Přejít k článku

Přejít na obsah

Osobní studium, které z nás činí dobré učitele

Osobní studium, které z nás činí dobré učitele

 Osobní studium, které z nás činí dobré učitele

„Zahloubej se nad tím; zaber se do toho, aby tvůj pokrok byl zjevný všem. Dávej neustále pozor na sebe a na své vyučování.“ (1. TIMOTEOVI 4:15, 16)

1. Proč si pro osobní studium musíme vybrat vhodný čas?

„PRO všechno je ustanovený čas,“ říká Bible podle Kazatele 3:1. To rozhodně platí o osobním studiu. Pro mnoho lidí je těžké hloubat o duchovních věcech, pokud si k tomu vyberou nevhodnou dobu nebo nevhodné místo. Chtělo by se vám například studovat, když jste se po celodenní dřině vydatně navečeřeli a uvelebili se ve svém oblíbeném křesle před televizí? Asi ne. Jaké je tedy řešení? Je zřejmé, že si musíme dobře vybrat, kdy a kde budeme studovat, aby naše úsilí přineslo co největší užitek.

2. Která doba bývá pro osobní studium nejvhodnější?

2 Mnozí lidé zjišťují, že ten nejlepší čas pro studium je pro ně brzy ráno, kdy bývají nejčilejší. Jiní ke krátkému studiu využívají polední přestávku. Všimněme si, jak je z níže uvedených příkladů patrné, kdy je možné věnovat se důležitým duchovním činnostem.  David, král starověkého Izraele, napsal: „Zrána způsob, abych slyšel tvou milující laskavost, vždyť v tebe jsem vložil důvěru. Dej mi na vědomí cestu, kterou bych měl chodit, neboť k tobě jsem pozvedl svou duši.“ (Žalm 143:8) Prorok Izajáš vyjádřil podobné ocenění: „Svrchovaný Pán Jehova mi dal jazyk poučených, abych věděl, jak slovem odpovědět unavenému. Probouzí ráno co ráno; probouzí mé ucho, abych slyšel jako ti poučení.“ To znamená, že studovat a rozmlouvat s Jehovou bychom měli tehdy, když jsme myšlenkově svěží, ať je to v kteroukoli denní dobu. (Izajáš 50:4, 5; Žalm 5:3; 88:13)

3. Jaké jsou nejlepší podmínky pro účinné studium?

3 Další podmínkou k účinnému studiu je to, že bychom si neměli sedat do nejpohodlnějšího křesla nebo na pohovku. To bychom bdělí nezůstali. Když studujeme, musí být naše mysl čilá, a příliš mnoho pohodlí působí spíše pravý opak. Dobře se také studuje a rozjímá v relativně tichém prostředí, kde člověk není ničím rozptylován. Studium nepřinese ty nejlepší výsledky, jestliže vaši pozornost bude odvádět rádio, televize nebo děti. Když se chtěl rozjímání věnovat Ježíš, šel na osamělé, tiché místo. Mluvil také o tom, že je cenné, když si najdeme soukromé místo k modlitbě. (Matouš 6:6; 14:13; Marek 6:30–32)

Při osobním studiu hledáme odpovědi

4, 5. Proč je brožura Vyžaduje praktickou pomocí?

4 Osobní studium přináší uspokojení, když pomocí různých biblických publikací do hloubky zkoumáme určitý námět, zejména když to děláme s cílem najít odpovědi na něčí upřímné otázky. (1. Timoteovi 1:4; 2. Timoteovi 2:23) Mnoho nových zájemců začíná studiem brožury Co od nás Bůh vyžaduje?, * která je nyní k dispozici ve 261 jazycích. Je to velice jednoduchá, ale přesná publikace, která je plně založena na Bibli. Pomáhá čtenářům, aby se v krátké době seznámili s Božími požadavky pro pravé uctívání. Pojetí této brožury však neumožňuje, aby byl  detailně rozebrán každý námět. Je tedy možné, že vám člověk, s nímž studujete Bibli, položí vážně míněné otázky o určitých biblických námětech, které rozebíráte. Jak najdete více biblických informací, které mu pomohou jeho otázky zodpovědět?

5 Pro ty, kdo mají ve svém jazyce k dispozici Watchtower Library na CD-ROM, je snadné najít mnoho informací na počítači. Ale co lidé, kteří tuto možnost nemají? Prozkoumejme dva náměty, které jsou rozebrány v brožuře Vyžaduje. Uvidíme, jak můžeme rozšířit své porozumění a být schopni odpovědět podrobněji, jestliže se nás někdo například zeptá, kdo je Bůh a jaký byl Ježíš ve skutečnosti. (2. Mojžíšova 5:2; Lukáš 9:18–20; 1. Petra 3:15)

Kdo je Bůh?

6, 7. (a) Jaká otázka o Bohu vzniká? (b) Jakou závažnou věc vynechal jistý duchovní ve svém proslovu?

6 Druhá lekce brožury Vyžaduje odpovídá na důležitou otázku, totiž kdo je Bůh. To je základ, protože člověk nemůže uctívat pravého Boha, jestliže ho nezná nebo snad pochybuje o jeho existenci. (Římanům 1:19, 20; Hebrejcům 11:6) Avšak lidé na celém světě mají stovky různých názorů na to, kdo je Bůh. (1. Korinťanům 8:4–6) Každá náboženská filozofie odpovídá na otázku o Boží totožnosti jinak. Většina náboženství křesťanstva považuje Boha za Trojici. Jeden přední americký duchovní přednesl proslov „Znáte Boha?“, ale ani jednou se v něm nezmínil o Božím jménu, přestože několikrát citoval z Hebrejských písem. Četl samozřejmě z biblického překladu, který používá nejednoznačné a anonymní označení „Pán“, a ne Jehova nebo Jahve.

7 Zmíněnému duchovnímu unikla velice důležitá věc, když citoval Jeremjáše 31:33, 34: „‚Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: „Poznávejte Pána!“ [hebrejsky „Poznávejte Jehovu“] Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich,‘ je výrok Pánův [hebrejsky Jehovův].“ V biblickém překladu, který tento duchovní použil, chybí jedinečné Boží jméno, Jehova. (Žalm 103:1, 2)

8. Co názorně ukazuje, že je používání Božího jména důležité?

8 Názornou ukázkou toho, proč je používání Jehovova jména tak důležité, je Žalm 8:9: „Jehovo, náš Pane, jak majestátní je tvé jméno po celé zemi!“ Srovnejme to s jiným zněním: „Ó PANE, Pane náš, jak vznešené jest jméno tvé na vší zemi!“ (King James Version; viz také Ekumenický překlad, Kralickou bibli Bibli českou.) Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, „poznání Boha“ můžeme získat, jestliže na sebe necháme působit Boží slovo. Avšak která pomůcka pro studium Bible jasně zodpoví naše otázky o důležitosti Božího jména? (Přísloví 2:1–6)

9. (a) Která publikace nám může pomoci vysvětlit, proč je důležité používat Boží jméno? (b) Jak dalo mnoho překladatelů najevo, že nemají úctu k Božímu jménu?

9 Můžeme se podívat do brožury Boží jméno, které přetrvá navždy. * Tato brožura byla přeložena do 69 jazyků. Oddíl nazvaný „Boží jméno — jeho význam a výslovnost“ (strany 6–11) jasně ukazuje, že hebrejské tetragrammaton („čtyři písmena“, z řečtiny) se objevuje ve starověkých hebrejských textech více než 7000krát. Jenže duchovenstvo a překladatelé z řad stoupenců judaismu a křesťanstva úmyslně ve většině svých překladů Bible Boží jméno vynechali. * Jak mohou tvrdit, že znají Boha a mají jeho schválení, když ho odmítají nazývat jménem? Jeho pravé jméno je branou k porozumění toho, jaké má  záměry a jaká je jeho totožnost. A navíc, jakou cenu by měla ta část Ježíšovy vzorové modlitby, kde se říká „náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno“, jestliže by se Boží jméno vůbec nepoužívalo? (Matouš 6:9; Jan 5:43; 17:6)

Kdo je Ježíš Kristus?

10. Jak můžeme získat ucelenou představu o Ježíšově životě a službě?

10 Třetí lekce v brožuře Vyžaduje má název „Kdo je Ježíš Kristus?“. V pouhých šesti odstavcích předkládá stručný nástin toho, jaký měl Ježíš původ a proč přišel na zem. Pokud byste však chtěli kompletní zprávu o jeho životě, není — kromě samotných evangelií — nic lepšího než kniha Největší člověk, který kdy žil, jež byla vydána ve 111 jazycích. * Tato publikace je založena na čtyřech evangeliích a uvádí úplnou chronologickou zprávu o Kristově životě a učení. Má 133 kapitol, které se věnují událostem z Ježíšova života a služby. Poněkud odlišný, analytický přístup najdeme v prvním svazku díla Hlubší pochopení pod heslem „Ježíš Kristus“.

11. (a) V čem se svědkové Jehovovi liší, pokud jde o jejich víru v Ježíše? (b) Například které biblické texty jasně vyvracejí nauku o Trojici a která publikace je v tomto ohledu pomocí?

11 V křesťanstvu se polemika o Ježíšovi soustřeďuje na to, zda je „Božím Synem“ a zároveň „Bohem Synem“ — jinými slovy, je to spor o Trojici, což je podle Katechismu katolické církve „hlavní tajemství víry“. Svědkové Jehovovi se od náboženství křesťanstva liší. Věří totiž, že Ježíš má sice božský původ, ale není to Bůh. Vynikající pojednání na toto téma obsahuje brožura, která nese titul Měl bys věřit v trojici? a která byla přeložena do 95 jazyků. * K mnoha veršům, na jejichž základě brožura vyvrací nauku o Trojici, patří například Marek 13:32 a 1. Korinťanům 15:24, 28.

12. Která další otázka si zaslouží naši pozornost?

12 Výše uvedená pojednání o Bohu a Ježíši Kristu jsou pro nás názornou ukázkou. Tak by totiž mohlo vypadat naše osobní studium zaměřené na to, abychom pomohli získat přesné poznání lidem, kteří ještě biblickou pravdu neznají. (Jan 17:3) A co ti, kdo jsou spojeni s křesťanským sborem již mnoho let? Musí stále věnovat pozornost svému osobnímu studiu Jehovova slova, i když už získali mnoho biblických znalostí?

Proč ‚dávat neustále pozor‘?

13. Jaký mylný názor na osobní studium by někdo mohl mít?

13 Někteří z těch, kdo jsou členy sboru již mnoho let, si možná navyknou spoléhat se pouze na biblické poznání, které získali v prvních několika letech poté, co se stali svědky Jehovovými. Člověk si snadno řekne: „Já nepotřebuji studovat tolik, jako ti noví. Vždyť jsem už za ta léta přečetl Bibli a biblické publikace tolikrát.“ To by ale bylo stejné, jako kdyby říkal: „Já se vlastně dnes už nemusím příliš starat o to, co jím. Vždyť už jsem toho v minulosti snědl tolik.“ Víme, že máme-li zůstat zdraví a aktivní, potřebuje naše tělo stálou výživu z dobrého, řádně připraveného jídla. Oč více to platí, máme-li zůstat zdraví a silní duchovně! (Hebrejcům 5:12–14)

14. Proč na sebe musíme neustále dávat pozor?

14 Bez ohledu na to, zda Bibli studujeme dlouho nebo krátce, každý z nás by tudíž měl jednat v souladu s Pavlovou radou danou Timoteovi, zralému, zodpovědnému dozorci: „Dávej neustále pozor na sebe a na své vyučování. Zůstaň u těch věcí, neboť takovým jednáním zachráníš sebe i ty, kdo ti naslouchají.“ (1. Timoteovi 4:15, 16) Proč bychom si Pavlovu radu měli vzít k srdci? Vzpomeňme si také na Pavlovo upozornění, že bojujeme proti „Ďáblovým pletichám [„lstivým skutkům“, poznámka pod čarou]“ a „proti ničemným duchovním silám v nebeských  místech“. A apoštol Petr varoval, že Ďábel „hledá, koho by pohltil“ a že jeho obětí se může stát kdokoli z nás. Kdybychom podlehli sebeuspokojení, mohla by to být právě ta skulinka, kterou hledá. (Efezanům 6:11, 12; 1. Petra 5:8)

15. Jak se můžeme v duchovním ohledu bránit a jak můžeme své prostředky k obraně udržovat?

15 Jak se tedy můžeme bránit? Apoštol Pavel nám připomíná: „Uchopte úplnou výzbroj od Boha, abyste byli schopni odporovat v ničemném dnu a pevně stát, až všechno důkladně vykonáte.“ (Efezanům 6:13) Účinnost zmíněné duchovní výzbroje závisí nejen na jejím původním stavu, ale také na pravidelné údržbě. K úplné výzbroji od Boha tedy musí patřit nejnovější poznatky z Božího slova. Prostřednictvím svého Slova a prostřednictvím třídy věrného a rozvážného otroka nám Jehova zjevuje porozumění pravdě, a je proto důležité, abychom s tímto porozuměním drželi krok. Údržba naší duchovní výzbroje spočívá v pravidelném osobním studiu Bible a biblických publikací. (Matouš 24:45–47; Efezanům 6:14, 15)

16. Co můžeme dělat, aby náš „velký štít víry“ byl stále připraven k použití?

16 Pavel zdůrazňuje, že nepostradatelnou součástí naší obranné výzbroje je „velký štít víry“, se kterým můžeme odrážet a hasit ohnivé Satanovy střely v podobě falešných obvinění a odpadlických nauk. (Efezanům 6:16) Je tedy důležité, abychom kontrolovali, jak pevný je náš štít víry a jaké kroky děláme, abychom ho udržovali a zpevňovali. Můžete si například položit otázky: ‚Jak se připravuji na týdenní biblické studium, při němž se používá Strážná věž? Studuji dostatečně, abych během shromáždění byl schopen svými promyšlenými komentáři „podněcovat k lásce a znamenitým skutkům“? Otevřu si Bibli a přečtu si nevypsané biblické texty? Povzbuzuji druhé tím, že se shromáždění s nadšením aktivně účastním?‘ Náš duchovní pokrm je hutný, a proto ho potřebujeme dobře strávit, abychom měli ze shromáždění plný užitek. (Hebrejcům 5:14; 10:24)

17. (a) Jaký jed Satan používá ve snaze podkopat naše duchovní smýšlení? (b) Co je protijedem na Satanův jed?

17 Satan zná slabé stránky padlého těla a používá zákeřné pletichy. Jedním ze způsobů, jak šíří svůj špatný vliv, je pornografie, která je velmi snadno dostupná v televizi, na internetu, na videu a v tištěných publikacích. Někteří křesťané připustili, aby tento jed pronikl jejich oslabeným obranným systémem, a proto ztratili výsady ve sboru nebo to mělo důsledky ještě závažnější. (Efezanům 4:17–19) Co je protijedem na Satanův duchovní jed? Nesmíme zanedbávat své pravidelné osobní studium Bible, naše křesťanská shromáždění a úplnou výzbroj od Boha. Tyto věci jako celek nás učí rozlišovat mezi správným a nesprávným a nenávidět to, co nenávidí Bůh. (Žalm 97:10; Římanům 12:9)

18. Jak nám „meč ducha“ může pomoci v našem duchovním boji?

18 Jestliže se nám daří studovat Bibli pravidelně, nebudeme mít jen dobrou obranyschopnost, kterou získáme díky přesnému poznání Božího slova, ale budeme mít také účinnou útočnou zbraň, totiž „meč ducha, to  je Boží slovo“. Slovo Boha je „ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč a proniká až k rozdělení duše a ducha a kloubů a jejich morku a je schopné rozeznávat myšlenky a úmysly srdce“. (Efezanům 6:17; Hebrejcům 4:12) Jestliže se s tímto ‚mečem‘ naučíme obratně zacházet, pak — až se dostaneme do pokušení — budeme schopni ostře vidět, že to, co může vypadat neškodně, nebo dokonce přitažlivě, je Satanovou smrtonosnou pastí. Naše zásobárna biblického poznání a porozumění nám pomůže, abychom zavrhli, co je ničemné, a činili, co je dobré. Každý z nás by si tedy měl položit otázky: ‚Je můj meč nabroušený, nebo už zrezivěl? Dělá mi potíže vybavit si biblické texty, které mohou posílit útok?‘ Udržujme si dobré návyky v osobním studiu Bible, a tak odporujme Ďáblu. (Efezanům 4:22–24)

19. V jakém ohledu nám prospěje pravidelné osobní studium?

19 Pavel napsal: „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ Jestliže si tato slova, která Pavel adresoval Timoteovi, bereme k srdci, můžeme posilovat své duchovní smýšlení, a naše služba pak bude ještě účinnější. Duchovně smýšlející starší a služební pomocníci tak mohou být prospěšnější pro sbor a my všichni můžeme zůstat pevní ve víře. (2. Timoteovi 3:16, 17; Matouš 7:24–27)

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. Obvykle je to tak, že nový zájemce bude po studiu brožury Vyžaduje pokračovat studiem knihy Poznání, které vede k věčnému životu. Obě publikace vydali svědkové Jehovovi. Podněty, které zde uvádíme, pomohou překonat překážky bránící duchovnímu pokroku.

^ 9. odst. Vydali svědkové Jehovovi. Ti, kdo ve svém jazyce mají publikaci Hlubší pochopení Písma, si mohou projít heslo „Jehova“.

^ 9. odst. Mezi českými překlady je významnou výjimkou v uplatnění hebrejského tetragrammata například Hegerův překlad, který uvádí „Jahve“.

^ 10. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

^ 11. odst. Vydali svědkové Jehovovi.

Vzpomínáte si?

• Jaké podmínky napomáhají k účinnému osobnímu studiu?

• Která chyba související s Božím jménem se objevuje v mnoha biblických překladech?

• Které biblické texty byste použili na vyvrácení nauky o Trojici?

• Co musíme dělat, abychom se chránili před Satanovými pletichami, i když jsme pravými křesťany již mnoho let?

[Studijní otázky]

[Obrázky na straně 19]

K účinnému osobnímu studiu potřebujete vhodné prostředí, kde budete co nejméně rozptylováni

[Obrázky na straně 23]

Je váš „meč“ nabroušený, nebo už zrezivěl?