Přejít k článku

Přejít na obsah

„Paste Boží stádo“

„Paste Boží stádo“

 „Pojďte ke mně . . . a já vás občerstvím“

„Paste Boží stádo“

„Vždycky jste ochotni nás vyslechnout a říci nám nějaká povzbudivá slova z Bible.“ (Pamela)

„Díky za všechno, co pro nás děláte. Opravdu nám to pomáhá.“ (Robert)

PAMELA a Robert tato slova ocenění adresovali křesťanským starším ve svých sborech. Také ostatní Boží služebníci po celém světě si váží podpory a péče, kterou jim neustále poskytují ti, kdo ‚pasou Boží stádo‘. (1. Petra 5:2) Za všechno, co starší dělají, a také za způsob, jak to dělají, je Jehovův lid opravdu vděčný.

„Mějte hojnost práce“

Křesťanským starším je svěřena řada úkolů. (Lukáš 12:48) Starší si připravují proslovy na sborová shromáždění a podílejí se na kázání dobré zprávy o Božím Království. K jejich povinnostem patří vykonávání pastýřských návštěv u spoluvěřících. Také věnují čas těm, kdo potřebují zvláštní pozornost — například letitým křesťanům. Kromě toho nesmí zanedbávat ani duchovní a hmotné potřeby své rodiny. (Job 29:12–15; 1. Timoteovi 3:4, 5; 5:8) Někteří starší spolupracují na stavbách sálů Království. Jiní slouží ve výborech pro styk s nemocnicemi nebo ve skupinách pro návštěvu pacientů. Mnozí se navíc dobrovolně podílejí na přípravách krajských a oblastních sjezdů. Ano, starší mají „hojnost práce v Pánově díle“. (1. Korinťanům 15:58) Není tedy divu, že ti, kdo jsou svěřeni do péče těchto pracovitých starších, jsou za jejich pomoc hluboce vděčni. (1. Tesaloničanům 5:12, 13)

Starší, kteří duchovně posilují své spolukřesťany tím, že je pravidelně navštěvují u nich doma nebo jinde, jsou skutečným zdrojem povzbuzení. „Kdybych od starších nedostával láskyplnou péči a povzbuzení,“ říká Thomas, který vyrůstal bez otce, „nevím, zda bych dnes celodobě sloužil Jehovovi.“ Mnozí mladí, kteří vyrůstali v neúplných rodinách, potvrzují, že pozornost, které se jim od starších dostalo, jim pomohla vytvořit si osobní vztah k Bohu.

Za pastýřské návštěvy jsou velmi vděčni také letití bratři a sestry. Dva starší například navštívili manžele, kterým je přes 80 let a kteří slouží jako misionáři. Tato manželská dvojice jim potom napsala: „Rádi bychom vám poděkovali za vaši milou návštěvu. Když jste odešli,  znovu jsme si přečetli verše, které jste s námi rozebírali. Nikdy nezapomeneme na vaše povzbudivá slova.“ Jedna sedmdesátiletá vdova dvěma starším napsala: „Modlila jsem se k Jehovovi o pomoc, a on mi poslal vás. Vaše návštěva, to bylo opravdu požehnání od Jehovy.“ Měli jste i vy v poslední době užitek z návštěvy sborových starších? Všichni si nepochybně vážíme toho, jaké úsilí vynakládají, když pasou stádo, které je v jejich péči.

Pastýři, kteří napodobují Boha a Krista

Jehova je láskyplný Pastýř. (Žalm 23:1–4; Jeremjáš 31:10; 1. Petra 2:25) Vynikajícím duchovním Pastýřem je také Ježíš Kristus, jenž byl označen jako „znamenitý pastýř“, ‚velký pastýř‘ a „hlavní pastýř“. (Jan 10:11; Hebrejcům 13:20; 1. Petra 5:4) Jak Ježíš jednal s těmi, kdo se chtěli stát jeho učedníky? Srdečně je zval: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Matouš 11:28)

Starší se dnes také snaží být pro stádo občerstvením a ochranou. Prokazují se „jako úkryt před větrem a jako skrýš před dešťovou bouří, jako proudy vody v bezvodé krajině, jako stín mohutného skalního útesu ve vyčerpané zemi“. (Izajáš 32:2) Tito laskaví ochránci přinášejí osvěžení, získávají si úctu stáda a těší se z Božího schválení. (Filipanům 2:29; 1. Timoteovi 5:17)

Manželky starších poskytují cennou podporu

Boží lid je vděčný nejen za křesťanské starší, ale také za láskyplnou podporu, kterou těmto mužům poskytují jejich manželky. Od takových žen to často vyžaduje oběti. Když se starší věnuje sborovým záležitostem nebo je na pastýřské návštěvě, nemůže být s manželkou. A pokud ve sboru vznikne nějaký naléhavý problém, musí jít někdy stranou i pečlivě rozvržený osobní plán. Sestra jménem Michelle však říká: „Když vidím, jak je manžel zaměstnán přípravou na shromáždění a pastýřskými návštěvami, myslím na to, že to dělá pro Jehovu, a snažím se ho podporovat, jak to jenom jde.“

Cheryl, která je také manželkou staršího, poznamenává: „Vím, že si bratři a sestry ze sboru potřebují se staršími občas popovídat, a tak bych chtěla, aby měli jistotu, že mohou za mým mužem přijít, kdykoli ho budou potřebovat.“ Takové ženy, jako je Michelle a Cheryl, jsou pro svého muže skutečnou oporou — ochotně totiž přinášejí oběti, aby se jejich manžel mohl starat o Boží ovce. Manželky starších si opravdu zaslouží velké ocenění.

Ani velmi zaměstnaný starší však nesmí zanedbávat duchovní či jiné potřeby své manželky a dětí. Ženatý starší musí být „bez obžaloby, manžel jedné manželky, který má věřící děti, jež nejsou viněny z prostopášnosti ani nepoddajnosti“. (Titovi 1:6) Musí se o svou rodinu starat tak, jak to od křesťanských dozorců vyžaduje Písmo. (1. Timoteovi 3:1–7)

Pro činorodého staršího je obětavá manželka skutečným pokladem, a vnímaví ženatí starší si to velmi dobře uvědomují. Výstižně o tom mluví Bible: „Našel někdo dobrou manželku? Našel něco dobrého.“ (Přísloví 18:22) Jak slovy, tak skutky dávají pozorní starší své manželce najevo hluboké ocenění. Kromě toho, že se spolu tyto křesťanské manželské dvojice upřímně modlí a společně se radují ze studia, věnují čas také například toulkám po lese, procházkám po pláži nebo v parku. Ano, starší se těší z toho, že se o svou manželku mohou s láskou starat. (1. Petra 3:7)

Starší, kteří nesobecky pasou Boží stádo, jsou pro Jehovův lid zdrojem osvěžení. Jsou to skutečné „dary v podobě lidí“, jsou požehnáním pro sbor. (Efezanům 4:8, 11–13)