Přejít k článku

Přejít na obsah

Jehova o vás pečuje

Jehova o vás pečuje

 Jehova o vás pečuje

„Na [Boha] uvrhnete všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. PETRA 5:7)

1. Ve kterém důležitém ohledu je Jehova naprostým protikladem Satana?

JEHOVA je naprostým protikladem Satana. Každého, kdo se cítí přitahován k Jehovovi, může Ďábel jedině zapudit. Na tento kontrast poukazuje Encyclopædia Britannica (1970). O Satanově činnosti popsané v biblické knize Job toto uznávané dílo říká: ‚Satan se věnuje tomu, že prochází zemí a vyhledává skutky nebo osoby, které by obvinil ze špatnosti; dělá tedy pravý opak toho, co dělají „oči Páně“, které se procházejí po zemi a posilují vše dobré (II. Par. xvi, 9). Satan cynicky podezřívá nesobeckou lidskou dobrotu a v rámci Boží autority, pod Božím dohledem a v mezích, které Bůh stanoví, ji smí zkoušet.‘ Mezi Jehovou a Satanem je opravdu zřetelný rozdíl. (Job 1:6–12; 2:1–7)

2, 3. (a) Jak je význam slova „Ďábel“ patrný z Jobova příběhu? (b) Jak Bible ukazuje, že Satan dále obviňuje Jehovovy služebníky na zemi?

2 Slovo „Ďábel“ bylo odvozeno z řeckého výrazu, který znamená „falešný žalobce“ a „pomlouvač“. Kniha Job ukazuje, že Satan obvinil Jehovova věrného služebníka Joba z toho, že Bohu slouží ze sobeckých důvodů. Položil otázku: „Bojí se Job Boha nadarmo?“ (Job 1:9) Zpráva v této knize ukazuje, že Job se navzdory zkouškám a utrpením stále více přimykal k Jehovovi. (Job 10:9, 12; 12:9, 10; 19:25; 27:5; 28:28) Když jeho soužení skončilo, řekl  Bohu: „Z doslechu jsem o tobě slyšel, ale nyní tě přece vidí mé vlastní oko.“ (Job 42:5)

3 Změnilo se od doby Jobovy něco? Přestal snad Satan Jehovovy služebníky obviňovat? Nepřestal. Kniha Zjevení ukazuje, že v tomto čase konce Satan dále obviňuje Kristovy pomazané bratry a zcela jistě také jejich věrné společníky. (2. Timoteovi 3:12; Zjevení 12:10, 17) Je tedy nezbytné, abychom se jakožto praví křesťané podřizovali našemu starostlivému Bohu Jehovovi a s hlubokou láskou mu sloužili. Tím dokážeme, že Satanovo obvinění je falešné, a rozradostníme Jehovovo srdce. (Přísloví 27:11)

Jehova nám chce pomáhat

4, 5. (a) Co na rozdíl od Satana hledá na zemi Jehova? (b) Co musíme dělat, abychom získali Jehovovu přízeň?

4 Ďábel se potuluje po zemi a hledá, koho by obvinil a pohltil. (Job 1:7, 9; 1. Petra 5:8) Naproti tomu Jehova chce těm, kdo potřebují jeho sílu, podat pomocnou ruku. Prorok Chanani řekl králi Asovi: „Pokud jde ... o Jehovu, jeho oči se toulají po celé zemi, aby ukázal svou sílu ve prospěch těch, jejichž srdce je vůči němu úplné.“ (2. Paralipomenon 16:9) Mezi Satanovým nenávistným slíděním a Jehovovou láskyplnou péčí je skutečně propastný rozdíl!

5 Jehova nás nešpehuje ani se nesnaží přistihnout nás při každé naší chybě nebo selhání. Žalmista napsal: „Kdyby provinění byla to, na co dáváš pozor, Jah, Jehovo, kdo by mohl obstát?“ (Žalm 130:3) Je nasnadě, že nikdo. (Kazatel 7:20) Pokud se k Jehovovi přibližujeme s úplným srdcem, bude na nás upírat své oči ne proto, aby nás odsoudil, ale aby viděl naše úsilí a mohl vyslyšet naše modlitby o pomoc a odpuštění. Apoštol Petr napsal: „Jehovovy oči jsou ... upřeny na spravedlivé a jeho uši k jejich úpěnlivé prosbě; ale Jehovův obličej je proti těm, kdo činí špatné věci.“ (1. Petra 3:12)

6. V jakém smyslu je pro nás Davidův případ útěchou i varováním?

6 David byl nedokonalý a dopustil se závažných hříchů. (2. Samuelova 12:7–9) Své srdce však otevřel Jehovovi a přiblížil se k němu ve vroucí modlitbě. (Žalm 51:1–12, nadpis) Jehova jeho modlitbu vyslyšel a odpustil mu, ale David za svůj hřích nesl neblahé důsledky. (2. Samuelova 12:10–14) To by pro nás mělo být jak útěchou, tak i varováním. Je příjemné vědět, že Jehova je ochoten odpustit naše hříchy, pokud opravdu činíme pokání, ale je třeba vzít na vědomí, že s hříchy jdou často ruku v ruce neblahé důsledky. (Galaťanům 6:7–9) Chceme-li se k Jehovovi přiblížit, měli bychom se držet co nejdál od všeho, co se mu nelíbí. (Žalm 97:10)

Jehova k sobě přitahuje svůj lid

7. Po jakých lidech Jehova pátrá a jak je k sobě přitahuje?

7 V jednom ze svých žalmů David napsal: „Jehova je vysoko, a přece vidí pokorného; ale povzneseného zná jenom z dálky.“ (Žalm 138:6) V podobném duchu jiný žalm říká: „Kdo je jako Jehova, náš Bůh, ten, který si dělá obydlí ve výši? Snižuje se, aby shlédl na nebe a zemi, pozvedá poníženého až z prachu.“ (Žalm 113:5–7) Ano, všemohoucí Stvořitel vesmíru se snižuje, aby shlédl na zemi, a jeho oči vidí „pokorného“, „poníženého“, ty, kdo „vzdychají a sténají nad všemi odpornými věcmi, které se dějí“. (Ezekiel 9:4) Takové lidi k sobě přitahuje prostřednictvím svého Syna. Když byl Ježíš ještě na zemi, řekl: „Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec... Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud mu to není dáno Otcem.“ (Jan 6:44, 65)

8, 9. (a) Proč musíme všichni přijít k Ježíšovi? (b) Proč je výkupné tak pozoruhodným opatřením?

8 Všichni lidé by měli přijít k Ježíšovi a uvěřit v jeho výkupní oběť, protože se narodili jako hříšníci odcizení Bohu. (Jan 3:36) Potřebují  dosáhnout smíření s Bohem. (2. Korinťanům 5:20) Bůh nečekal, až jej hříšníci budou prosit o nějakou možnost smířit se s ním. Apoštol Pavel napsal: „Bůh nám doporučuje svou vlastní lásku tím, že Kristus za nás zemřel, zatímco jsme byli ještě hříšníky. Jestliže jsme totiž byli smířeni s Bohem smrtí jeho Syna, když jsme byli nepřáteli, tím spíše budeme zachráněni jeho životem nyní, když jsme byli smířeni.“ (Římanům 5:8, 10)

9 Vznešenou pravdu, že Bůh nabízí lidem smíření, potvrdil apoštol Jan. Napsal: „Podle toho byla v našem případě učiněna zjevnou Boží láska, protože Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna do světa, abychom jeho prostřednictvím získali život. Láska není v tom, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a vyslal svého Syna jako usmiřující oběť za naše hříchy.“ (1. Jana 4:9, 10) Iniciativu projevil Bůh, a ne člověk. Necítíte se snad přitahováni k Bohu, který projevil tolik lásky ‚hříšníkům‘, a dokonce ‚nepřátelům‘? (Jan 3:16)

Musíme Jehovu hledat

10, 11. (a) Co musíme dělat, jestliže chceme Jehovu hledat? (b) Jak bychom měli pohlížet na Satanův systém věcí?

10 Jehova nás ovšem nenutí, abychom k němu přišli. My ho musíme hledat, ‚nějakým způsobem se ho dopátrat a tak jej nalézt‘, ačkoli „není od nikoho z nás daleko“. (Skutky 17:27, Ekumenický překlad) Musíme uznávat, že Jehova od nás právem vyžaduje podřízenost. Učedník Jakub napsal: „Podřiďte se tedy Bohu, ale postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás. Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Očistěte si ruce, hříšníci, a přečistěte své srdce, vy nerozhodní.“ (Jakub 4:7, 8) Měli bychom se bez váhání pevně postavit proti Ďáblovi a zaujmout místo na straně Jehovy.

11 To znamená, že bychom si od Satanova ničemného světa měli udržovat odstup. Jakub také napsal: „Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdokoli tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Boha.“ (Jakub 4:4) Jestliže naproti tomu chceme být Jehovovými přáteli, musíme očekávat, že nás Satanův svět bude nenávidět. (Jan 15:19; 1. Jana 3:13)

12. (a) Jaká utěšující slova napsal David? (b) Jaké varování dal Jehova prostřednictvím proroka Azarjáše?

12 Jestliže se Satanův svět proti nám postaví nějakým konkrétním způsobem, je nutné, abychom se především obrátili na Jehovu v modlitbě a prosili ho o pomoc. David, který mnohokrát zažil záchranu od Jehovy, pro naši útěchu napsal: „Jehova je blízko všech, kdo ho vzývají, všech, kdo ho vzývají v opravdovosti. Touhu těch, kdo se ho bojí, vyplní a jejich volání o pomoc uslyší, a zachrání je. Jehova střeží všechny, kdo ho milují, ale všechny ničemné vyhladí.“ (Žalm 145:18–20) Tento žalm ukazuje, že Jehova nás může zachránit ze zkoušek, které prožíváme jako jednotlivci. Ukazuje také, že v době „velkého soužení“ Jehova zachrání svůj lid jako celek. (Zjevení 7:14) Jehova nám zůstane nablízku,  pokud mu zůstaneme nablízku my. Pod působením ‚Božího ducha‘ prorok Azarjáš pronesl výrok, který můžeme považovat za všeobecně platnou pravdu: „Jehova je s vámi, dokud se prokazujete být s ním; a jestliže po něm budete pátrat, dá se vám najít, ale jestliže ho opustíte, opustí vás.“ (2. Paralipomenon 15:1, 2)

Jehova pro nás musí být skutečný

13. Jak můžeme dát najevo, že je pro nás Jehova skutečný?

13 O Mojžíšovi apoštol Pavel napsal, že „zůstal stálý, jako by viděl Toho, kdo je neviditelný“. (Hebrejcům 11:27) Mojžíš samozřejmě Jehovu doopravdy neviděl. (2. Mojžíšova 33:20) Jehova však pro něho byl tak skutečný, že ho Mojžíš jakoby viděl. Když Job prožil zkoušky, i on očima víry viděl Jehovu zřetelněji. Viděl Jehovu jako Boha, který své věrné služebníky sice nechá projít zkouškami, ale nikdy je neopustí. (Job 42:5) O Enochovi a Noemovi bylo řečeno, že ‚chodili s Bohem‘. Oba se totiž snažili Bohu líbit a poslouchat ho. (1. Mojžíšova 5:22–24; 6:9, 22; Hebrejcům 11:5, 7) Jestliže pro nás Jehova bude tak skutečný, jako byl pro Enocha, Noema, Joba a Mojžíše, budeme ‚si ho všímat‘ na všech svých cestách a on „napřímí [naše] stezky“. (Přísloví 3:5, 6)

14. Co znamená „lnout“ k Jehovovi?

14 Těsně před tím, než měli Izraelité vstoupit do Zaslíbené země, dostali od Mojžíše radu: „Měli byste chodit za Jehovou, svým Bohem, a jeho byste se měli bát a jeho přikázání byste měli dodržovat a jeho hlasu byste měli naslouchat a jemu byste měli sloužit a k němu  byste měli lnout.“ (5. Mojžíšova 13:4) Měli Jehovu následovat, bát se ho, poslouchat ho a lnout k němu. V souvislosti se slovem přeloženým jako „lnout“ jeden znalec Bible uvádí, že použitý „způsob vyjádření poukazuje na velice blízký a důvěrný vztah“. Žalmista uvedl: „Důvěrný vztah k Jehovovi patří těm, kdo se ho bojí.“ (Žalm 25:14) Tento drahocenný, důvěrný vztah k Jehovovi můžeme získat, jestliže je pro nás Jehova skutečný a jestliže ho milujeme natolik, že máme strach, abychom se mu v něčem neznelíbili. (Žalm 19:9–14)

Jste si vědomi toho, že o vás Jehova pečuje?

15, 16. (a) Jak 34. žalm ukazuje, že o nás Jehova pečuje? (b) Co bychom měli dělat, jestliže je pro nás těžké vzpomenout si, jak nám Jehova projevoval dobrotu?

15 Jedním ze Satanových lstivých skutků je snaha přimět nás, abychom ztratili ze zřetele, že náš Bůh Jehova o své věrné služebníky neustále pečuje. Izraelský král David si byl i ve velice nebezpečné situaci vědom Jehovovy záchranné paže. Když byl donucen předstírat šílenství před králem Akišem z Gatu, složil píseň, nádherný žalm. Jsou v něm obsažena například tato slova vyjadřující Davidovu víru: „Velebte se mnou Jehovu a společně vyvyšujme jeho jméno. Dotazoval jsem se Jehovy, a on mi odpověděl a osvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Anděl Jehovy táboří kolem těch, kdo se ho bojí, a vyprošťuje je. Ochutnejte a vizte, že Jehova je dobrý; šťastný je zdatný muž, který ho činí svým útočištěm. Jehova je blízko těm, kdo mají zlomené srdce, a ty, kdo jsou zdrcení na duchu, zachraňuje. Mnohá jsou neštěstí spravedlivého, ale Jehova jej ze všech osvobozuje.“ (Žalm 34:3, 4, 7, 8, 18, 19; 1. Samuelova 21:10–15)

16 Jste přesvědčeni o tom, že Jehova má moc zachraňovat? Uvědomujete si, že lidem může poskytnout andělskou ochranu? Již jste osobně ochutnali a viděli, že Jehova je dobrý?  Kdy jste si naposledy uvědomili, že Jehova byl v nějakém konkrétním případě dobrý k vám osobně? Snažte si vzpomenout. Bylo to ve službě u toho posledního domu, kdy jste si už mysleli, že nemůžete pokračovat? Možná jste pak s obyvatelem onoho domu měli pěkný rozhovor. Nezapomněli jste Jehovovi poděkovat za to, že vám dal mimořádnou sílu, kterou jste potřebovali, a že vám požehnal? (2. Korinťanům 4:7) Možná si však snadno nevzpomenete na nějaký konkrétní projev Jehovovy dobroty ve váš prospěch. Snad musíte zavzpomínat na dobu před týdnem, měsícem, rokem či na dobu ještě vzdálenější. Je-li to tak, co kdybyste se vědomě snažili přiblížit se k Jehovovi a všímat si toho, jak vás vede a ukazuje vám směr? Apoštol Petr nabádal křesťany: „Pokořte se ... pod mocnou Boží ruku, ... zatímco na něj uvrhnete všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. Petra 5:6, 7) Budete opravdu překvapeni, jak velice se o vás stará. (Žalm 73:28)

Hledejte Jehovu stále

17. Co musíme dělat, jestliže máme neustále hledat Jehovu?

17 Vztah k Jehovovi musíme neustále prohlubovat. Ježíš v modlitbě ke svému Otci řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Máme-li přijímat poznání o Jehovovi a jeho Synu, musíme neustále vynakládat úsilí. K tomu, abychom pochopili „hluboké Boží věci“, musíme se modlit a také potřebujeme pomoc svatého ducha. (1. Korinťanům 2:10; Lukáš 11:13) Potřebujeme rovněž vedení od ‚věrného a rozvážného otroka‘, aby naše mysl byla sycena duchovním pokrmem poskytovaným „v pravý čas“. (Matouš 24:45) Pomocí tohoto sdělovacího prostředku nám Jehova radí, abychom denně četli jeho Slovo, pravidelně navštěvovali křesťanská shromáždění a měli významný podíl na kázání ‚dobré zprávy o království‘. (Matouš 24:14) Tímto způsobem budeme neustále hledat našeho starostlivého Boha Jehovu.

18, 19. (a) Co bychom měli být odhodláni dělat? (b) Jaké požehnání nás čeká, pokud se pevně postavíme proti Ďáblovi a budeme stále hledat Jehovu?

18 Satan dělá vše, co je v jeho silách, aby Jehovův lid musel ze všech stran čelit pronásledování, odporu a tlaku. Snaží se rozvrátit náš pokoj a zničit naše znamenité postavení před Bohem. Nechce, abychom pokračovali v díle, při kterém hledáme upřímné lidi a pomáháme jim, aby ve sporné otázce neomezené svrchovanosti přešli na stranu Jehovy. My však musíme být rozhodnuti, že zůstaneme věrní a oddaní Jehovovi, a důvěřovat mu, že nás od toho ničemného osvobodí. Necháme-li se vést Jehovovým slovem a zůstaneme-li činní ve spojení s jeho viditelnou organizací, můžeme si být jisti, že Jehova bude vždy při nás a bude nás podporovat. (Izajáš 41:8–13)

19 Kéž se tedy každý z nás pevně postaví proti Ďáblovi a jeho lstivým skutkům. Stále přitom hledejme našeho drahého Boha Jehovu, který ‚nás upevní, posilní‘ a nikdy nás nezklame. (1. Petra 5:8–11) Tak se ‚zachováme v Boží lásce, zatímco čekáme na milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista s vyhlídkou na věčný život‘. (Juda 21)

Jak byste odpověděli?

• Co znamená slovo „Ďábel“ a jak Ďábel jedná podle tohoto označení?

• Nač se na rozdíl od Ďábla zaměřuje Jehova, když pozoruje obyvatele země?

• Proč člověk, který se chce k Jehovovi přiblížit, musí přijmout výkupné?

• Co znamená „lnout“ k Jehovovi a jak můžeme Jehovu neustále hledat?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 15]

Job si i přes zkoušky, které ho potkaly, uvědomil, že o něho Jehova pečuje

[Obrázky na straně 16 a 17]

Díky dennímu čtení Bible, pravidelné účasti na křesťanských shromážděních a horlivosti v kazatelské službě si můžeme připomínat, že Jehova o nás pečuje