Přejít k článku

Přejít na obsah

Dívejte se na věci z Božího stanoviska

Dívejte se na věci z Božího stanoviska

 Dívejte se na věci z Božího stanoviska

ČTRNÁCTÉHO září 2002 byl v New Yorku krásný, slunný den. Ve vzdělávacím středisku v Pattersonu a ve dvou dalších komplexech, které mají svědkové Jehovovi v této oblasti, se v ten den sešlo 6 521 lidí z mnoha národů. Stali se svědky graduace 113. třídy biblické školy Strážné věže Gilead. Studenti pocházeli ze 14 zemí a minulých pět měsíců strávili přípravou na misionářskou službu v 19 zemích, do nichž byli přiděleni.

Tomuto programu předsedal Carey Barber, jemuž je přes 97 let a který je jedním ze členů vedoucího sboru svědků Jehovových. Obrátil pozornost posluchačů na to, že škola Gilead, která existuje téměř 60 let, připravila už tisíce křesťanů na misionářskou službu. Bratr Barber prohlásil: „Bez nadsázky lze říci, že jejich školení přineslo velkolepé výsledky. Vyškolení misionáři pomohli doslova statisícům mírných lidí po celé zemi, aby zasvětili svůj život Jehovovi, přijali čisté uctívání Jehovy a ujali se posvátné služby.“

Mnozí studenti školy Gilead rozšířili svou službu ještě před tím, než byli do této školy pozváni. Jedni manželé z Kanady chodili přes rok do kurzu mandarínské čínštiny, protože chtěli ve své domovské oblasti sloužit etnickým Číňanům, kteří zde tvoří početnou část obyvatelstva. Jiní manželé se začali sami učit albánsky a pak se odstěhovali do Albánie, aby zde pomáhali rostoucímu počtu lidí, kteří projevují zájem o Bibli. Jiní studenti této třídy přišli do Gileadu z Maďarska, Guatemaly a z Dominikánské republiky. Předtím se do těchto zemí přestěhovali, protože chtěli sloužit tam, kde je učitelů Božího slova velmi zapotřebí.

Než se rozjedou do zemí, kam byli přiděleni — do zemí v Africe, ve východní Evropě, ve střední a jižní Americe a na Dálném východě —, byli všichni absolventi vybídnuti, aby při všem, co budou dělat, brali v úvahu Boha.

Dívejte se na věci z Božího stanoviska

Po zahájení bratr Barber uvedl Maxwella Lloyda, člena výboru odbočky Spojených států. Bratr Lloyd rozebral důležitý námět „Na všechno se dívejte z Božího stanoviska“. Ukázal, jaký příklad v tom dali David a Boží Syn, Ježíš. (1. Samuelova 24:6; 26:11; Lukáš 22:42) Řečník studentům připomněl, že během svého pětiměsíčního studia Bible se vyškolili v tom, jak se dívat na věci z Božího stanoviska. Potom se jich zeptal: „Až povedete biblická studia s lidmi ve svém novém působišti, budete jim pomáhat, aby o věcech uvažovali z Božího stanoviska?“ A pokud jde o poskytování rad, dal studentům doporučení: „Neříkejte: ‚Podle mého, já si myslím...‘ Pomáhejte jim naopak, aby pochopili, jak se na věci dívá Bůh.  Tak budete pro lidi, s nimiž se budete stýkat ve svém novém působišti, skutečným požehnáním.“

Další část programu měl Gerrit Lösch, člen vedoucího sboru. Ve svém proslovu na téma „Jsem s tebou“ poukázal na to, že slova „jsem s tebou“ řekl Bůh svým věrným služebníkům při mnoha příležitostech. (1. Mojžíšova 26:23, 24; 28:15; Jozue 1:5; Jeremjáš 1:7, 8) Jestliže zůstaneme věrní, můžeme se na to spolehnout i my dnes. Bratr Lösch zdůraznil: „Máš obavu, zda najdeš lidi, s nimiž bys mohl studovat Bibli? Pamatuj, že Jehova řekl: ‚Jsem s tebou.‘ Máš obavu, zda nebudeš mít nouzi v hmotném ohledu? Jehova řekl: ‚Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.‘“ (Hebrejcům 13:5) Na závěr bratr Lösch studentům připomněl slib, který dal Ježíš svým věrným následovníkům, totiž že v díle činění učedníků bude s nimi. (Matouš 28:20)

„Najdeš bezpečí v ohnivých zkouškách?“, to bylo téma o němž promluvil instruktor Gileadu Lawrence Bowen. Poukázal na to, že v důsledku sporných otázek, jež vznikly v Edenu, všichni, kdo touží projevovat Jehovovi  výlučnou oddanost, čelí těžkostem, a někdy i ohnivým zkouškám. Povzbudil absolventy, aby se řídili příkladem Ježíše, který nalezl skutečné bezpečí v tom, že se plně spoléhal na Jehovu. Přijal zkoušky, jež Jehova připustil, aby jimi byla zdokonalena poslušnost jeho Syna. (Hebrejcům 5:8, 9) Jehova může být přirovnán k přečišťovači zlata, který odstraňuje nečistoty přesně takovým žárem, jehož je k tomu třeba. Ovšem víra přečištěná ohněm poskytuje daleko větší bezpečí než přečištěné zlato. Proč? „Protože přečištěná víra vydrží každý tlak,“ řekl bratr Bowen, „a vyzbrojuje nás, abychom vytrvali až do ‚konce‘.“ (Matouš 24:13)

Další instruktor Gileadu, Mark Noumair, položil otázku: „Budete milí?“ Ve svém námětu se soustředil na slova v 1. Samuelově 2:26, podle nichž byl Samuel ‚milý jak ze stanoviska Jehovova, tak i z lidského‘. Bratr Noumair, který sám působil přes deset let jako misionář v Africe, poukázal na příklad Samuela a potom prohlásil: „Také vy se můžete stát velice milými v Božích očích, jestliže budete věrně a oddaně vykonávat práci, kterou vám Bůh dal. Dal vám drahocenné misionářské působiště.“ Potom bratr Noumair vybídl absolventy, aby své pověření považovali za posvátnou odpovědnost, kterou jim Bůh svěřil, a aby přijali Boží smýšlení.

V průběhu školy měli o víkendech studenti mnoho příležitostí mluvit s lidmi v okolí o „velkolepých Božích věcech“. (Skutky 2:11) Mohli o těchto věcech mluvit dokonce v deseti různých jazycích. Wallace Liverance, další instruktor Gileadu, vedl interview se skupinou studentů, kteří vyprávěli své zážitky v rámci námětu „Boží velkolepé věci podněcují lidi k činu“. Prohlásil: „Ti, kdo byli o Letnicích shromážděni v horní místnosti, byli podníceni duchem k tomu, aby mluvili o ‚velkolepých Božích věcech‘. Týž duch dnes působí ve všech Božích věrných služebnících.“ Někteří byli dokonce podníceni k tomu, aby se učili nové jazyky a mohli tak vydávat svědectví daleko většímu počtu lidí.

Praktické rady k tomu, jak se dívat na věci z Božího stanoviska

Po úvodních proslovech následovalo interview. Gary Breaux a William Young, členové odbočky Spojených států, rozmlouvali se členy výborů odboček v různých zemích, v nichž nyní slouží misionáři. Otázky položili také jedněm manželům, kteří strávili v misionářské službě 41 let. Při tom zaznělo: „Ti, kdo mají nejméně osobních požadavků, zůstávají déle. Zaměřují se na důvod, proč přišli. Vědí, že přišli kázat dobrou zprávu a pomáhat lidem, aby poznali Jehovu.“

David Splane, další člen vedoucího sboru, uzavřel program proslovem na námět „Nejdete daleko!“. Co tím mínil? Vždyť těch 46 absolventů je nyní rozesíláno do různých zemí po celém světě! Vysvětlil to: „Ať jste na zemi kdekoli, pokud budete věrní, stále jste v Božím domě.“ Ano, všichni věrní křesťané, ať jsou fyzicky kdekoli, slouží v části Božího velkého duchovního chrámu neboli domu, který začal existovat v prvním století, v době Ježíšova křtu. (Hebrejcům 9:9) Poznání, že Jehova je blízko všem svým věrným služebníkům na zemi, je pro všechny přítomné opravdu útěchou! Když byl Ježíš na zemi, Jehova se o něj zajímal, a stejně se zajímá také o nás a o naši službu, ať ji vykonáváme kdekoli. Pokud tedy jde o uctívání, nikdy nejsme daleko ani od sebe navzájem, ani od Jehovy, ani od Ježíše.

Po přečtení pozdravů, které přišly z celého světa, byla oznámena místa, kam jsou misionáři přiděleni. Potom byl přečten děkovný dopis, v němž studenti této třídy vyjádřili, jak si váží školení, které v Gileadu dostali. Program byl zakončen slovy předsedajícího, který nové misionáře povzbudil, aby pokračovali ve své dobré práci a měli radost ze služby Jehovovi. (Filipanům 3:1)

[Rámeček na straně 23]

STATISTIKA TŘÍDY

Počet zastoupených zemí: 14

Počet zemí, do nichž byli absolventi přiděleni: 19

Počet studentů: 46

Průměrný věk: 35,0

Průměrný počet let v pravdě: 17,2

Průměrný počet let v celodobé službě: 13,7

[Obrázek na straně 24]

Absolventi 113. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) M. Ligthartová; S. Hosoiová; A. Berktoldová; C. Liemová; J. Aokiová. (2) J. Baglyasová; S. Bouquéová; A. Bossiová; J. Altonová; I. Escobarová; F. Escobar. (3) A. Stoica; D. Stoicaová; S. Freimuthová; M. Karlssonová; R. LeBlanc. (4) R. Bianchi; S. Bianchiová; L. Kaminski; L. Josephová; S. Parisová; L. LeBlancová. (5) M. Paris; B. Skidmoreová; J. Hortonová; L. Horton; G. Skidmore. (6) B. Liem; G. Alton; E. Quiriciová; M. Langloisová; S. Steiningerová; H. Aoki. (7) J. Langlois; M. Steininger; F. Bossi; J. Kaminski; J. Bouqué; E. Ligthart; K. Hosoi. (8) J. Baglyas; M. Quirici; L. Karlsson; C. Freimuth; W. Berktold; R. Joseph.