Přejít k článku

Přejít na obsah

Chudoba — Trvalé řešení lze najít

Chudoba — Trvalé řešení lze najít

 Chudoba — Trvalé řešení lze najít

ZPRÁVY o chudobě jsou sice nepříznivé a přicházejí z celého světa, ale někteří lidé přesto optimisticky věří, že v této věci lze podniknout konkrétní kroky. Například podle titulku v listu Manila Bulletin je Asijská rozvojová banka přesvědčena, že „v Asii může být chudoba vymýcena během 25 let“. Podle doporučení této banky má nástrojem k odstranění hluboké bídy být ekonomický růst.

Jiné organizace a vlády sestavily dlouhé seznamy návrhů a plánů, které by mohly pomoci k vyřešení tohoto problému. K navrhovaným řešením patří: zavedení programů sociálního pojištění, zvýšení úrovně vzdělání, zrušení dluhů, které mají rozvojové země vůči zemím průmyslovým, odstranění embarga, aby státy s velkým počtem chudých lidí mohly snadněji prodávat své výrobky, a zajišťování sociálního bydlení pro chudé.

V roce 2000 určilo Valné shromáždění OSN cíle, jichž má být dosaženo do roku 2015. K nim patří odstranění krajní chudoby a hladu a v některých zemích také odstranění křiklavých rozdílů v příjmech obyvatel. Tyto cíle sice mohou vypadat vznešeně, ale mnozí lidé pochybují, že jich v dnešním nejednotném světě lze dosáhnout.

Praktické kroky, jak se vyrovnat s chudobou

Jestliže naděje na to, že by v celosvětovém měřítku došlo ke skutečnému pokroku, je  mizivá, kam se člověk může obrátit o pomoc? Jak bylo uvedeno dříve, existuje jeden zdroj praktické moudrosti, který lidem může pomoci již dnes. Co to je? Je to Boží slovo, Bible.

Čím se Bible liší od všech ostatních zdrojů informací? Pochází od nejvyšší autority, od našeho Stvořitele. Na stránkách Bible nacházíme drahocennou moudrost — praktické zásady, které mohou uplatňovat všichni lidé všude a v každé době. Chudým lidem může uplatňování těchto zásad pomoci k tomu, aby vedli spokojenější život již dnes. Podívejme se na několik příkladů.

Mějte správný názor na peníze. Bible říká: „Moudrost je pro ochranu, stejně jako peníze jsou pro ochranu, ale výhoda poznání je, že moudrost zachová naživu ty, kdo ji vlastní.“ (Kazatel 7:12) Co to znamená? Peníze nejsou všechno. Je pravda, že poskytují určitou míru bezpečí. Často si za ně můžeme koupit to, co potřebujeme. Ale má to své meze. Existují věci, které mají takovou cenu, že se za peníze koupit nedají. Jestliže si to uvědomíme, pomůže nám to dívat se na hmotné věci vyrovnaně. Tak se vyhneme zklamání, jaké prožívají lidé, kteří se soustřeďují jen na hromadění peněz. Život si za peníze koupit nemůžeme. Naproti tomu moudré jednání nejenže chrání náš život dnes, ale může nám otevřít příležitost žít věčně.

Nežijte nad své poměry. Naše přání nemusí vždy odpovídat našim potřebám. Starat se musíme především o své potřeby. Snadno můžeme sami sebe přesvědčit, že něco potřebujeme, i když to ve skutečnosti nepotřebujeme a je to pouze naše přání. Moudrý člověk si nejdříve ze svého výdělku vyhradí peníze na to, co potřebuje bezprostředně — na jídlo, oblečení, bydlení a podobné věci. Až potom snad utratí peníze za něco navíc. Nejdříve však musí zjistit, zda mu na to jeho zbývající prostředky stačí. Ježíš v jednom ze svých podobenství doporučil, aby si člověk ‚nejprve sedl a spočítal náklady, aby viděl, zda má dost‘. (Lukáš 14:28)

Na Filipínách žije Eufrosina, která se sama stará o tři děti. Manžel ji před několika lety opustil, a ona proto musí vydělávat na živobytí a přísně dodržovat rodinný rozpočet, což není nijak lehké. Přitom své děti učí rozeznávat, jaké pořadí výdajů rozpočet umožňuje. Může se stát, že děti uvidí nějakou věc, kterou by chtěly. Eufrosina jim neřekne, že na to nemá, ale podnítí je k přemýšlení. Řekne jim: „Jestli chcete, můžete to mít. Ale budete se muset rozhodnout. Peníze máme jenom na jednu věc. Buď koupíme to, co se vám líbí, anebo koupíme trochu masa nebo zeleniny, abychom měli tento týden něco k rýži. Tak, co byste chtěli? Rozhodněte se.“ Děti obvykle hned pochopí, oč jde, a souhlasí s tím, že mít něco k jídlu bude lepší než něco jiného.

Buďte spokojení. Další biblická zásada zní: „Máme-li . . . obživu a čím se přikrýt, budeme s tím spokojeni.“ (1. Timoteovi 6:8) Peníze samy o sobě ke štěstí nevedou. Mnozí bohatí lidé jsou nešťastní, zatímco mnozí chudí lidé jsou velmi šťastní. Zjistili totiž, že ke spokojenosti stačí jen jednoduché věci potřebné k životu. Ježíš mluvil o tom, že je důležité mít ‚prosté oko‘, tedy zaměřovat se na důležitější věci. (Matouš 6:22) To pomáhá ke spokojenosti. Mnozí chudí lidé se cítí spokojeni, protože si vypěstovali dobrý vztah k Bohu  a protože jsou šťastní ve svém rodinném životě. Tyto věci nelze za peníze koupit.

To je pouze několik příkladů praktických biblických rad, jež mohou pomoci chudým lidem, aby se dokázali vyrovnat se svou situací. Podobných rad je mnohem více. Například: vyvarujte se takových nešvarů, jako je kouření a hazardní hraní, při nichž se mrhá hmotnými prostředky; snažte se rozpoznat, co je v životě důležitější, především duchovní cíle; v místech, kde je těžké najít zaměstnání, se pokuste nabízet služby nebo odbornou práci, kterou lidé potřebují. (Přísloví 22:29; 23:21; Filipanům 1:9–11) Bible doporučuje, abychom takovou „praktickou moudrost a schopnost přemýšlet“ uplatňovali. Říká: „Prokážou se být životem pro tvou duši.“ (Přísloví 3:21, 22)

Jestliže lidé, kteří zápasí s chudobou, uplatní biblické rady, může jim to jejich situaci do jisté míry usnadnit, ale otázky ohledně budoucnosti přesto zůstávají otevřené. Jsou chudí lidé odsouzeni k tomu, aby byli ve spárech bídy navždy? Vyrovnají se někdy rozdíly mezi velmi bohatými a velmi chudými? Prozkoumejme jedno řešení, o kterém mnozí nevědí.

Bible poskytuje důvod pro naději

Mnozí lidé připouštějí, že Bible je dobrá kniha. Často však nevědí, že poskytuje informace, podle nichž má brzy dojít k velkým změnám.

Bůh má v úmyslu podniknout kroky k tomu, aby vyřešil problémy lidstva — a to se týká i chudoby. Ukázalo se, že lidské vlády buď nejsou schopny takové problémy řešit nebo je řešit nechtějí, a proto má Bůh v úmyslu tyto vlády nahradit. Jak k tomu dojde? U Daniela 2:44 Bible důrazně říká: „Nebeský Bůh [zřídí] království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy.“

Až budou odstraněna tato „království“ neboli vlády, bude Boží ustanovený Panovník jednat. Tímto Panovníkem není člověk, ale je jím — podobně jako sám Bůh — mocná nebeská bytost. Tento Panovník je schopen učinit radikální změny, jichž je třeba k tomu, aby byly dnešní nerovnosti odstraněny. Bůh pro tuto úlohu vybral svého vlastního Syna. (Skutky 17:31) Žalm 72:12–14 popisuje, co tento Panovník udělá. Čteme tam: „Osvobodí chudého, volajícího o pomoc, také ztrápeného a každého, kdo nemá pomocníka. Bude litovat poníženého a chudého a duše chudých zachrání. Z útlaku a z násilí vyplatí jejich duši, a jejich krev bude v jeho očích drahocenná.“ To je opravdu nádherná vyhlídka! Konečně přijde úleva! Boží ustanovený Panovník bude jednat ve prospěch chudých a ponížených lidí.

Problémy související s chudobou — a je jich mnoho — budou v té době vyřešeny.  16. verši Žalmu 72 čteme: „Na zemi bude spousta obilí; na vrcholku hor bude nadbytek.“ Už nikdy nedojde k hladomoru ani k nedostatku potravin způsobenému špatnou finanční situací nebo nesprávným hospodařením.

Budou vyřešeny i jiné problémy. Dnes například velké procento lidí nemá svůj vlastní příbytek. Bůh však slibuje: „Jistě budou stavět domy a obývat je; a jistě budou sázet vinice a jíst jejich ovoce. Nebudou stavět, a někdo jiný obývat; nebudou sázet, a někdo jiný jíst. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu; a moji vyvolení budou plně užívat díla svých vlastních rukou.“ (Izajáš 65:21, 22) Každý bude mít svůj domov a bude se radovat ze své práce. Bůh tedy slibuje, že problém chudoby vyřeší úplně a natrvalo. Propastné rozdíly mezi bohatými a chudými budou odstraněny a nikdy se již nestane, že by lidé museli těžce zápasit o holou existenci.

Když lidé slyší tyto biblické sliby, mohou mít v první chvíli dojem, že nejsou realistické. Jestliže však Bibli zkoumáme podrobněji, zjišťujeme, že v minulosti se všechny Boží sliby splnily. (Izajáš 55:11) Nejde tedy o to, zda se biblická proroctví splní. Ale zcela konkrétní otázka zní: Co máte dělat, aby vám splnění těchto proroctví prospělo?

Budete tam?

Tato vláda je Boží, a proto musíme být takovými lidmi, kterým Bůh dovolí pod tímto panstvím žít. Neponechává nás v nevědomosti a o svých požadavcích nás informuje. Směrnice jsou obsaženy v Bibli.

Ustanovený Panovník, Boží Syn, je spravedlivý. (Izajáš 11:3–5) Od lidí, kteří budou schváleni, aby žili pod touto vládou, se tedy očekává, že budou rovněž spravedliví. V Příslovích 2:21, 22 čteme: „Přímí, ti budou přebývat na zemi, a bezúhonní, ti na ní zbudou. Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti; a pokud jde o zrádné, ti z ní budou vytrženi.“

Je možné nějak zjistit, jak splňovat tyto požadavky? Jistě. Jestliže budete studovat Bibli a uplatňovat její pokyny, můžete mít i vy naději na tuto nádhernou budoucnost. (Jan 17:3) Svědkové Jehovovi vám při tomto studiu rádi pomohou. Doporučujeme vám, abyste této příležitosti využili. Máte totiž možnost být zahrnuti mezi lidi, kteří už nikdy nebudou zakoušet nouzi ani bezpráví.

[Obrázek na straně 5]

Eufrosina: „Přísný rozpočet nám pomáhá, abychom jako rodina měli, co potřebujeme“

[Obrázky na straně 6]

Dobrý vztah k Bohu a šťastný rodinný život se nedají koupit za peníze