Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Líbila se vám nedávná vydání Strážné věže? Vyzkoušejte si tedy, zda umíte odpovědět na následující otázky:

V jakých ohledech dala Rut znamenitý příklad?

Rut byla příkladná svou láskou k Jehovovi a věrnou oddaností k Noemi a také tím, že projevovala přičinlivost a pokoru. Lidé ji právem považovali za ‚znamenitou ženu‘. (Rut 3:11) (4/15, strany 23–26)

Jak víme, že Jehova pečuje o obyčejné lidi?

Izraelitům, kteří předtím trpěli krutým zacházením v Egyptě, Jehova řekl, aby nezacházeli špatně s lidmi, kteří jsou nějak znevýhodněni. (2. Mojžíšova 22:21–24) Ježíš napodoboval svého Otce — projevoval opravdový zájem o prosté lidi a za apoštoly si vybral muže, kteří byli „nevzdělaní a obyčejní“. (Skutky 4:13; Matouš 9:36) My Boha můžeme napodobovat tím, že se zajímáme o druhé, například o mladé lidi. (4/15, strany 28–31)

Proč si můžeme být jisti, že Jehova si všímá našeho jednání?

Biblické zprávy ukazují, že Jehova si všímá, jak lidé jednají. Povšiml si oběti, kterou přinesl Abel, a všímá si také našich ‚obětí chvály, ovoce rtů‘. (Hebrejcům 13:15) Věděl, že se mu Enoch chce líbit, a že se proto velmi namáhá, aby vedl čistý, mravný život. Bůh si rovněž všímal vdovy z Carefatu, která nebyla Izraelitka. Viděl, že se o to málo, co měla, rozdělila s prorokem Elijášem. Jehova si všímá také našich skutků víry. (1/5, strany 28–31)

Proč můžeme říct, že po Letnicích roku 33 n. l. se Židé, kteří se stávali křesťany, museli osobně zasvětit Bohu?

V roce 1513 př. n. l. byli starověcí Izraelité uvedeni do zasvěceného vztahu k Jehovovi. (2. Mojžíšova 19:3–8) Židé, kteří se pak rodili do tohoto zasvěceného národa, byli pod smlouvou Zákona. Kristovou smrtí roku 33 n. l. však Jehova smlouvu Zákona odstranil. (Kolosanům 2:14) Židé, kteří pak Jehovovi chtěli sloužit správným způsobem, se mu museli zasvětit a být pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. (5/15, strany 30–31)

Patří dnes pálení kadidla k pravému uctívání?

Ve starověkém Izraeli bylo používání kadidla součástí pravého uctívání. (2. Mojžíšova 30:37, 38; 3. Mojžíšova 16:12, 13) Když však Kristovou smrtí skončila platnost smlouvy Zákona, přestalo se i s používáním kadidla. Křesťané se mohou sami rozhodnout, zda kadidlo budou používat pro účely, které nemají nic společného s náboženstvím, ale k pravému uctívání dnes pálení kadidla nepatří. Je také třeba vzít v úvahu pocity druhých, aby nebyli přivedeni ke klopýtnutí. (6/1, strany 28–30)

Jaká nedávno uveřejněná zpráva podnítila mnohé lidi, aby více přemýšleli o tom, že Ježíš skutečně žil na zemi?

Ve sdělovacích prostředcích se věnovala velká pozornost jednomu nálezu z Izraele — schránce na kosti neboli osuáriu. Tato schránka pochází, jak se zdá, z prvního století a je na ní nápis „Jakub, syn Josefův, bratr Ježíšův“. Podle názoru některých lidí je „nejstarším mimobiblickým archeologickým dokladem“ o existenci Ježíše. (6/15, strany 3, 4)

Jak se člověk učí lásce?

Lidé se lásce učí nejdříve díky příkladu a školení od svých rodičů. Jestliže si manželé navzájem projevují lásku a úctu, jejich děti se mohou učit lásce. (Efezanům 5:28; Titovi 2:4) Dokonce i ten, kdo nepochází z milující rodiny, se lásce může naučit, když přijme Jehovovo otcovské vedení, získá pomoc v podobě svatého ducha a využije podporu od vřelého křesťanského společenství bratrů. (7/1, strany 4–7)

Kdo byl Eusebius a co se můžeme naučit z jeho života?

Eusebius byl historik, který v roce 324 n. l. dokončil desetisvazkové dílo Církevní dějiny. Sice věřil, že Otec existoval dříve než Syn, ale na nikajském koncilu přijal jiný názor. Je zřejmé, že nedbal na Ježíšův požadavek, že Ježíšovi učedníci nemají být „částí světa“. (Jan 17:16) (7/15, strany 29–31)

Změnil Jehova svůj názor na polygamii?

Ne, Jehova svůj názor na polygamii nezměnil. (Malachiáš 3:6) Podle Božího uspořádání se první člověk měl ‚přidržet své manželky‘ a stát se s ní jedním tělem. (1. Mojžíšova 2:24) Ježíš řekl, že ten, kdo se rozvádí z jiného důvodu, než je smilstvo, a znovu vstupuje do manželství, se stává cizoložníkem. (Matouš 19:4–6, 9) Jehova polygamii toleroval pouze do doby, kdy byl založen křesťanský sbor. (8/1, strana 28)