Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak vám skuteční svatí mohou pomáhat?

Jak vám skuteční svatí mohou pomáhat?

 Jak vám skuteční svatí mohou pomáhat?

NA KOHO se výraz „svatý“ vztahuje? An Expository Dictionary of New Testament Words uvádí: „Jsou-li tímto výrazem použitém v množném čísle míněni věřící, vztahuje se na všechny věřící osoby, ne pouze na nějaké výjimečně svaté nebo na ty, kdo se vyznačovali výjimečně svatými skutky a již zemřeli.“

Jedním z těch, kdo výraz „svatý“ používali v souvislosti se všemi prvními křesťany, byl apoštol Pavel. Například jeden z dopisů, které napsal v prvním století, adresoval „Božímu sboru, který je v Korintu, spolu se všemi svatými, kteří jsou v celé [římské provincii] Achaii“. (2. Korinťanům 1:1) Později Pavel napsal dopis „všem těm, kdo jsou v Římě jako Boží milovaní, povolaní, aby byli svatí“. (Římanům 1:7) Je zřejmé, že tito svatí byli tehdy ještě naživu a od ostatních věřících se neodlišovali žádnou mimořádnou ctností. Na základě čeho tedy byli označeni za svaté?

Posvěceni Bohem

Boží slovo ukazuje, že člověk nemůže být posvěcen lidmi ani žádnou organizací. Písmo říká: „[Bůh nás] zachránil ... a povolal nás svatým povoláním, ne kvůli našim skutkům, ale kvůli svému vlastnímu záměru a své nezasloužené laskavosti.“ (2. Timoteovi 1:9) Člověk je posvěcen tím, že ho Jehova ze své nezasloužené laskavosti a v souladu se svým záměrem povolal ke svaté službě.

Svatí v křesťanském sboru jsou součástí „nové smlouvy“. Tato smlouva byla potvrzena prolitou krví Ježíše Krista. Ježíšovou krví byli také posvěceni účastníci této smlouvy. (Hebrejcům 9:15; 10:29; 13:20, 24) Byli v Božích očích očištěni, stali se součástí ‚svatého kněžstva a obětují duchovní oběti přijatelné Bohu prostřednictvím Ježíše Krista‘. (1. Petra 2:5, 9)

Prosby a přímluvy svatých

Miliony lidí věří, že jim „svatí“ mohou pomáhat, a proto je uctívají prostřednictvím relikvií nebo je žádají o přímluvu. Je to však v souladu s tím, co říká Bible? Ve svém Kázání na hoře učil Ježíš své následovníky, jak se mají modlit k Bohu. Řekl jim: „Budete se tedy modlit takto: ‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.‘ “ (Matouš 6:9) Modlitby by tedy měly být předkládány jedině Jehovovi Bohu.

Někteří teologové se snaží dokázat, že „svatí“ skutečně mohou působit jako přímluvci, a proto citují Římanům 15:30, kde čteme: „Vybízím [vás, bratři,] prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista a prostřednictvím lásky ducha, abyste se spolu se mnou namáhali v modlitbách k Bohu za mne.“ Chtěl snad Pavel, aby se věřící obraceli k Bohu jeho prostřednictvím? Nechtěl. V Bibli sice čteme o tom, abychom se modlili za svaté, ale Bůh nám nikde nepřikazuje, abychom se modlili ke svatým nebo jejich prostřednictvím. (Filipanům 1:1, 3, 4)

Přesto však Bůh ustanovil někoho, jehož prostřednictvím se máme modlit. „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne,“ řekl Ježíš Kristus. Krátce potom slíbil: „O cokoli také poprosíte v mém jménu, udělám to, aby byl Otec oslaven ve spojitosti se Synem. Jestliže poprosíte o cokoli v mém jménu, udělám to.“ (Jan 14:6, 13, 14) Když se modlíme v Ježíšově jménu, můžeme si být jisti, že Jehova takovou modlitbu ochotně vyslyší. O Ježíšovi se z Bible dozvídáme, že je „také schopen úplně zachránit ty, kdo se skrze něho přibližují k Bohu, protože je vždy živý, aby za ně naléhavě prosil [,aby se za ně přimlouval‘, poznámka pod čarou]“. (Hebrejcům 7:25)

Ano, Ježíš je ochoten se za nás přimlouvat. Proč se tedy věřící v křesťanstvu mnohdy obracejí ke „svatým“? Historik Will Durant ve své knize The Age of Faith (Věk víry) popisuje původ tohoto zvyku. Zmiňuje se o tom, že ve srovnání s Všemohoucím Bohem, z něhož lidé měli strach, se Ježíš zdál přístupnější. Přesto však říká: „Člověk, který naprosto přehlížel Kázání na hoře, se sotva odvážil mluvit s [Ježíšem] tváří v tvář. Zdálo se rozumnější předložit modlitbu někomu, kdo byl prohlášen za svatého, takže se předpokládalo, že je v nebi, a prosit ho o přímluvu u Krista.“ Jsou ale obavy modlit se přímo k Bohu prostřednictvím Ježíše opodstatněné?

 Bible nás učí, že když se modlíme prostřednictvím Ježíše, můžeme mít ‚volnost řeči a přistupovat k Bohu s důvěrou‘. (Efezanům 3:11, 12) Všemohoucí Bůh není od lidí natolik vzdálený, aby naše modlitby nemohl slyšet. Žalmista David se s důvěrou modlil: „K Tobě, který slyšíš modlitbu, ano k tobě přijdou lidé všeho těla.“ (Žalm 65:2) Jehova nepředává sílu prostřednictvím relikvií zesnulých „svatých“. Svého svatého ducha však dává těm, kdo o něj ve víře prosí. Ježíš řekl: „Jestliže vy, ačkoli jste ničemní, umíte dávat dobré dary svým dětem, oč více dá Otec v nebi svatého ducha těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:13)

Úloha svatých

Svatí, kterým Pavel adresoval své dopisy, zemřeli před mnoha staletími a časem obdrželi „korunu života“, což znamená, že byli vzkříšeni do nebe. (Zjevení 2:10) Ctitelé Jehovy Boha si uvědomují, že uctívání těchto pravých svatých je nebiblické a nemůže zaručit ochranu před nemocemi, přírodními katastrofami, ekonomickými problémy, stárnutím ani smrtí. Proto vás možná napadne: ‚Zajímají se Boží svatí o lidi na zemi? Můžeme očekávat, že budou jednat v náš prospěch?‘

Svatí mají význačnou úlohu v proroctví, které zaznamenal Daniel. V šestém století př.n.l. dostal působivé vidění, jehož splňování sahá až do dnešní doby. Z moře vystupovala čtyři děsivá zvířata, která symbolizovala lidské vlády. Tyto vlády nejsou schopny uspokojit potřeby všech lidí. Daniel předpověděl: „Ale království obdrží svatí Nejvýše postaveného a vezmou království do vlastnictví na neurčitý čas, dokonce na neurčitý čas neurčitých časů.“ (Daniel 7:17, 18)

Pavel to označil za „dědictví pro svaté“, kteří jsou spoludědici s Kristem v nebi. (Efezanům 1:18–21) Ježíšova krev umožnila, aby bylo 144 000 svatých vzkříšeno k nebeské slávě. Apoštol Jan napsal: „Šťastný a svatý je každý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá autoritu, ale budou kněží Boží a Kristovi a budou s ním kralovat těch tisíc let.“ (Zjevení 20:4, 6; 14:1, 3) Jan spatřil ve vidění zástup nebeských tvorů, kteří před oslaveným Ježíšem zpívali: „Svou krví jsi koupil Bohu osoby z každého kmene a jazyka a lidu a národa a udělal jsi z nich království a kněze našemu Bohu a mají kralovat nad zemí.“ (Zjevení 5:9, 10) To je opravdu nádherná naděje. Tyto muže a ženy pečlivě vybíral sám Jehova Bůh. Kromě toho se při své věrné službě na zemi setkali téměř se všemi problémy, se kterými se lidé potýkají. (1. Korinťanům 10:13) Můžeme si tedy být jisti, že tito vzkříšení svatí budou vládnout milosrdně a s pochopením a budou brát v úvahu naše slabosti a omezení.

Boží Království přinese požehnání

Brzy dojde k tomu, že Království odstraní ze země veškerou špatnost a utrpení. V té době lidé budou mít důvěrnější vztah k Bohu než kdykoli předtím. Jan napsal: „Na to jsem slyšel silný hlas z trůnu, jak říká: ‚Pohleď, Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi.‘“ Proroctví dále ukazuje, co dobrého  to lidstvu přinese: „A setře jim každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:3, 4)

Bude to mimořádná doba. To, k čemu povede dokonalá vláda Ježíše Krista a 144 000 svatých, je dále zapsáno v Micheášovi 4:3, 4: „[Jehova] jistě vykoná soud mezi mnoha lidmi a urovná záležitosti vzhledem k dalekým mocným národům. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Nepozdvihnou meč, národ proti národu, ani se již nebudou učit válce. A skutečně budou sedět každý pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli; vždyť tak mluvila samotná ústa Jehovy vojsk.“

Takové požehnání může zažít každý. Svatí, kteří jsou symbolizováni nevěstou, totiž stále předkládají pozvání: „Přijď!“ Verš potom pokračuje slovy: „A každý, kdo slyší, ať řekne: ‚Přijď!‘ A každý, kdo žízní, ať přijde; každý, kdo si přeje, ať si vezme zdarma vodu života.“ (Zjevení 22:17) Co je myšleno ‚vodou života‘? Patří k tomu poznání o Božích záměrech. Ježíš v modlitbě k Bohu řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Toto poznání je možné získat pravidelným studiem Bible. Díky Božímu slovu poznáváme, kdo jsou skuteční svatí a jaký užitek z jejich činnosti bude mít lidstvo po celou věčnost. Můžeme za to být opravdu vděčni.

[Obrázek na straně 4]

Inspirované dopisy Pavel adresoval svatým

[Obrázek na straně 4 a 5]

O Ježíšových věrných apoštolech se mluví jako o svatých

[Obrázek na straně 6]

Můžeme se s důvěrou modlit k Bohu prostřednictvím Ježíše Krista

[Obrázek na straně 7]

Vzkříšení svatí budou soucitně vládnout nad zemí