Přejít k článku

Přejít na obsah

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Otázky čtenářů

Za jakých okolností je vhodné, aby z náboženských důvodů měla křesťanka pokrývku hlavy?

„Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nepokrytou hlavou, svou hlavu hanobí,“ napsal apoštol Pavel. Proč? Protože to odpovídá Boží zásadě vedení prostřednictvím hlavy: „Hlavou ženy je ... muž.“ Modlitba a vyučování v křesťanském sboru je obvykle odpovědností muže. Když tedy ve spojení s uctíváním vykonává křesťanka to, co by za normálních okolností vykonával její manžel nebo některý pokřtěný muž, měla by mít pokrývku hlavy. (1. Korinťanům 11:3–10)

Situace, ve kterých má křesťanka mít pokrývku hlavy, mohou nastat například v rodině. Když se rodina schází k biblickému studiu nebo k jídlu, za normálních okolností vede vyučování manžel a také rodinu zastupuje v modlitbě k Bohu. Pokud však je nevěřící, může tato povinnost spočívat na manželce. Jestliže se tedy v přítomnosti manžela křesťanka nahlas modlí za sebe a za druhé nebo jestliže vede biblické studium s dětmi, je správné, aby měla pokrývku hlavy. Když manžel není přítomen, není nutné, aby manželka měla pokrývku hlavy, protože k vyučování dětí dostala oprávnění od Boha. (Přísloví 1:8; 6:20)

Co když je ale v rodině nezletilý syn, který je zasvěceným a pokřtěným služebníkem Jehovy Boha? Tento syn je členem křesťanského sboru, a proto by ho měli poučovat muži ve sboru. (1. Timoteovi 2:12) Je-li otec věřící, měl by syna vyučovat on. Jestliže však otec není přítomen a biblické studium s nezletilým pokřtěným synem a ostatními dětmi vede matka, měla by mít pokrývku hlavy. Sama může rozhodnout, zda při takovém studiu nebo při jídle požádá pokřtěného syna, aby se pomodlil. Matka však může mít dojem, že k tomu syn ještě není dostatečně způsobilý, a může se tudíž rozhodnout, že modlitbu přednese sama. Při takové příležitosti by měla mít pokrývku hlavy.

Někdy je nutné, aby křesťanky měly pokrývku hlavy při některých sborových činnostech. Může se přihodit, že ve všední den jsou na schůzce před službou přítomny jen sestry a není tam žádný pokřtěný muž. Také při sborovém shromáždění se může stát, že nejsou přítomni pokřtění muži. Jestliže při sborovém shromáždění nebo na schůzce před službou připadnou na sestru úkoly, které by obvykle vykonával bratr, měla by mít pokrývku hlavy.

Musí mít křesťanka pokrývku hlavy, když překládá biblickou přednášku nebo ji tlumočí do znakového jazyka, případně když při sborovém shromáždění veřejně předčítá odstavce z biblické studijní pomůcky? Nemusí. Při plnění těchto úkolů sestry nepředsedají ani nevyučují. Podobně není nutné, aby měly pokrývku hlavy ty sestry, které se podílejí na demonstracích, vyprávějí zkušenosti nebo mají cvičné úkoly v teokratické škole.

Vyučováním ve sboru jsou pověřeni pokřtění muži, ale povinnost kázat a učit mimo sbor mají jak muži, tak ženy. (Matouš 24:14; 28:19, 20) Když tedy křesťanka za přítomnosti některého křesťanského bratra mluví o Božím slovu s někým, kdo není členem sboru, nemusí mít pokrývku hlavy.

Jiná situace však je při pravidelném, plánovaném biblickém studiu v domácnosti za přítomnosti některého zasvěceného a pokřtěného muže. Je to předem domluvená schůzka, při které ten, kdo vyučuje, zároveň této schůzce předsedá. Za takových okolností se studium stává vnějším působištěm sboru. Jestliže křesťanka vede studium v přítomnosti pokřtěného muže, je správné, aby měla pokrývku hlavy. Modlitbu by však měl pronést bratr. Sestra by se v přítomnosti bratra neměla modlit, pokud by k tomu nebyl mimořádný důvod, například kdyby bratr nemohl mluvit.

S křesťankou může někdy na biblickém studiu být nepokřtěný zvěstovatel Království. Pokud si to sestra přeje, může ho požádat, aby studium vedl. Takový zvěstovatel by však nemohl pokřtěnou sestru správně zastupovat v modlitbě k Jehovovi, a proto by bylo vhodné, aby se při studiu modlila ona. Jestliže sestra vede studium nebo se modlí, má mít pokrytou hlavu. I když zvěstovatel ještě není pokřtěn, lidé mimo sbor jej na základě jeho kazatelské činnosti považují za člena sboru.

Apoštol Pavel napsal: ‚Žena by měla mít na hlavě znamení autority kvůli andělům.‘ Ano, pro křesťanky je výsadou, že mohou být dobrým příkladem milionům andělů, kteří se stále věrně podřizují Jehovovi. Je opravdu vhodné, aby zbožné ženy dbaly na to, že za určitých okolností mají mít pokrývku hlavy.

[Obrázky na straně 26]

Pokrývkou hlavy dává křesťanka najevo úctu k vedení prostřednictvím hlavy