Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžeme činit správná rozhodnutí?

Jak můžeme činit správná rozhodnutí?

 Jak můžeme činit správná rozhodnutí?

„MOUDRÝ bude naslouchat a přijme více poučení,“ řekl Šalomoun, král starověkého Izraele. Většina z nás se již někdy rozhodla nemoudře jen proto, že jsme nedbali na rady druhých. (Přísloví 1:5)

Tato Šalomounova slova byla později zaznamenána v Bibli, stejně jako i některá jiná z ‚tří tisíc přísloví‘, která tento král složil. (1. Královská 4:32) Můžeme mít nějaký prospěch z toho, že jeho moudré výroky známe a že se jimi řídíme? Ano, pomáhají nám k tomu, ‚abychom poznali moudrost a kázeň, rozlišili řeči porozumění, abychom přijali ukázňování, které dává pochopení, spravedlnost a soud a přímost‘. (Přísloví 1:2, 3) Rozeberme si pět biblických rad, které nám mohou pomoci, abychom se rozhodovali moudře.

Mějme na zřeteli dlouhodobé důsledky

Některá rozhodnutí budou mít závažné důsledky. Pokuste se je proto předem zjistit. Dejte pozor, abyste kvůli nějakým lákavým bezprostředním výhodám nepřehlédli případné nežádoucí dlouhodobé následky. „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest,“ varuje kniha Přísloví 22:3.

Mohlo by být prospěšné napsat si seznam bezprostředních a dlouhodobých důsledků. Jestliže uvažujeme o určitém zaměstnání, bezprostředním důsledkem může být dobrý plat a zajímavá práce. Mohlo by se však stát, že z dlouhodobého hlediska by tato práce neměla žádnou budoucnost? Mohlo by snad být nakonec nutné se přestěhovat pryč od svých přátel nebo od rodiny? Je možné, že byste pak pracovali v nezdravém prostředí nebo že by práce byla nezajímavá, takže byste z toho byli velmi nešťastní? Zvažte všechna pro a proti a pak se rozhodněte, co je pro vás nejdůležitější.

Vyhraďme si dost času

Ukvapená rozhodnutí se často mohou prokázat jako nemoudrá. Přísloví 21:5 varují: „Plány pilného jistě vedou k výhodě, ale každý, kdo je ukvapený, jde jistě vstříc nouzi.“ Například zamilovaní mladí lidé by neměli spěchat s rozhodnutím stvrdit svůj vztah manželstvím. Jinak se možná přesvědčí, že měl pravdu anglický dramatik William Congreve, který žil na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století. Ten řekl, že kdo má s manželstvím naspěch, bude pak „mít čas litovat“.

 Vyhradit si dost času ovšem neznamená otálet. Některá rozhodnutí jsou tak důležitá, že je moudré učinit je podle možností co nejdříve. Zbytečné průtahy mohou přijít draho nás samotné nebo někoho jiného. Odložit nějaké rozhodnutí může být rozhodnutím samo o sobě — a možná rozhodnutím nemoudrým.

Hledejme rady

Žádné dvě situace nejsou úplně shodné, a proto se dva lidé nebudou v podobných záležitostech vždy rozhodovat stejně. Přesto je užitečné vyslechnout si, jak se druzí rozhodli v podobných otázkách, jaké řešíme my. Zeptejte se jich, jak se jim jejich rozhodnutí jeví dnes. Když si například vybíráte zaměstnání, požádejte druhé, kteří již takové zaměstnání mají, aby vám řekli o jeho kladech i záporech. Jaké vidí výhody, nevýhody a případná rizika svého rozhodnutí?

„Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány, ale v množství rádců je uskutečnění,“ upozorňují nás Přísloví 15:22. Jestliže se ovšem ptáme na radu a učíme se ze zkušenosti druhých lidí, měli bychom si při tom plně uvědomovat, že konečné rozhodnutí musíme udělat my sami a že za něj také sami poneseme odpovědnost. (Galaťanům 6:4, 5)

Řiďme se školeným svědomím

Svědomí nám může pomáhat, abychom se rozhodovali v souladu se základními zásadami, jimiž se chceme v životě řídit. V případě křesťanů to znamená školit své svědomí tak, aby bylo ve shodě s Božími myšlenkami. (Římanům 2:14, 15) Boží slovo nám říká: „Všímej si [Jehovy] na všech svých cestách, a sám napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3:6) Avšak v některých oblastech mohou dva lidé, kteří oba mají školené svědomí, dospět k různým závěrům, a mohou proto učinit odlišná rozhodnutí.

Správně školené svědomí však žádnou takovou toleranci nepřipustí, jestliže jde o jednání, které je v Božím slově přímo odsouzeno. Například muž a žena, jejichž svědomí nebylo školeno biblickými zásadami, spolu začnou žít ještě před uzavřením manželství, aby vyzkoušeli, zda se k sobě hodí. Možná si myslí, že se rozhodli moudře, a domnívají se, že je to uchrání před ukvapeným a nemoudrým sňatkem. Jejich svědomí je možná neodsuzuje. Ale žádný, kdo sdílí Boží názor na sex a na manželství, se pro takovou dočasnou, nemravnou domluvu nerozhodne. (1. Korinťanům 6:18; 7:1, 2; Hebrejcům 13:4)

Jak naše rozhodnutí zapůsobí na druhé

Naše rozhodování často může mít vliv na druhé. Nikdy tedy vědomě nečiňme nemoudré, nebo dokonce hloupé rozhodnutí, které by mohlo ohrozit naše drahocenné vztahy s přáteli a příbuznými a především s Bohem. Přísloví 10:1 o tom říkají: „Moudrý syn je ten, který rozradostňuje svého otce, a hloupý syn je zármutkem své matky.“

Naproti tomu si musíme uvědomit, že někdy bývá nutné se rozhodnout, s kým se budeme přátelit. Ukažme si to na příkladech. Rozhodnete se možná zavrhnout své dřívější náboženské názory, o nichž nyní víte, že odporují Písmu. Nebo se rozhodnete podstatně změnit svou osobnost, protože toužíte přizpůsobit svůj život  Božím požadavkům, které jste nyní přijali. Některým vašim přátelům nebo příbuzným se možná vaše rozhodnutí líbit nebude, ale každé rozhodnutí, které těší Boha, je moudré.

Rozhodněte se moudře v té nejdůležitější věci

Většina lidí o tom sice neví, ale dnes se každý musí rozhodnout v otázce života a smrti. V podobné situaci byli starověcí Izraelité, když v roce 1473 př. n. l. tábořili na hranici Zaslíbené země. Mojžíš jakožto Boží mluvčí jim řekl: „Předložil [jsem ti] život a smrt, požehnání a zlořečení; a vyvolíš si život, abys zůstal naživu ty a tvé potomstvo, tím, že budeš milovat Jehovu, svého Boha, tím, že budeš naslouchat jeho hlasu, a tím, že se ho přidržíš; je totiž tvým životem a délkou tvých dnů, abys bydlel na zemské půdě, o níž přísahal Jehova tvým praotcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.“ (5. Mojžíšova 30:19, 20)

Z biblických proroctví a z biblické chronologie poznáváme, že žijeme v ‚kritických časech, s nimiž je těžké se vyrovnat‘, a že „scéna tohoto světa se mění“. (2. Timoteovi 3:1; 1. Korinťanům 7:31) Předpověděná změna vyvrcholí zničením upadajícího lidského systému věcí, který bude nahrazen Božím spravedlivým novým světem.

Tento nový svět je přede dveřmi. Vstoupíte do něj, a budete pod vládou Božího Království žít věčně na zemi? Nebo budete při zničení Satanova systému odstraněni ze země? (Žalm 37:9–11; Přísloví 2:21, 22) Je na vás, abyste se rozhodli, kterou cestou nyní půjdete, a toto rozhodnutí je opravdu otázkou života a smrti. Byli byste rádi, kdyby vám někdo pomohl rozhodnout se správně a moudře?

Jestliže se chceme rozhodnout pro život, musíme především poznat Boží požadavky. Církve tyto požadavky lidem většinou nesdělovaly přesně. Jejich představitelé často lidi vedli k tomu, aby věřili lžím a dělali věci, které Bůh neschvaluje. Nevysvětlovali, že se každý musí osobně rozhodnout, zda bude Boha uctívat „duchem a pravdou“. (Jan 4:24) Proto jej většina lidí tímto způsobem neuctívá. Ale povšimněme si, že Ježíš řekl: „Kdo není na mé straně, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“ (Matouš 12:30)

Svědkové Jehovovi s radostí pomáhají lidem získat lepší poznání Božího slova. Vedou pravidelné biblické rozhovory s jednotlivci nebo se skupinami, a to na místě a v době, které si tito lidé určí. Ti, kdo chtějí toto opatření využít, se buď mohou spojit se svědky Jehovovými v místě svého bydliště nebo napsat vydavatelům Strážné věže.

Je samozřejmé, že někteří lidé již určité základní znalosti o Božích požadavcích mají. Dokonce jsou možná přesvědčeni, že Bible je pravdivá a spolehlivá. Ale rozhodnutí zasvětit se Bohu mnozí takoví lidé odkládají. Proč? Důvody mohou být různé.

Je možné, že si neuvědomují, jak je to důležité? Ježíš jasně prohlásil: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ (Matouš 7:21) Biblické poznatky samy o sobě nestačí. Vyžadují se činy. Vzorem v tomto směru je první křesťanský sbor. O některých lidech, kteří žili v prvním století, čteme: „Když . . . uvěřili Filipovi, který oznamoval dobrou zprávu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy.“ (Skutky 2:41; 8:12) Jestliže tedy někdo upřímně přijal Boží slovo, jestliže věří tomu, co je v něm řečeno, a uvedl svůj život do souladu s Božími měřítky, co mu brání, aby se zasvětil Bohu a symbolizoval to křtem? (Skutky 8:34–38) Jestliže ovšem takový člověk chce být přijatelný Bohu, je nutné, aby tento krok učinil dobrovolně a s radostným srdcem. (2. Korinťanům 9:7)

Někteří lidé se možná domnívají, že nemají dostatečné poznání, a že proto svůj život Bohu zasvětit nemohou. Ale omezený rozsah  vědomostí má každý, kdo nastoupí nějakou novou životní dráhu. Který odborník bude tvrdit, že na začátku své kariéry znal tolik, kolik zná dnes? K tomu, aby se člověk rozhodl sloužit Bohu, stačí poznání základních biblických nauk a zásad a upřímná touha žít podle nich.

Odkládají snad někteří své rozhodnutí z obavy, že by podle něj nedokázali žít? Určité obavy ze selhání vznikají i v souvislosti s mnoha závazky vůči lidem. Muž, který se rozhodne, že vstoupí do manželství a založí rodinu, si možná není zcela jist, zda na to stačí, ale závazek, který na sebe vezme, ho podněcuje k tomu, aby dělal, co může. Stejně i mladý člověk, který právě získal řidičský průkaz, se možná trochu bojí, aby neměl nějakou dopravní nehodu — zejména když ví, že podle statistik mají mladí řidiči relativně více nehod než řidiči starší. Toto vědomí mu však může být užitečné, protože ho vede k tomu, aby byl při řízení opatrnější. Řešením by rozhodně nebylo to, že by řidičský průkaz vůbec nechtěl.

Rozhodněte se pro život!

Bible ukazuje, že nynější politický, ekonomický a náboženský světový systém a ti, kdo ho podporují, již zanedlouho na zemi nebudou. Ale lidé, kteří se moudře rozhodnou pro život a kteří v souladu s tím jednají, zde zůstanou. Budou jádrem společnosti nového světa, a budou se proto podílet na vytváření ráje, který si Bůh původně přál na zemi mít. Líbilo by se vám účastnit se pod Božím vedením této obšťastňující práce?

Jestliže ano, pak se rozhodněte studovat Bibli. Rozhodněte se, že se budete učit o tom, co Bůh vyžaduje od lidí, kterým projeví své schválení. Rozhodněte se plnit tyto požadavky. A především buďte odhodláni své rozhodnutí beze zbytku uskutečnit. Zkrátka, rozhodněte se pro život!

[Obrázky na straně 4]

Na rozhodování o vážných věcech si vyhraďme dost času

[Obrázek na straně 5]

Hledejme rady, pokud jde o výběr životní dráhy

[Obrázky na straně 7]

Ti, kdo se nyní rozhodnou, že budou sloužit Bohu, se budou podílet na vytváření ráje na zemi