Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Zacházejme správně s Božím slovem‘

‚Zacházejme správně s Božím slovem‘

 ‚Zacházejme správně s Božím slovem‘

„Vynasnaž se, aby ses představil Bohu jako schválený, jako dělník, který se nemá zač stydět a správně zachází se slovem pravdy.“ (2. TIMOTEOVI 2:15)

1, 2. (a) Proč dělníci potřebují nástroje? (b) Jaké práci se křesťané věnují a jak dávají najevo, že hledají nejprve Království?

ABY mohli dělníci vykonávat svou práci, musí k tomu mít nástroje. To, že mají nějaké nástroje, však nestačí. Dělník potřebuje ten pravý nástroj, a také ho musí správným způsobem používat. Například kdybys stavěl kůlnu a chtěl k sobě přibít dvě prkna, potřeboval bys více než jen kladivo a hřebíky. Musel bys umět zatlouci hřebík do dřeva tak, aby se neohnul. Kdybychom se o to pokoušeli, aniž bychom uměli s kladivem zacházet, bylo by to velmi obtížné, nebo možná dokonce skličující. Zacházíme-li však s nástroji správně, pomůže nám to, abychom své úkoly uspokojujícím způsobem zvládli.

2 Jako křesťané máme určitou práci. Je to práce nanejvýš důležitá. Ježíš Kristus své následovníky nabádal, aby ‚hledali nejprve Království‘. (Matouš 6:33) Jak to můžeme dělat? Jedním způsobem je být horliví v díle kázání o Království a činění učedníků. Dalším ze způsobů je pevně založit svou službu na Božím slovu. Třetím způsobem je dobré chování. (Matouš 24:14; 28:19, 20; Skutky 8:25; 1. Petra 2:12) Abychom byli při plnění tohoto pracovního úkolu, který byl křesťanům dán, šťastní, potřebujeme vhodné nástroje a také s nimi musíme umět správně zacházet. Apoštol Pavel jakožto křesťanský dělník dal v tomto ohledu znamenitý příklad. Své spoluvěřící povzbuzoval, aby ho napodobovali. (1. Korinťanům 11:1; 15:10) Co se tedy od Pavla, našeho spolupracovníka, můžeme naučit?

Pavel — horlivý hlasatel Království

3. Proč můžeme říci, že apoštol Pavel byl ve své práci pro Království horlivý?

3 Jakým byl Pavel dělníkem? Nepochybně horlivým. Pavel šířil dobrou zprávu v rozlehlé oblasti Středozemního moře a vynakládal při tom všechny své síly. Když tento neúnavný  apoštol vysvětloval, proč tak nadšeně hlásá Království, řekl: „Jestliže oznamuji dobrou zprávu, nemám žádný důvod k chloubě, neboť je na mne vložena nutnost. Skutečně, běda mi, kdybych neoznamoval dobrou zprávu!“ (1. Korinťanům 9:16) Šlo Pavlovi pouze o to, aby zachránil svůj vlastní život? Ne. Pavel nebyl sobecký, ale naopak si přál, aby z dobré zprávy měli užitek i druzí lidé. Napsal: „Všechno činím kvůli dobré zprávě, abych se na ní stal podílníkem s jinými.“ (1. Korinťanům 9:23)

4. Kterého nástroje si křesťanští dělníci nejvíce váží?

4 Apoštol Pavel byl jako dělník skromný a uvědomoval si, že nemůže spoléhat jenom na svou osobní zručnost. Stejně jako tesař potřebuje kladivo, Pavel ke vštěpování Boží pravdy do srdce svých posluchačů potřeboval vhodný nástroj. Který nástroj používal především? Bylo to Boží slovo, Svaté Písmo. Podobné je to v našem případě — hlavním nástrojem, který používáme v díle činění učedníků, je pro nás úplná Bible.

5. Chceme-li, aby naše služba byla účinná, co musíme dělat kromě toho, že citujeme texty?

5 Pavel věděl, že správně zacházet s Božím slovem znamená víc než jenom z něho citovat. Pavel druhé „přesvědčoval“. (Skutky 28:23) Jakým způsobem? Úspěšně používal Boží psané slovo, takže mnoho lidí přijalo biblickou pravdu. Pavel s lidmi rozmlouval. V synagoze v Efezu tři měsíce „přednášel a přesvědčivě hovořil o Božím království“. ‚Někteří se sice zatvrzovali a nevěřili‘, ale jiní naslouchali. Výsledkem Pavlovy služby v Efezu bylo to, že „Jehovovo slovo . . . mocně rostlo a získávalo převahu“. (Skutky 19:8, 9, 20)

6, 7. Jak Pavel oslavoval svou službu a jak můžeme dělat totéž?

6 Pavel jakožto horlivý zvěstovatel Království ‚oslavoval svou službu‘. (Římanům 11:13) Jak? Nesnažil se prosadit sám sebe a nestyděl se za to, že je veřejně znám jako jeden z Božích spolupracovníků. Na svou službu naopak pohlížel jako na nejvyšší možnou čest. Pavel zacházel s Božím slovem obratně a účinně. Jeho plodná činnost byla inspirací pro druhé. Podněcovala je, aby se snažili plněji dovršit svou službu. I tímto způsobem byla Pavlova služba oslavována.

7 Stejně jako Pavel můžeme oslavovat svou službu tím, že budeme často a účinně používat Boží slovo. V každém odvětví kazatelské služby by naším cílem mělo být, abychom co největšímu počtu lidí přečetli nějakou myšlenku z Písma. Jak to můžeme dělat přesvědčivě? Mějme na paměti tři důležité způsoby: (1) Obracet pozornost k Božímu slovu tak, abychom k němu vzbudili úctu, (2) taktně vysvětlovat a uplatňovat, co je v Bibli napsáno, a (3) přesvědčivě rozmlouvat z Písma.

8. Které nástroje pro kázání Království máme v dnešní době k dispozici a jak je používáte?

8 Novodobí hlasatelé Království mají k dispozici nástroje, které v Pavlově době dostupné nebyly. Jsou to knihy, časopisy, brožury, pozvánky, traktáty, audiokazety a videonahrávky. Počátkem minulého století to byly také karty se svědectvím, gramofony, auta se zvukovou aparaturou a rozhlasové vysílání. Naším nejlepším nástrojem je však samozřejmě Bible, a tento nepostradatelný nástroj musíme používat účinně a správným způsobem.

Naše služba musí být pevně založena na Božím slovu

9, 10. Co se můžeme naučit z Pavlovy rady Timoteovi ohledně používání Božího slova?

9 Jak můžeme Boží slovo účinně používat jako nástroj? Tím, že budeme dbát na slova, která řekl Pavel svému spolupracovníku Timoteovi: „Vynasnaž se, aby ses představil Bohu jako schválený, jako dělník, který se nemá zač stydět a správně zachází se slovem  pravdy.“ (2. Timoteovi 2:15) Co to znamená ‚správně zacházet se slovem pravdy‘?

10 Řecké slovo, které se překládá jako ‚správně zacházet‘, doslova znamená „rovně oddělovat“ nebo „prorazit cestu přímým směrem“. Tento výraz je v Křesťanských řeckých písmech použit pouze na místě, kde Pavel vybízí Timotea ke správnému používání Božího slova. Totéž slovo by bylo možné použít, když chce někdo popsat vyorání přímé brázdy napříč polem. Za brázdu, která by byla křivá, by se zkušený zemědělec jistě styděl. Timoteus měl být ‚dělníkem, který se nemá zač stydět‘, a proto mu Pavel připomněl, že žádná odchylka od pravdivých nauk Božího slova není přípustná. Timoteus neměl dovolit, aby to, čemu učí, bylo ovlivněno jeho osobními názory. Své kázání a vyučování měl zakládat výhradně na Písmu. (2. Timoteovi 4:2–4) Tímto způsobem měli být upřímní lidé vedeni k tomu, aby měli na věci Jehovův názor a nepřebírali světské filozofie. (Kolosanům 2:4, 8) Totéž platí i dnes.

Musíme se dobře chovat

11, 12. Jak je z našeho chování patrné, zda správně zacházíme s Božím slovem?

11 Nestačí jen správně zacházet s Božím slovem tak, že hlásáme pravdy, které jsou v něm obsaženy. Musíme dělat víc. V souladu s Božím slovem se také musíme chovat. „Jsme . . . Boží spolupracovníci“, a jako dělníci tedy nesmíme jednat pokrytecky. (1. Korinťanům 3:9) Boží slovo říká: „Ty však, který vyučuješ jiného, sám sebe nevyučuješ? Ty, který kážeš: ‚Nekraď‘, kradeš? Ty, který říkáš: ‚Necizolož‘, cizoložíš? Ty, který vyjadřuješ ošklivost k modlám, vylupuješ chrámy?“ (Římanům 2:21, 22) Jakožto novodobí Boží dělníci tudíž  zacházíme správně s Božím slovem mimo jiné i tak, že dbáme na tuto vybídku: „Důvěřuj v Jehovu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní porozumění. Všímej si ho na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:5, 6)

12 Jaké výsledky můžeme očekávat, když správně zacházíme s Božím slovem? Uvažujme nyní o tom, jak mocně může Boží psané slovo působit v životě upřímných lidí.

Boží slovo má moc měnit život lidí

13. Jak může na člověka působit to, že uplatňuje Boží slovo?

13 Jestliže lidé přijímají poselství z Božího slova jako autoritu, pak na ně toto poselství působí dynamickým vlivem a pomáhá jim dělat významné změny v životě. Pavel viděl, jak Boží slovo působí, a byl svědkem jeho příznivých účinků na ty, kdo se stali křesťany ve starověké Tesalonice. Proto jim řekl: „Ustavičně [také] děkujeme Bohu, protože když jste obdrželi Boží slovo, které jste slyšeli od nás, nepřijali jste je jako lidské slovo, ale právě jako to, čím po pravdě je, jako Boží slovo, které také působí ve vás věřících.“ (1. Tesaloničanům 2:13) Pro tyto křesťany — stejně jako i pro všechny pravé Kristovy následovníky — slabá lidská logika není ničím ve srovnání s nadřazenou moudrostí Boží. (Izajáš 55:9) Tesaloničané „s radostí svatého ducha přijali slovo v mnohém soužení“ a stali se tak příkladem pro ostatní věřící. (1. Tesaloničanům 1:5–7)

14, 15. Jak mocné je poselství Božího slova a proč?

14 Boží slovo je dynamické, stejně jako je dynamický jeho Zdroj — Jehova. Bible pochází od „živého Boha“, jehož slovem „byla učiněna samotná nebesa“ a jehož slovo ‚má vždy úspěch v tom, k čemu je posláno‘. (Hebrejcům 3:12; Žalm 33:6; Izajáš 55:11) Jeden znalec Bible k tomu poznamenal: „Bůh se od svého Slova nedistancuje. Nezříká se ho, jako kdyby pro něj bylo něčím cizím. . . . [Boží slovo] tedy nikdy není něčím mrtvým, necitlivým vůči tomu, co se s ním děje. Je totiž poutem, které nás spojuje s živým Bohem.“

15 Jak mocné je poselství, které vychází z Božího slova? Jeho moc je nesmírná. Pavel výstižně napsal: „Slovo Boha je živé a vykonává moc a je ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč a proniká až k rozdělení duše a ducha a kloubů a jejich morku a je schopné rozeznávat myšlenky a úmysly srdce.“ (Hebrejcům 4:12)

16. Jak hluboce může Boží slovo člověka změnit?

16 Poselství v Božím psaném slově „je ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč“. Má tudíž tak ohromnou pronikavou moc, že převyšuje jakýkoli lidský přístroj nebo nástroj. Boží slovo prostupuje do našeho nejhlubšího nitra a může nás uvnitř změnit. Může ovlivnit to, jak myslíme a co milujeme. Tak z nás učiní přijatelné, zbožné dělníky. Boží slovo je opravdu mocný nástroj!

17. Vysvětlete, proč má Boží slovo moc přeměňovat život lidí.

17 Boží slovo odhaluje, jací v jádru jsme — ve srovnání s tím, co si o sobě myslíme my sami nebo co dovolíme druhým, aby viděli. (1. Samuelova 16:7) Dokonce i ničemný člověk může někdy své vnitřní já skrývat pod pláštíkem laskavosti nebo nábožnosti. Zlí lidé mají ničemné úmysly, a proto se přetvařují. Pyšní lidé touží, aby je druzí obdivovali, ale nasazují si masku zdánlivé pokory. Boží slovo však obnažuje, co člověk opravdu má v srdci, a může proto pokorné lidi mocně podnítit, aby svlékli starou osobnost a ‚oblékli novou osobnost, jež byla stvořena podle Boží vůle v pravé spravedlnosti a věrné oddanosti‘. (Efezanům 4:22–24) Nauky Božího slova také mohou lidi, kteří mají bázlivé srdce, přeměnit ve statečné Jehovovy svědky a horlivé hlasatele Království. (Jeremjáš 1:6–9)

18, 19. Na základě těchto odstavců nebo vlastní zkušenosti z kazatelské služby ukažte, jak biblická pravda může změnit postoj člověka.

18 Moc, se kterou Boží slovo přeměňuje lidský život k lepšímu, působí na lidi všude na  světě. Například hlasatelé Království z města Phnompenh v Kambodži dvakrát v měsíci kázali v provincii Kompong Čam. Když jedna místní farářka slyšela, jak jiní duchovní mluví proti svědkům Jehovovým, zařídila si věci tak, aby si mohla se svědky promluvit, až příště provincii navštíví. Zasypala je otázkami, které se týkaly oslavy svátků, a pozorně naslouchala, když s ní rozmlouvali na základě Písma. Pak prohlásila: „Teď vím, že to, co o vás říkali moji kolegové faráři, není pravda! Tvrdili, že nepoužíváte Bibli, ale toto dopoledne jste používali jenom Bibli a nic jiného!“

19 Tato žena ve svých rozhovorech se svědky pokračovala a nenechala se odradit výhrůžkami, že bude zbavena úřadu. O těchto biblických rozhovorech se zmínila jedné přítelkyni a ta potom začala se svědky studovat Bibli. Tím, co se dozvídala, byla velmi nadšená. Při bohoslužbách v kostele, kam chodila, jednou dokonce prohlásila: „Studujte Bibli se svědky Jehovovými!“ Krátce nato bývalá farářka a další lidé také začali studovat Bibli se svědky Jehovovými.

20. Jak zkušenost jedné ženy z Ghany dokládá, jakou moc má Boží slovo?

20 Moc, kterou má Boží slovo, je vidět také na případě Pauliny, která žije v Ghaně. Jedna celodobá hlasatelka Království s ní vedla biblické studium pomocí knihy Poznání, které vede k věčnému životu. * Paulina žila v polygamním manželství a viděla, že by měla udělat změny. Její manžel a všichni její příbuzní jí však zuřivě odporovali. Její dědeček, soudce nejvyššího soudu a starší v církvi, se jí pokusil od jejího rozhodnutí odradit tak, že nesprávně uplatnil slova u Matouše 19:4–6. To, co říkal, znělo přesvědčivě. Paulina si ale rychle uvědomila, že se to podobá způsobu, jak Satan překrucoval Písmo, když pokoušel Ježíše. (Matouš 4:5–7) Vzpomněla si na Ježíšův jasný výrok o manželství. Tento výrok v podstatě říká, že Bůh stvořil lidi jako muže a ženu, nikoli jako muže a ženy, a že ti dva, nikoli ti tři, měli být jedním tělem. Za svým rozhodnutím si stála a nakonec se jí podařilo dosáhnout toho, že její polygamní manželství bylo obvyklým způsobem rozvedeno. Záhy se stala šťastnou zvěstovatelkou Království a dala se pokřtít.

Dále zacházejme správně s Božím slovem

21, 22. (a) K čemu chceme být odhodláni jakožto hlasatelé Království? (b) Čím se budeme zabývat v následujícím článku?

21 Boží psané slovo je skutečně mocným nástrojem. Používejme je, když pomáháme druhým, aby dělali změny v životě, a tak se přiblížili k Jehovovi. (Jakub 4:8) Zruční dělníci používají k dosažení dobrých výsledků nástroje. Jednejme tedy podobně. Jakožto hlasatelé Království buďme odhodláni při své práci, kterou nám dal Bůh, s opravdovým úsilím a obratně používat Boží slovo, Bibli.

22 Jak můžeme v našem díle, při němž činíme učedníky, používat Písmo účinněji? Jedním způsobem je to, že budeme rozvíjet své schopnosti přesvědčivě vyučovat. Věnujte laskavě pozornost následujícímu článku, v němž jsou nastíněny způsoby, jak vyučovat druhé lidi a pomáhat jim, aby přijali poselství o Království.

[Poznámka pod čarou]

^ 20. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

Umíte to vysvětlit?

• Jaké nástroje mají hlasatelé Království k dispozici?

• V jakých ohledech nám dal Pavel příklad, pokud jde o práci pro zájmy Království?

• Co všechno znamená zacházet s Božím slovem správně?

• Jak mocným nástrojem je Jehovovo psané slovo?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 10]

Některé nástroje, jež křesťané používají v díle oznamování Království