Přejít k článku

Přejít na obsah

„On se přiblíží k vám“

„On se přiblíží k vám“

 „On se přiblíží k vám“

„[Bůh] není daleko od nikoho z nás.“ (SKUTKY 17:27)

1, 2. (a) Když se díváme na nebe plné hvězd, jaká otázka by nás mohla napadnout, pokud jde o Stvořitele? (b) Jak nás Bible ujišťuje, že v Božích očích lidé rozhodně nejsou bezvýznamní?

DÍVALI jste se někdy za jasné noci s obdivem a úžasem na oblohu plnou hvězd? Už samotné jejich množství a také rozsáhlost vesmíru vzbuzují posvátnou bázeň. V tomto obrovském prostoru je země pouhou tečkou. Znamená to tedy, že Stvořitel, „Nejvyšší nad celou zemí“, je příliš vyvýšený, než aby se zajímal o lidi, nebo příliš vzdálený a neprozkoumatelný, než aby ho lidé mohli poznat? (Žalm 83:18)

2 Bible nás ujišťuje, že lidé rozhodně nejsou pro Boha bezvýznamní. Boží slovo nás totiž povzbuzuje, abychom Boha hledali. Píše se v něm: „Není daleko od nikoho z nás.“ (Skutky 17:27; 1. Paralipomenon 28:9) Pokud vynaložíme úsilí, abychom se k němu přiblížili, bude na naši snahu reagovat. Jak? Slova ročního textu na rok 2003 nám dávají povzbudivou odpověď: „On se přiblíží k vám.“ (Jakub 4:8) Zamysleme se nad některými nádhernými dary, jimiž Jehova zahrnuje ty, kdo k němu mají blízký vztah.

Osobní dar od Jehovy

3. Jaký dar Jehova dává těm, kdo se k němu přiblíží?

3 První, velmi vzácný dar je určen výhradně Jehovovým služebníkům. Tento dar není možné získat ani s vynaložením všeho bohatství, veškeré moci nebo veškerého vzdělání, jež může nabídnout tento systém věcí. Je to osobní dar, který Jehova dává pouze těm, kdo se mu přiblíží. Co je tímto darem? Boží slovo odpovídá: „Budeš-li ... vydávat svůj hlas pro rozlišovací schopnost, budeš-li to stále hledat jako stříbro a stále po tom pátrat jako po schovaných pokladech, v tom případě  porozumíš bázni před Jehovou a najdeš i poznání Boha. Jehova sám totiž dává moudrost.“ (Přísloví 2:3–6) Představte si, že nedokonalí lidé mohou získat „poznání Boha“! Tento dar — poznání nacházející se v Božím slově — je přirovnán ke schovaným pokladům. Proč?

4, 5. Proč může být „poznání Boha“ přirovnáno ke ‚schovaným pokladům‘? Uveďte příklad.

4 Prvním důvodem je to, že poznání o Bohu má velkou hodnotu. Jednou z nejcennějších stránek poznání Boha je vyhlídka na věčný život. (Jan 17:3) Toto poznání však obohacuje náš život již nyní. Díky pečlivému studiu Božího slova jsme se například dozvěděli odpovědi na takové důležité otázky, jako například: Jaké má Bůh jméno? (Žalm 83:18) V jakém stavu jsou mrtví? (Kazatel 9:5, 10) Jaký je Boží záměr se zemí a s lidstvem? (Izajáš 45:18) Také jsme poznali, že tím nejlepším způsobem života je uplatňování moudrých biblických rad. (Izajáš 30:20, 21; 48:17, 18) Máme tedy spolehlivé vedení, které nám pomáhá vyrovnávat se s úzkostnými životními starostmi a žít tak, aby nám to přinášelo opravdové štěstí a uspokojení. A nejdůležitější je, že studium Božího slova nám umožnilo dozvědět se o Jehovových nádherných vlastnostech a přiblížit se k němu. Může být vůbec něco cennějšího než blízký vztah k Jehovovi založený na „poznání Boha“?

5 Je ještě další důvod, proč může být poznání o Bohu přirovnáno ke ‚schovaným pokladům‘. Stejně jako mnoho jiných pokladů, i tento poklad je v dnešním světě vzácný. Na zemi žije šest miliard lidí, a přibližně šesti milionům Jehovových ctitelů se podařilo najít „poznání Boha“. To je poměr 1 ku 1000. Abychom si znázornili, jakou vzácnou výsadou je znát pravdu z Božího slova, stačí zamyslet se jenom nad jednou biblickou otázkou: Co se s člověkem stane, když zemře? Z Písma víme, že duše umírá a že mrtví si nic neuvědomují. (Ezekiel 18:4) Přesto však většina světových náboženství přijala falešnou nauku, že něco v člověku žije po smrti dál. Tento názor je neodmyslitelnou součástí náboženství křesťanstva. Učí ho také buddhismus, džinismus, hinduismus, islám, judaismus, sikhismus, šintoismus a taoismus. Považte, jedinou falešnou naukou jsou oklamány miliardy lidí!

6, 7. (a) Kdo jedině může najít „poznání Boha“? (b) Na jakém příkladu je vidět, že nám Jehova požehnal pochopením, které uniká mnoha ‚moudrým a intelektuálům‘?

6 Proč lidí, kteří našli „poznání Boha“, není více? Protože Božímu slovu nelze plně porozumět bez Boží pomoci. Vzpomeňme si, toto poznání je darem. Jehova ho dává pouze těm, kdo jsou ochotni s upřímností a pokorou zkoumat jeho Slovo. Takoví lidé nemusí být ‚moudří v tělesném ohledu‘. (1. Korinťanům 1:26) Podle měřítek světa jsou možná mnozí z nich považováni za ‚nevzdělané a obyčejné‘. (Skutky 4:13) Na tom však nezáleží. ‚Poznáním Boha‘ nás Jehova odměňuje kvůli vlastnostem, které vidí v našem srdci.

7 Ukažme si to na příkladu. Mnozí z učenců křesťanstva vytvořili rozsáhlé komentáře k Bibli. Takové publikace vysvětlují historické pozadí, význam hebrejských a řeckých slov a jiné podobné věci. Tito učenci mají opravdu velké znalosti, ale našli skutečně „poznání Boha“? Posuďte sami. Rozumí snad jasně námětu Bible — ospravedlnění Jehovovy svrchovanosti prostřednictvím jeho nebeského Království? Vědí, že Jehova Bůh není částí Trojice? My však přesné porozumění o těchto věcech máme. Proč? Hlubší pochopení duchovních pravd, které mnoha ‚moudrým a intelektuálům‘ unikají, jsme dostali od Jehovy. (Matouš 11:25) To je úžasné požehnání, které Jehova dává těm, kdo jsou mu blízko.

„Jehova střeží všechny, kdo ho milují“

8, 9. (a) Jak David popsal další požehnání pro ty, kdo mají blízký vztah k Jehovovi? (b) Proč praví křesťané potřebují Boží ochranu?

8 Ti, kdo mají blízký vztah k Jehovovi, pociťují ještě jiné požehnání — Boží ochranu.  Žalmista David, který zakusil mnoho těžkostí a problémů, napsal: „Jehova je blízko všech, kdo ho vzývají, všech, kdo ho vzývají v opravdovosti. Touhu těch, kdo se ho bojí, vyplní a jejich volání o pomoc uslyší, a zachrání je. Jehova střeží všechny, kdo ho milují.“ (Žalm 145:18–20) Ano, Jehova je blízko těch, kdo ho milují, a proto může rychle reagovat na jejich volání o pomoc.

9 Proč potřebujeme, aby nás Bůh ochraňoval? V dnešní době žijeme v ‚kritických časech, s nimiž je těžké se vyrovnat‘, a praví křesťané jsou navíc zvláštním terčem Jehovova úhlavního Protivníka, Satana Ďábla. (2. Timoteovi 3:1) Tento úskočný nepřítel je odhodlán nás ‚pohltit‘. (1. Petra 5:8) Používá při tom pronásledování, různé tlaky i pokušení. Také se snaží najít v naší mysli a srdci takové postoje, které by mohl využít. Jeho cílem je oslabit naši víru a zničit naše duchovní smýšlení. (Zjevení 12:12, 17) Když musíme zápolit s tak silným nepřítelem, je jistě povzbudivé slyšet, že „Jehova střeží všechny, kdo ho milují“.

10. (a) Jak Jehova střeží svůj lid? (b) Co je tím nejdůležitějším druhem ochrany a proč?

10 Jak ale Jehova chrání svůj lid? Když nám slibuje, že nás bude chránit, neznamená to, že máme v tomto systému zaručen bezproblémový život. Ani to neznamená, že Bůh je povinen v náš prospěch konat zázraky. Jehova však doslovnou ochranu poskytuje, a to svému lidu jako skupině. Nikdy by přece nedovolil, aby Ďábel vyhladil ze země pravé ctitele! (2. Petra 2:9) Jehova nás ale především ochraňuje duchovně. Vyzbrojuje nás vším, co potřebujeme, abychom vytrvali ve zkouškách a zachovali si k němu blízký vztah. Z dlouhodobého hlediska je duchovní ochrana vlastně tou nejdůležitější ochranou. Proč to můžeme říci? Dokud budeme mít dobrý vztah k Jehovovi, nic, dokonce ani smrt, nám nemůže způsobit trvalou škodu. (Matouš 10:28)

11. Jaká opatření Jehova učinil pro duchovní ochranu svého lidu?

11 Jehova učinil mnoho opatření pro duchovní ochranu těch, kdo k němu mají blízký vztah. Prostřednictvím svého Slova, Bible, nám poskytuje moudrost potřebnou k tomu, abychom se úspěšně vyrovnávali s různými zkouškami. (Jakub 1:2–5) Uplatňování praktických rad z Písma je už samo o sobě ochranou. Kromě toho Jehova dává „svatého ducha těm, kdo ho prosí“. (Lukáš 11:13) Tento duch je nejmocnější síla ve vesmíru, takže nás jistě může dostatečně podpořit, abychom mohli odolat jakékoli zkoušce nebo pokušení, které nás snad potkají. Kristovým prostřednictvím Jehova také opatřuje „dary v podobě lidí“. (Efezanům 4:8) Tito duchovně způsobilí muži se snaží zrcadlit Jehovův hluboký soucit, když pomáhají svým spoluvěřícím. (Jakub 5:14, 15)

12, 13. (a) Jakými způsoby nám Jehova poskytuje duchovní pokrm v pravý čas? (b) Co si myslíte o Jehovových opatřeních pro naše duchovní zdraví?

12 Jehova poskytuje ještě něco jiného, aby nás chránil: duchovní pokrm v pravý čas.  (Matouš 24:45) Prostřednictvím tištěných publikací, včetně časopisů Strážná věž Probuďte se!, a dále na shromážděních a sjezdech nám Jehova dává to, co potřebujeme, a v době, kdy to potřebujeme. Stalo se vám někdy, že jste na křesťanském shromáždění nebo na sjezdu zaslechli nějakou myšlenku, která zasáhla vaše srdce a posílila vás nebo utěšila? Nebo vás při čtení nějakého článku ve výše uvedených časopisech napadlo, že byl napsán přímo pro vás?

13 Jednou z nejúčinnějších Satanových zbraní je sklíčenost. V tomto ohledu není nikdo z nás imunní. Satan dobře ví, že když jsme skleslí delší dobu, můžeme ztratit sílu a staneme se zranitelnými. (Přísloví 24:10) Satan se snaží využít našich negativních pocitů, a proto potřebujeme pomoc. V časopisech Strážná věž Probuďte se! čas od času vycházejí články, které nám pomáhají se sklíčeností bojovat. O jednom z nich jistá sestra napsala: „Čtu ten článek skoro každý den a stále ještě se mi při tom derou slzy do očí. Mám ho u postele, abych ho měla po ruce vždycky, když mě přepadne sklíčenost. Když čtu taková pojednání, cítím se jako v Jehovově láskyplném objetí.“ * Jsme Jehovovi opravdu vděční za to, že nám poskytuje duchovní pokrm v pravý čas. Pamatujme — opatření, která činí pro naše duchovní dobro, jsou důkazem, že je nám blízko, pečuje o nás a chrání nás.

Přístup k ‚Tomu, který slyší modlitbu‘

14, 15. (a) Jakým osobním požehnáním Jehova zahrnuje ty, kdo jsou mu blízko? (b) Proč je volný přístup k Jehovovi v modlitbě pozoruhodnou výsadou?

14 Všimli jste si někdy, že když lidé získají moc a autoritu, často se stanou méně přístupnými vůči svým podřízeným? Ale jaký je Jehova Bůh? Je také příliš vzdálený, než aby se zajímal o to, co mu chtějí říci pouzí lidé? Právě naopak! Těm, kdo se mu přiblíží, dává dar v podobě modlitby, a to je další požehnání. Získat volný přístup k ‚Tomu, který slyší modlitbu‘, je skutečně pozoruhodná výsada. (Žalm 65:2) Proč?

15 Znázorněme si to. Generální ředitel velké společnosti má mnoho povinností. Rozhoduje o tom, které záležitosti bude řešit osobně a které předá jiným. Podobně i Svrchovaný Panovník vesmíru se může rozhodnout, kterými záležitostmi se bude zabývat sám a kterými pověří někoho jiného. Vzpomeňme si, co všechno Jehova svěřil svému milovanému Synu Ježíšovi. Ten dostal „autoritu soudit“. (Jan 5:27) „Byli mu podřízeni andělé.“ (1. Petra 3:22) Ježíš dostal k dispozici Jehovova mocného svatého ducha, aby jeho pomocí vedl své učedníky na zemi. (Jan 15:26; 16:7) Ježíš tedy mohl říci: „Byla mi  dána všechna autorita v nebi a na zemi.“ (Matouš 28:18) Pokud však jde o naše modlitby, Jehova se rozhodl zabývat se jimi osobně. Proto jsme v Bibli vyzýváni, abychom své modlitby adresovali výlučně Jehovovi, a to ve jménu Ježíše. (Žalm 69:13; Jan 14:6, 13)

16. Proč můžeme mít důvěru, že Jehova skutečně naslouchá našim modlitbám?

16 Naslouchá skutečně Jehova našim modlitbám? Kdyby byl lhostejný nebo nevšímavý, nikdy by nás nevybízel, abychom ‚vytrvávali v modlitbě‘ a abychom na něho uvrhli svá břemena a úzkostné starosti. (Římanům 12:12; Žalm 55:22; 1. Petra 5:7) Věrní služebníci v biblických dobách měli naprostou důvěru, že Jehova modlitbám naslouchá. (1. Jana 5:14) Žalmista David proto řekl: „[Jehova] můj hlas slyší.“ (Žalm 55:17) Také my můžeme naprosto důvěřovat, že Jehova je nám blízko a je připraven naslouchat všem našim myšlenkám a starostem.

Jehova odměňuje své služebníky

17, 18. (a) Jak Jehova pohlíží na věrnou službu svých inteligentních tvorů? (b) Jak je v Příslovích 19:17 ukázáno, že Jehova naše skutky milosrdenství neponechává bez povšimnutí?

17 Jehovovo postavení Svrchovaného Panovníka nemůže být nijak ovlivněno tím, co nepatrní lidé udělají, případně odmítnou udělat. Přesto však je Jehova vděčný Bůh. Váží si věrné služby svých inteligentních tvorů, a dokonce ji považuje za drahocennou. (Žalm 147:11) To je další dar, z něhož mají užitek ti, kdo mají blízký vztah k Jehovovi — Jehova své služebníky odměňuje. (Hebrejcům 11:6)

18 To, že si Jehova cení skutků svých ctitelů, je v Bibli jasně vidět. Čteme například: „Kdo projevuje přízeň poníženému, půjčuje Jehovovi, a On mu oplatí jeho zacházení.“ (Přísloví 19:17) Jehovův soucit k poníženým se zrcadlil v mojžíšském Zákonu. (3. Mojžíšova 14:21; 19:15) Jak se Jehova dívá na to, když při  jednání s nízko postavenými nebo jinak znevýhodněnými lidmi napodobujeme jeho milosrdenství? Dáváme-li poníženému a nic za to neočekáváme, Jehova to považuje za půjčku poskytnutou jemu. Slibuje, že tento dluh splatí přízní a požehnáním. (Přísloví 10:22; Matouš 6:3, 4; Lukáš 14:12–14) Ano, když projevujeme soucit našemu spoluvěřícímu, který je v nouzi, Jehovu to hřeje u srdce. Jsme opravdu vděční za to, že Jehova naše skutky milosrdenství neponechává bez povšimnutí! (Matouš 5:7)

19. (a) Proč si můžeme být jisti, že Jehova oceňuje to, co vykonáváme v díle kázání a činění učedníků? (b) Jak Jehova odměňuje skutky vykonané ve službě pro jeho Království?

19 Jehova si zvláště cení toho, co děláme ve prospěch jeho Království. Když se přibližujeme k Jehovovi, je jen přirozené, že chceme používat svůj čas, energii a prostředky k tomu, abychom se co nejvíce podíleli na díle kázání o Království a činění učedníků. (Matouš 28:19, 20) Občas můžeme mít pocit, že jsme málo produktivní. V našem nedokonalém srdci mohou dokonce vzniknout pochybnosti, zda má Jehova z našeho úsilí radost. (1. Jana 3:19, 20) Pokud však dar, i kdyby byl sebemenší, vychází ze srdce motivovaného láskou, Jehova ho považuje za drahocenný. (Marek 12:41–44) Bible nás ujišťuje: „Bůh ... není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a na lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu.“ (Hebrejcům 6:10) I tu sebemenší službu, kterou vykonáme pro jeho Království, si Jehova pamatuje a také ji odměňuje. Kromě toho, že již dnes dostáváme bohaté duchovní požehnání, můžeme se těšit na radostný život v přicházejícím novém světě. Tehdy Jehova štědře otevře svou ruku a uspokojí správné touhy všech, kdo jsou mu blízko. (Žalm 145:16; 2. Petra 3:13)

20. Jak můžeme v průběhu roku 2003 uvažovat o slovech našeho ročního textu a jaký to bude mít výsledek?

20 V průběhu roku 2003 se ptejme sami sebe, zda se stále snažíme přibližovat k našemu nebeskému Otci. Pokud ano, můžeme si být jisti, že Jehova na to bude reagovat v souladu se svým slibem. Vždyť „Bůh ... nemůže lhát“. (Titovi 1:2) Přiblížíme-li se k němu, on se přiblíží k nám. (Jakub 4:8) A jaký bude výsledek? Bohaté požehnání nyní a vyhlídka na to, že se k Jehovovi budeme stále více přibližovat po celou věčnost!

[Poznámka pod čarou]

^ 13. odst. Reakce na článek „Jehova je větší než naše srdce“ ze Strážné věže z 1. května 2000, strany 28–31.

Vzpomínáš si?

• Jaký dar dává Jehova těm, kdo se k němu přiblíží?

• Jaká opatření Jehova činí pro duchovní ochranu svého lidu?

• Proč je volný přístup k Jehovovi v modlitbě pozoruhodnou výsadou?

• Jak Bible ukazuje, že si Jehova váží věrné služby svých inteligentních tvorů?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 15]

Jehova nám požehnal hlubším pochopením duchovních pravd

[Obrázky na straně 16 a 17]

Jehova nám poskytuje duchovní ochranu

[Obrázek na straně 18]

Jehova je blízko a je připraven naslouchat každé naší modlitbě