Přejít k článku

Přejít na obsah

Úleva od hladu se blíží

Úleva od hladu se blíží

 Úleva od hladu se blíží

MOŽNÁ se zeptáte: ‚O jaký druh hladu se jedná?‘ Jde o hlad po duchovním pokrmu. Takový hlad předpověděl jeden starověký hebrejský prorok: „‚Pohleďte, přicházejí dny,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚a pošlu do země hlad, hlad ne po chlebu, a žízeň ne po vodě, ale po slyšení Jehovových slov.‘“ (Amos 8:11) Celkem 48 studentů 112. třídy biblické školy Strážné věže Gilead, která proběhla v Pattersonu ve státě New York, půjde do devatenácti zemí na pěti kontinentech a mořských ostrovech, aby pomohli tento duchovní hlad utišit.

Neodnášejí si s sebou doslovné maso nebo obilí, ale odcházejí vyškoleni a obohaceni o poznání a zkušenosti. Pět měsíců se věnovali intenzivnímu studiu Bible, jehož smyslem bylo posílit jejich víru pro misionářskou službu v zahraničí. Programu graduace, který se konal 9. března 2002, s potěšením naslouchalo 5 554 přítomných.

Stephen Lett, který slouží jako člen vedoucího sboru svědků Jehovových, s nadšením promluvil na úvod. Nejdříve zvlášť přivítal mnohé hosty, kteří přijeli z různých částí světa. Poté poukázal na práci, kterou budou noví misionáři vykonávat, a uplatnil na ni Ježíšova slova „Jste světlo světa.“ (Matouš 5:14) Vysvětlil: ‚Ve svých působištích budete „osvětlovat“ různé stránky Jehovových podivuhodných děl a upřímným lidem tak pomůžete pochopit nádheru Jehovy a jeho záměru.‘ Bratr Lett misionáře vybídl, aby pomocí světla Božího slova odhalovali temnotu falešných nauk a poskytovali vedení těm, kdo hledají pravdu.

Správný postoj nezbytný k úspěchu

Baltasar Perla, který je členem výboru odbočky Spojených států, přednesl po úvodních poznámkách předsedajícího první ze série proslovů, jejichž cílem bylo pomoci absolventům stát se úspěšnými misionáři. Rozvinul námět „Buďte odvážní a silní a jednejte“. (1. Paralipomenon 28:20) Starověký izraelský král Šalomoun dostal náročný úkol — postavit chrám v Jeruzalémě. Tak náročný úkol nikdy předtím nedostal. Šalomoun se pustil do práce a s Jehovovou podporou stavbu chrámu dokončil. Bratr Perla z toho pro třídu vyvodil následující poučení: ‚Dostali jste nový úkol — stáváte se misionáři. Je třeba, abyste byli odvážní a silní.‘ Pro studenty jistě bylo útěchou ujištění, že Jehova je neopustí ani je nezanechá, pokud mu zůstanou nablízku. Bratr Perla zakončil svůj proslov dojemnými slovy: ‚Jako misionáři můžete vykonat mnoho dobra. Právě misionáři seznámili mě a mou rodinu s pravdou.‘

 Další člen vedoucího sboru, bratr Samuel Herd, pak promluvil na námět „Úspěch hledejte u Jehovy“. Studenti se chystají nastoupit dráhu misionářské služby a to, jestli budou mít úspěch, do značné míry závisí na jejich vztahu k Jehovovi. Bratr Herd je vybídl: ‚Při svém studiu ve škole Gilead jste získali důkladné poznání Bible. Přijímali jste jej s radostí. Abyste však opravdu dosáhli úspěchu, musíte to, co jste se naučili, nyní začít dávat.‘ (Skutky 20:35) Misionáři k tomu budou mít mnoho příležitostí, když se ve prospěch druhých budou ‚vylévat‘. (Filipanům 2:17)

Jaké rady dali studentům na rozloučenou jejich instruktoři? Mark Noumair založil námět svého proslovu „Zůstaňte sedět, dokud neuvidíte, jak záležitost dopadne“ na textu z Rut 3:18. Vyzdvihl příklad Noemi a Rut a vybídl absolventy, aby měli plnou důvěru v uspořádání, které zavedla Boží pozemská organizace, a aby respektovali teokratickou autoritu. Bratr Noumair zapůsobil na srdce studentů následující myšlenkou: ‚Někdy by se mohlo stát, že nebudete rozumět, proč došlo k určitému rozhodnutí, které se vás možná týká, nebo snad budete mít silný dojem,  že by se určitá záležitost měla provádět jinak. Co v takovém případě uděláte? Vezmete záležitosti do vlastních rukou, nebo „zůstanete sedět“, budete důvěřovat v Boží vedení a spolehnete se na Jehovu, že časem vše v dobré obrátí?‘ (Římanům 8:28) Rada ‚soustředit se na prosazování zájmů Království a upírat oči na to, jak postupuje Jehovova organizace, a ne na osobnosti‘, bude pro misionáře v jejich zahraničních působištích nepochybně velmi cenná.

Wallace Liverance, který sám byl misionářem, a nyní slouží jako instruktor Gileadu, přednesl poslední proslov úvodní série. Rozebral námět „Zůstaňte soustředěni na službu Bohu a vytrvejte v ní“. Poukázal na to, že prorok Daniel na základě pádu Babylóna a na základě Jeremjášovy předpovědi rozpoznal, že Izraelité budou již brzy osvobozeni ze zajetí. (Jeremjáš 25:11; Daniel 9:2) Daniel bral na vědomí Jehovův časový plán, a díky tomu se neustále soustřeďoval na odhalení Božího záměru. Izraelité v době proroka Agea naproti tomu tvrdili: „Nepřišel čas.“ (Ageus 1:2) Ztratili ze zřetele dobu, ve které žili, soustředili se na své pohodlí a vlastní uspokojení a zanechali obnovy chrámu, tedy práce, kvůli které byli osvobozeni z Babylóna. Na závěr svého proslovu bratr Liverance řekl: „Zůstaňte soustředěni na službu Jehovovi tím, že budete stále chovat v mysli jeho záměr.“

Instruktor Gileadu Lawrence Bowen předsedal programu, který měl námět „Jehova žehná těm, kdo používají jeho živé slovo“. (Hebrejcům 4:12) Při tomto programu studenti vyprávěli zážitky z kazatelské služby a kladli důraz na to, jak Jehova žehná těm, kdo při kázání a vyučování používají Bibli. Bratr Bowen vyzdvihl znamenitý příklad, který dal všem Božím služebníkům Ježíš Kristus, a řekl: ‚Ježíš mohl upřímně říci, že to, co učí, nepochází od něj, ale že mluví Boží slovo.‘ Lidé s upřímným srdcem rozpoznali pravdu a příznivě na ni zareagovali. (Jan 7:16, 17) V dnešní době je to stejné.

Gilead vyzbrojuje ke každému dobrému dílu

Dlouholetí členové rodiny betel Richard Abrahamson a Patrick LaFranca potom vedli interview se šesti absolventy školy Gilead, kteří se nyní věnují různým formám zvláštní celodobé služby. Absolventy 112. třídy povzbudilo, když slyšeli, že těchto šest studentů — nehledě na to, jakými úkoly jsou pověřeni dnes — již celá desetiletí stále využívá při studiu Bible, provádění výzkumu a jednání s lidmi poznatky ze školení, kterého se jim dostalo v Gileadu.

Člen vedoucího sboru Theodore Jaracz pak přednesl hlavní proslov graduace. Promluvil na námět „K čemu vede to, když vytrváváme navzdory Satanově nenávisti“. V průběhu minulých pěti měsíců studenti žili v láskyplném a teokratickém prostředí. Jak ale bylo v průběhu vyučování zdůrazňováno, žijeme v nepřátelském světě. Na celém světě Jehovův lid čelí útokům. (Matouš 24:9) Pomocí několika biblických zpráv bratr Jaracz vyzdvihl skutečnost, že ‚jsme cílem, na který se Ďábel zvláště soustředí. Musíme proto posilovat svůj vztah k Jehovovi a dopředu se připravit na zkoušky, které nás čekají.‘ (Job 1:8; Daniel 6:4; Jan 15:20; Zjevení 12:12, 17) Na závěr svého proslovu bratr Jaracz zdůraznil, že ačkoli nenávist k Božímu lidu bude i nadále přetrvávat, ‚v souladu se slovy Izajáše 54:17 nebude vytvořena žádná zbraň, která by mohla mít úspěch. Ve svůj čas a svým způsobem Jehova zajistí naše vysvobození.‘

Absolventi 112. třídy školy Gilead odcházejí ‚úplně vyzbrojeni‘. Díky tomu jistě udělají mnoho pro to, aby v zemích, kde budou sloužit, utišili hlad po duchovním pokrmu. (2. Timoteovi 3:16, 17) Dychtivě se těšíme na zprávy o tom, jak noví misionáři sdělují lidem v těchto zemích hodnotné poselství.

[Rámeček na straně 23]

STATISTIKA TŘÍDY

Počet zastoupených zemí: 6

Počet zemí, do nichž byli absolventi přiděleni: 19

Počet studentů: 48

Průměrný věk: 33,2

Průměrný počet let v pravdě: 15,7

Průměrný počet let v celodobé službě: 12,2

[Obrázek na straně 24]

Absolventi 112. třídy biblické školy Strážné věže Gilead

Na seznamu jsou řady očíslovány odpředu dozadu a jména jsou v každé řadě uvedena zleva doprava.

(1) M. Parotteová; E. Hookerová; R. Anayaová; J. Reynoldsová; K. Gesualdiová; J. Gonzalezová. (2) C. Robinsonová; B. Phillipsová; K. Maidmentová; I. Mooreová; J. Noakesová; S. Barnettová. (3) T. Stiresová; B. Palmerová; C. Yangová; S. Groothuisová; T. Groppeová; C. Bachová. (4) R. Anaya; E. Soukoreffová; K. Stewartová; N. Simozragová; C. Simottelová; E. Bach. (5) R. Stewart; H. Yang; A. Gilfeatherová; R. Harrisová; D. Barnett; S. Parotte. (6) A. Maidment; J. Moore; C. Groothuis; C. Gilfeather; S. Noakes; T. Stires. (7) D. Gesualdi; T. Groppe; B. Soukoreff; G. Palmer; N. Phillips; J. Simottel. (8) S. Harris; P. Hooker; J. Gonzalez; D. Simozrag; D. Reynolds; M. Robinson.