Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

 Otázky čtenářů

Je možné učinit nějaká opatření pro pomazaného křesťana, který je nemocný a nemůže se zúčastnit Pánovy večeře, jež se pořádá ve sboru?

Ano, pro pomazaného křesťana, který je nemocný a snad je upoután na lůžko, takže se společně se sborem nemůže osobně účastnit Slavnosti na památku Kristovy smrti, je možné, a dokonce nutné učinit potřebná opatření. V takovém případě může rada starších zařídit, aby některý starší nebo jiný muž, který je zralým křesťanem, tomuto spoluvěřícímu přinesl symboly v podobě chleba a vína, a to ještě týž večer nebo téže noci, ale nejpozději do východu slunce.

Podle okolností by se ten starší nebo jiný bratr, který dotyčného navštíví, mohl stručně zmínit o několika myšlenkách a přečíst některé vhodné biblické verše. Může postupovat podle vzoru, který dal Ježíš, když zaváděl Pánovu večeři. Je možné přečíst například slova u Matouše 26:26, a po modlitbě předložit nekvašený chléb. Potom by bratr, který vykonává tuto návštěvu, mohl přečíst ze 26. kapitoly Matouše verše 27 a 28, a po další modlitbě předložit víno. Mohlo by být řečeno několik slov o významu každého ze symbolů a pak by bylo vhodné pronést závěrečnou modlitbu.

Je samozřejmě třeba vynaložit maximální úsilí, aby křesťan mohl být přítomen, když sbor slaví Pánovu večeři. Ale jak postupovat v krajní situaci — například jestliže je pomazaný křesťan těžce nemocný, je v nemocnici nebo mu nějaká jiná okolnost brání slavit Památnou slavnost po západu slunce dne 14. nisanu? Takový pomazaný křesťan může postupovat podle precedentu, který je obsažen v mojžíšském Zákonu, a může Památnou slavnost oslavit soukromě o 30 dnů později. (4. Mojžíšova 9:9–14)