Přejít k článku

Přejít na obsah

Zastavte se a vizte Jehovovu záchranu!

Zastavte se a vizte Jehovovu záchranu!

 Zastavte se a vizte Jehovovu záchranu!

„Zaujměte své postavení, zastavte se a vizte Jehovovu záchranu ve váš prospěch.“ (2. PARALIPOMENON 20:17)

1, 2. Proč je blížící se útok ‚Goga ze země Magog‘ závažnější než hrozba mezinárodního terorismu?

TERORISMUS je podle vyjádření některých lidí útokem na světovou komunitu, a dokonce na samotnou civilizaci. Takovou hrozbu je pochopitelně nutné brát vážně. Je ale paradoxní, že se chystá mnohem závažnější útok, kterému světová komunita nevěnuje prakticky žádnou pozornost. O co se jedná?

2 Jedná se o útok ‚Goga ze země Magog‘, popsaný v Bibli ve 38. kapitole knihy Ezekiel. Je snad přehnané tvrdit, že tento útok je závažnější než hrozba mezinárodního terorismu? Ani v nejmenším, protože Gogův útok je namířen výš než na lidské vlády. Jeho terčem je nebeská vláda samotného Boha! Ten však není jako lidé, kteří se útokům na svůj systém mohou bránit jen s omezeným úspěchem. Přestože Gogův útok bude mnohem zlomyslnější, Stvořitel je schopen si s ním v plné míře poradit.

 Útok na Boží vládu

3. K čemu jsou vládci světa vyzýváni od roku 1914 a jak na to až doposud reagovali?

3 Konflikt mezi Božím vládnoucím Králem a Satanovým ničemným systémem trvá již od roku 1914, kdy bylo v nebesích ustanoveno Boží Království. Lidští vládci tehdy byli upozorněni, že se Božímu vyvolenému Vládci mají podřídit. Oni to však odmítli, což bylo předpověděno těmito slovy: „Králové země se staví a vysocí úředníci se shlukli jako jeden proti Jehovovi a proti jeho pomazanému a říkají: ‚Roztrhněme jejich pouta a zavrhněme od sebe jejich šňůry!‘“ (Žalm 2:1–3) Tento odpor vůči vládě Království dosáhne jasně patrného vyvrcholení, až zaútočí Gog z Magogu.

4, 5. Jak mohou lidé bojovat s Boží neviditelnou nebeskou vládou?

4 Jak ale mohou lidé bojovat proti neviditelné nebeské vládě? Bible odhaluje, že tuto vládu tvoří „Beránek“ Ježíš Kristus a s ním „těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kdo byli koupeni ze země“. (Zjevení 14:1, 3; Jan 1:29) Tato nová vláda je nebeská, a proto je označována jako „nová nebesa“. Je tedy logické, že její pozemští poddaní jsou nazýváni „nová země“. (Izajáš 65:17; 2. Petra 3:13) Většina ze 144 000 Kristových spoluvládců už ve věrnosti ukončila svou pozemskou dráhu. Prokázali tedy, že jsou hodni toho, aby v nebi převzali nové úkoly související se službou.

5 Malý ostatek ze 144 000 je však dosud na zemi. Z více než 15 000 000 těch, kdo se v roce  2002 účastnili oslavy Pánovy večeře, jen 8 760 osob vyjádřilo svou naději, že byli vyvoleni pro tuto službu v nebi. Každý, kdo se opováží napadnout ostatek budoucích členů vlády Království, útočí ve skutečnosti na Boží Království. (Zjevení 12:17)

Král dokončuje své vítězství

6. Jak Jehova a Kristus pohlížejí na odpor namířený proti Božím ctitelům?

6 Bylo předpověděno, jak Jehova bude reagovat na odpor vůči svému nastolenému Království. Čteme o tom: „Právě Ten, který sedí v nebesích, se bude smát; samotnému Jehovovi budou k posměchu. Tehdy k nim bude mluvit ve svém hněvu, ve své žhavé nelibosti je rozruší a řekne: ‚Já, ano já jsem nastolil svého krále na Sionu, své svaté hoře.‘“ (Žalm 2:4–6) Nastal čas, aby Kristus pod Jehovovým vedením „dokončil své vítězství“. (Zjevení 6:2) Jak Jehova pohlíží na odpor, který je v době závěrečného vítězného tažení namířen proti jeho ctitelům? Dívá se na něj tak, jako by byl namířen přímo proti němu a proti jeho vládnoucímu Králi. Jehova říká: „Ten, kdo se dotýká vás, dotýká se mé oční bulvy.“ (Zecharjáš 2:8) A Ježíš rozhodně prohlásil, že to, co je nebo není učiněno jeho pomazaným bratrům, vnímá tak, jako by to lidé udělali nebo neudělali jemu samotnému. (Matouš 25:40, 45)

7. Z jakého důvodu je Gogův vztek zaměřen na „velký zástup“ popsaný ve Zjevení 7:9?

7 Gogův vztek ovšem pocítí také ti, kdo pomazaný ostatek aktivně podporují. Tito lidé, kteří mají vyhlídku patřit do Boží ‚nové země‘, tvoří „velký zástup“ povolaný „ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“. (Zjevení 7:9) Je o nich řečeno, že ‚stojí před trůnem a před Beránkem, oblečení v bílá roucha‘. Mají tedy schválené postavení před Bohem a Kristem Ježíšem. Drží ‚v rukou palmové ratolesti‘ a provolávají slávu Jehovovi jakožto právoplatnému Svrchovanému Panovníkovi vesmíru, jehož panství je představováno vládou dosazeného Krále, ‚Božího Beránka‘ Ježíše Krista. (Jan 1:29, 36)

8. Jak na Gogův útok zareaguje Kristus a k čemu to povede?

8 Bohem dosazený Král zareaguje na Gogův útok tak, že zasáhne a povede armagedonskou válku. (Zjevení 16:14, 16) Ti, kdo odmítli uznat Jehovovu svrchovanost, budou zničeni. Ti, kdo do té doby trpěli soužení pro svou věrnost Božímu Království, zažijí naopak úlevu — trvalé osvobození. Apoštol Pavel o tom napsal: „To je důkaz Božího spravedlivého soudu a vede k tomu, že jste uznáni za hodné Božího království, pro které vskutku trpíte. Přitom se bere v úvahu, že je od Boha spravedlivé, aby oplatil soužením těm, kdo vám působí soužení, ale vám, kdo trpíte soužení,  úlevou spolu s námi při zjevení Pána Ježíše z nebe s jeho mocnými anděly v planoucím ohni, až uvede pomstu na ty, kdo neznají Boha, a na ty, kdo neposlouchají dobrou zprávu o našem Pánu Ježíši.“ (2. Tesaloničanům 1:5–8)

9, 10. (a) Jak dal Jehova Judě vítězství nad strašlivým nepřítelem? (b) Co dnes musí křesťané nadále dělat?

9 Během nadcházejícího velkého soužení, které vyvrcholí v Armagedonu, bude Kristus válčit proti všemu zlu. Jeho následovníci však nebudou muset bojovat, stejně jako nemuseli před tisíciletími bojovat obyvatelé dvoukmenného judského království. Bitva patřila Jehovovi a byl to on, kdo dal vítězství. Zpráva říká: „Jehova postavil muže do zálohy proti synům Ammona, Moaba a hornatého kraje Seiru, kteří vcházeli do Judy, a tloukli jeden druhého. A synové Ammona a Moaba přistoupili k tomu, aby se postavili proti obyvatelům hornatého kraje Seiru, aby je zasvětili zničení a vyhladili je; a jakmile skoncovali s obyvateli Seiru, pomohli si navzájem ke svému vlastnímu zničení. Ale pokud jde o Judu, ten přišel ke strážní věži pustiny. Když obrátili obličej k tomu zástupu, hle, tady byli, jejich mrtvoly padlé na zemi, aniž někdo unikl.“ (2. Paralipomenon 20:22–24)

10 Bylo to přesně tak, jak Jehova předpověděl: „Nebudete muset bojovat.“ (2. Paralipomenon 20:17) To je vzor, kterým se budou řídit křesťané, až Ježíš Kristus přitáhne, „aby dokončil své vítězství“. Než ten čas přijde, budou křesťané nadále bojovat proti zlu, ne však doslovnými zbraněmi, ale duchovními. Tímto způsobem ‚neustále přemáhají zlo dobrem‘. (Římanům 6:13; 12:17–21; 13:12; 2. Korinťanům 10:3–5)

Kdo povede Gogův útok?

11. (a) Jaké složky Gog použije, aby provedly jeho útok? (b) Co znamená být duchovně ostražitý?

11 Gog z Magogu představuje Satana Ďábla v jeho poníženém postavení po roce 1914. Jakožto duchovní tvor nemůže svůj útok provést přímo, ale k vykonání svých skutků použije složky lidské společnosti. Kdo to bude? Bible k tomu neuvádí podrobnosti. Obsahuje však určité náznaky, které nám to pomohou zjistit. Stále jasnější představu budeme postupně získávat pozorováním toho, jak se vývojem světových událostí splňují biblická proroctví. Jehovovi ctitelé se vyhýbají  spekulacím, ale zůstávají duchovně ostražití. Pozorně si všímají politického a náboženského dění, které zapadá do rámce splňování biblických proroctví.

12, 13. Co o závěrečném útoku na Boží ctitele předpověděl prorok Daniel?

12 Více informací o závěrečném útoku na Boží ctitele zjevuje prorok Daniel. Píše: „[Král severu] jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé zasvětil zničení. A nasází své palácové stany mezi velikým mořem a svatou horou Okrasy.“ (Daniel 11:44, 45)

13 „Velikým mořem“ bylo v biblických dobách Velké neboli Středozemní moře. „Svatou horou“ byl Sion, o němž Jehova řekl: „Já, ano já jsem nastolil svého krále na Sionu, své svaté hoře.“ (Žalm 2:6; Jozue 1:4) V duchovním smyslu tedy země „mezi velikým mořem a svatou horou“ představuje vzkvétající duchovní území pomazaných křesťanů. Vyšli z moře lidstva odcizeného Bohu a těší se na to, že budou s Kristem Ježíšem vládnout v nebeském Království. Proti Božím pomazaným služebníkům a jejich věrným společníkům z velkého zástupu se tedy obrátí král severu, až podnikne svůj zlomyslný útok předpověděný v Danielově proroctví. (Izajáš 57:20; Hebrejcům 12:22; Zjevení 14:1)

Jak budou Boží služebníci reagovat?

14. Které tři věci udělají Boží ctitelé, až budou vystaveni útoku?

14 Jaké jednání se od Božích služebníků bude očekávat, až dojde k útoku proti nim? Znovu si připomeňme, že vzorem je pro ně reakce Božího předobrazného národa v době Jehošafata. Povšimněme si, že obyvatelé Judy měli udělat tři věci: (1) Zaujměte své postavení, (2) zastavte se a (3) vizte Jehovovu záchranu. Jak budou v souladu s těmito slovy jednat Boží dnešní služebníci? (2. Paralipomenon 20:17)

15. Co pro Jehovovy ctitele znamená zaujmout své postavení?

15 Zaujměte své postavení: Boží služebníci budou stále neochvějně zaujímat své postavení, které mají jakožto aktivní zastánci Božího Království. Nesleví ze svého postoje křesťanské neutrality. Ve své věrné službě Jehovovi budou ‚stálí a nepohnutelní‘ a budou Jehovu nadále veřejně chválit za jeho milující laskavost. (1. Korinťanům 15:58; Žalm 118:28, 29) Ani dnes, ani v budoucnu pod žádným nátlakem neustoupí z tohoto postavení, v němž mají Boží schválení.

16. V jakém smyslu se Jehovovi služebníci zastaví?

16 Zastavte se: Jehovovi služebníci budou klidně stát v tom smyslu, že se nebudou snažit o to, aby sami sebe zachránili, ale vloží bezmeznou důvěru v Jehovu. On je jediný, kdo své služebníky může zachránit z chaotické situace ve světě, a slíbil, že to udělá. (Izajáš 43:10, 11; 54:15; Nářky 3:26) Naše důvěra v Jehovu se projeví také tím, že budeme důvěřovat novodobému viditelnému sdělovacímu prostředku, který Bůh již po desetiletí zjevně používá pro vykonání svého záměru. Více než kdy dříve budou praví křesťané muset důvěřovat svým spoluvěřícím, kteří od Jehovy a jeho vládnoucího Krále dostali autoritu poskytovat vedení. Tito věrní muži budou Božímu lidu dávat pokyny. Přehlížení jejich pokynů by mohlo mít katastrofální  následky. (Matouš 24:45–47; Hebrejcům 13:7, 17)

17. Proč Boží věrní služebníci uvidí Jehovovu záchranu?

17 Vizte Jehovovu záchranu: Záchrana bude odměnou pro všechny, kdo zachovávají své postavení jako ryzí křesťané a důvěřují ve vysvobození od Jehovy. Až do poslední chvíle — a v maximální možné míře — budou oznamovat příchod dne Jehovova soudu. Celé stvoření se musí dozvědět, že Jehova je pravý Bůh a že má na zemi své věrné služebníky. Už nikdy nebude důvod pro to, aby se opakoval dlouhotrvající spor o právoplatnost Jehovovy svrchovanosti. (Ezekiel 33:33; 36:23)

18, 19. (a) Proč vítězná píseň zaznamenaná ve 2. Mojžíšově, 15. kapitole vyjadřuje pocity těch, kdo přežijí Gogův útok? (b) Co mají Boží ctitelé dělat nyní?

18 S obnovenými silami vstoupí Boží ctitelé do nového světa, a stejně jako starověcí Izraelité po vysvobození u Rudého moře, i oni budou se zápalem zpívat vítěznou píseň. Každý sám i všichni společně budou s neskonalou vděčností za Jehovovu ochranu opakovat slova, která zazněla před dávnými lety: „Chci zpívat Jehovovi, neboť se stal vysoce vyvýšeným. . . . Jehova je mužný válečník. Jehova je jeho jméno. . . . Tvá pravice, Jehovo, může roztříštit nepřítele. A v hojnosti své nadřazenosti můžeš shodit ty, kdo proti tobě povstávají; vysíláš svůj hořící hněv, sžírá je jako strniště. . . . Ve své milující laskavosti jsi vedl lid, který jsi získal zpět; ve své síle je jistě dovedeš k svému svatému místu pobývání. . . . Přivedeš je a zasadíš je na hoře svého dědictví, na stanoveném místě, které sis přichystal k obývání, Jehovo, ve svatyni, Jehovo, kterou založily tvé ruce. Jehova bude kralovat na neurčitý čas, dokonce navždy.“ (2. Mojžíšova 15:1–19)

19 Vyhlídka na věčný život je dnes zářivější než kdy dříve. Boží služebníci tedy mají tu nejlepší příležitost dát najevo svou oddanost Jehovovi a upevnit své odhodlání, že mu budou sloužit jako svému věčnému Králi! (1. Paralipomenon 29:11–13)

Umíte to vysvětlit?

• Proč bude Gogův útok namířen proti pomazaným křesťanům a jiným ovcím?

• Jak Boží ctitelé zaujmou své postavení?

• Co znamená zastavit se?

• Jak Boží ctitelé uvidí Jehovovu záchranu?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 18]

Jehova dal Jehošafatovi a jeho lidu vítězství, aniž museli bojovat

[Obrázek na straně 20]

Pomazaní a jiné ovce společně podporují Jehovovu svrchovanost

[Obrázek na straně 22]

Boží ctitelé budou podobně jako starověcí Izraelité brzy zpívat vítěznou píseň