Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Líbila se vám nedávná vydání Strážné věže? Vyzkoušejte si tedy, zda umíte odpovědět na následující otázky:

Jak pro nás může být „schopnost přemýšlet“ ochranou? (Přísloví 1:4)

Může nás upozornit na nebezpečí, která by mohla ohrozit náš vztah k Jehovovi, a může nás podnítit, abychom si naplánovali moudrý postup, například jak se na pracovišti vyvarovat sexuálního pokušení. Díky schopnosti přemýšlet si uvědomujeme, že spolukřesťané jsou nedokonalí, což nám pomůže, abychom se nedali vyprovokovat k ukvapené reakci. Schopnost přemýšlet nám také pomůže odolat tlaku hmotařského životního stylu, který by nás mohl duchovně vychýlit z určeného směru. (8/15, strany 21–24)

Jak můžeme být přínosem pro své sousedy?

Dobrý soused ochotně dává a vděčně přijímá. Když nastanou nějaké nepříznivé okolnosti, je dobrý soused k nezaplacení. Svědkové Jehovovi se snaží být dobrými sousedy tím, že upozorňují druhé na nadcházející událost, na Boží skutek, jímž bude odstraněna ničemnost. (9/1, strany 4–7)

Kdo jsou podle Bible praví svatí a jak budou pomáhat lidstvu?

Pravými svatými byli všichni první křesťané. Neposvětil je žádný člověk ani žádná organizace, ale posvětil je Bůh. (Římanům 1:7) Po vzkříšení k nebeskému životu budou společně s Kristem poskytovat požehnání věrným lidem na zemi. (Efezanům 1:18–21; 9/15, strany 5–7)

Proč může být pro křesťany užitečné vědět něco o sportovních hrách ve starém Řecku?

Spisy apoštolů Petra a Pavla obsahují znázornění a narážky týkající se starověkých sportovních her. (1. Korinťanům 9:26; 1. Timoteovi 4:7; 2. Timoteovi 2:5; 1. Petra 5:10) Pro starověkého atleta bylo důležité, aby měl dobrého trenéra, projevoval sebeovládání a správně zaměřoval své úsilí. Totéž platí pro duchovní úsilí křesťanů dnes. (10/1, strany 28–31)

Jaké jsou problémy a výhody při výchově dětí v cizí zemi?

Mnoho dětí se naučí nový jazyk rychleji než jejich rodiče. Pro ty pak může být těžké rozumět uvažování a reakcím svých dětí. Děti zase možná obtížně chápou biblické nauky vysvětlované v jazyce jejich rodičů. Rodinná pouta se však mohou posílit tím, že rodiče naučí děti své mateřštině. Děti pak budou znát oba jazyky i obě kultury. (10/15, strany 22–26)

Proč je důležité umět se omluvit?

Upřímná omluva je často účinným prostředkem k obnovení poškozených mezilidských vztahů. V Bibli najdeme příklady toho, jakou má omluva moc. (1. Samuelova 25:2–35; Skutky 23:1–5) Když si dva lidé nerozumějí, bývá často vina na obou stranách. Proto je třeba omlouvat se a vycházet si vstříc. (11/1, strany 4–7)

Proč je hazardní hraní špatné, i když se hraje jen o malý obnos?

Hazardní hraní podněcuje k samolibosti a podporuje soutěživost a chamtivost, což jsou vlastnosti, které Bible odsuzuje. (1. Korinťanům 6:9, 10) Mnozí z náruživých hráčů začali už v dětství sázkami o malý obnos. (11/1, strana 31)

Jestliže mnoho biblických knih bylo napsáno řecky, proč bylo třeba překládat Bibli do řečtiny a k čemu to vedlo?

Novořečtina se významně liší od řečtiny použité v překladu Hebrejských písem zvaném Septuaginta a od řečtiny v Křesťanských řeckých písmech. V posledních staletích se mnozí učenci snažili přeložit Bibli nebo některé její části do mluvené řečtiny. Průměrný Řek dnes může používat asi třicet překladů buď celé Bible nebo jejích částí. Jedním z význačných překladů je řecké znění Svatého Písma — Překladu nového světa, jež bylo vydáno v roce 1997. (11/15, strany 26–29)

Proč se od křesťanů nevyžaduje placení desátků?

Podle Zákona, který byl dán starověkému Izraeli, sloužilo placení desátků k podpoře kmene Levi a k péči o potřebné lidi. (3. Mojžíšova 27:30; 5. Mojžíšova 14:28, 29) Ježíšova obětní smrt zrušila Zákon a s ním i požadavek odvádět desátky. (Efezanům 2:13–15) V raném křesťanském sboru bylo zvykem, že každý křesťan dával podle svých možností a podle toho, jak se rozhodl ve svém srdci. (2. Korinťanům 9:5, 7; 12/1, strany 4–6)

Znamenají slova ve Zjevení 20:8, že při závěrečné zkoušce Satan svede velký počet lidí?

Tento text říká, že těch, kdo budou svedeni, bude „jako mořského písku“. Toto vyjádření v Bibli často označuje neznámý počet, aniž by to znamenalo, že tento počet je nezměrný. Abrahamova semene mělo být ‚jako zrnek písku, která jsou na mořském břehu‘, a ukázalo se, že kromě Ježíše Krista toto semeno čítá 144 000 osob. (1. Mojžíšova 22:17; Zjevení 14:1–4; 12/1, strana 29)