nynějším čase konce vystupňoval své úsilí podvádět lidi a zejména na koho se zaměřuje?

5 V tomto čase konce Satan vystupňoval své úsilí. Byl svržen dolů na zem. Ví, že jeho čas je krátký, a má „velký hněv“. Je odhodlán zničit co nejvíce lidí, a proto „zavádí na scestí celou obydlenou zemi“. (Zjevení 12:9, 12) Satan není jen nějakým příležitostným podvodníkem. Ve svém úsilí zavádět lidstvo na scestí je neúnavný. * Má ve svém arzenálu nejrůznější podvodné metody, mezi které patří i lest a faleš, jimiž se snaží zaslepit mysl nevěřících, aby nepoznali Boha. (2. Korinťanům 4:4) Hlavní snahou tohoto mistra podvodu však je pohltit ty, kdo uctívají Boha „duchem a pravdou“. (Jan 4:24; 1. Petra 5:8) Nikdy nezapomeňme, že Satan vlastně prohlásil: ‚Dokážu kohokoli odvrátit od Boha.‘ (Job 1:9–12) Uvažujme nyní o některých Satanových ‚podvodných taktikách‘ a o tom, jak si na ně můžeme dávat pozor. (Efezanům 6:11, Jewish New Testament)

Mějme se na pozoru před klamáním ze strany odpadlíků

6, 7. (a) Co odpadlíci možná tvrdí? (b) Jak Písmo odhaluje, čeho se odpadlíci snaží dosáhnout?

6 Satan ve svém úsilí zavést Boží služebníky na scestí již dlouho používá odpadlíky. (Matouš 13:36–39) Ti možná tvrdí, že uctívají Jehovu a věří Bibli, ale zavrhují viditelnou část Boží organizace. Někteří se dokonce vracejí k naukám, které zneuctívají Boha, totiž k naukám ‚Velkého Babylóna‘, celosvětové říše falešného náboženství. (Zjevení 17:5; 2. Petra 2:19–22) Pisatelé Bible byli Bohem inspirováni k tomu, aby ostrými slovy odhalili pohnutky a metody odpadlíků.

7 Čeho chtějí odpadlíci dosáhnout? Většina z nich se nespokojí s tím, že opustí víru, kterou snad kdysi považovali za pravdivou. Často s sebou chtějí odvést další. Nejdou činit své vlastní učedníky, ale usilují o to, ‚aby za sebou učedníky odvedli‘, tedy aby odvedli učedníky Kristovy. (Skutky 20:29, 30) Před falešnými učiteli apoštol Pavel naléhavě varoval těmito slovy: „Dávejte pozor: Možná, že existuje někdo, kdo vás bude odvádět jako svou kořist.“ (Kolosanům 2:8) Není zde snad řeč o tom, o co se mnoho odpadlíků snaží? Podobně jako únosce odvádí nic netušící oběť od její rodiny, odpadlíci se snaží ukořistit důvěřivé členy sboru a odvést je od stáda.

8. Jaké metody používají odpadlíci, aby dosáhli svých cílů?

8 Jaké metody odpadlíci používají, aby dosáhli svého cíle? Často se uchylují k překrucování, k polopravdám i k vyloženým lžím. Ježíš věděl, že jeho následovníci budou terčem  útoků lidí, kteří budou proti nim ‚říkat nejrůznější lži‘. (Matouš 5:11, Today’s English Version) Takoví zákeřní odpůrci budou chtít klamat druhé, a proto budou mluvit nepravdy. Apoštol Petr varoval před odpadlíky, kteří budou používat ‚podvodná slova‘, šířit ‚podvodné nauky‘ a ‚překrucovat Písma‘, aby dosáhli svých cílů. (2. Petra 2:3, 13; 3:16) Je škoda, že se odpadlíkům podařilo ‚podvrátit víru některých‘ křesťanů. (2. Timoteovi 2:18)

9, 10. (a) Jak můžeme dávat pozor, aby nás odpadlíci neoklamali? (b) Proč nás neznepokojuje to, že naše porozumění Božímu záměru je třeba upřesňovat?

9 Jak můžeme dávat pozor, aby nás odpadlíci neoklamali? Tím, že budeme dbát na radu z Božího slova, abychom ‚upírali oči na ty, kdo působí rozdělení a podněty ke klopýtání v rozporu s učením, jemuž jsme se naučili, a abychom se jim vyhýbali‘. (Římanům 16:17) ‚Vyhýbáme se jim‘ tak, že odmítáme jejich přesvědčování — ať už je osobní, v tištěné formě nebo na internetu. Proč zaujímáme takový postoj? Za prvé proto, že nás k tomu vybízí Boží slovo, a my důvěřujeme, že Jehovovi vždy leží na srdci naše blaho. (Izajáš 48:17, 18)

10 Druhým důvodem je, že milujeme organizaci, která nás naučila drahocenným pravdám, jež nás jasně oddělují od Velkého Babylóna. Uvědomujeme si přitom, že naše poznání Božího záměru není dokonalé a že naše porozumění se v průběhu let tříbí. Věrní křesťané se spokojí s tím, že čekají, až Jehova upřesní, co je potřeba. (Přísloví 4:18) Organizaci, kterou se Bohu zalíbilo používat, mezitím neopustíme, neboť vidíme jasné důkazy toho, že jí Bůh žehná. (Skutky 6:7; 1. Korinťanům 3:6)

Mějme se na pozoru před sebeklamem

11. Proč mají nedokonalí lidé sklon klamat sami sebe?

11 Nedokonalí lidé snadno podléhají sebeklamu, což Satan rád využívá. „Srdce je zrádnější než cokoli jiného a je k zoufání,“ píše Jeremjáš 17:9. A Jakub napsal: „Každý je . . . zkoušen tím, že je přitahován a lákán svou vlastní touhou.“ (Jakub 1:14) Je-li naše srdce zlákáno, může nás tak říkajíc „obalamutit“ a hřích nám pak může připadat přitažlivý a neškodný. Takový názor by byl klamný, protože pokud člověk podlehne hříchu, vede to nakonec ke zkáze. (Římanům 8:6)

12. Jakými způsoby se můžeme chytit do léčky sebeklamu?

 12 Nechat se chytit do léčky sebeklamu je snadné. Zrádné srdce může omlouvat vážnou vadu osobnosti anebo i těžký hřích. (1. Samuelova 15:13–15, 20, 21) Naše zoufalé srdce také může hledat způsoby, jak ospravedlnit nějaké pochybné jednání. Vezměme si například oblast zábavy. Některé druhy zábavy jsou zdravé a příjemné. Ale mnohé z toho, co nabízí tento svět ve filmových a televizních programech a na internetových stránkách, je sprosté a nemravné. Je snadné přesvědčit sami sebe, že se na zvrácenou zábavu můžeme dívat, aniž nám to nějak ublíží. Někteří si dokonce říkají: ‚Moje svědomí to netrápí, tak o co jde?‘ Takoví lidé se však ‚klamou falešným uvažováním‘. (Jakub 1:22)

13, 14. (a) Který biblický příklad ukazuje, že naše svědomí není vždy spolehlivým vodítkem? (b) Jak se můžeme mít na pozoru před sebeklamem?

13 Jak se před sebeklamem můžeme mít na  pozoru? V první řadě si musíme uvědomit, že lidské svědomí není vždy spolehlivé. Vidíme to na příkladu apoštola Pavla. Před tím, než se stal křesťanem, sám křesťany pronásledoval. (Skutky 9:1, 2) Jeho svědomí ho v tu dobu možná netrápilo, ale je zjevné, že tehdy nebylo vyškolené správně. „Byl [jsem] v nevědomosti a jednal jsem z nedostatku víry,“ řekl Pavel. (1. Timoteovi 1:13) Jestliže se tedy naše svědomí při určitém druhu zábavy neozývá, ještě to samo o sobě nezaručuje, že jednáme správně. Spolehlivým vodítkem může být pouze zdravé svědomí správně školené Božím slovem.

14 Máme-li se vyhnout sebeklamu, bude dobré, když si budeme pamatovat následující užitečné podněty. Na modlitbách zkoumejme sami sebe. (Žalm 26:2; 2. Korinťanům 13:5) Poctivé sebezkoumání nám může otevřít oči, abychom si uvědomili, že musíme změnit některé naše názory nebo jednání. Naslouchejme druhým. (Jakub 1:19) Sebezkoumání bývá často subjektivní. Je tedy moudré naslouchat objektivním názorům zralých spolukřesťanů. Pokud vyrovnaní a zkušení spoluvěřící považují naše rozhodování nebo jednání za pochybné, ptejme se sami sebe: ‚Je možné, že moje svědomí není správně vyškoleno nebo že mě moje srdce klame?‘ Pravidelně studujme Bibli a biblické publikace. (Žalm 1:2) Duchovní pokrm nám pomůže uvádět naše myšlenky, postoje a pocity do souladu s Božími zásadami.

Mějme se na pozoru před Satanovými lžemi

15, 16. (a) Jaké lži používá Satan ve svém úsilí oklamat nás? (b) Co můžeme udělat pro to, aby nás takové lži neoklamaly?

15 Satan se snaží oklamat nás a používá při tom rozsáhlou škálu lží. Rád by nás přesvědčil, že hmotné věci přinášejí štěstí a uspokojení. Avšak pravda je často úplně jiná. (Kazatel 5:10–12) Satan by chtěl, abychom věřili, že tento ničemný svět bude trvat navždy — i když existují jasné doklady toho, že žijeme v „posledních dnech“. (2. Timoteovi 3:1–5) Satan podporuje názor, že nemravný způsob života je neškodný, ačkoli požitkáři za své jednání často sklízejí hořké následky. (Galaťanům 6:7) Co můžeme udělat pro to, aby nás takové lži neoklamaly?

16 Poučme se z biblických příkladů. Bible obsahuje varovné příklady lidí, kteří se nechali oklamat nějakou Satanovou lží. Milovali hmotné věci, zapomněli na to, v jaké době žijí, anebo podlehli nemravnosti. To všechno mělo vážné následky. (Matouš 19:16–22; 24:36–42; Lukáš 16:14; 1. Korinťanům 10:8–11) Učme se z novodobých příkladů. Žel, někteří křesťané občas ztrácejí ze zřetele, že doba je naléhavá. Začnou si myslet, že kvůli službě Bohu přicházejí o něco dobrého. Možná opustí pravdu, aby si mohli takzvaně užívat. Takoví lidé však jsou na ‚kluzké půdě‘, protože dříve nebo později na své bezbožné jednání doplatí. (Žalm 73:18, 19) Je moudré, poučíme-li se z chyb druhých lidí. (Přísloví 22:3)

17. Proč Satan podporuje lež, že Jehova nás nemiluje a neváží si nás?

17 Satan účinně používá ještě jinou lež — lež, že Jehova nás nemiluje a neváží si nás. Satan se již několik tisíc let věnuje studiu nedokonalých lidí. Velmi dobře ví, že sklíčenost nás může oslabit. (Přísloví 24:10) Podporuje proto lež, že v Božích očích nemáme cenu. Jestliže jsme ‚sraženi‘ a dospějeme k závěru, že Jehova se o nás nestará, můžeme být v pokušení vzdát se. (2. Korinťanům 4:9) A právě to velký Podvodník chce! Jak se tedy můžeme mít na pozoru před touto satanskou lží?

18. Jak nás Bible ujišťuje o Jehovově lásce?

18 Vezměme si osobně k srdci, co Bible říká o Boží lásce k nám. Boží slovo používá působivé slovní obrazy, které jsou pro nás ujištěním,  že Jehova si nás všímá a miluje nás jako jednotlivce. Ukládá naše slzy do „koženého měchu“, což znamená, že vidí a pamatuje si slzy, které proléváme ve svém boji o to, abychom zůstali věrní. (Žalm 56:8) Ví, kdy máme „zlomené srdce“, a je nám v takové chvíli nablízku. (Žalm 34:18) Zná o nás každý detail — ví o ‚všech vlasech na naší hlavě‘. (Matouš 10:29–31) A především, Bůh za nás „dal svého jediného zplozeného Syna“. (Jan 3:16; Galaťanům 2:20) Občas může být těžké věřit, že se tyto texty vztahují na nás osobně. Jehovovu slovu však musíme důvěřovat. Jehova chce, abychom věřili, že své služebníky miluje nejenom jako celek, ale i jako jednotlivce.

19, 20. (a) Proč je důležité rozpoznat a zavrhnout Satanovu lež, že nás Jehova nemiluje? (b) Jak jeden cestující dozorce pomáhá sklíčeným křesťanům?

19 Rozpoznej lež a zavrhni ji. Víme-li, že někdo lže, můžeme se chránit před tím, abychom nebyli oklamáni. A tak už jen vědět o Satanově snaze přesvědčit nás, že Jehova nás nemiluje, může být velkou pomocí. Poté, co ve Strážné věži vyšel jeden článek, který varoval před Satanovými taktikami, jedna křesťanka řekla: „Nikdy jsem si neuvědomovala, že Satan využívá moje pocity k tomu, aby mě sklíčil. Teď, když to vím, mám motivaci, abych s takovými pocity bojovala.“

20 Uvažujme o zkušenosti jednoho cestujícího dozorce v jisté jihoamerické zemi. Když vykonává pastýřské návštěvy u spoluvěřících, kteří jsou sklíčeni, často se jich ptá: „Věříš v Trojici?“ Sklíčený bratr nebo sestra obvykle odpoví: „Samozřejmě že ne“, protože si uvědomuje, že je to jedna ze Satanových lží. Cestující dozorce se pak ptá: „Věříš na pekelný oheň?“ Odpověď je opět: „Jistěže ne!“ Cestující služebník pak bratrům řekne, že existuje ještě jiná Satanova lež, a ta se obvykle nedá rozpoznat tak snadno. Obrátí jejich pozornost na knihu Přibližte se k Jehovovi *, stranu 249, odstavec 21. Tam je jako lež odhalen názor, že Jehova nás nemiluje jako jednotlivce. Cestující dozorce říká, že takovýto způsob, jak sklíčeným pomoci, aby tuto Satanovu lež rozpoznali a zavrhli, přináší dobré výsledky.

Střežme se před podvody

21, 22. Proč nejsme v nevědomosti o Satanových podvodných taktikách a k čemu bychom měli být odhodláni?

21 V této závěrečné části posledních dnů nemůžeme čekat nic jiného než další záplavu Satanových lží a podvodů. Děkujeme Jehovovi, že nás nenechal v nevědomosti o Satanových podvodných taktikách. Bible a biblické publikace ‚věrného a rozvážného otroka‘ jasně odhalují Ďáblovy podlé metody. (Matouš 24:45) Jsme předem varováni, a proto předem vyzbrojeni. (2. Korinťanům 2:11)

22 Mějme se tedy dál na pozoru před působením odpadlíků. Buďme odhodláni vyvarovat se nenápadné léčky sebeklamu. A rozpoznejme a zavrhněme všechny Satanovy lži. Tak budeme střežit svůj vztah k ‚Bohu pravdy‘, který nenávidí podvod. (Žalm 31:5; Přísloví 3:32)

[Poznámky pod čarou]

^ 5. odst. Jedna příručka uvádí, že slovesný tvar, který je ve Zjevení 12:9 přeložen jako „zavádí na scestí“, „naznačuje probíhající činnost, jež má povahu zvyku“.

^ 20. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

Vzpomínáte si?

• Proč je v dnešním světě podvádění tak rozšířené?

• Jak můžeme dávat pozor, aby nás odpadlíci neoklamali?

• Jak se můžeme mít na pozoru před jakýmkoli sklonem k sebeklamu?

• Co máme dělat, abychom se nedali oklamat Satanovými lžemi?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 17]

Neklamte sami sebe, pokud jde o zábavu

[Obrázky na straně 18]

Chceme-li se mít na pozoru před sebeklamem, zkoumejme na modlitbách sami sebe, naslouchejme druhým lidem a pravidelně se syťme Božím slovem