Přejít k článku

Přejít na obsah

„Nebojte se ani se neděste“

„Nebojte se ani se neděste“

 „Nebojte se ani se neděste“

„Nebojte se ani se neděste. . . . Jehova bude s vámi.“ (2. PARALIPOMENON 20:17)

1. Jak na lidi působí terorismus a proč jsou jejich obavy pochopitelné?

TERORISMUS! Jen při zaslechnutí tohoto slova se srdce sevře strachem, a probudí se pocit nejistoty a beznaděje. Je to slovo, které vyvolává smíšené emoce — zděšení, bolest a hněv. A mnozí se obávají, že vystihuje to, co bude pro lidstvo hrozbou po mnoho let. Takové obavy jsou opodstatněné. Některé země totiž s různými formami terorismu bojují už celá desetiletí a nesetkávají se při tom s výrazným úspěchem.

2. Jak na problém terorismu reagují svědkové Jehovovi a jaké otázky to vyvolává?

2 Přesto však existuje skutečný důvod pro naději. Stojí za povšimnutí, že svědkové Jehovovi, kteří aktivně káží ve 234 zemích a oblastech světa, jsou optimističtí. Nemají strach z toho, že terorismus bude existovat stále. Naopak, jsou přesvědčeni, že bude vymýcen —  a to brzy. Je realistické sdílet jejich optimismus? Kdo by kdy mohl svět zbavit metly terorismu a jak by to mohl udělat? S nějakým druhem násilí jsme se už pravděpodobně setkali všichni, a jistě by tedy stálo za to prozkoumat, na čem je takový optimismus založen.

3. Proč mají lidé strach a co bylo předpověděno pro naši dobu?

3 Pro obavy a strach jsou dnes různé důvody. Vždyť kolik jen je lidí, kteří zestárli a nejsou už schopni se o sebe postarat, kolik lidí chřadne pod tíhou nevyléčitelných nemocí a kolik rodin bojuje o to, aby si mohly dovolit koupit alespoň to nejnutnější! A kdo si dnes vůbec může být jist svým životem? Nebezpečí v podobě smrtelné nehody nebo živelné katastrofy jako by číhalo za každým rohem, aby nás připravilo o všechno, co je nám na světě drahé. Takový strach a úzkost a také bezpočet osobních konfliktů a zklamání utvářejí obraz naší doby, který přesně odpovídá tomu, co popsal apoštol Pavel: „Věz..., že v posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat. Lidé totiž budou milovat sami sebe, ... [budou] bez přirozené náklonnosti, nepřístupní jakékoli dohodě, pomlouvači, bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru.“ (2. Timoteovi 3:1–3)

4. Co je slibného na ponurém obrazu světových událostí, který je vykreslen ve 2. Timoteovi 3:1–3?

4 Přestože tyto verše vykreslují ponurý obraz, je v nich také obsažena naděje. Všimněte si, že kritické časy mají panovat „v posledních dnech“ Satanova ničemného systému věcí, který dnes existuje. To znamená, že je blízko vysvobození a že ničemný svět bude zakrátko nahrazen vládou dokonalého Božího Království, o které se Ježíšovi následovníci mají modlit. (Matouš 6:9, 10) Boží Království je nebeská vláda, která, podle slov proroka Daniela, ‚nebude nikdy zničena‘, ale ‚rozdrtí a ukončí všechna lidská království a sama bude stát na neurčité časy‘. (Daniel 2:44)

Křesťanská neutralita versus terorismus

5. Jak národy v nedávné době zareagovaly na hrozbu terorismu?

5 V uplynulých desetiletích terorismus připravil o život tisíce lidí. Světové povědomí o této hrozbě značně zesílilo po teroristických útocích, k nimž došlo 11. září 2001 v New Yorku a ve Washingtonu. Vzhledem k závažnosti a globálnímu rozsahu terorismu se k boji proti němu rychle semkly národy celého světa. Podle informací z médií, 4. prosince 2001 například „55 ministrů zahraničí zemí Evropy, Severní Ameriky a střední Asie jednohlasně přijalo plán“, který měl sjednotit jejich úsilí. O tomto kroku jeden z předních představitelů Spojených států pochvalně prohlásil, že boj proti terorismu dostal „nový, mocný rozměr“. Miliony lidí se najednou ocitly v situaci, kterou list The New York Times Magazine popsal jako „začátek boje historického rozsahu“. Jaký budou mít tyto snahy úspěch, to se teprve uvidí. Jisté ale je, že události, které s sebou válka proti teroru přináší, vyvolávají v mnoha lidech pocit strachu a úzkosti. Ne však v těch, kdo důvěřují Jehovovi.

6. (a) Proč někdy může být pro někoho těžké uznat křesťanskou neutralitu, kterou zachovávají svědkové Jehovovi? (b) Jaký příklad, pokud jde o politickou aktivitu, dal svým následovníkům Ježíš?

 6 O svědcích Jehovových se dobře ví, že jsou politicky neutrální. V období míru lidé toto stanovisko většinou ochotně uznávají, ale když nastanou mimořádné okolnosti, jsou méně tolerantní. Není ničím neobvyklým, že strach a nejistota vyvolané válkou probouzejí nacionalistické cítění. Některým lidem je pak možná zatěžko pochopit, proč se někdo odmítá připojit k národním kampaním, které mají podporu široké veřejnosti. Praví křesťané však vědí, že musí poslouchat Ježíšův příkaz ‚nebýt částí světa‘. (Jan 15:19; 17:14–16; 18:36; Jakub 4:4) K tomu je nutné, aby v politických a sociálních otázkách zůstali neutrální. Správný příklad dal v tomto ohledu samotný Ježíš. Ten díky své dokonalé moudrosti a svým neobyčejným schopnostem jistě mohl vnést mnoho dobrého do tehdejšího dění ve společnosti. Ježíš se však do politického života nezapojil. Na začátku své služby rezolutně zavrhl Satanovu nabídku, aby převzal vládu nad všemi královstvími světa. A později jednoznačně ukázal, že žádnou politickou funkci nepřijme. (Matouš 4:8–10; Jan 6:14, 15)

7, 8. (a) S čím nesmí být zaměňována politická neutralita svědků Jehovových a proč? (b) Proč slova v Římanům 13:1, 2 vylučují účast na násilných akcích namířených proti vládám?

7 Neutrální postoj svědků Jehovových by však neměl být nesprávně chápán tak, že tito lidé podporují nebo tolerují násilí. Tím by popírali to, co o sobě prohlašují, totiž že jsou služebníky ‚Boha lásky a pokoje‘. (2. Korinťanům 13:11) Svědkové Jehovovi poznali, jak o násilí smýšlí Jehova. Žalmista napsal: „Sám Jehova zkoumá spravedlivého stejně jako ničemného, a každého, kdo miluje násilí, jeho duše jistě nenávidí.“ (Žalm 11:5) Vědí také, co Ježíš řekl apoštolu Petrovi: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:52)

8 Historie jasně vypovídá o tom, že se falešní křesťané často uchylovali k ‚meči‘, ale o svědcích Jehovových to neplatí. Ti se zdržují jakýchkoli politických aktivit. Věrně poslouchají nařízení dané v Římanům 13:1, 2: „Každá duše ať se podřizuje nadřazeným autoritám [vládám], neboť není žádná autorita kromě od Boha; existující autority jsou umístěny do svých relativních postavení Bohem. Proto ten, kdo se staví proti autoritě, zaujal postoj proti Božímu uspořádání; ti, kdo zaujali postoj proti němu, obdrží svůj rozsudek.“

9. Jakými dvěma způsoby svědkové Jehovovi potírají terorismus?

9 Jestliže je však terorismus takové zlo, neměli by proti němu svědkové Jehovovi něco dělat? Ano, měli, a také to dělají. Za prvé, sami se na takových činech zásadně nepodílejí. A za druhé, vyučují lidi křesťanským zásadám, jejichž uplatňování znamená upustit od všech forem násilí. * V minulém roce věnovali svědkové 1 202 381 302 hodin tomu, aby lidem pomohli osvojit si křesťanský způsob života. Tento čas nebyl vynaložen zbytečně, jak o tom svědčí výsledky jejich činnosti. Celkem 265 469 lidí se dalo pokřtít jako svědkové Jehovovi, a dali tak veřejně najevo, že násilí kategoricky zavrhují.

10. Jaké jsou vyhlídky na to, že násilí bude ze současného světa vymýceno?

10 Svědkové Jehovovi si kromě toho uvědomují, že oni sami svět nikdy zla nezbaví. Proto vkládají bezmeznou důvěru v toho, kdo je schopen to udělat — v Jehovu Boha. (Žalm 83:18) Lidé nemohou skoncovat s násilím, i když se snad o to upřímně snaží. O naší době, o „posledních dnech“, jeden z inspirovaných pisatelů Bible předpověděl: „Ničemové  a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu a budou zavádět na scestí a budou na scestí zaváděni.“ (2. Timoteovi 3:1, 13) Z tohoto hlediska se vyhlídky na to, že by lidé zvítězili nad zlem, nejeví nijak slibně. Můžeme se však spolehnout, že násilí odstraní Jehova, a to úplně a natrvalo. (Žalm 37:1, 2, 9–11; Přísloví 24:19, 20; Izajáš 60:18)

Nebojácní tváří v tvář útoku

11. Jaké kroky k odstranění násilí už Jehova podnikl?

11 Vzhledem k tomu, že Bůh pokoje nenávidí násilí, je pochopitelné, proč začal podnikat kroky k odstranění prvotního původce násilí, Satana Ďábla. Ve skutečnosti už Bůh Satanovi způsobil pokořující porážku rukou archanděla Michaela — Ježíše Krista, kterého krátce předtím dosadil na trůn jako Krále. Tuto událost Bible popisuje slovy: „V nebi vypukla válka: Michael a jeho andělé vedli bitvu s drakem a drak a jeho andělé vedli bitvu, ale nezískal převahu ani již pro ně nebylo nalezeno místo v nebi. Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který je nazýván Ďábel a Satan, jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi; byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zjevení 12:7–9)

12, 13. (a) Čím je význačný rok 1914? (b) Co je v Ezekielově proroctví předpověděno o těch, kdo vystupují na podporu Božího Království?

12 Biblická chronologie a světové události shodně ukazují, že k této válce v nebi došlo v roce 1914. Od té doby se poměry ve světě stále zhoršují. Příčinu odhaluje Zjevení 12:12, kde je řečeno: „Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte! Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období.“

13 Ďáblův hněv je pochopitelně namířen především proti Božím pomazaným ctitelům a jejich společníkům z řad ‚jiných ovcí‘. (Jan 10:16; Zjevení 12:17) Tento odpor brzy vyvrcholí, až Ďábel rozpoutá zuřivý útok na všechny ty, kdo podporují Boží ustanovené Království a kdo v tuto vládu vkládají svou důvěru. V 38. kapitole knihy Ezekiel je tento frontální útok popsán jako útok ‚Goga ze země Magog‘.

14. Jak někdy byli svědkové Jehovovi ochráněni v minulosti a bude to tak stále?

14 Od doby, kdy byl Satan vypuzen z nebe, byli Boží ctitelé před jeho útoky někdy uchráněni tak, že v jejich prospěch zasáhly některé politické složky, jak to symbolickým jazykem popisuje Zjevení 12:15, 16. K tomu však nedojde během Satanova závěrečného útoku. Bible ukazuje, že těm, kdo důvěřují v Jehovu, nepřijde v té době žádná pomoc ze strany lidí. Měli by se křesťané kvůli tomu bát nebo děsit? V žádném případě!

15, 16. (a) Jaký důvod k optimismu mají dnešní křesťané, když berou v úvahu ujištění, které dal Jehova svému lidu v době Jehošafata? (b) V čem je chování Jehošafata a obyvatel Judy vzorem pro dnešní Boží služebníky?

15 Bůh bude za svým lidem stát stejně spolehlivě, jako když podpořil svůj předobrazný  národ v době krále Jehošafata. Čteme o tom: „Dávejte pozor, celý Judo a obyvatelé Jeruzaléma a králi Jehošafate! Tady je to, co vám řekl Jehova: ‚Nebojte se ani se neděste kvůli tomuto velkému zástupu; bitva totiž není vaše, ale Boží. ... V tomto případě nebudete muset bojovat. Zaujměte své postavení, zastavte se a vizte Jehovovu záchranu ve váš prospěch. Judo a Jeruzaléme, nebojte se ani se neděste. Zítra proti nim vytáhněte, a Jehova bude s vámi.‘“ (2. Paralipomenon 20:15–17)

16 Obyvatelé Judy byli ujištěni, že nebudou muset bojovat. Podobně se zachovají Boží ctitelé, až budou napadeni Gogem z Magogu. Také nevezmou do ruky zbraň, aby se bránili. Naopak, ‚zastaví se a uvidí Jehovovu záchranu‘. To, že se zastaví, samozřejmě neznamená naprostou nečinnost, protože ani Boží lid v době Jehošafata nebyl úplně nečinný. Čteme o tom: „Jehošafat se ihned hluboce poklonil tváří k zemi a celý Juda a obyvatelé Jeruzaléma padli před Jehovou, aby vzdali Jehovovi poctu. ... Poradil se dále s lidem a rozmístil zpěváky Jehovovi a ty, kdo obětovali chválu, ve svatém ozdobení, jak vycházeli před ozbrojenci a říkali: ‚Vzdejte chválu Jehovovi, neboť jeho milující laskavost je na neurčitý čas.‘“ (2. Paralipomenon 20:18–21) Ano, lid i tváří v tvář nepřátelskému útoku stále aktivně chválil Jehovu. To je vzor, podle kterého mají jednat svědkové Jehovovi, až proti nim Gog zaútočí.

17, 18. (a) Jaký odvážný postoj dávají dnes svědkové Jehovovi najevo tváří v tvář Gogovu útoku? (b) Jakou připomínku dostali v nedávné době křesťané, a to zvláště mladí?

17 Až do té doby — a dokonce i po vypuknutí Gogova útoku — budou svědkové Jehovovi i nadále podporovat Boží Království. Stále také budou nacházet posilu a ochranu ve sborech, kterých je dnes po celém světě více než 94 600. (Izajáš 26:20) Nyní je opravdu mimořádně vhodná doba odvážně chválit Jehovu! I když svědkové žijí s vědomím, že Gogův útok je blízko, rozhodně kvůli tomu strachy necouvnou. Naopak je to pobízí, aby své oběti chvály rozhojnili, jak jen to je možné. (Žalm 146:2)

18 Takový odvážný postoj dávají na celém světě krásným způsobem najevo tisíce mladých lidí, kteří se chopili celodobé služby.  Tento vynikající způsob života je vyzdvižen v traktátu Mladí — Čeho chcete v životě dosáhnout?, který byl vydán na oblastních sjezdech v roce 2002. Křesťané, bez ohledu na svůj věk, jsou za takové časové připomínky velmi vděční. (Žalm 119:14, 24, 99, 119, 129, 146)

19, 20. (a) Proč se křesťané nemusí bát ani děsit? (b) V jakém ohledu nám pomůže následující článek?

19 I přes to, jaké poměry ve světě panují, křesťané se nemusí bát ani děsit. Vědí, že Jehovovo Království už zakrátko jednou provždy vymýtí ze země všechny formy násilí. Také je utěšuje vědomí, že mnoha lidem, kteří zemřeli násilnou smrtí, bude při vzkříšení navrácen život. Někteří tak budou mít vůbec první příležitost dozvědět se o Jehovovi, zatímco jiní vzkříšení budou moci pokračovat ve své životní dráze zasvěcených Božích služebníků. (Skutky 24:15)

20 Jakožto praví křesťané si uvědomujeme, že musíme zachovávat křesťanskou neutralitu, a jsme také rozhodnuti to dělat. Chceme mít stále na mysli nádhernou vyhlídku na to, že budeme moci ‚stát a vidět Jehovovu záchranu‘. Naši víru ještě více posílí následující článek, který poukáže na současné události, jež nám postupně umožňují lépe pochopit splňování biblických proroctví.

[Poznámka pod čarou]

^ 9. odst. Příklady jednotlivců, kteří se odvrátili od násilného způsobu života, jsou uvedeny v Probuďte se! z 8. srpna 1991 na straně 18, a ve Strážné věži, ve vydání z 1. ledna 1996 na straně 5 a z 1. srpna 1998 na straně 5.

Umíte to vysvětlit?

• Proč jsou dnes mnozí lidé tak pesimističtí?

• Proč se svědkové Jehovovi dívají do budoucnosti s optimismem?

• Co už Jehova udělal s původcem všeho násilí?

• Proč nemáme důvod bát se Gogova útoku?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 13]

Ježíš dal správný příklad křesťanské neutrality

[Obrázky na straně 16]

Tisíce mladých svědků se radostně chopily celodobé služby

[Podpisek obrázku na straně 12]

UN FOTO 186226/M. Grafman