Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzdávejme slávu Bohu, ne člověku

Vzdávejme slávu Bohu, ne člověku

 Vzdávejme slávu Bohu, ne člověku

V UPLYNULÝCH měsících se milovníci spravedlnosti z celého světa učili, jak vzdávat Bohu slávu. Sešli se na oblastních sjezdech svědků Jehovových „Vzdávejme slávu Bohu“. Zopakujme si, co bylo obsahem vyučování, které na těchto sjezdech proběhlo.

Program založený na Bibli trval na většině sjezdů tři po sobě jdoucí dny. Ti, kdo navštívili zvláštní mezinárodní sjezdy, měli program čtyřdenní. Program sjezdu se skládal z více než třiceti částí založených na Bibli. Patřily mezi ně proslovy, které posluchačům ukázaly, jak mohou prohloubit své porozumění duchovním věcem a ocenění pro ně. Dále zde zazněly zkušenosti, které posílily víru, a názorná předvedení, jež vyzdvihla použití biblických zásad v praxi. Dramatizace hraná v kostýmech znázornila obtížné situace, kterým museli čelit první křesťané. Jestliže jste byli na jednom z těchto sjezdů přítomni, můžete si vzít k ruce své poznámky, až budete číst tento článek. Jsme si jisti, že vám to pomůže rozpomenout se na nádherné zážitky z této bohaté duchovní hostiny a také že to pro vás bude poučné.

Námět prvního dne: „Hoden jsi, Jehovo, . . . přijmout slávu“

Po úvodní písni a modlitbě první řečník vřele přivítal všechny přítomné. Ve svém proslovu dále zaměřil jejich pozornost na hlavní důvod konání tohoto sjezdu: „Shromážděni, abychom vzdávali slávu Bohu.“ Řečník citoval ze Zjevení 4:11 a zdůraznil celkový námět sjezdu. Hned potom přešel k tomu, co to znamená vzdávat Bohu slávu. Na základě knihy Žalmů vyzdvihl, že oslavovat Boha znamená ‚uctívat‘, ‚vzdávat díky‘ a ‚chválit‘. (Žalm 95:6; 100:4, 5; 111:1, 2)

Následující část programu se jmenovala „Ti, kdo vzdávají slávu Bohu, získávají velké požehnání“. Řečník uvedl zajímavý postřeh. Svědků Jehovových je na celém světě více než šest milionů ve 234 zemích. Dá se tedy říci, že nad těmi, kdo přinášejí slávu Jehovovi, nikdy nezapadá slunce. (Zjevení 7:15) Částí programu bylo interview s několika křesťanskými bratry a sestrami, kteří slouží v nějaké formě zvláštní celodobé služby. Toto interview zaujalo pozornost posluchačů a zapůsobilo na jejich srdce.

Následoval proslov „Stvoření oznamuje Boží slávu“. Doslovná nebesa nevydávají hlas,  ale přesto vyvyšují Boží velikost a pomáhají nám, abychom si ještě více vážili Boží láskyplné péče. Řečník tuto myšlenku objasnil velmi podrobně. (Izajáš 40:26)

Ryzost pravých křesťanů je vystavena tlaku v podobě pronásledování, odporu, světských vlivů a hříšných sklonů. Pozornost posluchačů tedy zaslouženě zaujal proslov „Choďte cestou ryzosti“. Řečník nejprve verš po verši rozebral 26. žalm a poté vedl dvě interview — první se svědkem Jehovovým, který byl ve školním věku a projevil pevný postoj v otázce morálky, a poté s jiným svědkem, který dříve trávil příliš mnoho času pochybnou zábavou, avšak podnikl kroky, aby svůj problém překonal.

Proslov o námětu sjezdu se jmenoval „Slavná prorocká vidění jsou pro nás mocným povzbuzením“ a byl zakončením dopoledního programu. Řečník hovořil o proroku Danielovi a apoštolech Janovi a Petrovi jako o příkladech lidí, jejichž víra byla posílena slavnými prorockými viděními. Ta se týkala zřízení a působení Božího mesiášského Království. A co ti, kdo snad ztratili ze zřetele jasné důkazy o tom, že žijeme v čase konce? Řečník o takových lidech řekl: „Upřímně si přejeme, aby se tito lidé znovu zaměřili na to, že Kristus je přítomen v královské slávě. Věříme, že přijmou pomoc a znovu získají duchovní sílu.“

Odpolední program začal proslovem „Jehova zjevuje svou slávu pokorným“. Řečník ukázal, že Jehova je příkladem pokory, přestože je nejvyšší Osoba ve vesmíru. (Žalm 18:35) Těm, kdo jsou opravdově pokorní, Jehova projevuje svou přízeň. Staví se však proti těm, kdo se tváří pokorně pouze tehdy, když jednají se sobě rovnými nebo s někým vyšším, ale ke svým podřízeným se chovají drsně. (Žalm 138:6)

Následující sympozium bylo rozborem biblického proroctví. Zabývalo se různými stránkami ústředního námětu „Amosovo proroctví — Jeho význam pro naši dobu“. První řečník vyzdvihl příklad Amose a obrátil pozornost na to, že máme odpovědnost varovat lidi před přicházejícím Jehovovým soudem. Námětem tohoto proslovu bylo „Mluvme Boží slovo se smělostí“. Druhý řečník položil otázku: „Ukončí někdy Jehova ničemnost a utrpení, k nimž zde na zemi dochází?“ V této části programu nazvané „Boží soud nad ničemnými“ řečník ukázal, že Boží rozsudek je vždy zasloužený, nevyhnutelný a selektivní. V poslední části sympozia se řečník věnoval námětu „Jehova zkoumá srdce“. Ti, kdo touží líbit se Jehovovi, budou dbát na slova Amose 5:15: „Nenáviďte, co je špatné, a milujte, co je dobré.“

Alkoholické nápoje, jako například víno, jež rozradostňuje srdce, se dají zneužít. V proslovu „Vyhýbejme se léčce zneužívání alkoholu“ řečník vyjmenoval tělesná i duchovní nebezpečí spojená s jeho nemírným užíváním. Tato nebezpečí mohou hrozit i tehdy, když se člověk neopije. Uvedl důležitou zásadu: Každý člověk snese jiné množství alkoholu, a proto jakékoli množství, které naruší vaši „praktickou moudrost a schopnost přemýšlet“, je pro vás osobně příliš mnoho. (Přísloví 3:21, 22)

Žijeme v kritických časech, a tak byl pro posluchače útěchou následující námět, „Jehova je naší ‚tvrzí v čase tísně‘“. Modlitba, svatý duch a naši spoluvěřící nám pomohou vyrovnat se s těžkostmi.

Poslední proslov tohoto dne se jmenoval „‚Dobrá země‘ — Předobraz ráje“. Na závěr čekalo všechny účastníky příjemné překvapení — nová publikace nazvaná Pohleďte na tu dobrou zemi. Tato brožura obsahuje mnoho biblických map.

Námět druhého dne: „Oznamujte mezi národy jeho slávu“

Po rozboru denního textu posluchači uslyšeli druhé sympozium sjezdu. Jeho námětem bylo „Odrážejme jako zrcadla Jehovovu slávu“. První část ukázala, že to děláme například „Tím, že všude šíříme dobrou zprávu“.  Součástí tohoto bodu programu bylo i předvedení skutečných zážitků z kazatelské služby. Podle druhého proslovu odrážíme Jehovovu slávu také „Tím, že odstraňujeme závoj z těch, kdo jsou zaslepeni“. Proslov obsahoval i názorné předvedení opětovné návštěvy. V závěrečné části sympozia nazvané „Tím, že jsme ve službě horliví“ posluchači slyšeli i zajímavá interview včetně vyprávění zážitků ze služby.

Další část programu se jmenovala „Nenáviděni bez příčiny“. Obsahovala působivá interview s věrnými jednotlivci, kteří díky síle od Boha zachovali ryzost při pronásledování.

Návštěvníci sjezdu se vždy velmi těší na proslov ke křtu, po kterém jsou všichni způsobilí uchazeči o křest úplně ponořeni pod vodu. Křest ve vodě symbolizuje, že člověk se úplně zasvětil Jehovovi. Název proslovu byl  tedy velmi vhodný: „Oslavujme Boha tím, že žijeme v souladu se svým zasvěcením.“

Odpolední program začal proslovem „Pěstujme Kristův názor na velikost“. Posluchači byli vybídnuti k tomu, aby zkoumali sami sebe. Řečník uvedl zajímavou myšlenku: Velikost vyplývá z toho, že napodobujeme Kristovu pokoru. Křesťan by tudíž neměl usilovat o odpovědné postavení proto, aby uspokojil osobní ctižádost. Měl by se ptát sám sebe: ‚Jsem ochoten vykonávat úkoly, kterých si nikdo na první pohled nepovšimne?‘

Cítíte se někdy unavení? Odpověď je zřejmá. Proslov „Unavení, ale nikoli ochablí“ ocenili všichni přítomní. Z interview vedených s těmi, kdo jsou svědky Jehovovými dlouhou dobu, bylo vidět, že Jehova nás může posílit ‚prostřednictvím svého ducha‘. (Efezanům 3:16)

Štědrost je vlastnost, se kterou se nikdo nerodí. Musíme se jí učit. Tato důležitá myšlenka byla uvedena v programu „Buďme štědří, pohotoví dělit se“. Řečník vznesl podnětnou otázku: „Jsme ochotni věnovat několik minut ze svého dne bratrům a sestrám, kteří jsou zestárlí, nemocní, sklíčení nebo osamělí?“

Potom posluchači s napjatou pozorností naslouchali proslovu „Mějme se na pozoru před ‚hlasem cizích lidí‘“. Následovníci Ježíše byli v tomto proslovu přirovnáni k ovcím, které naslouchají pouze hlasu ‚znamenitého pastýře‘, a nikoli ‚hlasu cizích lidí‘, který přichází z mnoha zdrojů, jež jsou pod vlivem Ďábla. (Jan 10:5, 14, 27)

Mají-li pěveckému sboru lidé rozumět, musí jeho členové zpívat jednohlasně. Mají-li praví ctitelé na celém světě oslavovat Boha, musí být jednotní. Proslov „Oslavujme Boha ‚jedněmi ústy‘“ proto obsahoval užitečné pokyny, jak všichni můžeme mluvit jedním ‚čistým jazykem‘ a sloužit Jehovovi „rameno vedle ramena“. (Sefanjáš 3:9)

Rodiče — zejména ti, kteří mají malé děti —, byli velmi potěšeni závěrečným proslovem dne, „Naše děti jsou vzácným dědictvím“. Účastníci měli velkou radost z toho, že byla vydána nová 256stránková publikace. S pomocí knihy Co se dozvídáme od Velkého učitele mohou rodiče společně s dětmi trávit duchovně hodnotné chvíle. Vždyť děti jsou darem od Boha.

Námět třetího dne: „Všechno dělejte k Boží slávě“

Připomínky denního textu posluchače duchovně naladily na závěrečný den sjezdu. První část programu tohoto dne věnovala zvláštní pozornost rodinám. Přítomní si nejprve vyslechli proslov „Rodiče, upevňujte svou rodinu“. Řečník připomenul povinnost rodičů,  aby se starali o rodinu po hmotné stránce, a potom ukázal, že jejich hlavní povinností je starat se o děti v duchovním ohledu.

V podobném tónu následoval další program. Řečník oslovil děti a zabýval se námětem „Jakým způsobem mladí lidé chválí Jehovu“. Řekl, že mladí jsou jako „krůpěje rosy“, protože jich je mnoho a jejich mladická horlivost je osvěžující. Dospělí s nimi rádi spolupracují v Jehovově službě. (Žalm 110:3) Součástí tohoto programu byla poutavá interview s příkladnými mladými lidmi.

Účastníci oblastních sjezdů vždy dychtivě očekávají biblickou dramatizaci hranou v kostýmech a ani tentokrát to nebylo jiné. V dramatizaci „Odvážně vydávejme svědectví navzdory odporu“ byly vylíčeny zážitky Ježíšových následovníků z prvního století. Dramatizace však nebyla pouze poutavá. Důležitější je, že byla poučná. Po ní následoval proslov „Oznamujme dobrou zprávu ‚bez přestání‘“, v němž byly vyzdviženy hlavní myšlenky dramatizace.

Všichni přítomní se těšili na jeden z vrcholů nedělního programu — na veřejnou přednášku „Kdo v dnešní době vzdává slávu Bohu?“. Řečník uvedl doklady toho, že vědecká ani náboženská obec jako celek Boha neoslavují. V dnešní době oslavují Boží jméno jenom ti, kdo káží a vyučují pravdu o Jehovovi, tedy lid pro jeho jméno.

Po veřejné přednášce následovalo shrnutí studijního článku ze Strážné věže na daný týden. Pak byl pronesen závěrečný proslov „‚Stále přinášejme mnoho ovoce‘ k Jehovově slávě“. Řečník všem přítomným předložil ke schválení rezoluci. Měla deset bodů a zaměřovala se na různé způsoby, jak vzdávat slávu Stvořiteli, Jehovovi Bohu. Na všech sjezdech po celém světě zaznělo jednohlasné „ano“.

Závěr sjezdu takto znovu obrátil pozornost všech přítomných na námět „Vzdávejme slávu Bohu“. Kéž se s pomocí Jehovova ducha a viditelné části Boží organizace vždy snažíme vzdávat slávu Bohu, a ne lidem.

[Rámeček a obrázky na straně 23]

Mezinárodní sjezdy

V Africe, Asii, Austrálii, Evropě a Jižní a Severní Americe se konaly čtyřdenní mezinárodní sjezdy. Na tyto sjezdy byli pozváni jako delegáti svědkové Jehovovi z celého světa. Díky tomu došlo k ‚vzájemné výměně povzbuzení‘ mezi návštěvníky a hostiteli. (Římanům 1:12) Byla obnovena stará přátelství a uzavřena nová. Zvláštním rysem těchto mezinárodních sjezdů byla část programu nazvaná „Zprávy z jiných zemí“.

[Rámeček a obrázky na straně 25]

Nové publikace, které vzdávají Bohu slávu

Na oblastních sjezdech „Vzdávejme slávu Bohu“ byly vydány dvě nové publikace. Biblický atlas Pohleďte na tu dobrou zemi má trvanlivější desky a 36 stránek, na kterých jsou mapy a fotografie biblických míst. Všechny stránky jsou barevné a jsou na nich například mapy Asýrie, Babylónie, Médo-Persie, Řecka a Římské říše. Jiné mapy se týkají Ježíšovy služby a šíření křesťanství.

Kniha Co se dozvídáme od Velkého učitele má 256 stránek a asi 230 obrázků. Rodiče mohou s dětmi strávit mnoho příjemných chvil už jen tím, že si budou společně prohlížet obrázky a odpovídat na podnětné otázky z knihy. Cílem této nové publikace je zmařit Satanův útok na děti, jehož účelem je zkazit jejich morálku.

[Obrázek na straně 23]

Misionáři vyprávěli zážitky, které posílily víru

[Obrázky na straně 24]

Důležitým bodem oblastních sjezdů „Vzdávejme slávu Bohu“ byly křty

[Obrázky na straně 24]

Biblické dramatizace se líbily jak mladým, tak letitým